Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῇ δὲ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ολοϕέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, οἳ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βαιτυλουα καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προκαταλαμβάνεσθαι καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.

Tē̂i dè epaúrion parḗngeilen Olophérnēs pásēi tē̂i stratiā̂i autoû kaì pantì tō̂i laō̂i autoû, hoì paregénonto epì tḕn symmachían autoû, anazeugnýein epì Baityloua kaì tàs anabáseis tē̂s oreinē̂s prokatalambánesthai kaì poieîn pólemon pròs toùs hyioùs Israēl.

2
καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν· καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν χιλιάδες πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δέκα δύο χωρὶς τῆς ἀποσκευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς, πλῆθος πολὺ σϕόδρα.

kaì anézeuxen en tē̂i hēmérāi ekeínēi pâs anḕr dynatòs autō̂n: kaì hē dýnamis autō̂n andrō̂n polemistō̂n chiliádes pezō̂n hekatòn hebdomḗkonta kaì hippéōn chiliádes déka dýo chōrìs tē̂s aposkeuē̂s kaì tō̂n andrō̂n, hoì ē̂san pezoì en autoîs, plē̂thos polỳ sphódra.

3
καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλουα ἐπὶ τῆς πηγῆς καὶ παρέτειναν εἰς εὖρος ἐπὶ Δωθαϊμ ἕως Βελβαιμ καὶ εἰς μῆκος ἀπὸ Βαιτυλουα ἕως Κυαμωνος, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ Εσδρηλων.

kaì parenébalon en tō̂i aulō̂ni plēsíon Baityloua epì tē̂s pēgē̂s kaì paréteinan eis eûros epì Dōthaïm héōs Belbaim kaì eis mē̂kos apò Baityloua héōs Kyamōnos, hḗ estin apénanti toû Esdrēlōn.

4
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ, ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ πλῆθος, ἐταράχθησαν σϕόδρα καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Νῦν ἐκλείξουσιν οὗτοι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πάσης, καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ οὔτε αἱ ϕάραγγες οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται τὸ βάρος αὐτῶν.

hoi dè hyioì Israēl, hōs eîdon autō̂n tò plē̂thos, etaráchthēsan sphódra kaì eîpan hékastos pròs tòn plēsíon autoû Nŷn ekleíxousin hoûtoi tò prósōpon tē̂s gē̂s pásēs, kaì oúte tà órē tà hypsēlà oúte hai pháranges oúte hoi bounoì hypostḗsontai tò báros autō̂n.

5
καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἔμενον ϕυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.

kaì analabóntes hékastos tà skeúē tà polemikà autō̂n kaì anakaúsantes pyràs epì toùs pýrgous autō̂n émenon phylássontes hólēn tḕn nýkta ekeínēn.

6
τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν Ολοϕέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τῶν υἱῶν Ισραηλ, οἳ ἦσαν ἐν Βαιτυλουα,

tē̂i dè hēmérāi tē̂i deutérāi exḗgagen Olophérnēs pâsan tḕn híppon autoû katà prósōpon tō̂n hyiō̂n Israēl, hoì ē̂san en Baityloua,

7
καὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων ἐϕώδευσεν καὶ προκατελάβετο αὐτὰς καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

kaì epesképsato tàs anabáseis tē̂s póleōs autō̂n kaì tàs pēgàs tō̂n hydátōn ephṓdeusen kaì prokatelábeto autàs kaì epéstēsen autaîs parembolàs andrō̂n polemistō̂n, kaì autòs anézeuxen eis tòn laòn autoû.

8
καὶ προσελθόντες αὐτῷ πάντες ἄρχοντες υἱῶν Ησαυ καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωαβ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας εἶπαν

kaì proselthóntes autō̂i pántes árchontes hyiō̂n Ēsau kaì pántes hoi hēgoúmenoi toû laoû Mōab kaì hoi stratēgoì tē̂s paralías eîpan

9
’Ακουσάτω δὴ λόγον ὁ δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου.

’Akousátō dḕ lógon ho despótēs hēmō̂n, hína mḕ génētai thraûsma en tē̂i dynámei sou.

10
ὁ γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ πέποιθαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ’ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν ὀρέων, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς· οὐ γάρ ἐστιν εὐχερὲς προσβῆναι ταῖς κορυϕαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν.

ho gàr laòs hoûtos tō̂n hyiō̂n Israēl ou pépoithan epì toîs dórasin autō̂n, all’ epì toîs hýpsesi tō̂n oréōn, en hoîs autoì enoikoûsin en autoîs: ou gár estin eucherès prosbē̂nai taîs koryphaîs tō̂n oréōn autō̂n.

11
καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς.

kaì nŷn, déspota, mḕ polémei pròs autoùs kathṑs gínetai pólemos paratáxeōs, kaì ou peseîtai ek toû laoû sou anḕr heîs.

