Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ιουδιθ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτῆς καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδεδύκει σάκκον, καὶ ἦν ἄρτι προσϕερόμενον ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς ἑσπέρας ἐκείνης, καὶ ἐβόησεν ϕωνῇ μεγάλῃ Ιουδιθ πρὸς κύριον καὶ ἐβόησεν ϕωνῇ μεγάλῃ Ιουδιθ πρὸς κύριον καὶ εἶπεν

Ioudith dè épesen epì prósōpon kaì epétheto spodòn epì tḕn kephalḕn autē̂s kaì egýmnōsen hòn enededýkei sákkon, kaì ē̂n árti prospherómenon en Ierousalēm eis tòn oîkon toû theoû tò thymíama tē̂s hespéras ekeínēs, kaì ebóēsen phōnē̂i megálēi Ioudith pròs kýrion kaì ebóēsen phōnē̂i megálēi Ioudith pròs kýrion kaì eîpen

2
Κύριε ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Συμεων, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομϕαίαν εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἳ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰς ὄνειδος· εἶπας γάρ Οὐχ οὕτως ἔσται, καὶ ἐποίησαν·

Kýrie ho theòs toû patrós mou Symeōn, hō̂i édōkas en cheirì rhomphaían eis ekdíkēsin allogenō̂n, hoì élysan mḗtran parthénou eis míasma kaì egýmnōsan mēròn eis aischýnēn kaì ebebḗlōsan mḗtran eis óneidos: eîpas gár Ouch hoútōs éstai, kaì epoíēsan:

3
ἀνθ’ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς ϕόνον καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν, ἣ ᾐδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν, ἀπατηθεῖσαν εἰς αἷμα καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν

anth’ hō̂n édōkas árchontas autō̂n eis phónon kaì tḕn strōmnḕn autō̂n, hḕ ēidésato tḕn apátēn autō̂n, apatētheîsan eis haîma kaì epátaxas doúlous epì dynástais kaì dynástas epì thrónous autō̂n

4
καὶ ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ θυγατέρας αὐτῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν· ὁ θεὸς ὁ θεὸς ὁ ἐμός, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας.

kaì édōkas gynaîkas autō̂n eis pronomḕn kaì thygatéras autō̂n eis aichmalōsían kaì pánta tà skŷla autō̂n eis diaíresin hyiō̂n ēgapēménōn hypò soû, hoì kaì ezḗlōsan tòn zē̂lón sou kaì ebdelýxanto míasma haímatos autō̂n kaì epekalésantó se eis boēthón: ho theòs ho theòs ho emós, kaì eisákouson emoû tē̂s chḗras.

5
σὺ γὰρ ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοήθης, καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης,

sỳ gàr epoíēsas tà prótera ekeínōn kaì ekeîna kaì tà metépeita kaì tà nŷn kaì tà eperchómena dienoḗthēs, kaì egenḗthēsan hà enenoḗthēs,

6
καὶ παρέστησαν ἃ ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν ’Ιδοὺ πάρεσμεν· πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ κρίσις σου ἐν προγνώσει.

kaì paréstēsan hà ebouleúsō kaì eîpan ’Idoù páresmen: pâsai gàr hai hodoí sou hétoimoi, kaì hē krísis sou en prognṓsei.

7
ἰδοὺ γὰρ ’Ασσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν, ὑψώθησαν ἐϕ’ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ, ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαίσῳ καὶ τόξῳ καὶ σϕενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ κύριος συντρίβων πολέμους.

idoù gàr ’Assýrioi eplēthýnthēsan en dynámei autō̂n, hypsṓthēsan eph’ híppōi kaì anabátēi, egauríasan en brachíoni pezō̂n, ḗlpisan en aspídi kaì en gaísōi kaì tóxōi kaì sphendónēi kaì ouk égnōsan hóti sỳ eî kýrios syntríbōn polémous.

8
κύριος ὄνομά σοι· σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου καὶ κάταξον τὸ κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου· ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου, καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου.

kýrios ónomá soi: sỳ rháxon autō̂n tḕn ischỳn en dynámei sou kaì kátaxon tò krátos autō̂n en tō̂i thymō̂i sou: ebouleúsanto gàr bebēlō̂sai tà hágiá sou, miânai tò skḗnōma tē̂s katapaúseōs toû onómatos tē̂s dóxēs sou, katabaleîn sidḗrōi kéras thysiastēríou sou.

9
βλέψον εἰς ὑπερηϕανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεϕαλὰς αὐτῶν, δὸς ἐν χειρί μου τῆς χήρας ὃ διενοήθην κράτος.

blépson eis hyperēphanían autō̂n, apósteilon tḕn orgḗn sou eis kephalàs autō̂n, dòs en cheirí mou tē̂s chḗras hò dienoḗthēn krátos.

10
πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ’ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ θηλείας.

pátaxon doûlon ek cheiléōn apátēs mou ep’ árchonti kaì árchonta epì theráponti autoû, thraûson autō̂n tò anástema en cheirì thēleías.

11
οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου, οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ θεός, ἐλαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήμπτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστής, ἀπηλπισμένων σωτήρ.

ou gàr en plḗthei tò krátos sou, oudè hē dynasteía sou en ischýousin, allà tapeinō̂n eî theós, elattónōn eî boēthós, antilḗmptōr asthenoúntōn, apegnōsménōn skepastḗs, apēlpisménōn sōtḗr.

12
ναὶ ναὶ ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ θεὸς κληρονομίας Ισραηλ, δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου, σὺ εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου

naì naì ho theòs toû patrós mou kaì theòs klēronomías Israēl, déspota tō̂n ouranō̂n kaì tē̂s gē̂s, ktísta tō̂n hydátōn, basileû pásēs ktíseṓs sou, sỳ eisákouson tē̂s deḗseṓs mou

13
καὶ δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν, οἳ κατὰ τῆς διαθήκης σου καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου καὶ κορυϕῆς Σιων καὶ οἴκου κατασχέσεως υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά.

kaì dòs lógon mou kaì apátēn eis traûma kaì mṓlōpa autō̂n, hoì katà tē̂s diathḗkēs sou kaì oíkou hēgiasménou sou kaì koryphē̂s Siōn kaì oíkou kataschéseōs hyiō̂n sou ebouleúsanto sklērá.

14
καὶ ποίησον ἐπὶ παντὸς ἔθνους σου καὶ πάσης ϕυλῆς ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς θεὸς πάσης δυνάμεως καὶ κράτους καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους Ισραηλ εἰ μὴ σύ.

kaì poíēson epì pantòs éthnous sou kaì pásēs phylē̂s epígnōsin toû eidē̂sai hóti sỳ eî ho theòs theòs pásēs dynámeōs kaì krátous kaì ouk éstin állos hyperaspízōn toû génous Israēl ei mḕ sý.