Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges B 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐζήτει ἡ ϕυλὴ τοῦ Δαν ἑαυτῇ κληρονομίαν τοῦ κατοικεῖν, ὅτι οὐκ ἔπεσεν αὐτῇ ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἐν μέσῳ ϕυλῶν Ισραηλ κληρονομία.

’En taîs hēmérais ekeínais ouk ē̂n basileùs en Israēl. kaì en taîs hēmérais ekeínais ezḗtei hē phylḕ toû Dan heautē̂i klēronomían toû katoikeîn, hóti ouk épesen autē̂i héōs tō̂n hēmerō̂n ekeínōn en mésōi phylō̂n Israēl klēronomía.

2
καὶ ἐξαπέστειλαν οἱ υἱοὶ Δαν ἐκ τῶν συγγενειῶν αὐτῶν πέντε ἄνδρας ἀπὸ μέρους αὐτῶν υἱοὺς δυνάμεως ἐκ Σαραα καὶ Εσθαολ τοῦ κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτὴν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς Πορεύεσθε καὶ ἐξεραυνήσατε τὴν γῆν. καὶ παρεγένοντο εἰς ὄρος Εϕραιμ ἕως οἴκου Μιχα καὶ κατέπαυσαν ἐκεῖ.

kaì exapésteilan hoi hyioì Dan ek tō̂n syngeneiō̂n autō̂n pénte ándras apò mérous autō̂n hyioùs dynámeōs ek Saraa kaì Esthaol toû katasképsasthai tḕn gē̂n kaì exichniásai autḕn kaì eîpan pròs autoús Poreúesthe kaì exeraunḗsate tḕn gē̂n. kaì paregénonto eis óros Ephraim héōs oíkou Micha kaì katépausan ekeî.

3
αὐτῶν ὄντων παρὰ τῷ οἴκῳ Μιχα καὶ αὐτοὶ ἐπέγνωσαν τὴν ϕωνὴν τοῦ παιδαρίου τοῦ νεωτέρου τοῦ Λευίτου καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἶπαν αὐτῷ Τίς ἤγαγέν σε ὧδε, καὶ τί ποιεῖς ἐνταῦθα, καὶ τί σοί ἐστιν ὧδε;

autō̂n óntōn parà tō̂i oíkōi Micha kaì autoì epégnōsan tḕn phōnḕn toû paidaríou toû neōtérou toû Leuítou kaì exéklinan ekeî kaì eîpan autō̂i Tís ḗgagén se hō̂de, kaì tí poieîs entaûtha, kaì tí soí estin hō̂de?

4
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὕτως καὶ οὕτως ἐποίησέν μοι Μιχα καὶ ἐμισθώσατό με, καὶ ἐγενήθην αὐτῷ εἰς ἱερέα.

kaì eîpen pròs autoús Hoútōs kaì hoútōs epoíēsén moi Micha kaì emisthṓsató me, kaì egenḗthēn autō̂i eis hieréa.

5
καὶ εἶπαν αὐτῷ ’Επερώτησον δὴ ἐν τῷ θεῷ, καὶ γνωσόμεθα εἰ κατευοδοῖ ἡ ὁδὸς ἡμῶν, ἣν ἡμεῖς πορευόμεθα ἐπ’ αὐτήν.

kaì eîpan autō̂i ’Eperṓtēson dḕ en tō̂i theō̂i, kaì gnōsómetha ei kateuodoî hē hodòs hēmō̂n, hḕn hēmeîs poreuómetha ep’ autḗn.

6
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἱερεύς Πορεύεσθε εἰς εἰρήνην· ἐνώπιον κυρίου ἡ ὁδὸς ὑμῶν, καθ’ ἣν ὑμεῖς πορεύεσθε ἐν αὐτῇ.

kaì eîpen autoîs ho hiereús Poreúesthe eis eirḗnēn: enṓpion kyríou hē hodòs hymō̂n, kath’ hḕn hymeîs poreúesthe en autē̂i.

7
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πέντε ἄνδρες καὶ παρεγένοντο εἰς Λαισα· καὶ εἶδον τὸν λαὸν τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ καθήμενον ἐν ἐλπίδι κατὰ τὴν σύγκρισιν τῶν Σιδωνίων, ἡσυχάζοντας ἐν ἐλπίδι καὶ μὴ δυναμένους λαλῆσαι ῥῆμα, ὅτι μακράν εἰσιν ἀπὸ Σιδῶνος, καὶ λόγος οὐκ ἦν αὐτοῖς μετὰ Συρίας.

kaì eporeúthēsan hoi pénte ándres kaì paregénonto eis Laisa: kaì eîdon tòn laòn tòn katoikoûnta en autē̂i kathḗmenon en elpídi katà tḕn sýnkrisin tō̂n Sidōníōn, hēsycházontas en elpídi kaì mḕ dynaménous lalē̂sai rhē̂ma, hóti makrán eisin apò Sidō̂nos, kaì lógos ouk ē̂n autoîs metà Syrías.