12
ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς σου διαϕυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, ἣ ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ὄρους,

anámeinon epì tē̂s parembolē̂s sou diaphylássōn pánta ándra ek tē̂s dynámeṓs sou, kaì epikratēsátōsan hoi paîdés sou tē̂s pēgē̂s toû hýdatos, hḕ ekporeúetai ek tē̂s rhízēs toû órous,

13
διότι ἐκεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα, καὶ ἐκδώσουσι τὴν πόλιν αὐτῶν· καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαὸς ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον κορυϕὰς τῶν ὀρέων καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ’ αὐταῖς εἰς προϕυλακὴν τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα ἕνα.

dióti ekeîthen hydreúontai pántes hoi katoikoûntes Baityloua, kaì aneleî autoùs hē dípsa, kaì ekdṓsousi tḕn pólin autō̂n: kaì hēmeîs kaì ho laòs hēmō̂n anabēsómetha epì tàs plēsíon koryphàs tō̂n oréōn kaì parembaloûmen ep’ autaîs eis prophylakḕn toû mḕ exeltheîn ek tē̂s póleōs ándra héna.

14
καὶ τακήσονται ἐν τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ πρὶν ἐλθεῖν τὴν ῥομϕαίαν ἐπ’ αὐτοὺς καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις τῆς οἰκήσεως αὐτῶν.

kaì takḗsontai en tō̂i limō̂i autoì kaì hai gynaîkes autō̂n kaì tà tékna autō̂n, kaì prìn eltheîn tḕn rhomphaían ep’ autoùs katastrōthḗsontai en taîs plateíais tē̂s oikḗseōs autō̂n.

15
καὶ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν ἀνθ’ ὧν ἐστασίασαν καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ σου ἐν εἰρήνῃ.

kaì antapodṓseis autoîs antapódoma ponēròn anth’ hō̂n estasíasan kaì ouk apḗntēsan tō̂i prosṓpōi sou en eirḗnēi.

16
καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον Ολοϕέρνου καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ συνέταξε ποιεῖν καθὰ ἐλάλησαν.

kaì ḗresan hoi lógoi autō̂n enṓpion Olophérnou kaì enṓpion pántōn tō̂n therapóntōn autoû, kaì synétaxe poieîn kathà elálēsan.

17
καὶ ἀπῆρεν παρεμβολὴ υἱῶν Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν Ασσουρ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι καὶ προκατελάβοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì apē̂ren parembolḕ hyiō̂n Ammōn kaì met’ autō̂n chiliádes pénte hyiō̂n Assour kaì parenébalon en tō̂i aulō̂ni kaì prokatelábonto tà hýdata kaì tàs pēgàs tō̂n hydátōn tō̂n hyiō̂n Israēl.

18
καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ησαυ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι Δωθαϊμ. καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ ἀπηλιώτην ἀπέναντι Εγρεβηλ, ἥ ἐστιν πλησίον Χους, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμουρ. καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὰ τῶν ’Ασσυρίων παρενέβαλον ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, καὶ αἱ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἦσαν εἰς πλῆθος πολὺ σϕόδρα.

kaì anébēsan hoi hyioì Ēsau kaì hoi hyioì Ammōn kaì parenébalon en tē̂i oreinē̂i apénanti Dōthaïm. kaì apésteilan ex autō̂n pròs nóton kaì apēliṓtēn apénanti Egrebēl, hḗ estin plēsíon Chous, hḗ estin epì toû cheimárrou Mochmour. kaì hē loipḕ stratià tō̂n ’Assyríōn parenébalon en tō̂i pedíōi kaì ekálypsan pân tò prósōpon tē̂s gē̂s, kaì hai skēnaì kaì hai apartíai autō̂n katestratopédeusan en óchlōi pollō̂i kaì ē̂san eis plē̂thos polỳ sphódra.

19
Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον θεὸν αὐτῶν, ὅτι ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐκύκλωσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ οὐκ ἦν διαϕυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶν.

Kaì hoi hyioì Israēl anebóēsan pròs kýrion theòn autō̂n, hóti ōligopsýchēsen tò pneûma autō̂n, hóti ekýklōsan pántes hoi echthroì autō̂n kaì ouk ē̂n diaphygeîn ek mésou autō̂n.

20
καὶ ἔμεινεν κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα παρεμβολὴ Ασσουρ, οἱ πεζοὶ καὶ ἅρματα καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριάκοντα τέσσαρας. καὶ ἐξέλιπεν πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαιτυλουα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν ὑδάτων,

kaì émeinen kýklōi autō̂n pâsa parembolḕ Assour, hoi pezoì kaì hármata kaì hoi hippeîs autō̂n, hēméras triákonta téssaras. kaì exélipen pántas toùs katoikoûntas Baityloua pánta tà angeîa autō̂n tō̂n hydátōn,

21
καὶ οἱ λάκκοι ἐξεκενοῦντο, καὶ οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν.

kaì hoi lákkoi exekenoûnto, kaì ouk eîchon pieîn eis plēsmonḕn hýdōr hēméran mían, hóti en métrōi edídosan autoîs pieîn.

22
καὶ ἠθύμησεν τὰ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς.

kaì ēthýmēsen tà nḗpia autō̂n, kaì hai gynaîkes kaì hoi neanískoi exélipon apò tē̂s dípsēs kaì épipton en taîs plateíais tē̂s póleōs kaì en taîs diódois tō̂n pylō̂n, kaì ouk ē̂n krataíōsis éti en autoîs.

