Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν θεὸν Ισραηλ καὶ συνετέλεσεν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,

Kaì egéneto hōs epaúsato boō̂sa pròs tòn theòn Israēl kaì synetélesen pánta tà rhḗmata taûta,

2
καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ ἐκάλεσεν τὴν ἅβραν αὐτῆς καὶ κατέβη εἰς τὸν οἶκον, ἐν ᾧ διέτριβεν ἐν αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς,

kaì anéstē apò tē̂s ptṓseōs kaì ekálesen tḕn hábran autē̂s kaì katébē eis tòn oîkon, en hō̂i diétriben en autō̂i en taîs hēmérais tō̂n sabbátōn kaì en taîs heortaîs autē̂s,

3
καὶ περιείλατο τὸν σάκκον, ὃν ἐνεδεδύκει, καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς καὶ περιεκλύσατο τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ καὶ διέξανε τὰς τρίχας τῆς κεϕαλῆς αὐτῆς καὶ ἐπέθετο μίτραν ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐϕροσύνης αὐτῆς, ἐν οἷς ἐστολίζετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασση,

kaì perieílato tòn sákkon, hòn enededýkei, kaì exedýsato tà himátia tē̂s chēreúseōs autē̂s kaì perieklýsato tò sō̂ma hýdati kaì echrísato mýrōi pacheî kaì diéxane tàs tríchas tē̂s kephalē̂s autē̂s kaì epétheto mítran ep’ autē̂s kaì enedýsato tà himátia tē̂s euphrosýnēs autē̂s, en hoîs estolízeto en taîs hēmérais tē̂s zōē̂s toû andròs autē̂s Manassē,

4
καὶ ἔλαβεν σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ περιέθετο τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ ἐκαλλωπίσατο σϕόδρα εἰς ἀπάτησιν ὀϕθαλμῶν ἀνδρῶν, ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήν.

kaì élaben sandália eis toùs pódas autē̂s kaì periétheto toùs chlidō̂nas kaì tà psélia kaì toùs daktylíous kaì tà enṓtia kaì pánta tòn kósmon autē̂s kaì ekallōpísato sphódra eis apátēsin ophthalmō̂n andrō̂n, hósoi àn ídōsin autḗn.

5
καὶ ἔδωκεν τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς ἀσκοπυτίνην οἴνου καὶ καψάκην ἐλαίου καὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλϕίτων καὶ παλάθης καὶ ἄρτων καθαρῶν καὶ περιεδίπλωσε πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ.

kaì édōken tē̂i hábrāi autē̂s askopytínēn oínou kaì kapsákēn elaíou kaì pḗran eplḗrōsen alphítōn kaì paláthēs kaì ártōn katharō̂n kaì periedíplōse pánta tà angeîa autē̂s kaì epéthēken autē̂i.

6
καὶ ἐξήλθοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως Βαιτυλουα καὶ εὕροσαν ἐϕεστῶτα ἐπ’ αὐτῇ Οζιαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως Χαβριν καὶ Χαρμιν·

kaì exḗlthosan epì tḕn pýlēn tē̂s póleōs Baityloua kaì heúrosan ephestō̂ta ep’ autē̂i Ozian kaì toùs presbytérous tē̂s póleōs Chabrin kaì Charmin:

7
ὡς δὲ εἶδον αὐτὴν καὶ ἦν ἠλλοιωμένον τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ τὴν στολὴν μεταβεβληκυῖαν αὐτῆς, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ σϕόδρα καὶ εἶπαν αὐτῇ

hōs dè eîdon autḕn kaì ē̂n ēlloiōménon tò prósōpon autē̂s kaì tḕn stolḕn metabeblēkyîan autē̂s, kaì ethaúmasan epì tō̂i kállei autē̂s epì polỳ sphódra kaì eîpan autē̂i

8
‘Ο θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν δῴη σε εἰς χάριν καὶ τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά σου εἰς γαυρίαμα υἱῶν Ισραηλ καὶ ὕψωμα Ιερουσαλημ.

‘O theòs tō̂n patérōn hēmō̂n dṓiē se eis chárin kaì teleiṓsai tà epitēdeúmatá sou eis gauríama hyiō̂n Israēl kaì hýpsōma Ierousalēm.

