Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges B 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ Γαλααδ πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα.

Kaì exē̂lthon pántes hoi hyioì Israēl, kaì exekklēsiásthē pâsa hē synagōgḕ hōs anḕr heîs apò Dan kaì héōs Bērsabee kaì gē̂ Galaad pròs kýrion eis Massēpha.

2
καὶ ἔστη τὸ κλίμα παντὸς τοῦ λαοῦ, πᾶσαι αἱ ϕυλαὶ Ισραηλ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν σπωμένων ῥομϕαίαν.

kaì éstē tò klíma pantòs toû laoû, pâsai hai phylaì Israēl, en tē̂i ekklēsíāi toû laoû toû theoû, tetrakósiai chiliádes andrō̂n pezō̂n spōménōn rhomphaían.

3
καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Λαλήσατε ποῦ ἐγένετο ἡ κακία αὕτη.

kaì ḗkousan hoi hyioì Beniamin hóti anébēsan hoi hyioì Israēl pròs kýrion eis Massēpha. kaì eîpan hoi hyioì Israēl Lalḗsate poû egéneto hē kakía haútē.

4
καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ Λευίτης ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς πεϕονευμένης καὶ εἶπεν Εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου καταλῦσαι.

kaì apekríthē ho anḕr ho Leuítēs ho anḕr tē̂s gynaikòs tē̂s pephoneuménēs kaì eîpen Eis Gabaa tē̂s Beniamin ē̂lthon egṑ kaì hē pallakḗ mou katalŷsai.

5
καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ ἐμὲ οἱ ἄνδρες οἱ παρὰ τῆς Γαβαα καὶ περιεκύκλωσαν ἐπ’ ἐμὲ τὴν οἰκίαν νυκτὸς καὶ ἐμὲ ἠθέλησαν ἀποκτεῖναι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἐνέπαιξαν αὐτῇ καὶ ἀπέθανεν.

kaì anéstēsan ep’ emè hoi ándres hoi parà tē̂s Gabaa kaì periekýklōsan ep’ emè tḕn oikían nyktòs kaì emè ēthélēsan apokteînai kaì tḕn pallakḗn mou etapeínōsan kaì enépaixan autē̂i kaì apéthanen.

6
καὶ ἐπελαβόμην τῆς παλλακῆς μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας Ισραηλ, ὅτι ἐποίησαν ἀϕροσύνην ἐν τῷ Ισραηλ.

kaì epelabómēn tē̂s pallakē̂s mou kaì emélisa autḕn kaì exapésteila en pantì horíōi klēronomías Israēl, hóti epoíēsan aphrosýnēn en tō̂i Israēl.

7
ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς, οἱ υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλήν.

idoù pántes hymeîs, hoi hyioì Israēl, dóte heautoîs lógon kaì boulḗn.

8
καὶ ἀνέστη πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς λέγων Οὐκ εἰσελευσόμεθα ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐκκλινοῦμεν ἀνὴρ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì anéstē pâs ho laòs hōs anḕr heîs légōn Ouk eiseleusómetha anḕr eis tò skḗnōma autoû kaì ouk ekklinoûmen anḕr eis tòn oîkon autoû.

9
καὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ποιήσομεν τῇ Γαβαα· ἀναβησόμεθα ἐπ’ αὐτὴν ἐν κλήρῳ

kaì nŷn toûto tò rhē̂ma, hò poiḗsomen tē̂i Gabaa: anabēsómetha ep’ autḕn en klḗrōi

10
καὶ λημψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τῷ λαῷ τοῖς εἰσπορευομένοις ἐπιτελέσαι τῇ Γαβαα τοῦ Βενιαμιν κατὰ πᾶσαν τὴν ἀϕροσύνην, ἣν ἐποίησαν ἐν Ισραηλ.

kaì lēmpsómetha déka ándras toîs hekatòn kaì hekatòn toîs chilíois kaì chilíous toîs myríois labeîn episitismòn tō̂i laō̂i toîs eisporeuoménois epitelésai tē̂i Gabaa toû Beniamin katà pâsan tḕn aphrosýnēn, hḕn epoíēsan en Israēl.

11
καὶ συνήχθη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ τῶν πόλεων ὡς ἀνὴρ εἷς ἐρχόμενοι.

kaì synḗchthē pâs anḕr Israēl ek tō̂n póleōn hōs anḕr heîs erchómenoi.

