Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges B 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαμψων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ϕέρων ἔριϕον αἰγῶν καὶ εἶπεν Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μου εἰς τὸν κοιτῶνα· καὶ οὐκ ἀϕῆκεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆς εἰσελθεῖν πρὸς αὐτήν.

Kaì egéneto meth’ hēméras en hēmérais therismoû pyrō̂n kaì epesképsato Sampsōn tḕn gynaîka autoû phérōn ériphon aigō̂n kaì eîpen Eiseleúsomai pròs tḕn gynaîká mou eis tòn koitō̂na: kaì ouk aphē̂ken autòn ho patḕr autē̂s eiseltheîn pròs autḗn.

2
καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ αὐτῆς Εἴπας εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν τῷ συνεταίρῳ σου· οὐκ ἰδοὺ ἡ ἀδελϕὴ αὐτῆς ἡ νεωτέρα κρείσσων αὐτῆς ἐστιν; ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς.

kaì eîpen ho patḕr autē̂s Eípas eîpa hóti misō̂n emísēsas autḗn, kaì édōka autḕn tō̂i synetaírōi sou: ouk idoù hē adelphḕ autē̂s hē neōtéra kreíssōn autē̂s estin? éstō dḗ soi antì autē̂s.

3
καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαμψων ’Αθῷός εἰμι τὸ ἅπαξ ἀπὸ τῶν ἀλλοϕύλων, ὅτι ἐγὼ ποιῶ μεθ’ ὑμῶν κακά.

kaì eîpen autō̂i Sampsōn ’Athō̂iós eimi tò hápax apò tō̂n allophýlōn, hóti egṑ poiō̂ meth’ hymō̂n kaká.

4
καὶ ἐπορεύθη Σαμψων καὶ συνέλαβεν τριακοσίας ἀλώπεκας καὶ ἔλαβεν λαμπάδας καὶ συνέδησεν κέρκον πρὸς κέρκον καὶ ἔθηκεν λαμπάδα μίαν ἀνὰ μέσον τῶν δύο κέρκων ἐν τῷ μέσῳ·

kaì eporeúthē Sampsōn kaì synélaben triakosías alṓpekas kaì élaben lampádas kaì synédēsen kérkon pròs kérkon kaì éthēken lampáda mían anà méson tō̂n dýo kérkōn en tō̂i mésōi:

5
καὶ ἐξῆψεν πῦρ ἐν ταῖς λαμπάσιν καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς τὰ δράγματα τῶν ἀλλοϕύλων καὶ ἐνεπύρισεν τοὺς στάχυας καὶ τὰ προτεθερισμένα ἀπὸ στοιβῆς καὶ ἕως ἑστῶτος καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας.

kaì exē̂psen pŷr en taîs lampásin kaì exapésteilen eis tà drágmata tō̂n allophýlōn kaì enepýrisen toùs stáchyas kaì tà protetherisména apò stoibē̂s kaì héōs hestō̂tos kaì héōs ampelō̂nos kaì elaías.

6
καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόϕυλοι Τίς ἐποίησεν ταῦτα; καὶ εἶπαν Σαμψων ὁ γαμβρὸς τοῦ θαμναθαίου, ὅτι ἔλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ συνεταίρῳ αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ ἐνεπύρισαν τὴν οἰκίαν τοῦ πατρὸς αὐτῆς καὶ αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν πυρί.

kaì eîpan hoi allóphyloi Tís epoíēsen taûta? kaì eîpan Sampsōn ho gambròs toû thamnathaíou, hóti élaben tḕn gynaîka autoû kaì édōken autḕn tō̂i synetaírōi autoû: kaì anébēsan hoi allóphyloi kaì enepýrisan tḕn oikían toû patròs autē̂s kaì autḕn kaì tòn patéra autē̂s en pyrí.

7
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων ’Εὰν ποιήσητε οὕτως, οὐκ εὐδοκήσω, ἀλλὰ τὴν ἐκδίκησίν μου ἐξ ἑνὸς καὶ ἑκάστου ὑμῶν ποιήσομαι.

kaì eîpen autoîs Sampsōn ’Eàn poiḗsēte hoútōs, ouk eudokḗsō, allà tḕn ekdíkēsín mou ex henòs kaì hekástou hymō̂n poiḗsomai.

8
καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην· καὶ κατέβη καὶ κατῴκει παρὰ τῷ χειμάρρῳ ἐν τῷ σπηλαίῳ Ηταμ.

kaì epátaxen autoùs epì mēròn plēgḕn megálēn: kaì katébē kaì katṓikei parà tō̂i cheimárrōi en tō̂i spēlaíōi Ētam.

9
Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ παρενεβάλοσαν ἐπὶ τὸν Ιουδαν καὶ ἐξερρίϕησαν ἐν Λεχι.

Kaì anébēsan hoi allóphyloi kaì parenebálosan epì tòn Ioudan kaì exerríphēsan en Lechi.

10
καὶ εἶπαν αὐτοῖς πᾶς ἀνὴρ Ιουδα ῞Ινα τί ἀνέβητε ἐϕ’ ἡμᾶς; καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόϕυλοι Δῆσαι τὸν Σαμψων καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν.

kaì eîpan autoîs pâs anḕr Iouda ῞Ina tí anébēte eph’ hēmâs? kaì eîpan hoi allóphyloi Dē̂sai tòn Sampsōn kaì poiē̂sai autō̂i hòn trópon epoíēsen hēmîn.

