Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Judith 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ Ιουδαίᾳ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ολοϕέρνης τοῖς ἔθνεσιν ὁ ἀρχιστράτηγος Ναβουχοδονοσορ βασιλέως ’Ασσυρίων, καὶ ὃν τρόπον ἐσκύλευσεν πάντα τὰ ἱερὰ αὐτῶν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς ἀϕανισμόν,

Kaì ḗkousan hoi hyioì Israēl hoi katoikoûntes en tē̂i Ioudaíāi pánta, hósa epoíēsen Olophérnēs toîs éthnesin ho archistrátēgos Nabouchodonosor basiléōs ’Assyríōn, kaì hòn trópon eskýleusen pánta tà hierà autō̂n kaì édōken autà eis aphanismón,

2
καὶ ἐϕοβήθησαν σϕόδρα σϕόδρα ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ περὶ Ιερουσαλημ καὶ τοῦ ναοῦ κυρίου θεοῦ αὐτῶν ἐταράχθησαν.

kaì ephobḗthēsan sphódra sphódra apò prosṓpou autoû kaì perì Ierousalēm kaì toû naoû kyríou theoû autō̂n etaráchthēsan.

3
ὅτι προσϕάτως ἦσαν ἀναβεβηκότες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ νεωστὶ πᾶς ὁ λαὸς συνελέλεκτο τῆς Ιουδαίας, καὶ τὰ σκεύη καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ὁ οἶκος ἐκ τῆς βεβηλώσεως ἡγιασμένα ἦν.

hóti prosphátōs ē̂san anabebēkótes ek tē̂s aichmalōsías, kaì neōstì pâs ho laòs synelélekto tē̂s Ioudaías, kaì tà skeúē kaì tò thysiastḗrion kaì ho oîkos ek tē̂s bebēlṓseōs hēgiasména ē̂n.

4
καὶ ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον Σαμαρείας καὶ Κωνα καὶ Βαιθωρων καὶ Βελμαιν καὶ Ιεριχω καὶ εἰς Χωβα καὶ Αισωρα καὶ τὸν αὐλῶνα Σαλημ

kaì apésteilan eis pân hórion Samareías kaì Kōna kaì Baithōrōn kaì Belmain kaì Ierichō kaì eis Chōba kaì Aisōra kaì tòn aulō̂na Salēm

5
καὶ προκατελάβοντο πάσας τὰς κορυϕὰς τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐτείχισαν τὰς ἐν αὐτοῖς κώμας καὶ παρέθεντο εἰς ἐπισιτισμὸν εἰς παρασκευὴν πολέμου, ὅτι προσϕάτως ἦν τὰ πεδία αὐτῶν τεθερισμένα.

kaì prokatelábonto pásas tàs koryphàs tō̂n oréōn tō̂n hypsēlō̂n kaì eteíchisan tàs en autoîs kṓmas kaì paréthento eis episitismòn eis paraskeuḕn polémou, hóti prosphátōs ē̂n tà pedía autō̂n tetherisména.

6
καὶ ἔγραψεν Ιωακιμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν Ιερουσαλημ, τοῖς κατοικοῦσι Βαιτυλουα καὶ Βαιτομεσθαιμ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι Εσδρηλων κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον Δωθαϊμ,

kaì égrapsen Iōakim ho hiereùs ho mégas, hòs ē̂n en taîs hēmérais en Ierousalēm, toîs katoikoûsi Baityloua kaì Baitomesthaim, hḗ estin apénanti Esdrēlōn katà prósōpon toû pedíou toû plēsíon Dōthaïm,

7
λέγων διακατασχεῖν τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς, ὅτι δι’ αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Ιουδαίαν, καὶ ἦν εὐχερῶς διακωλῦσαι αὐτοὺς προσβαίνοντας στενῆς τῆς προσβάσεως οὔσης ἐπ’ ἄνδρας τοὺς πάντας δύο.

légōn diakatascheîn tàs anabáseis tē̂s oreinē̂s, hóti di’ autō̂n ē̂n hē eísodos eis tḕn Ioudaían, kaì ē̂n eucherō̂s diakōlŷsai autoùs prosbaínontas stenē̂s tē̂s prosbáseōs oúsēs ep’ ándras toùs pántas dýo.

8
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς Ιωακιμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ γερουσία παντὸς δήμου Ισραηλ, οἳ ἐκάθηντο ἐν Ιερουσαλημ.

kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl kathà synétaxen autoîs Iōakim ho hiereùs ho mégas kaì hē gerousía pantòs dḗmou Israēl, hoì ekáthēnto en Ierousalēm.