12
Καὶ ἐξαπέστειλαν αἱ ϕυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ ϕυλῇ Βενιαμιν λέγοντες Τίς ἡ κακία αὕτη ἡ γενομένη ἐν ὑμῖν;

Kaì exapésteilan hai phylaì Israēl ándras en pásēi phylē̂i Beniamin légontes Tís hē kakía haútē hē genoménē en hymîn?

13
καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀσεβεῖς τοὺς ἐν Γαβαα τοὺς υἱοὺς Βελιαλ, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐξαροῦμεν κακίαν ἐξ Ισραηλ. καὶ οὐκ ἠθέλησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰσακοῦσαι τῆς ϕωνῆς τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì nŷn dóte toùs ándras toùs asebeîs toùs en Gabaa toùs hyioùs Belial, kaì thanatṓsomen autoùs kaì exaroûmen kakían ex Israēl. kaì ouk ēthélēsan hoi hyioì Beniamin eisakoûsai tē̂s phōnē̂s tō̂n adelphō̂n autō̂n tō̂n hyiō̂n Israēl.

14
καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς Γαβαα ἐξελθεῖν τοῦ πολεμῆσαι μετὰ υἱῶν Ισραηλ.

kaì synḗchthēsan hoi hyioì Beniamin ek tō̂n póleōn autō̂n eis Gabaa exeltheîn toû polemē̂sai metà hyiō̂n Israēl.

15
καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν πόλεων εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομϕαίαν χωρὶς τῶν κατοικούντων τὴν Γαβαα· οὗτοι ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες νεανίσκοι ἐκλεκτοὶ

kaì epesképēsan hoi hyioì Beniamin en tē̂i hēmérāi ekeínēi ek tō̂n póleōn eíkosi kaì pénte chiliádes andrō̂n spōménōn rhomphaían chōrìs tō̂n katoikoúntōn tḕn Gabaa: hoûtoi epesképēsan heptakósioi ándres neanískoi eklektoì

16
ἀμϕοτεροδέξιοι· πάντες οὗτοι σϕενδονῆται βάλλοντες λίθους πρὸς τὴν τρίχα καὶ οὐ διαμαρτάνοντες.

amphoterodéxioi: pántes hoûtoi sphendonē̂tai bállontes líthous pròs tḕn trícha kaì ou diamartánontes.

17
καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν χωρὶς τῶν υἱῶν Βενιαμιν τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομϕαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταί.

kaì pâs anḕr Israēl epesképēsan chōrìs tō̂n hyiō̂n Beniamin tetrakósiai chiliádes andrō̂n spōménōn rhomphaían: pántes hoûtoi ándres polemistaí.

18
καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἐπηρώτησαν ἐν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἀϕηγούμενος πολεμῆσαι μετὰ Βενιαμιν; καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται ἀϕηγούμενος.

kaì anéstēsan kaì anébēsan eis Baithēl kaì epērṓtēsan en tō̂i theō̂i kaì eîpan hoi hyioì Israēl Tís anabḗsetai hēmîn aphēgoúmenos polemē̂sai metà Beniamin? kaì eîpen kýrios Ioudas anabḗsetai aphēgoúmenos.

19
καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὴν Γαβαα.

kaì anéstēsan hoi hyioì Israēl kaì parenébalon epì tḕn Gabaa.

20
καὶ ἐξῆλθεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς πόλεμον μετὰ Βενιαμιν, καὶ παρετάξαντο μετ’ αὐτῶν εἰς πόλεμον ἀνὴρ Ισραηλ πρὸς τὴν Γαβαα.

kaì exē̂lthen pâs anḕr Israēl eis pólemon metà Beniamin, kaì paretáxanto met’ autō̂n eis pólemon anḕr Israēl pròs tḕn Gabaa.

21
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ τῆς πόλεως καὶ διέϕθειραν ἐν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Beniamin ek tē̂s póleōs kaì diéphtheiran en Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi dýo kaì eíkosi chiliádas andrō̂n epì tḕn gē̂n.

22
καὶ ἐνίσχυσεν ἀνὴρ Ισραηλ καὶ προσέθεντο παρατάξασθαι πόλεμον ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ παρετάξαντο ἐκεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ.

kaì eníschysen anḕr Israēl kaì proséthento paratáxasthai pólemon en tō̂i tópōi, hō̂i paretáxanto ekeî en tē̂i hēmérāi tē̂i prṓtēi.

