Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ετους δωδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ’Ασσυρίων ἐν Νινευη τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἐν ταῖς ἡμέραις Αρϕαξαδ, ὃς ἐβασίλευσεν Μήδων ἐν ’Εκβατάνοις,

῎Etous dōdekátou tē̂s basileías Nabouchodonosor, hòs ebasíleusen ’Assyríōn en Nineuē tē̂i pólei tē̂i megálēi, en taîs hēmérais Arphaxad, hòs ebasíleusen Mḗdōn en ’Ekbatánois,

2
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ’ ’Εκβατάνων κύκλῳ τείχη ἐκ λίθων λελαξευμένων εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν καὶ εἰς μῆκος πηχῶν ἓξ καὶ ἐποίησεν τὸ ὕψος τοῦ τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα

kaì ōikodómēsen ep’ ’Ekbatánōn kýklōi teíchē ek líthōn lelaxeuménōn eis plátos pēchō̂n triō̂n kaì eis mē̂kos pēchō̂n hèx kaì epoíēsen tò hýpsos toû teíchous pēchō̂n hebdomḗkonta kaì tò plátos autoû pēchō̂n pentḗkonta

3
καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατὸν καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα

kaì toùs pýrgous autoû éstēsen epì taîs pýlais autē̂s pēchō̂n hekatòn kaì tò plátos autē̂s ethemelíōsen eis pḗcheis hexḗkonta

4
καὶ ἐποίησεν τὰς πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πήχεις τεσσαράκοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεως δυνατῶν αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ.

kaì epoíēsen tàs pýlas autē̂s pýlas diegeiroménas eis hýpsos pēchō̂n hebdomḗkonta kaì tò plátos autē̂s pḗcheis tessarákonta eis exódous dynámeōs dynatō̂n autoû kaì diatáxeis tō̂n pezō̂n autoû.

5
καὶ ἐποίησεν πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ πρὸς βασιλέα Αρϕαξαδ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν πεδίον ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαυ.

kaì epoíēsen pólemon en taîs hēmérais ekeínais ho basileùs Nabouchodonosor pròs basiléa Arphaxad en tō̂i pedíōi tō̂i megálōi, toûtó estin pedíon en toîs horíois Ragau.

6
καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐϕράτην καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν ‘Υδάσπην καὶ πεδία Αριωχ βασιλέως ’Ελυμαίων, καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεουδ.

kaì synḗntēsan pròs autòn pántes hoi katoikoûntes tḕn oreinḕn kaì pántes hoi katoikoûntes tòn Euphrátēn kaì tòn Tígrin kaì tòn ‘Ydáspēn kaì pedía Ariōch basiléōs ’Elymaíōn, kaì synē̂lthon éthnē pollà eis parátaxin hyiō̂n Cheleoud.

7
καὶ ἀπέστειλεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς ’Ασσυρίων ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Περσίδα καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς κατοικοῦντας τὴν Κιλικίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ τὸν Λίβανον καὶ ’Αντιλίβανον, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας κατὰ πρόσωπον τῆς παραλίας

kaì apésteilen Nabouchodonosor basileùs ’Assyríōn epì pántas toùs katoikoûntas tḕn Persída kaì epì pántas toùs katoikoûntas pròs dysmaîs, toùs katoikoûntas tḕn Kilikían kaì Damaskòn kaì tòn Líbanon kaì ’Antilíbanon, kaì pántas toùs katoikoûntas katà prósōpon tē̂s paralías

8
καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ Καρμήλου καὶ Γαλααδ καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν καὶ τὸ μέγα πεδίον Εσδρηλων

kaì toùs en toîs éthnesi toû Karmḗlou kaì Galaad kaì tḕn ánō Galilaían kaì tò méga pedíon Esdrēlōn

9
καὶ πάντας τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῆς καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἕως Ιερουσαλημ καὶ Βατανη καὶ Χελους καὶ Καδης καὶ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου καὶ Ταϕνας καὶ Ραμεσση καὶ πᾶσαν γῆν Γεσεμ

kaì pántas toùs en Samareíāi kaì taîs pólesin autē̂s kaì péran toû Iordánou héōs Ierousalēm kaì Batanē kaì Chelous kaì Kadēs kaì toû potamoû Aigýptou kaì Taphnas kaì Ramessē kaì pâsan gē̂n Gesem

10
ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμϕεως καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Αἰθιοπίας.

héōs toû eltheîn epánō Táneōs kaì Mémpheōs kaì pántas toùs katoikoûntas tḕn Aígypton héōs toû eltheîn epì tà hória tē̂s Aithiopías.