9
καὶ ἀνεβόησαν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ πρὸς τὸν θεὸν ἐν ἐκτενείᾳ μεγάλῃ καὶ ἐταπείνωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἐκτενείᾳ μεγάλῃ.

kaì anebóēsan pâs anḕr Israēl pròs tòn theòn en ekteneíāi megálēi kaì etapeínōsan tàs psychàs autō̂n en ekteneíāi megálēi.

10
αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πᾶς πάροικος καὶ μισθωτὸς καὶ ἀργυρώνητος αὐτῶν ἐπέθεντο σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσϕύας αὐτῶν.

autoì kaì hai gynaîkes autō̂n kaì tà nḗpia autō̂n kaì tà ktḗnē autō̂n kaì pâs pároikos kaì misthōtòs kaì argyrṓnētos autō̂n epéthento sákkous epì tàs osphýas autō̂n.

11
καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ καὶ γυνὴ καὶ τὰ παιδία οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ ἔπεσον κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐσποδώσαντο τὰς κεϕαλὰς αὐτῶν καὶ ἐξέτειναν τοὺς σάκκους αὐτῶν κατὰ πρόσωπον κυρίου·

kaì pâs anḕr Israēl kaì gynḕ kaì tà paidía hoi katoikoûntes en Ierousalēm épeson katà prósōpon toû naoû kaì espodṓsanto tàs kephalàs autō̂n kaì exéteinan toùs sákkous autō̂n katà prósōpon kyríou:

12
καὶ τὸ θυσιαστήριον σάκκῳ περιέβαλον καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν θεὸν Ισραηλ ὁμοθυμαδὸν ἐκτενῶς τοῦ μὴ δοῦναι εἰς διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας εἰς προνομὴν καὶ τὰς πόλεις τῆς κληρονομίας αὐτῶν εἰς ἀϕανισμὸν καὶ τὰ ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ὀνειδισμὸν ἐπίχαρμα τοῖς ἔθνεσιν.

kaì tò thysiastḗrion sákkōi periébalon kaì ebóēsan pròs tòn theòn Israēl homothymadòn ektenō̂s toû mḕ doûnai eis diarpagḕn tà nḗpia autō̂n kaì tàs gynaîkas eis pronomḕn kaì tàs póleis tē̂s klēronomías autō̂n eis aphanismòn kaì tà hágia eis bebḗlōsin kaì oneidismòn epícharma toîs éthnesin.

13
καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς ϕωνῆς αὐτῶν καὶ εἰσεῖδεν τὴν θλῖψιν αὐτῶν· καὶ ἦν ὁ λαὸς νηστεύων ἡμέρας πλείους ἐν πάσῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων κυρίου παντοκράτορος.

kaì eisḗkousen kýrios tē̂s phōnē̂s autō̂n kaì eiseîden tḕn thlîpsin autō̂n: kaì ē̂n ho laòs nēsteúōn hēméras pleíous en pásēi tē̂i Ioudaíāi kaì Ierousalēm katà prósōpon tō̂n hagíōn kyríou pantokrátoros.

14
καὶ Ιωακιμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ πάντες οἱ παρεστηκότες ἐνώπιον κυρίου ἱερεῖς καὶ οἱ λειτουργοῦντες κυρίῳ σάκκους περιεζωσμένοι τὰς ὀσϕύας αὐτῶν προσέϕερον τὴν ὁλοκαύτωσιν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τὰς εὐχὰς καὶ τὰ ἑκούσια δόματα τοῦ λαοῦ,

kaì Iōakim ho hiereùs ho mégas kaì pántes hoi parestēkótes enṓpion kyríou hiereîs kaì hoi leitourgoûntes kyríōi sákkous periezōsménoi tàs osphýas autō̂n prosépheron tḕn holokaútōsin toû endelechismoû kaì tàs euchàs kaì tà hekoúsia dómata toû laoû,

15
καὶ ἦν σποδὸς ἐπὶ τὰς κιδάρεις αὐτῶν, καὶ ἐβόων πρὸς κύριον ἐκ πάσης δυνάμεως εἰς ἀγαθὸν ἐπισκέψασθαι πᾶν οἶκον Ισραηλ.

kaì ē̂n spodòs epì tàs kidáreis autō̂n, kaì ebóōn pròs kýrion ek pásēs dynámeōs eis agathòn episképsasthai pân oîkon Israēl.