23
καὶ ἐπισυνήχθησαν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ Οζιαν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, οἱ νεανίσκοι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία, καὶ ἀνεβόησαν ϕωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπαν ἐναντίον πάντων τῶν πρεσβυτέρων

kaì episynḗchthēsan pâs ho laòs epì Ozian kaì toùs árchontas tē̂s póleōs, hoi neanískoi kaì hai gynaîkes kaì tà paidía, kaì anebóēsan phōnē̂i megálēi kaì eîpan enantíon pántōn tō̂n presbytérōn

24
Κρίναι ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ὅτι ἐποιήσατε ἐν ἡμῖν ἀδικίαν μεγάλην οὐ λαλήσαντες εἰρηνικὰ μετὰ υἱῶν Ασσουρ.

Krínai ho theòs anà méson hymō̂n kaì hēmō̂n, hóti epoiḗsate en hēmîn adikían megálēn ou lalḗsantes eirēnikà metà hyiō̂n Assour.

25
καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ὁ βοηθὸς ἡμῶν, ἀλλὰ πέπρακεν ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν τοῦ καταστρωθῆναι ἐναντίον αὐτῶν ἐν δίψῃ καὶ ἀπωλείᾳ μεγάλῃ.

kaì nŷn ouk éstin ho boēthòs hēmō̂n, allà pépraken hēmâs ho theòs eis tàs cheîras autō̂n toû katastrōthē̂nai enantíon autō̂n en dípsēi kaì apōleíāi megálēi.

26
καὶ νῦν ἐπικαλέσασθε αὐτοὺς καὶ ἔκδοσθε τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ λαῷ Ολοϕέρνου καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

kaì nŷn epikalésasthe autoùs kaì ékdosthe tḕn pólin pâsan eis pronomḕn tō̂i laō̂i Olophérnou kaì pásēi tē̂i dynámei autoû.

27
κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν γενηθῆναι αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν· ἐσόμεθα γὰρ εἰς δούλους, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ οὐκ ὀψόμεθα τὸν θάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν ἐν ὀϕθαλμοῖς ἡμῶν καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ἐκλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν.

kreîsson gàr hēmîn genēthē̂nai autoîs eis diarpagḗn: esómetha gàr eis doúlous, kaì zḗsetai hē psychḕ hēmō̂n, kaì ouk opsómetha tòn thánaton tō̂n nēpíōn hēmō̂n en ophthalmoîs hēmō̂n kaì tàs gynaîkas kaì tà tékna hēmō̂n ekleipoúsas tàs psychàs autō̂n.

28
μαρτυρόμεθα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ κύριον τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐκδικεῖ ἡμᾶς κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα μὴ ποιήσῃ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον.

martyrómetha hymîn tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n kaì tòn theòn hēmō̂n kaì kýrion tō̂n patérōn hēmō̂n, hòs ekdikeî hēmâs katà tàs hamartías hēmō̂n kaì katà tà hamartḗmata tō̂n patérōn hēmō̂n, hína mḕ poiḗsēi katà tà rhḗmata taûta en tē̂i hēmérāi tē̂i sḗmeron.

29
καὶ ἐγένετο κλαυθμὸς μέγας ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας πάντων ὁμοθυμαδόν, καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ϕωνῇ μεγάλῃ.

kaì egéneto klauthmòs mégas en mésōi tē̂s ekklēsías pántōn homothymadón, kaì ebóēsan pròs kýrion tòn theòn phōnē̂i megálēi.

30
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Οζιας θαρσεῖτε, ἀδελϕοί, διακαρτερήσωμεν ἔτι πέντε ἡμέρας, ἐν αἷς ἐπιστρέψει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐϕ’ ἡμᾶς, οὐ γὰρ ἐγκαταλείψει ἡμᾶς εἰς τέλος·

kaì eîpen pròs autoùs Ozias tharseîte, adelphoí, diakarterḗsōmen éti pénte hēméras, en haîs epistrépsei kýrios ho theòs hēmō̂n tò éleos autoû eph’ hēmâs, ou gàr enkataleípsei hēmâs eis télos:

31
ἐὰν δὲ διέλθωσιν αὗται καὶ μὴ ἔλθῃ ἐϕ’ ἡμᾶς βοήθεια, ποιήσω κατὰ τὰ ῥήματα ὑμῶν.

eàn dè diélthōsin haûtai kaì mḕ élthēi eph’ hēmâs boḗtheia, poiḗsō katà tà rhḗmata hymō̂n.

32
καὶ ἐσκόρπισεν τὸν λαὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ παρεμβολήν, καὶ ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους τῆς πόλεως αὐτῶν ἀπῆλθον καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀπέστειλαν· καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ ἐν τῇ πόλει.

kaì eskórpisen tòn laòn eis tḕn heautoû parembolḗn, kaì epì tà teíchē kaì toùs pýrgous tē̂s póleōs autō̂n apē̂lthon kaì tàs gynaîkas kaì tà tékna eis toùs oíkous autō̂n apésteilan: kaì ē̂san en tapeinṓsei pollē̂i en tē̂i pólei.