Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 42

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Υπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ

‘Ypolabṑn dè Iōb légei tō̂i kyríōi

2
Οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐθέν.

Oîda hóti pánta dýnasai, adynateî dé soi outhén.

3
τίς γάρ ἐστιν ὁ κρύπτων σε βουλήν; ϕειδόμενος δὲ ῥημάτων καὶ σὲ οἴεται κρύπτειν; τίς δὲ ἀναγγελεῖ μοι ἃ οὐκ ᾔδειν, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἃ οὐκ ἠπιστάμην;

tís gár estin ho krýptōn se boulḗn? pheidómenos dè rhēmátōn kaì sè oíetai krýptein? tís dè anangeleî moi hà ouk ḗidein, megála kaì thaumastà hà ouk ēpistámēn?

4
ἄκουσον δέ μου, κύριε, ἵνα κἀγὼ λαλήσω· ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον.

ákouson dé mou, kýrie, hína kagṑ lalḗsō: erōtḗsō dé se, sỳ dé me dídaxon.

5
ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ ὁ ὀϕθαλμός μου ἑόρακέν σε·

akoḕn mèn ōtòs ḗkouón sou tò próteron, nynì dè ho ophthalmós mou heórakén se:

6
διὸ ἐϕαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην, ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν.

diò ephaúlisa emautòn kaì etákēn, hḗgēmai dè emautòn gē̂n kaì spodón.

7
’Εγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν κύριον πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα τῷ Ιωβ εἶπεν ὁ κύριος Ελιϕας τῷ θαιμανίτῃ ῞Ημαρτες σὺ καὶ οἱ δύο ϕίλοι σου· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν ὥσπερ ὁ θεράπων μου Ιωβ.

’Egéneto dè metà tò lalē̂sai tòn kýrion pánta tà rhḗmata taûta tō̂i Iōb eîpen ho kýrios Eliphas tō̂i thaimanítēi ῞Ēmartes sỳ kaì hoi dýo phíloi sou: ou gàr elalḗsate enṓpión mou alēthès oudèn hṓsper ho therápōn mou Iōb.

8
νῦν δὲ λάβετε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς καὶ πορεύθητε πρὸς τὸν θεράποντά μου Ιωβ, καὶ ποιήσει κάρπωσιν περὶ ὑμῶν· Ιωβ δὲ ὁ θεράπων μου εὔξεται περὶ ὑμῶν, * ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον αὐτοῦ λήμψομαι·⊥ εἰ μὴ γὰρ δι’ αὐτόν, ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἀληθὲς κατὰ τοῦ θεράποντός μου Ιωβ.

nŷn dè lábete heptà móschous kaì heptà krioùs kaì poreúthēte pròs tòn therápontá mou Iōb, kaì poiḗsei kárpōsin perì hymō̂n: Iōb dè ho therápōn mou eúxetai perì hymō̂n, * hóti ei mḕ prósōpon autoû lḗmpsomai:⊥ ei mḕ gàr di’ autón, apṓlesa àn hymâs: ou gàr elalḗsate alēthès katà toû therápontós mou Iōb.

9
ἐπορεύθη δὲ Ελιϕας ὁ θαιμανίτης καὶ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης καὶ Σωϕαρ ὁ Μιναῖος καὶ ἐποίησαν καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ κύριος, καὶ ἔλυσεν τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖς διὰ Ιωβ.

eporeúthē dè Eliphas ho thaimanítēs kaì Baldad ho Sauchítēs kaì Sōphar ho Minaîos kaì epoíēsan kathṑs synétaxen autoîs ho kýrios, kaì élysen tḕn hamartían autoîs dià Iōb.

10
ὁ δὲ κύριος ηὔξησεν τὸν Ιωβ· εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ϕίλων αὐτοῦ ἀϕῆκεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν· ἔδωκεν δὲ ὁ κύριος διπλᾶ ὅσα ἦν ἔμπροσθεν Ιωβ εἰς διπλασιασμόν.

ho dè kýrios ēýxēsen tòn Iōb: euxaménou dè autoû kaì perì tō̂n phílōn autoû aphē̂ken autoîs tḕn hamartían: édōken dè ho kýrios diplâ hósa ē̂n émprosthen Iōb eis diplasiasmón.

11
ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ ἀδελϕαὶ αὐτοῦ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ πάντες ὅσοι ᾔδεισαν αὐτὸν ἐκ πρώτου· ϕαγόντες δὲ καὶ πιόντες παρ’ αὐτῷ παρεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐπήγαγεν αὐτῷ ὁ κύριος· ἔδωκεν δὲ αὐτῷ ἕκαστος ἀμνάδα μίαν καὶ τετράδραχμον χρυσοῦν ἄσημον.

ḗkousan dè pántes hoi adelphoì autoû kaì hai adelphaì autoû pánta tà symbebēkóta autō̂i kaì ē̂lthon pròs autòn kaì pántes hósoi ḗideisan autòn ek prṓtou: phagóntes dè kaì pióntes par’ autō̂i parekálesan autón, kaì ethaúmasan epì pâsin, hoîs epḗgagen autō̂i ho kýrios: édōken dè autō̂i hékastos amnáda mían kaì tetrádrachmon chrysoûn ásēmon.