8
καὶ παρεγένοντο οἱ πέντε ἄνδρες πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν εἰς Σαραα καὶ Εσθαολ, καὶ ἔλεγον αὐτοῖς οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν Τί ὑμεῖς κάθησθε;

kaì paregénonto hoi pénte ándres pròs toùs adelphoùs autō̂n eis Saraa kaì Esthaol, kaì élegon autoîs hoi adelphoì autō̂n Tí hymeîs káthēsthe?

9
καὶ εἶπαν ’Ανάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς· ὅτι εἰσήλθαμεν καὶ ἐνεπεριεπατήσαμεν ἐν τῇ γῇ ἕως Λαισα καὶ εἴδομεν τὸν λαὸν τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ ἐν ἐλπίδι κατὰ τὸ σύγκριμα τῶν Σιδωνίων, καὶ μακρὰν ἀπέχοντες ἐκ Σιδῶνος, καὶ λόγος οὐκ ἦν αὐτοῖς μετὰ Συρίας· ἀλλὰ ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς, ὅτι εὑρήκαμεν τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ ἀγαθὴ σϕόδρα. καὶ ὑμεῖς σιωπᾶτε; μὴ ὀκνήσητε τοῦ πορευθῆναι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν.

kaì eîpan ’Anástēte kaì anabō̂men ep’ autoús: hóti eisḗlthamen kaì eneperiepatḗsamen en tē̂i gē̂i héōs Laisa kaì eídomen tòn laòn tòn katoikoûnta en autē̂i en elpídi katà tò sýnkrima tō̂n Sidōníōn, kaì makràn apéchontes ek Sidō̂nos, kaì lógos ouk ē̂n autoîs metà Syrías: allà anástēte kaì anabō̂men ep’ autoús, hóti heurḗkamen tḕn gē̂n kaì idoù agathḕ sphódra. kaì hymeîs siōpâte? mḕ oknḗsēte toû poreuthē̂nai toû eltheîn kaì kataklēronomē̂sai tḕn gē̂n.

10
ἡνίκα ἂν εἰσέλθητε, ἥξετε πρὸς λαὸν πεποιθότα, καὶ ἡ γῆ εὐρύχωρος, ὅτι παρέδωκεν αὐτὴν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ὑμῶν, τόπος, οὗ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὑστέρημα παντὸς ῥήματος, ὅσα ἐν τῇ γῇ.

hēníka àn eisélthēte, hḗxete pròs laòn pepoithóta, kaì hē gē̂ eurýchōros, hóti parédōken autḕn ho theòs en cheirì hymō̂n, tópos, hoû ouk éstin ekeî hystérēma pantòs rhḗmatos, hósa en tē̂i gē̂i.

11
Καὶ ἀπῆραν ἐκ συγγενείας τοῦ Δαν ἐκ Σαραα καὶ Εσθαολ ἑξακόσιοι ἄνδρες περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά.

Kaì apē̂ran ek syngeneías toû Dan ek Saraa kaì Esthaol hexakósioi ándres periezōsménoi skeúē polemiká.

12
καὶ ἀνέβησαν καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Καριαθιαριμ ἐν Ιουδα· διὰ τοῦτο ἐκλήθη τῷ τόπῳ ἐκείνῳ Παρεμβολὴ Δαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἰδοὺ κατόπισθεν Καριαθιαριμ.

kaì anébēsan kaì parenebálosan en Kariathiarim en Iouda: dià toûto eklḗthē tō̂i tópōi ekeínōi Parembolḕ Dan héōs tē̂s hēméras taútēs, idoù katópisthen Kariathiarim.

13
παρῆλθαν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθαν ἕως τοῦ ὄρους Εϕραιμ καὶ ἦλθον ἕως οἴκου Μιχα.

parē̂lthan ekeîthen kaì ē̂lthan héōs toû órous Ephraim kaì ē̂lthon héōs oíkou Micha.

14
καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πορευόμενοι κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ εἶπαν πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν Εἰ οἴδατε ὅτι ἐν τοῖς οἴκοις τούτοις εϕουδ καὶ θεραϕιν καὶ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν; καὶ νῦν γνῶτε τί ποιήσετε.

kaì apekríthēsan hoi pénte ándres hoi poreuómenoi katasképsasthai tḕn gē̂n kaì eîpan pròs toùs adelphoùs autō̂n Ei oídate hóti en toîs oíkois toútois ephoud kaì theraphin kaì glyptòn kaì chōneutón? kaì nŷn gnō̂te tí poiḗsete.

