Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Judges 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν ’Ιησοῦ καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ λέγοντες Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τὸν Χαναναῖον ἀϕηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι ἐν αὐτῷ;

Kaì egéneto metà tḕn teleutḕn ’Iēsoû kaì epērṓtōn hoi hyioì Israēl en kyríōi légontes Tís anabḗsetai hēmîn pròs tòn Chananaîon aphēgoúmenos toû polemē̂sai en autō̂i?

2
καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται, ἰδοὺ δέδωκα τὴν γῆν ἐν χειρὶ αὐτοῦ.

kaì eîpen kýrios Ioudas anabḗsetai, idoù dédōka tḕn gē̂n en cheirì autoû.

3
καὶ εἶπεν Ιουδας πρὸς Συμεων τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ ’Ανάβηθι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ κλήρῳ μου, καὶ πολεμήσωμεν ἐν τῷ Χαναναίῳ, καὶ πορεύσομαι καί γε ἐγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου. καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτοῦ Συμεων.

kaì eîpen Ioudas pròs Symeōn tòn adelphòn autoû ’Anábēthi met’ emoû en tō̂i klḗrōi mou, kaì polemḗsōmen en tō̂i Chananaíōi, kaì poreúsomai kaí ge egṑ metà soû en tō̂i klḗrōi sou. kaì eporeúthē met’ autoû Symeōn.

4
καὶ ἀνέβη Ιουδας, καὶ ἔδωκεν κύριος τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐν Βεζεκ, δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν,

kaì anébē Ioudas, kaì édōken kýrios tòn Chananaîon kaì tòn Pherezaîon en cheirì autoû, kaì epátaxen autoùs en Bezek, déka chiliádas andrō̂n,

5
καὶ εὗρον τὸν Αδωνιβεζεκ ἐν Βεζεκ καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτῷ καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον.

kaì heûron tòn Adōnibezek en Bezek kaì epolémēsan en autō̂i kaì epátaxan tòn Chananaîon kaì tòn Pherezaîon.

6
καὶ ἔϕυγεν Αδωνιβεζεκ, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀπέκοψαν τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

kaì éphygen Adōnibezek, kaì katedíōxan opísō autoû kaì élabon autòn kaì apékopsan tà ákra tō̂n cheirō̂n autoû kaì tō̂n podō̂n autoû.

7
καὶ εἶπεν Αδωνιβεζεκ ‘Εβδομήκοντα βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποκεκομμένοι ἦσαν συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω τῆς τραπέζης μου· καθὼς οὖν ἐποίησα, οὕτως ἀνταπέδωκέν μοι ὁ θεός. καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.

kaì eîpen Adōnibezek ‘Ebdomḗkonta basileîs tà ákra tō̂n cheirō̂n autō̂n kaì tō̂n podō̂n autō̂n apokekomménoi ē̂san syllégontes tà hypokátō tē̂s trapézēs mou: kathṑs oûn epoíēsa, hoútōs antapédōkén moi ho theós. kaì ḗgagon autòn eis Ierousalēm, kaì apéthanen ekeî.

8
Καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομϕαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.

Kaì epolémēsan hoi hyioì Iouda en Ierousalēm kaì katelábonto autḕn kaì epátaxan autḕn en stómati rhomphaías kaì tḕn pólin enéprēsan en pyrí.

9
καὶ μετὰ ταῦτα κατέβησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα πολεμῆσαι ἐν τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι τὴν ὀρεινὴν καὶ τὸν νότον καὶ τὴν πεδινήν.

kaì metà taûta katébēsan hoi hyioì Iouda polemē̂sai en tō̂i Chananaíōi tō̂i katoikoûnti tḕn oreinḕn kaì tòn nóton kaì tḕn pedinḗn.

10
καὶ ἐπορεύθη Ιουδας πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Χεβρων, καὶ ἐξῆλθεν Χεβρων ἐξ ἐναντίας· τὸ δὲ ὄνομα Χεβρων ἦν ἔμπροσθεν Καριαθαρβοκσεϕερ. καὶ ἐπάταξεν τὸν Σεσι καὶ τὸν Αχιμαν καὶ τὸν θολμι, γεννήματα τοῦ Ενακ.

kaì eporeúthē Ioudas pròs tòn Chananaîon tòn katoikoûnta en Chebrōn, kaì exē̂lthen Chebrōn ex enantías: tò dè ónoma Chebrōn ē̂n émprosthen Kariatharboksepher. kaì epátaxen tòn Sesi kaì tòn Achiman kaì tòn tholmi, gennḗmata toû Enak.

