Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 4:8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
8
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς Ιωακιμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ γερουσία παντὸς δήμου Ισραηλ, οἳ ἐκάθηντο ἐν Ιερουσαλημ.

kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl kathà synétaxen autoîs Iōakim ho hiereùs ho mégas kaì hē gerousía pantòs dḗmou Israēl, hoì ekáthēnto en Ierousalēm.