Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Κύριος κύριος ἀνεβίβασεν ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τοῦ δοῦναι ὑμῖν, καὶ εἶπεν ὑμῖν Οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·

Kaì anébē ángelos kyríou apò Galgal epì tòn Klauthmō̂na kaì epì Baithēl kaì epì tòn oîkon Israēl kaì eîpen pròs autoús Kýrios kýrios anebíbasen hymâs ex Aigýptou kaì eisḗgagen hymâs eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosen toîs patrásin hymō̂n toû doûnai hymîn, kaì eîpen hymîn Ou diaskedásō tḕn diathḗkēn mou tḕn meth’ hymō̂n eis tòn aiō̂na:

2
καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐ μὴ προσκυνήσητε, ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν κατασκάψετε. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς ϕωνῆς μου, ὅτε ταῦτα ἐποιήσατε.

kaì hymeîs ou diathḗsesthe diathḗkēn toîs enkathēménois eis tḕn gē̂n taútēn oudè toîs theoîs autō̂n ou mḕ proskynḗsēte, allà tà glyptà autō̂n syntrípsete kaì tà thysiastḗria autō̂n kataskápsete. kaì ouk eisēkoúsate tē̂s phōnē̂s mou, hóte taûta epoiḗsate.

3
καὶ ἐγὼ εἶπα Οὐ προσθήσω τοῦ μετοικίσαι τὸν λαόν, ὃν εἶπα τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον.

kaì egṑ eîpa Ou prosthḗsō toû metoikísai tòn laón, hòn eîpa toû exolethreûsai autoùs ek prosṓpou hymō̂n, kaì ésontai hymîn eis synochás, kaì hoi theoì autō̂n ésontai hymîn eis skándalon.

4
καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντα Ισραηλ, καὶ ἐπῆρεν ὁ λαὸς τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.

kaì egéneto hōs elálēsen ho ángelos kyríou toùs lógous toútous pròs pánta Israēl, kaì epē̂ren ho laòs tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan.

5
διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμών· καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ.

dià toûto eklḗthē tò ónoma toû tópou ekeínou Klauthmṓn: kaì éthysan ekeî tō̂i kyríōi.

6
Καὶ ἐξαπέστειλεν ’Ιησοῦς τὸν λαόν, καὶ ἀπῆλθαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν.

Kaì exapésteilen ’Iēsoûs tòn laón, kaì apē̂lthan hoi hyioì Israēl hékastos eis tòn oîkon autoû kaì eis tḕn klēronomían autoû toû kataklēronomē̂sai tḕn gē̂n.

7
καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ’Ιησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ ’Ιησοῦν, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα, ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.

kaì edoúleusen ho laòs tō̂i kyríōi pásas tàs hēméras ’Iēsoû kaì pásas tàs hēméras tō̂n presbytérōn, hósoi emakroēméreusan metà ’Iēsoûn, hósoi égnōsan pân tò érgon kyríou tò méga, hò epoíēsen tō̂i Israēl.

8
καὶ ἐτελεύτησεν ’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν.

kaì eteleútēsen ’Iēsoûs hyiòs Nauē doûlos kyríou hyiòs hekatòn déka etō̂n.

9
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν θαμναθαρες ἐν ὄρει Εϕραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας.

kaì éthapsan autòn en horíōi tē̂s klēronomías autoû en thamnathares en órei Ephraim apò borrâ toû órous Gaas.

10
καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ’ αὐτούς, ὅσοι οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καὶ τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.

kaì pâsa hē geneà ekeínē prosetéthēsan pròs toùs patéras autō̂n, kaì anéstē geneà hetéra met’ autoús, hósoi ouk égnōsan tòn kýrion kaì tò érgon, hò epoíēsen tō̂i Israēl.

11
Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου καὶ ἐλάτρευον τοῖς Βααλιμ.

Kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl tò ponēròn enantíon kyríou kaì elátreuon toîs Baalim.

12
καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν λαῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον

kaì enkatélipon tòn kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n tòn exagagónta autoùs ek gē̂s Aigýptou kaì eporeúthēsan opísō theō̂n hetérōn apò tō̂n theō̂n tō̂n laō̂n tō̂n perikýklōi autō̂n kaì prosekýnēsan autoîs kaì parṓrgisan tòn kýrion

13
καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ ἐλάτρευσαν τῇ Βααλ καὶ ταῖς ’Αστάρταις.

kaì enkatélipon tòn kýrion kaì elátreusan tē̂i Baal kaì taîs ’Astártais.