15
καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδαρίου τοῦ Λευίτου εἰς τὸν οἶκον Μιχα καὶ ἠσπάσαντο αὐτόν.

kaì exéklinan ekeî kaì eisḗlthosan eis tòn oîkon toû paidaríou toû Leuítou eis tòn oîkon Micha kaì ēspásanto autón.

16
καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικὰ ἐστηλωμένοι παρὰ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, οἱ ἐκ τῶν υἱῶν Δαν.

kaì hoi hexakósioi ándres periezōsménoi skeúē polemikà estēlōménoi parà tḕn thýran toû pylō̂nos, hoi ek tō̂n hyiō̂n Dan.

17
καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πορευόμενοι κατασκέψασθαι τὴν γῆν· ἐπελθόντες ἐκεῖ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ εϕουδ καὶ τὸ θεραϕιν καὶ τὸ χωνευτόν, καὶ ὁ ἱερεὺς ἐστηλωμένος παρὰ τῇ θύρᾳ τοῦ πυλῶνος καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά.

kaì anébēsan hoi pénte ándres hoi poreuómenoi katasképsasthai tḕn gē̂n: epelthóntes ekeî élabon tò glyptòn kaì tò ephoud kaì tò theraphin kaì tò chōneutón, kaì ho hiereùs estēlōménos parà tē̂i thýrāi toû pylō̂nos kaì hoi hexakósioi ándres hoi periezōsménoi skeúē polemiká.

18
καὶ οὗτοι εἰσῆλθον εἰς οἶκον Μιχα καὶ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ εϕουδ καὶ τὸ θεραϕιν καὶ τὸ χωνευτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ ἱερεύς Τί ὑμεῖς ποιεῖτε;

kaì hoûtoi eisē̂lthon eis oîkon Micha kaì élabon tò glyptòn kaì tò ephoud kaì tò theraphin kaì tò chōneutón. kaì eîpen pròs autoùs ho hiereús Tí hymeîs poieîte?

19
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Κώϕευσον, ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ στόμα σου καὶ ἐλθὲ μεθ’ ἡμῶν, καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα· μὴ βέλτιον εἶναί σε ἱερέα οἴκου ἀνδρὸς ἑνὸς ἢ γίνεσθαί σε ἱερέα ϕυλῆς καὶ συγγενείας ἐν Ισραηλ;

kaì eîpan pròs autón Kṓpheuson, epíthes tḕn cheîrá sou epì tò stóma sou kaì elthè meth’ hēmō̂n, kaì ésēi hēmîn eis patéra kaì eis hieréa: mḕ béltion eînaí se hieréa oíkou andròs henòs ḕ gínesthaí se hieréa phylē̂s kaì syngeneías en Israēl?

20
καὶ ἠγαθύνθη ἡ καρδία τοῦ ἱερέως, καὶ ἔλαβεν τὸ εϕουδ καὶ τὸ θεραϕιν καὶ τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτὸν καὶ εἰσῆλθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.

kaì ēgathýnthē hē kardía toû hieréōs, kaì élaben tò ephoud kaì tò theraphin kaì tò glyptòn kaì tò chōneutòn kaì eisē̂lthen en mésōi toû laoû.

21
καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπῆλθαν· καὶ ἔταξαν τὴν πανοικίαν καὶ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν ἔνδοξον ἔμπροσθεν αὐτῶν.

kaì epéstrepsan kaì apē̂lthan: kaì étaxan tḕn panoikían kaì tḕn ktē̂sin autoû tḕn éndoxon émprosthen autō̂n.

22
αὐτῶν δὲ μεμακρυγκότων ἀπὸ τοῦ οἴκου Μιχα καὶ ἰδοὺ Μιχα καὶ οἱ ἄνδρες οἱ σὺν τῷ οἴκῳ μετὰ Μιχα ἔκραζον κατοπίσω υἱῶν Δαν.

autō̂n dè memakrynkótōn apò toû oíkou Micha kaì idoù Micha kaì hoi ándres hoi sỳn tō̂i oíkōi metà Micha ékrazon katopísō hyiō̂n Dan.

23
καὶ ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Δαν τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ εἶπαν πρὸς Μιχα Τί ἐστίν σοι, ὅτι ἔκραξας;

kaì epéstrepsan hoi hyioì Dan tà prósōpa autō̂n kaì eîpan pròs Micha Tí estín soi, hóti ékraxas?

