Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνηγγέλη Ολοϕέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνάμεως Ασσουρ διότι οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρεσκευάσαντο εἰς πόλεμον καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς συνέκλεισαν καὶ ἐτείχισαν πᾶσαν κορυϕὴν ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα.

Kaì anēngélē Olophérnēi archistratḗgōi dynámeōs Assour dióti hoi hyioì Israēl pareskeuásanto eis pólemon kaì tàs diódous tē̂s oreinē̂s synékleisan kaì eteíchisan pâsan koryphḕn órous hypsēloû kaì éthēkan en toîs pedíois skándala.

2
καὶ ὠργίσθη θυμῷ σϕόδρα καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἄρχοντας Μωαβ καὶ τοὺς στρατηγοὺς Αμμων καὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας

kaì ōrgísthē thymō̂i sphódra kaì ekálesen pántas toùs árchontas Mōab kaì toùs stratēgoùs Ammōn kaì pántas satrápas tē̂s paralías

3
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Αναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ Χανααν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσιν πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ κράτος αὐτῶν καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ’ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν,

kaì eîpen autoîs ’Anangeílate dḗ moi, hyioì Chanaan, tís ho laòs hoûtos ho kathḗmenos en tē̂i oreinē̂i, kaì tínes hàs katoikoûsin póleis, kaì tò plē̂thos tē̂s dynámeōs autō̂n, kaì en tíni tò krátos autō̂n kaì hē ischỳs autō̂n, kaì tís anéstēken ep’ autō̂n basileùs hēgoúmenos stratiâs autō̂n,

4
καὶ διὰ τί κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς.

kaì dià tí katenōtísanto toû mḕ eltheîn eis apántēsín moi parà pántas toùs katoikoûntas en dysmaîs.

5
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αχιωρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν Αμμων ’Ακουσάτω δὴ λόγον ὁ κύριός μου ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην, πλησίον σοῦ οἰκοῦντος, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου.

kaì eîpen pròs autòn Achiōr ho hēgoúmenos pántōn hyiō̂n Ammōn ’Akousátō dḕ lógon ho kýriós mou ek stómatos toû doúlou sou, kaì anangelō̂ soi tḕn alḗtheian perì toû laoû toútou, hòs katoikeî tḕn oreinḕn taútēn, plēsíon soû oikoûntos, kaì ouk exeleúsetai pseûdos ek toû stómatos toû doúlou sou.

6
ὁ λαὸς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων.

ho laòs hoûtós eisin apógonoi Chaldaíōn.

7
καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, οἳ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων·

kaì parṓikēsan tò próteron en tē̂i Mesopotamíāi, hóti ouk eboulḗthēsan akolouthē̂sai toîs theoîs tō̂n patérōn autō̂n, hoì egénonto en gē̂i Chaldaíōn:

8
καὶ ἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, θεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἔϕυγον εἰς Μεσοποταμίαν καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.

kaì exébēsan ex hodoû tō̂n gonéōn autō̂n kaì prosekýnēsan tō̂i theō̂i toû ouranoû, theō̂i hō̂i epégnōsan, kaì exébalon autoùs apò prosṓpou tō̂n theō̂n autō̂n, kaì éphygon eis Mesopotamían kaì parṓikēsan ekeî hēméras pollás.

9
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήνεσιν πολλοῖς σϕόδρα.

kaì eîpen ho theòs autō̂n exeltheîn ek tē̂s paroikías autō̂n kaì poreuthē̂nai eis gē̂n Chanaan, kaì katṓikēsan ekeî kaì eplēthýnthēsan chrysíōi kaì argyríōi kaì en ktḗnesin polloîs sphódra.

10
καὶ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἐκάλυψεν γὰρ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς Χανααν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις οὗ διετράϕησαν· καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος πολύ, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν.

kaì katébēsan eis Aígypton, ekálypsen gàr tò prósōpon tē̂s gē̂s Chanaan limós, kaì parṓikēsan ekeî méchris hoû dietráphēsan: kaì egénonto ekeî eis plē̂thos polý, kaì ouk ē̂n arithmòs toû génous autō̂n.

11
καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ κατεσοϕίσατο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ πλίνθῳ, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους.

kaì epanéstē autoîs ho basileùs Aigýptou kaì katesophísato autoùs en pónōi kaì plínthōi, etapeínōsan autoùs kaì éthento autoùs eis doúlous.

12
καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπάταξεν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις· καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

kaì anebóēsan pròs tòn theòn autō̂n, kaì epátaxen pâsan tḕn gē̂n Aigýptou plēgaîs, en haîs ouk ē̂n íasis: kaì exébalon autoùs hoi Aigýptioi apò prosṓpou autō̂n.