11
καὶ κατέβησαν τρεῖς χιλιάδες ἀνδρῶν ἐξ Ιουδα ἐπὶ τὴν ὀπὴν τῆς πέτρας Ηταμ καὶ εἶπαν πρὸς Σαμψων Οὐκ οἶδας ὅτι ἄρχουσιν ἡμῶν οἱ ἀλλόϕυλοι, καὶ ἵνα τί ταῦτα ἐποίησας ἡμῖν; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Καθὼς ἐποίησαν ἡμῖν, οὕτως ἐποίησα αὐτοῖς.

kaì katébēsan treîs chiliádes andrō̂n ex Iouda epì tḕn opḕn tē̂s pétras Ētam kaì eîpan pròs Sampsōn Ouk oîdas hóti árchousin hēmō̂n hoi allóphyloi, kaì hína tí taûta epoíēsas hēmîn? kaì eîpen autoîs Sampsōn Kathṑs epoíēsan hēmîn, hoútōs epoíēsa autoîs.

12
καὶ εἶπαν αὐτῷ Τοῦ δῆσαί σε κατέβημεν καὶ παραδοῦναί σε εἰς χεῖρας ἀλλοϕύλων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων ’Ομόσατέ μοι μὴ ἀποκτεῖναί με ὑμεῖς καὶ παράδοτέ με αὐτοῖς, μήποτε ἀπαντήσητε ὑμεῖς ἐν ἐμοί.

kaì eîpan autō̂i Toû dē̂saí se katébēmen kaì paradoûnaí se eis cheîras allophýlōn. kaì eîpen autoîs Sampsōn ’Omósaté moi mḕ apokteînaí me hymeîs kaì parádoté me autoîs, mḗpote apantḗsēte hymeîs en emoí.

13
καὶ ὤμοσαν αὐτῷ λέγοντες Οὐχί, ἀλλὰ δεσμῷ δήσομέν σε καὶ παραδώσομέν σε εἰς χεῖρας αὐτῶν, θανάτῳ δὲ οὐ θανατώσομέν σε· καὶ ἔδησαν αὐτὸν δύο καλωδίοις καινοῖς καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τῆς πέτρας.

kaì ṓmosan autō̂i légontes Ouchí, allà desmō̂i dḗsomén se kaì paradṓsomén se eis cheîras autō̂n, thanátōi dè ou thanatṓsomén se: kaì édēsan autòn dýo kalōdíois kainoîs kaì anḗgagon autòn ek tē̂s pétras.

14
καὶ αὐτὸς ἦλθεν ἕως Σιαγόνος· καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι ἠλάλαξαν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ κατηύθυνεν ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἐγένοντο τὰ καλώδια τὰ ἐν τοῖς βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον, ἡνίκα ἂν ὀσϕρανθῇ πυρός, καὶ διελύθησαν οἱ δεσμοὶ ἀπὸ τῶν βραχιόνων αὐτοῦ.

kaì autòs ē̂lthen héōs Siagónos: kaì hoi allóphyloi ēlálaxan eis apántēsin autoû kaì édramon eis synántēsin autoû: kaì katēýthynen ep’ autòn pneûma kyríou, kaì egénonto tà kalṓdia tà en toîs brachíosin autoû hōseì stippýon, hēníka àn osphranthē̂i pyrós, kaì dielýthēsan hoi desmoì apò tō̂n brachiónōn autoû.

15
καὶ εὗρεν σιαγόνα ὄνου ἐρριμμένην ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίους ἄνδρας.

kaì heûren siagóna ónou errimménēn en tē̂i hodō̂i kaì exéteinen tḕn cheîra autoû kaì élaben autḕn kaì epátaxen en autē̂i chilíous ándras.

16
καὶ εἶπεν Σαμψων ’Εν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείϕων ἐξήλειψα αὐτούς, ὅτι ἐν σιαγόνι ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας.

kaì eîpen Sampsōn ’En siagóni ónou exaleíphōn exḗleipsa autoús, hóti en siagóni ónou epátaxa chilíous ándras.

17
καὶ ἐγένετο ἡνίκα συνετέλεσεν λαλῶν, καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον ’Αναίρεσις σιαγόνος.

kaì egéneto hēníka synetélesen lalō̂n, kaì érripsen tḕn siagóna apò tē̂s cheiròs autoû: kaì ekálesen tòn tópon ekeînon ’Anaíresis siagónos.

18
καὶ ἐδίψησεν σϕόδρα· καὶ ἐβόησεν πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Σὺ ἔδωκας ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι ἐν δίψει καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων.

kaì edípsēsen sphódra: kaì ebóēsen pròs kýrion kaì eîpen Sỳ édōkas en cheirì toû doúlou sou tḕn sōtērían tḕn megálēn taútēn, kaì nŷn apothanoûmai en dípsei kaì empesoûmai en cheirì tō̂n aperitmḗtōn.

19
καὶ ἤνοιξεν ὁ θεὸς τὸ τραῦμα τῆς σιαγόνος, καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ ὕδατα, καὶ ἔπιεν, καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ἀνέψυξεν. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Πηγὴ ἐπίκλητος σιαγόνος ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì ḗnoixen ho theòs tò traûma tē̂s siagónos, kaì exē̂lthen ex autoû hýdata, kaì épien, kaì epéstrepsen tò pneûma autoû en autō̂i, kaì anépsyxen. dià toûto eklḗthē tò ónoma autē̂s Pēgḕ epíklētos siagónos héōs tē̂s hēméras taútēs.

20
καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν ἡμέραις ἀλλοϕύλων ἔτη εἴκοσι.

kaì ékrinen tòn Israēl en hēmérais allophýlōn étē eíkosi.