11
καὶ ἐπορεύθησαν ἐκεῖθεν πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Δαβιρ· καὶ τὸ ὄνομα Δαβιρ ἦν ἔμπροσθεν Πόλις γραμμάτων.

kaì eporeúthēsan ekeîthen pròs toùs katoikoûntas Dabir: kaì tò ónoma Dabir ē̂n émprosthen Pólis grammátōn.

12
καὶ εἶπεν Χαλεβ ῝Ος ἂν πατάξῃ τὴν Πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν Ασχαν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.

kaì eîpen Chaleb ῝Os àn patáxēi tḕn Pólin tō̂n grammátōn kaì prokatalábētai autḗn, dṓsō autō̂i tḕn Aschan thygatéra mou eis gynaîka.

13
καὶ προκατελάβετο αὐτὴν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ ἀδελϕὸς Χαλεβ ὁ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ασχαν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα.

kaì prokatelábeto autḕn Gothoniēl hyiòs Kenez adelphòs Chaleb ho neṓteros, kaì édōken autō̂i tḕn Aschan thygatéra autoû eis gynaîka.

14
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τὸν ἀγρόν, καὶ ἐγόγγυζεν ἐπάνω τοῦ ὑποζυγίου καὶ ἔκραξεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου Εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ Τί ἐστίν σοι;

kaì egéneto en tō̂i eisporeúesthai autḕn kaì epéseisen autḕn aitē̂sai parà toû patròs autē̂s tòn agrón, kaì egóngyzen epánō toû hypozygíou kaì ékraxen apò toû hypozygíou Eis gē̂n nótou ekdédosaí me. kaì eîpen autē̂i Chaleb Tí estín soi?

15
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ασχα Δός μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με, καὶ δώσεις μοι λύτρωσιν ὕδατος. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῆς τὴν λύτρωσιν μετεώρων καὶ τὴν λύτρωσιν ταπεινῶν.

kaì eîpen autō̂i Ascha Dós moi eulogían, hóti eis gē̂n nótou ekdédosaí me, kaì dṓseis moi lýtrōsin hýdatos. kaì édōken autē̂i Chaleb katà tḕn kardían autē̂s tḕn lýtrōsin meteṓrōn kaì tḕn lýtrōsin tapeinō̂n.

16
Καὶ οἱ υἱοὶ Ιωβαβ τοῦ Κιναίου πενθεροῦ Μωυσῆ ἀνέβησαν ἐκ τῆς πόλεως τῶν ϕοινίκων πρὸς τοὺς υἱοὺς Ιουδα εἰς τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ ἐπὶ καταβάσεως Αραδ, καὶ ἐπορεύθη καὶ κατῴκησεν μετὰ τοῦ λαοῦ.

Kaì hoi hyioì Iōbab toû Kinaíou pentheroû Mōysē̂ anébēsan ek tē̂s póleōs tō̂n phoiníkōn pròs toùs hyioùs Iouda eis tḕn érēmon tḕn oûsan en tō̂i nótōi epì katabáseōs Arad, kaì eporeúthē kaì katṓikēsen metà toû laoû.

17
καὶ ἐπορεύθη Ιουδας μετὰ Συμεων τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα Σεϕεθ καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτὴν καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ’Εξολέθρευσις.

kaì eporeúthē Ioudas metà Symeōn toû adelphoû autoû kaì epátaxan tòn Chananaîon tòn katoikoûnta Sepheth kaì anethemátisan autḕn kaì exōléthreusan autḕn kaì ekálesan tò ónoma tē̂s póleōs ’Exoléthreusis.

18
καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν Ιουδας τὴν Γάζαν καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν ’Ασκαλῶνα καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς καὶ τὴν ῎Αζωτον καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

kaì ouk eklēronómēsen Ioudas tḕn Gázan kaì tò hórion autē̂s kaì tḕn ’Askalō̂na kaì tò hórion autē̂s kaì tḕn Akkarōn kaì tò hórion autē̂s kaì tḕn ῎Azōton kaì tà perispória autē̂s.