9
καὶ προσεκύνησεν τῷ θεῷ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Επιτάξατε ἀνοῖξαί μοι τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐξελεύσομαι εἰς τελείωσιν τῶν λόγων, ὧν ἐλαλήσατε μετ’ ἐμοῦ· καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσκοις ἀνοῖξαι αὐτῇ καθότι ἐλάλησεν.

kaì prosekýnēsen tō̂i theō̂i kaì eîpen pròs autoús ’Epitáxate anoîxaí moi tḕn pýlēn tē̂s póleōs, kaì exeleúsomai eis teleíōsin tō̂n lógōn, hō̂n elalḗsate met’ emoû: kaì synétaxan toîs neanískois anoîxai autē̂i kathóti elálēsen.

10
καὶ ἐποίησαν οὕτως. καὶ ἐξῆλθεν Ιουδιθ, αὐτὴ καὶ ἡ παιδίσκη αὐτῆς μετ’ αὐτῆς· ἀπεσκόπευον δὲ αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἕως οὗ κατέβη τὸ ὄρος, ἕως διῆλθεν τὸν αὐλῶνα καὶ οὐκέτι ἐθεώρουν αὐτήν.

kaì epoíēsan hoútōs. kaì exē̂lthen Ioudith, autḕ kaì hē paidískē autē̂s met’ autē̂s: apeskópeuon dè autḕn hoi ándres tē̂s póleōs héōs hoû katébē tò óros, héōs diē̂lthen tòn aulō̂na kaì oukéti etheṓroun autḗn.

11
καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐθεῖαν, καὶ συνήντησεν αὐτῇ προϕυλακὴ τῶν ’Ασσυρίων.

kaì eporeúonto en tō̂i aulō̂ni eis eutheîan, kaì synḗntēsen autē̂i prophylakḕ tō̂n ’Assyríōn.

12
καὶ συνέλαβον αὐτὴν καὶ ἐπηρώτησαν Τίνων εἶ καὶ πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ πορεύῃ; καὶ εἶπεν θυγάτηρ εἰμὶ τῶν Εβραίων καὶ ἀποδιδράσκω ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι μέλλουσιν δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατάβρωμα·

kaì synélabon autḕn kaì epērṓtēsan Tínōn eî kaì póthen érchēi kaì poû poreúēi? kaì eîpen thygátēr eimì tō̂n Ebraíōn kaì apodidráskō apò prosṓpou autō̂n, hóti méllousin dídosthai hymîn eis katábrōma:

13
κἀγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ πρόσωπον Ολοϕέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως ὑμῶν τοῦ ἀπαγγεῖλαι ῥήματα ἀληθείας καὶ δείξω πρὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδὸν καθ’ ἣν πορεύσεται καὶ κυριεύσει πάσης τῆς ὀρεινῆς, καὶ οὐ διαϕωνήσει τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ σὰρξ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς.

kagṑ érchomai eis tò prósōpon Olophérnou archistratḗgou dynámeōs hymō̂n toû apangeîlai rhḗmata alētheías kaì deíxō prò prosṓpou autoû hodòn kath’ hḕn poreúsetai kaì kyrieúsei pásēs tē̂s oreinē̂s, kaì ou diaphōnḗsei tō̂n andrō̂n autoû sàrx mía oudè pneûma zōē̂s.

14
ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ῥήματα αὐτῆς καὶ κατενόησαν τὸ πρόσωπον αὐτῆς – καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν θαυμάσιον τῷ κάλλει σϕόδρα – , καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν

hōs dè ḗkousan hoi ándres tà rhḗmata autē̂s kaì katenóēsan tò prósōpon autē̂s – kaì ē̂n enantíon autō̂n thaumásion tō̂i kállei sphódra – , kaì eîpan pròs autḗn

15
Σέσωκας τὴν ψυχήν σου σπεύσασα καταβῆναι εἰς πρόσωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν· καὶ νῦν πρόσελθε ἐπὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀϕ’ ἡμῶν προπέμψουσίν σε, ἕως παραδώσουσίν σε εἰς χεῖρας αὐτοῦ·