12
ὁ δὲ κύριος εὐλόγησεν τὰ ἔσχατα Ιωβ ἢ τὰ ἔμπροσθεν· ἦν δὲ τὰ κτήνη αὐτοῦ πρόβατα μύρια τετρακισχίλια, κάμηλοι ἑξακισχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι θήλειαι νομάδες χίλιαι.

ho dè kýrios eulógēsen tà éschata Iōb ḕ tà émprosthen: ē̂n dè tà ktḗnē autoû próbata mýria tetrakischília, kámēloi hexakischíliai, zeúgē boō̂n chília, ónoi thḗleiai nomádes chíliai.

13
γεννῶνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρεῖς·

gennō̂ntai dè autō̂i hyioì heptà kaì thygatéres treîs:

14
καὶ ἐκάλεσεν τὴν μὲν πρώτην ‘Ημέραν, τὴν δὲ δευτέραν Κασίαν, τὴν δὲ τρίτην ’Αμαλθείας κέρας·

kaì ekálesen tḕn mèn prṓtēn ‘Ēméran, tḕn dè deutéran Kasían, tḕn dè trítēn ’Amaltheías kéras:

15
καὶ οὐχ εὑρέθησαν κατὰ τὰς θυγατέρας Ιωβ βελτίους αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανόν· ἔδωκεν δὲ αὐταῖς ὁ πατὴρ κληρονομίαν ἐν τοῖς ἀδελϕοῖς.

kaì ouch heuréthēsan katà tàs thygatéras Iōb beltíous autō̂n en tē̂i hyp’ ouranón: édōken dè autaîs ho patḕr klēronomían en toîs adelphoîs.

16
ἔζησεν δὲ Ιωβ μετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα, τὰ δὲ πάντα ἔζησεν ἔτη διακόσια τεσσαράκοντα ὀκτώ· * καὶ εἶδεν Ιωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτοῦ τετάρτην γενεάν·

ézēsen dè Iōb metà tḕn plēgḕn étē hekatòn hebdomḗkonta, tà dè pánta ézēsen étē diakósia tessarákonta oktṓ: * kaì eîden Iōb toùs hyioùs autoû kaì toùs hyioùs tō̂n hyiō̂n autoû tetártēn geneán:

17
* καὶ ἐτελεύτησεν Ιωβ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν.⊥

* kaì eteleútēsen Iōb presbýteros kaì plḗrēs hēmerō̂n.⊥

17A
γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ’ ὧν ὁ κύριος ἀνίστησιν.

gégraptai dè autòn pálin anastḗsesthai meth’ hō̂n ho kýrios anístēsin.

17B
Οὗτος ἑρμηνεύεται ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου ἐν μὲν γῇ κατοικῶν τῇ Αυσίτιδι ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς Ιδουμαίας καὶ ’Αραβίας, προϋπῆρχεν δὲ αὐτῷ ὄνομα Ιωβαβ·

Hoûtos hermēneúetai ek tē̂s Syriakē̂s bíblou en mèn gē̂i katoikō̂n tē̂i Ausítidi epì toîs horíois tē̂s Idoumaías kaì ’Arabías, proüpē̂rchen dè autō̂i ónoma Iōbab:

17C
λαβὼν δὲ γυναῖκα ’Αράβισσαν γεννᾷ υἱόν, ᾧ ὄνομα Εννων, ἦν δὲ αὐτὸς πατρὸς μὲν Ζαρε, τῶν Ησαυ υἱῶν υἱός, μητρὸς δὲ Βοσορρας, ὥστε εἶναι αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Αβρααμ.

labṑn dè gynaîka ’Arábissan gennā̂i hyión, hō̂i ónoma Ennōn, ē̂n dè autòs patròs mèn Zare, tō̂n Ēsau hyiō̂n hyiós, mētròs dè Bosorras, hṓste eînai autòn pémpton apò Abraam.

17D
καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν Εδωμ, ἧς καὶ αὐτὸς ἦρξεν χώρας· πρῶτος Βαλακ ὁ τοῦ Βεωρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα· μετὰ δὲ Βαλακ Ιωβαβ ὁ καλούμενος Ιωβ· μετὰ δὲ τοῦτον Ασομ ὁ ὑπάρχων ἡγεμὼν ἐκ τῆς θαιμανίτιδος χώρας· μετὰ δὲ τοῦτον Αδαδ υἱὸς Βαραδ ὁ ἐκκόψας Μαδιαμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαιμ.

kaì hoûtoi hoi basileîs hoi basileúsantes en Edōm, hē̂s kaì autòs ē̂rxen chṓras: prō̂tos Balak ho toû Beōr, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Dennaba: metà dè Balak Iōbab ho kaloúmenos Iōb: metà dè toûton Asom ho hypárchōn hēgemṑn ek tē̂s thaimanítidos chṓras: metà dè toûton Adad hyiòs Barad ho ekkópsas Madiam en tō̂i pedíōi Mōab, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Geththaim.

17E
οἱ δὲ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν ϕίλοι· Ελιϕας τῶν Ησαυ υἱῶν θαιμανων βασιλεύς, Βαλδαδ ὁ Σαυχαίων τύραννος, Σωϕαρ ὁ Μιναίων βασιλεύς.

hoi dè elthóntes pròs autòn phíloi: Eliphas tō̂n Ēsau hyiō̂n thaimanōn basileús, Baldad ho Sauchaíōn týrannos, Sōphar ho Minaíōn basileús.