19
καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιουδα, καὶ ἐκληρονόμησεν τὸ ὄρος· ὅτι οὐκ ἐδύνατο κληρονομῆσαι τοὺς κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα, ὅτι Ρηχαβ διεστείλατο αὐτήν.

kaì ē̂n kýrios metà Iouda, kaì eklēronómēsen tò óros: hóti ouk edýnato klēronomē̂sai toùs katoikoûntas tḕn koiláda, hóti Rēchab diesteílato autḗn.

20
καὶ ἔδωκεν τῷ Χαλεβ τὴν Χεβρων, καθὰ ἐλάλησεν Μωυσῆς· καὶ ἐκληρονόμησεν ἐκεῖθεν τὰς τρεῖς πόλεις καὶ ἐξῆρεν ἐκεῖθεν τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ενακ.

kaì édōken tō̂i Chaleb tḕn Chebrōn, kathà elálēsen Mōysē̂s: kaì eklēronómēsen ekeîthen tàs treîs póleis kaì exē̂ren ekeîthen toùs treîs hyioùs Enak.

21
καὶ τὸν Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Ιερουσαλημ οὐκ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν, καὶ κατῴκησεν ὁ Ιεβουσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì tòn Iebousaîon tòn katoikoûnta en Ierousalēm ouk exē̂ran hoi hyioì Beniamin, kaì katṓikēsen ho Iebousaîos metà tō̂n hyiō̂n Beniamin héōs tē̂s hēméras taútēs.

22
Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηϕ καί γε αὐτοὶ εἰς Βαιθηλ καὶ Ιουδας μετ’ αὐτῶν.

Kaì anébēsan hoi hyioì Iōsēph kaí ge autoì eis Baithēl kaì Ioudas met’ autō̂n.

23
καὶ παρενέβαλον οἶκος Ισραηλ κατὰ Βαιθηλ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως ἦν ἔμπροσθεν Λουζα.

kaì parenébalon oîkos Israēl katà Baithēl: tò dè ónoma tē̂s póleōs ē̂n émprosthen Louza.

24
καὶ εἶδον οἱ ϕυλάσσοντες ἄνδρα ἐκπορευόμενον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἔλαβαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ Δεῖξον ἡμῖν τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως, καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος.

kaì eîdon hoi phylássontes ándra ekporeuómenon ek tē̂s póleōs kaì élaban autòn kaì eîpon autō̂i Deîxon hēmîn tḕn eísodon tē̂s póleōs, kaì poiḗsomen metà soû éleos.

25
καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως, καὶ ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομϕαίας, τὸν δὲ ἄνδρα καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐξαπέστειλαν.

kaì édeixen autoîs tḕn eísodon tē̂s póleōs, kaì epátaxan tḕn pólin en stómati rhomphaías, tòn dè ándra kaì tḕn syngéneian autoû exapésteilan.

26
καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἀνὴρ εἰς γῆν Χεττιιμ καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ πόλιν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λουζα· τοῦτο ὄνομα αὐτῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì apē̂lthen ho anḕr eis gē̂n Chettiim kaì ōikodómēsen ekeî pólin kaì ekálesen tò ónoma autē̂s Louza: toûto ónoma autē̂s héōs tē̂s hēméras taútēs.

27
Καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν Μανασσης τὴν Βαιθσαν, ἥ ἐστιν Σκυθῶν πόλις, οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆς οὐδὲ τὴν Εκθανααδ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Βαλααμ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδων καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Ιεβλααμ οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς· καὶ ἤρξατο ὁ Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ.

Kaì ouk eklēronómēsen Manassēs tḕn Baithsan, hḗ estin Skythō̂n pólis, oudè tàs thygatéras autē̂s oudè tà perispória autē̂s oudè tḕn Ekthanaad kaì tàs thygatéras autē̂s oudè toùs katoikoûntas Dōr kaì tàs thygatéras autē̂s kaì toùs katoikoûntas Balaam kaì tàs thygatéras autē̂s kaì toùs katoikoûntas Magedōn kaì tàs thygatéras autē̂s oudè toùs katoikoûntas Ieblaam oudè tàs thygatéras autē̂s: kaì ḗrxato ho Chananaîos katoikeîn en tē̂i gē̂i taútēi.