23
καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἐπηρώτησαν ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶ προσεγγίσαι εἰς πόλεμον μετὰ Βενιαμιν τοῦ ἀδελϕοῦ μου; καὶ εἶπεν κύριος ’Ανάβητε πρὸς αὐτόν.

kaì anébēsan hoi hyioì Israēl kaì éklausan enṓpion kyríou héōs hespéras kaì epērṓtēsan en kyríōi légontes Ei prosthō̂ prosengísai eis pólemon metà Beniamin toû adelphoû mou? kaì eîpen kýrios ’Anábēte pròs autón.

24
Καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ.

Kaì prosḗlthosan hoi hyioì Israēl pròs Beniamin en tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi.

25
καὶ ἐξῆλθεν Βενιαμιν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν ἐκ τῆς Γαβαα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέϕθειρεν ἐκ τοῦ λαοῦ ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν· πάντες οὗτοι ἐσπασμένοι ῥομϕαίαν.

kaì exē̂lthen Beniamin eis apántēsin autō̂n ek tē̂s Gabaa en tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi kaì diéphtheiren ek toû laoû oktōkaídeka chiliádas andrō̂n epì tḕn gē̂n: pántes hoûtoi espasménoi rhomphaían.

26
καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἤλθοσαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἔκλαυσαν ἔναντι κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου ἔναντι κυρίου,

kaì anébēsan pántes hoi hyioì Israēl kaì pâs ho laòs kaì ḗlthosan eis Baithēl kaì éklausan énanti kyríou kaì enḗsteusan en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì anḗnenkan holokautṓmata sōtēríou énanti kyríou,

27
καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ· καὶ ἐκεῖ ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,

kaì epērṓtēsan hoi hyioì Israēl en kyríōi: kaì ekeî hē kibōtòs diathḗkēs kyríou en taîs hēmérais ekeínais,

28
καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων παρεστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγων Εἰ προσθῶ ἔτι ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον μετὰ υἱῶν Βενιαμιν τοῦ ἀδελϕοῦ μου ἢ κοπάσω; καὶ εἶπεν κύριος ’Ανάβητε, ὅτι αὔριον παραδώσω αὐτὸν ἐν χειρί σου.

kaì Phinees hyiòs Eleazar hyioû Aarōn parestēkṑs enṓpion autē̂s en taîs hēmérais ekeínais légōn Ei prosthō̂ éti exeltheîn eis pólemon metà hyiō̂n Beniamin toû adelphoû mou ḕ kopásō? kaì eîpen kýrios ’Anábēte, hóti aúrion paradṓsō autòn en cheirí sou.

29
Καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔνεδρα ἐν τῇ Γαβαα κύκλῳ.

Kaì éthēkan hoi hyioì Israēl énedra en tē̂i Gabaa kýklōi.

30
καὶ ἔταξεν Ισραηλ πρὸς τὸν Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ παρετάξαντο πρὸς Γαβαα καθὼς ἅπαξ καὶ ἅπαξ.

kaì étaxen Israēl pròs tòn Beniamin en tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi kaì paretáxanto pròs Gabaa kathṑs hápax kaì hápax.

31
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ καὶ ἐξειλκύσθησαν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρξαντο τύπτειν ἐκ τοῦ λαοῦ καθὼς ἅπαξ καὶ ἅπαξ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἥ ἐστιν μία ἀναβαίνουσα εἰς Βαιθηλ καὶ μία ἀναβαίνουσα εἰς Γαβαα ἐν τῷ ἀγρῷ, ὡσεὶ τριάκοντα ἄνδρας ἐν τῷ Ισραηλ.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Beniamin eis apántēsin toû laoû kaì exeilkýsthēsan ek tē̂s póleōs kaì ḗrxanto týptein ek toû laoû kathṑs hápax kaì hápax en taîs hodoîs, hḗ estin mía anabaínousa eis Baithēl kaì mía anabaínousa eis Gabaa en tō̂i agrō̂i, hōseì triákonta ándras en tō̂i Israēl.

32
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν Προσκόπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν καθὼς ἔμπροσθεν. καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἶπαν Φύγωμεν καὶ ἐκσπάσωμεν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὰς ὁδούς.

kaì eîpan hoi hyioì Beniamin Proskóptousin enṓpion hēmō̂n kathṑs émprosthen. kaì hoi hyioì Israēl eîpan Phýgōmen kaì ekspásōmen autoùs ek tē̂s póleōs eis tàs hodoús.