13
καὶ κατεξήρανεν ὁ θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἔμπροσθεν αὐτῶν

kaì katexḗranen ho theòs tḕn erythràn thálassan émprosthen autō̂n

14
καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινα καὶ Καδης Βαρνη· καὶ ἐξέβαλον πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ

kaì ḗgagen autoùs eis hodòn toû Sina kaì Kadēs Barnē: kaì exébalon pántas toùs katoikoûntas en tē̂i erḗmōi

15
καὶ ᾤκησαν ἐν γῇ Αμορραίων καὶ πάντας τοὺς Εσεβωνίτας ἐξωλέθρευσαν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῶν. καὶ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὀρεινὴν

kaì ṓikēsan en gē̂i Amorraíōn kaì pántas toùs Esebōnítas exōléthreusan en tē̂i ischýi autō̂n. kaì diabántes tòn Iordánēn eklēronómēsan pâsan tḕn oreinḕn

16
καὶ ἐξέβαλον ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Ιεβουσαῖον καὶ τὸν Συχεμ καὶ πάντας τοὺς Γεργεσαίους καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς.

kaì exébalon ek prosṓpou autō̂n tòn Chananaîon kaì tòn Pherezaîon kaì tòn Iebousaîon kaì tòn Sychem kaì pántas toùs Gergesaíous kaì katṓikēsan en autē̂i hēméras pollás.

17
καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἦν μετ’ αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ὅτι θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ’ αὐτῶν ἐστιν.

kaì héōs ouch hḗmarton enṓpion toû theoû autō̂n, ē̂n met’ autō̂n tà agathá, hóti theòs misō̂n adikían met’ autō̂n estin.

18
ὅτε δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς διέθετο αὐτοῖς, ἐξωλεθρεύθησαν ἐν πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σϕόδρα καὶ ᾐχμαλωτεύθησαν εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, καὶ ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἐγενήθη εἰς ἔδαϕος, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων.

hóte dè apéstēsan apò tē̂s hodoû, hē̂s diétheto autoîs, exōlethreúthēsan en polloîs polémois epì polỳ sphódra kaì ēichmalōteúthēsan eis gē̂n ouk idían, kaì ho naòs toû theoû autō̂n egenḗthē eis édaphos, kaì hai póleis autō̂n ekratḗthēsan hypò tō̂n hypenantíōn.

19
καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν θεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς διασπορᾶς, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ, καὶ κατέσχον τὴν Ιερουσαλημ, οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν τῇ ὀρεινῇ, ὅτι ἦν ἔρημος.

kaì nŷn epistrépsantes epì tòn theòn autō̂n anébēsan ek tē̂s diasporâs, hoû diespárēsan ekeî, kaì katéschon tḕn Ierousalēm, hoû tò hagíasma autō̂n, kaì katōikísthēsan en tē̂i oreinē̂i, hóti ē̂n érēmos.

20
καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μὲν ἔστιν ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἔστιν ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον τοῦτο, καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς·

kaì nŷn, déspota kýrie, ei mèn éstin agnóēma en tō̂i laō̂i toútōi kaì hamartánousin eis tòn theòn autō̂n kaì episkepsómetha hóti éstin en autoîs skándalon toûto, kaì anabēsómetha kaì ekpolemḗsomen autoús:

21
εἰ δ’ οὐκ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, παρελθέτω δὴ ὁ κύριός μου, μήποτε ὑπερασπίσῃ ὁ κύριος αὐτῶν καὶ ὁ θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα εἰς ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς.

ei d’ ouk éstin anomía en tō̂i éthnei autō̂n, parelthétō dḕ ho kýriós mou, mḗpote hyperaspísēi ho kýrios autō̂n kaì ho theòs autō̂n hypèr autō̂n, kaì esómetha eis oneidismòn enantíon pásēs tē̂s gē̂s.

22
καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο Αχιωρ λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἐγόγγυσεν πᾶς ὁ λαὸς ὁ κυκλῶν τὴν σκηνὴν καὶ περιεστώς, καὶ εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες Ολοϕέρνου καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν παραλίαν καὶ τὴν Μωαβ συγκόψαι αὐτόν

kaì egéneto hōs epaúsato Achiōr lalō̂n toùs lógous toútous, kaì egóngysen pâs ho laòs ho kyklō̂n tḕn skēnḕn kaì periestṓs, kaì eîpan hoi megistânes Olophérnou kaì pántes hoi katoikoûntes tḕn paralían kaì tḕn Mōab synkópsai autón

23
Οὐ γὰρ ϕοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ, ἰδοὺ γὰρ λαὸς ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν δύναμις οὐδὲ κράτος εἰς παράταξιν ἰσχυράν·

Ou gàr phobēthēsómetha apò hyiō̂n Israēl, idoù gàr laòs en hō̂i ouk éstin dýnamis oudè krátos eis parátaxin ischyrán:

24
διὸ δὴ ἀναβησόμεθα, καὶ ἔσονται εἰς κατάβρωσιν πάσης τῆς στρατιᾶς σου, δέσποτα Ολοϕέρνη.

diò dḕ anabēsómetha, kaì ésontai eis katábrōsin pásēs tē̂s stratiâs sou, déspota Olophérnē.