24
καὶ εἶπεν Μιχα ῞Οτι τὸ γλυπτόν μου, ὃ ἐποίησα ἐμαυτῷ, ἐλάβετε καὶ τὸν ἱερέα καὶ ἀπήλθατε· καὶ τί ἐμοὶ ἔτι; καὶ τί τοῦτο λέγετέ μοι Τί τοῦτο κράζεις;

kaì eîpen Micha ῞Oti tò glyptón mou, hò epoíēsa emautō̂i, elábete kaì tòn hieréa kaì apḗlthate: kaì tí emoì éti? kaì tí toûto légeté moi Tí toûto krázeis?

25
καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ Δαν Μὴ ἀκουσθήτω δὴ ἡ ϕωνή σου μεθ’ ἡμῶν, μήποτε ἀπαντήσωσιν ὑμῖν ἄνδρες κατώδυνοι ψυχῇ, καὶ προσθήσεις τὴν ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ οἴκου σου.

kaì eîpon pròs autòn hoi hyioì Dan Mḕ akousthḗtō dḕ hē phōnḗ sou meth’ hēmō̂n, mḗpote apantḗsōsin hymîn ándres katṓdynoi psychē̂i, kaì prosthḗseis tḕn psychḗn sou kaì tḕn psychḕn toû oíkou sou.

26
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Δαν εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν· καὶ εἶδεν Μιχα ὅτι ἰσχυρότεροί εἰσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξένευσεν καὶ ἀνέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì eporeúthēsan hoi hyioì Dan eis tḕn hodòn autō̂n: kaì eîden Micha hóti ischyróteroí eisin autoû, kaì exéneusen kaì anéstrepsen eis tòn oîkon autoû.

27
Καὶ αὐτοὶ ἔλαβον ὅσα ἐποίησεν Μιχα, καὶ τὸν ἱερέα, ὃς ἦν αὐτῷ, καὶ ἦλθον ἕως Λαισα ἐπὶ λαὸν ἡσυχάζοντα καὶ πεποιθότα καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομϕαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν·

Kaì autoì élabon hósa epoíēsen Micha, kaì tòn hieréa, hòs ē̂n autō̂i, kaì ē̂lthon héōs Laisa epì laòn hēsycházonta kaì pepoithóta kaì epátaxan autoùs en stómati rhomphaías kaì tḕn pólin enéprēsan:

28
καὶ οὐκ ἔστιν ἐξαιρούμενος, ὅτι μακράν ἐστιν ἀπὸ Σιδωνίων, καὶ λόγος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς μετὰ ἀνθρώπων, καὶ αὐτὴ ἐν κοιλάδι, ἥ ἐστιν τοῦ οἴκου Ροωβ. καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ

kaì ouk éstin exairoúmenos, hóti makrán estin apò Sidōníōn, kaì lógos ouk éstin autoîs metà anthrṓpōn, kaì autḕ en koiládi, hḗ estin toû oíkou Roōb. kaì ōikodómēsan tḕn pólin kaì katṓikēsan en autē̂i

29
καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Δαν κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὃς ἐγενήθη τῷ Ισραηλ· καὶ ἦν Λαις ὄνομα τῇ πόλει τὸ πρότερον.

kaì ekálesan tò ónoma tē̂s póleōs Dan katà tò ónoma toû patròs autō̂n, hòs egenḗthē tō̂i Israēl: kaì ē̂n Lais ónoma tē̂i pólei tò próteron.

30
καὶ ἀνέστησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ τοῦ Δαν τὸ γλυπτὸν Μιχα· καὶ Ιωναθαν υἱὸς Γηρσωμ υἱοῦ Μωυσῆ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖς τῇ ϕυλῇ Δαν ἕως τῆς ἡμέρας τῆς μετοικεσίας τῆς γῆς.

kaì anéstēsan heautoîs hoi hyioì toû Dan tò glyptòn Micha: kaì Iōnathan hyiòs Gērsōm hyioû Mōysē̂, autòs kaì hoi hyioì autoû ē̂san hiereîs tē̂i phylē̂i Dan héōs tē̂s hēméras tē̂s metoikesías tē̂s gē̂s.

31
καὶ ἔταξαν ἑαυτοῖς τὸ γλυπτὸν Μιχα, ὃ ἐποίησεν, πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας ἦν ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν Σηλω.

kaì étaxan heautoîs tò glyptòn Micha, hò epoíēsen, pásas tàs hēméras, hósas ē̂n ho oîkos toû theoû en Sēlō.