Sésōkas tḕn psychḗn sou speúsasa katabē̂nai eis prósōpon toû kyríou hēmō̂n: kaì nŷn próselthe epì tḕn skēnḕn autoû, kaì aph’ hēmō̂n propémpsousín se, héōs paradṓsousín se eis cheîras autoû:

16
ἐὰν δὲ στῇς ἐναντίον αὐτοῦ, μὴ ϕοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὰ ῥήματά σου, καὶ εὖ σε ποιήσει.

eàn dè stē̂is enantíon autoû, mḕ phobēthē̂is tē̂i kardíāi sou, allà anángeilon katà tà rhḗmatá sou, kaì eû se poiḗsei.

17
καὶ ἐπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἑκατὸν καὶ παρέζευξαν αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς, καὶ ἤγαγον αὐτὰς ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοϕέρνου.

kaì epélexan ex autō̂n ándras hekatòn kaì parézeuxan autē̂i kaì tē̂i hábrāi autē̂s, kaì ḗgagon autàs epì tḕn skēnḕn Olophérnou.

18
καὶ ἐγένετο συνδρομὴ ἐν πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, διεβοήθη γὰρ εἰς τὰ σκηνώματα ἡ παρουσία αὐτῆς· καὶ ἐλθόντες ἐκύκλουν αὐτήν, ὡς εἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς Ολοϕέρνου, ἕως προσήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.

kaì egéneto syndromḕ en pásēi tē̂i parembolē̂i, dieboḗthē gàr eis tà skēnṓmata hē parousía autē̂s: kaì elthóntes ekýkloun autḗn, hōs heistḗkei éxō tē̂s skēnē̂s Olophérnou, héōs prosḗngeilan autō̂i perì autē̂s.

19
καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς καὶ ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπ’ αὐτῆς, καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τίς καταϕρονήσει τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς ἔχει ἐν ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας; ὅτι οὐ καλόν ἐστιν ὑπολείπεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἕνα, οἳ ἀϕεθέντες δυνήσονται κατασοϕίσασθαι πᾶσαν τὴν γῆν,

kaì ethaúmazon epì tō̂i kállei autē̂s kaì ethaúmazon toùs hyioùs Israēl ap’ autē̂s, kaì eîpen hékastos pròs tòn plēsíon autoû Tís kataphronḗsei toû laoû toútou, hòs échei en heautō̂i gynaîkas toiaútas? hóti ou kalón estin hypoleípesthai ex autō̂n ándra héna, hoì aphethéntes dynḗsontai katasophísasthai pâsan tḕn gē̂n,

20
καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαθεύδοντες Ολοϕέρνῃ καὶ πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν.

kaì exē̂lthon hoi parakatheúdontes Olophérnēi kaì pántes hoi therápontes autoû kaì eisḗgagon autḕn eis tḕn skēnḗn.

21
καὶ ἦν Ολοϕέρνης ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπίῳ, ὃ ἦν ἐκ πορϕύρας καὶ χρυσίου καὶ σμαράγδου καὶ λίθων πολυτελῶν καθυϕασμένων.

kaì ē̂n Olophérnēs anapauómenos epì tē̂s klínēs autoû en tō̂i kōnōpíōi, hò ē̂n ek porphýras kaì chrysíou kaì smarágdou kaì líthōn polytelō̂n kathyphasménōn.

22
καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ προσκήνιον, καὶ λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι αὐτοῦ.

kaì anḗngeilan autō̂i perì autē̂s, kaì exē̂lthen eis tò proskḗnion, kaì lampádes argyraî proágousai autoû.

23
ὡς δὲ ἦλθεν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ Ιουδιθ καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ προσώπου αὐτῆς· καὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόσωπον προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγειραν αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ.

hōs dè ē̂lthen katà prósōpon autoû Ioudith kaì tō̂n therapóntōn autoû, ethaúmasan pántes epì tō̂i kállei toû prosṓpou autē̂s: kaì pesoûsa epì prósōpon prosekýnēsen autō̂i, kaì ḗgeiran autḕn hoi doûloi autoû.