28
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐνίσχυσεν Ισραηλ, καὶ ἔθετο τὸν Χαναναῖον εἰς ϕόρον καὶ ἐξαίρων οὐκ ἐξῆρεν αὐτόν.

kaì egéneto hóte eníschysen Israēl, kaì étheto tòn Chananaîon eis phóron kaì exaírōn ouk exē̂ren autón.

29
Καὶ Εϕραιμ οὐκ ἐξῆρεν τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζερ· καὶ κατῴκει ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτοῦ ἐν Γαζερ καὶ ἐγένετο εἰς ϕόρον.

Kaì Ephraim ouk exē̂ren tòn Chananaîon tòn katoikoûnta en Gazer: kaì katṓikei ho Chananaîos en mésōi autoû en Gazer kaì egéneto eis phóron.

30
Καὶ Ζαβουλων οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Κεδρων καὶ τοὺς κατοικοῦντας Ενααλα· καὶ κατῴκησεν ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ ἐγένετο εἰς ϕόρον.

Kaì Zaboulōn ouk exē̂ren toùs katoikoûntas Kedrōn kaì toùs katoikoûntas Enaala: kaì katṓikēsen ho Chananaîos en mésōi autoû kaì egéneto eis phóron.

31
Καὶ Ασηρ οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Ακχω, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ϕόρον, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σιδῶνα καὶ τοὺς κατοικοῦντας Ααλαϕ καὶ τὸν Αχαζιβ καὶ τὴν Χελβα καὶ τὴν Αϕεκ καὶ τὴν Ροωβ.

Kaì Asēr ouk exē̂ren toùs katoikoûntas Akchō, kaì egéneto autō̂i eis phóron, kaì toùs katoikoûntas Dōr kaì toùs katoikoûntas Sidō̂na kaì toùs katoikoûntas Aalaph kaì tòn Achazib kaì tḕn Chelba kaì tḕn Aphek kaì tḕn Roōb.

32
καὶ κατῴκησεν Ασηρ ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν, ὅτι οὐκ ἐδυνάσθη ἐξᾶραι αὐτόν.

kaì katṓikēsen Asēr en mésōi toû Chananaíou toû katoikoûntos tḕn gē̂n, hóti ouk edynásthē exârai autón.

33
Καὶ Νεϕθαλι οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Βαιθσαμυς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Βαιθενεθ, καὶ κατῴκησεν Ισραηλ ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν· οἱ δὲ κατοικοῦντες Βαιθσαμυς καὶ τὴν Βαιθενεθ ἐγενήθησαν αὐτοῖς εἰς ϕόρον.

Kaì Nephthali ouk exē̂ren toùs katoikoûntas Baithsamys oudè toùs katoikoûntas Baitheneth, kaì katṓikēsen Israēl en mésōi toû Chananaíou toû katoikoûntos tḕn gē̂n: hoi dè katoikoûntes Baithsamys kaì tḕn Baitheneth egenḗthēsan autoîs eis phóron.

34
Καὶ ἐξέθλιψεν ὁ Αμορραῖος τοὺς υἱοὺς Δαν εἰς τὸ ὄρος, ὅτι οὐκ ἀϕῆκεν αὐτὸν καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα.

Kaì exéthlipsen ho Amorraîos toùs hyioùs Dan eis tò óros, hóti ouk aphē̂ken autòn katabē̂nai eis tḕn koiláda.

35
καὶ ἤρξατο ὁ Αμορραῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μυρσινῶνος, οὗ αἱ ἄρκοι καὶ αἱ ἀλώπεκες· καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ οἴκου Ιωσηϕ ἐπὶ τὸν Αμορραῖον, καὶ ἐγένετο εἰς ϕόρον.

kaì ḗrxato ho Amorraîos katoikeîn en tō̂i órei toû Myrsinō̂nos, hoû hai árkoi kaì hai alṓpekes: kaì ebarýnthē hē cheìr oíkou Iōsēph epì tòn Amorraîon, kaì egéneto eis phóron.

36
καὶ τὸ ὅριον τοῦ Αμορραίου ὁ Ιδουμαῖος ἐπάνω Ακραβιν ἐπὶ τῆς Πέτρας καὶ ἐπάνω.

kaì tò hórion toû Amorraíou ho Idoumaîos epánō Akrabin epì tē̂s Pétras kaì epánō.