33
καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἀνέστη ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ παρετάξαντο ἐν Βααλθαμαρ, καὶ τὸ ἔνεδρον Ισραηλ ἐπάλαιεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ ἀπὸ δυσμῶν τῆς Γαβαα.

kaì pâs anḕr Israēl anéstē ek toû tópou autoû kaì paretáxanto en Baalthamar, kaì tò énedron Israēl epálaien ek toû tópou autoû apò dysmō̂n tē̂s Gabaa.

34
καὶ παρεγένοντο ἐξ ἐναντίας τῆς Γαβαα δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παντὸς Ισραηλ, καὶ ὁ πόλεμος ἐβαρύνθη· καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἀϕῆπται αὐτῶν ἡ κακία.

kaì paregénonto ex enantías tē̂s Gabaa déka chiliádes andrō̂n eklektō̂n ek pantòs Israēl, kaì ho pólemos ebarýnthē: kaì autoì ouk égnōsan hóti aphē̂ptai autō̂n hē kakía.

35
καὶ ἐτρόπωσεν κύριος τὸν Βενιαμιν κατὰ πρόσωπον Ισραηλ, καὶ διέϕθειραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῷ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδας καὶ ἑκατὸν ἄνδρας· πάντες οὗτοι σπώμενοι ῥομϕαίαν.

kaì etrópōsen kýrios tòn Beniamin katà prósōpon Israēl, kaì diéphtheiran hoi hyioì Israēl en tō̂i Beniamin en tē̂i hēmérāi ekeínēi eíkosi kaì pénte chiliádas kaì hekatòn ándras: pántes hoûtoi spṓmenoi rhomphaían.

36
καὶ εἶδεν Βενιαμιν ὅτι τετρόπωται· καὶ ἔδωκεν ἀνὴρ Ισραηλ τῷ Βενιαμιν τόπον, ὅτι ἤλπισαν ἐπὶ τὸ ἔνεδρον, ὃ ἔταξαν πρὸς τὴν Γαβαα.

kaì eîden Beniamin hóti tetrópōtai: kaì édōken anḕr Israēl tō̂i Beniamin tópon, hóti ḗlpisan epì tò énedron, hò étaxan pròs tḕn Gabaa.

37
καὶ τὸ ἔνεδρον ὥρμησεν καὶ ἐξεχύθησαν πρὸς τὴν Γαβαα, καὶ ἐπορεύθη τὸ ἔνεδρον καὶ ἐπάταξαν ὅλην τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομϕαίας.

kaì tò énedron hṓrmēsen kaì exechýthēsan pròs tḕn Gabaa, kaì eporeúthē tò énedron kaì epátaxan hólēn tḕn pólin en stómati rhomphaías.

38
καὶ ἡ συνταγὴ ἦν ἀνδρὶ Ισραηλ πρὸς τὸ ἔνεδρον τοῦ ἀνενέγκαι αὐτοὺς πυρσὸν τοῦ καπνοῦ τῆς πόλεως.

kaì hē syntagḕ ē̂n andrì Israēl pròs tò énedron toû anenénkai autoùs pyrsòn toû kapnoû tē̂s póleōs.

39
καὶ ἀνέστρεψαν ἀνὴρ Ισραηλ ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ Βενιαμιν ἦρκται τοῦ τύπτειν τραυματίας ἐν τῷ ἀνδρὶ Ισραηλ ὡσεὶ τριάκοντα ἄνδρας, ὅτι εἶπαν Πλὴν τροπούμενος τροποῦται ἐναντίον ἡμῶν καθὼς ὁ πόλεμος ὁ ἔμπροσθεν.

kaì anéstrepsan anḕr Israēl en tō̂i polémōi, kaì Beniamin ē̂rktai toû týptein traumatías en tō̂i andrì Israēl hōseì triákonta ándras, hóti eîpan Plḕn tropoúmenos tropoûtai enantíon hēmō̂n kathṑs ho pólemos ho émprosthen.