11
καὶ ἐϕαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ῥῆμα Ναβουχοδονοσορ βασιλέως ’Ασσυρίων καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐκ ἐϕοβήθησαν αὐτόν, ἀλλ’ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς, καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ προσώπου αὐτῶν.

kaì ephaúlisan pántes hoi katoikoûntes pâsan tḕn gē̂n tò rhē̂ma Nabouchodonosor basiléōs ’Assyríōn kaì ou synē̂lthon autō̂i eis tòn pólemon, hóti ouk ephobḗthēsan autón, all’ ē̂n enantíon autō̂n hōs anḕr heîs, kaì anéstrepsan toùs angélous autoû kenoùs en atimíāi prosṓpou autō̂n.

12
καὶ ἐθυμώθη Ναβουχοδονοσορ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σϕόδρα καὶ ὤμοσε κατὰ τοῦ θρόνου καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ εἰ μὴν ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ Δαμασκηνῆς καὶ Συρίας ἀνελεῖν τῇ ῥομϕαίᾳ αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν γῇ Μωαβ καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ πᾶσαν τὴν Ιουδαίαν καὶ πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο θαλασσῶν.

kaì ethymṓthē Nabouchodonosor epì pâsan tḕn gē̂n taútēn sphódra kaì ṓmose katà toû thrónou kaì tē̂s basileías autoû ei mḕn ekdikḗsein pánta tà hória tē̂s Kilikías kaì Damaskēnē̂s kaì Syrías aneleîn tē̂i rhomphaíāi autoû kaì pántas toùs katoikoûntas en gē̂i Mōab kaì toùs hyioùs Ammōn kaì pâsan tḕn Ioudaían kaì pántas toùs en Aigýptōi héōs toû eltheîn epì tà hória tō̂n dýo thalassō̂n.

13
καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς Αρϕαξαδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ καὶ ἐκραταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέστρεψεν πᾶσαν τὴν δύναμιν Αρϕαξαδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ

kaì paretáxato en tē̂i dynámei autoû pròs Arphaxad basiléa en tō̂i étei tō̂i heptakaidekátōi kaì ekrataiṓthē en tō̂i polémōi autoû kaì anéstrepsen pâsan tḕn dýnamin Arphaxad kaì pâsan tḕn híppon autoû kaì pánta tà hármata autoû

14
καὶ ἐκυρίευσε τῶν πόλεων αὐτοῦ καὶ ἀϕίκετο ἕως ’Εκβατάνων καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων καὶ ἐπρονόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς

kaì ekyríeuse tō̂n póleōn autoû kaì aphíketo héōs ’Ekbatánōn kaì ekrátēse tō̂n pýrgōn kaì epronómeuse tàs plateías autē̂s kaì tòn kósmon autē̂s éthēken eis óneidos autē̂s

15
καὶ ἔλαβε τὸν Αρϕαξαδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ραγαυ καὶ κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς σιβύναις αὐτοῦ καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης.

kaì élabe tòn Arphaxad en toîs óresi Ragau kaì katēkóntisen autòn en taîs sibýnais autoû kaì exōléthreusen autòn héōs tē̂s hēméras ekeínēs.

16
καὶ ἀνέστρεψεν μετ’ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ σύμμικτος αὐτοῦ, πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολὺ σϕόδρα, καὶ ἦν ἐκεῖ ῥᾳθυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐϕ’ ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι.

kaì anéstrepsen met’ autō̂n autòs kaì pâs ho sýmmiktos autoû, plē̂thos andrō̂n polemistō̂n polỳ sphódra, kaì ē̂n ekeî rhāithymō̂n kaì euōchoúmenos autòs kaì hē dýnamis autoû eph’ hēméras hekatòn eíkosi.