14
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ προνομευόντων, καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτούς· καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios tō̂i Israēl kaì parédōken autoùs en cheirì pronomeuóntōn, kaì epronómeusan autoús: kaì apédoto autoùs en cheirì tō̂n echthrō̂n autō̂n kyklóthen, kaì ouk ēdynásthēsan antistē̂nai katà prósōpon tō̂n echthrō̂n autō̂n.

15
ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπόρνευον, καὶ χεὶρ κυρίου ἦν αὐτοῖς εἰς κακά, καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος, καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σϕόδρα.

en pâsin, hoîs epórneuon, kaì cheìr kyríou ē̂n autoîs eis kaká, kathṑs elálēsen kýrios kaì kathṑs ṓmosen kýrios, kaì exéthlipsen autoùs sphódra.

16
καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτὰς καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς.

kaì ḗgeiren autoîs kýrios kritàs kaì ésōsen autoùs ek cheiròs tō̂n pronomeuóntōn autoús.

17
καί γε τῶν κριτῶν αὐτῶν οὐκ ἐπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον· καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν ἐντολὰς κυρίου, οὐκ ἐποίησαν οὕτως.

kaí ge tō̂n kritō̂n autō̂n ouk epḗkousan, hóti exepórneusan opísō theō̂n hetérōn kaì prosekýnēsan autoîs kaì parṓrgisan tòn kýrion: kaì exéklinan tachỳ ek tē̂s hodoû, hē̂s eporeúthēsan hoi patéres autō̂n toû eisakoúein entolàs kyríou, ouk epoíēsan hoútōs.

18
καὶ ὅτι ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτάς, καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ, ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺς καὶ κακούντων αὐτούς.

kaì hóti ḗgeiren autoîs kýrios kritás, kaì ē̂n kýrios metà toû kritoû kaì ésōsen autoùs ek cheiròs tō̂n echthrō̂n autō̂n pásas tàs hēméras toû kritoû, hóti pareklḗthē kýrios apò toû stenagmoû autō̂n apò prosṓpou tō̂n poliorkoúntōn autoùs kaì kakoúntōn autoús.

19
καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν ὁ κριτής, καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέϕθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖς· οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς σκληρᾶς.

kaì egéneto hōs apéthnēisken ho kritḗs, kaì apéstrepsan kaì pálin diéphtheiran hypèr toùs patéras autō̂n poreuthē̂nai opísō theō̂n hetérōn latreúein autoîs kaì proskyneîn autoîs: ouk apérripsan tà epitēdeúmata autō̂n kaì ouk apéstēsan apò tē̂s hodoû autō̂n tē̂s sklērâs.

20
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν ’Ανθ’ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπαν τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐχ ὑπήκουσαν τῆς ϕωνῆς μου,

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios en tō̂i Israēl kaì eîpen ’Anth’ hō̂n hósa enkatélipan tò éthnos toûto tḕn diathḗkēn mou, hḕn eneteilámēn toîs patrásin autō̂n, kaì ouch hypḗkousan tē̂s phōnē̂s mou,

21
καὶ ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὧν κατέλιπεν ’Ιησοῦς καὶ ἀϕῆκεν,

kaì egṑ ou prosthḗsō toû exârai ándra ek prosṓpou autō̂n apò tō̂n ethnō̂n, hō̂n katélipen ’Iēsoûs kaì aphē̂ken,

22
τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ ϕυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον ἐϕυλάξαντο οἱ πατέρες αὐτῶν, ἢ οὔ.

toû peirásai en autoîs tòn Israēl ei phylássontai tḕn hodòn kyríou poreúesthai en autē̂i, hòn trópon ephyláxanto hoi patéres autō̂n, ḕ oú.

23
καὶ ἀϕῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ ’Ιησοῦ.

kaì aphē̂ken kýrios tà éthnē taûta toû mḕ exârai autà tò táchos kaì ou parédōken autà en cheirì ’Iēsoû.