40
καὶ ὁ πυρσὸς ἤρξατο ἀναβαίνειν ἐκ τῆς πόλεως στῦλος καπνοῦ· καὶ ἐπέβλεψεν Βενιαμιν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἀνέβη συντέλεια τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν.

kaì ho pyrsòs ḗrxato anabaínein ek tē̂s póleōs stŷlos kapnoû: kaì epéblepsen Beniamin opísō autoû, kaì idoù anébē syntéleia tē̂s póleōs eis tòn ouranón.

41
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἀπέστρεψεν, καὶ ἔσπευσεν ἀνὴρ Βενιαμιν καὶ εἶδεν ὅτι ἧπται αὐτοῦ ἡ κακία.

kaì anḕr Israēl apéstrepsen, kaì éspeusen anḕr Beniamin kaì eîden hóti hē̂ptai autoû hē kakía.

42
καὶ ἔκλιναν ἐνώπιον ἀνδρὸς Ισραηλ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐρήμου, καὶ ὁ πόλεμος κατέϕθασεν αὐτόν, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων διέϕθειραν αὐτὸν ἐν μέσῳ αὐτῶν.

kaì éklinan enṓpion andròs Israēl eis tḕn hodòn tē̂s erḗmou, kaì ho pólemos katéphthasen autón, kaì hoi apò tō̂n póleōn diéphtheiran autòn en mésōi autō̂n.

43
καὶ ἔκοψαν τὸν Βενιαμιν καταπαῦσαι αὐτὸν κατάπαυσιν καὶ κατεπάτησαν αὐτὸν ἕως ἐξ ἐναντίας τῆς Γαβαα ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου.

kaì ékopsan tòn Beniamin katapaûsai autòn katápausin kaì katepátēsan autòn héōs ex enantías tē̂s Gabaa apò anatolō̂n hēlíou.

44
καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ Βενιαμιν ὀκτωκαίδεκα χιλιάδες ἀνδρῶν· σὺν πᾶσιν τούτοις ἄνδρες δυνατοί.

kaì épesan ek toû Beniamin oktōkaídeka chiliádes andrō̂n: sỳn pâsin toútois ándres dynatoí.

45
καὶ ἐξέκλιναν καὶ ἔϕυγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν τὴν Ρεμμων, καὶ ἐκαλαμήσαντο ἐν ταῖς ὁδοῖς πέντε χιλιάδας ἀνδρῶν· καὶ προσεκολλήθησαν ὀπίσω αὐτοῦ ἕως Γαδααμ καὶ ἐπάταξαν ἐξ αὐτῶν δισχιλίους ἄνδρας.

kaì exéklinan kaì éphygon eis tḕn érēmon pròs tḕn pétran tḕn Remmōn, kaì ekalamḗsanto en taîs hodoîs pénte chiliádas andrō̂n: kaì prosekollḗthēsan opísō autoû héōs Gadaam kaì epátaxan ex autō̂n dischilíous ándras.

46
καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ πεπτωκότες ἐν τῷ Βενιαμιν εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομϕαίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· σὺν πᾶσι τούτοις ἄνδρες δυνατοί.

kaì egénonto pántes hoi peptōkótes en tō̂i Beniamin eíkosi kaì pénte chiliádes andrō̂n spōménōn rhomphaían en tē̂i hēmérāi ekeínēi: sỳn pâsi toútois ándres dynatoí.

47
καὶ ἐξέκλιναν καὶ ἔϕυγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν τὴν Ρεμμων ἑξακόσιοι ἄνδρες καὶ ἐκάθισαν ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμων τετράμηνον.

kaì exéklinan kaì éphygon eis tḕn érēmon pròs tḕn pétran tḕn Remmōn hexakósioi ándres kaì ekáthisan en tē̂i pétrāi Remmōn tetrámēnon.

48
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἀπέκλεισεν τοὺς υἱοὺς Βενιαμιν καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομϕαίας ἀπὸ πόλεως ἑξῆς ἕως κτήνους ἕως παντὸς τοῦ εὑρεθέντος εἰς πάσας τὰς πόλεις· καὶ τὰς πόλεις τὰς εὑρεθείσας ἐξαπέστειλαν ἐν πυρί.

kaì anḕr Israēl apékleisen toùs hyioùs Beniamin kaì epátaxan autoùs en stómati rhomphaías apò póleōs hexē̂s héōs ktḗnous héōs pantòs toû heurethéntos eis pásas tàs póleis: kaì tàs póleis tàs heuretheísas exapésteilan en pyrí.