Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges B 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ὤμοσεν ἐν Μασσηϕα λέγων ’Ανὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμιν εἰς γυναῖκα.

Kaì anḕr Israēl ṓmosen en Massēpha légōn ’Anḕr ex hēmō̂n ou dṓsei tḕn thygatéra autoû tō̂i Beniamin eis gynaîka.

2
καὶ παρεγένοντο πᾶς ὁ λαὸς εἰς Μασσηϕα καὶ Βαιθηλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐπῆραν τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν μέγαν

kaì paregénonto pâs ho laòs eis Massēpha kaì Baithēl kaì ekáthisan ekeî héōs hespéras enṓpion toû theoû kaì epē̂ran tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan klauthmòn mégan

3
καὶ εἶπαν ῞Ινα τί, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἐγενήθη αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ, τοῦ ἐπισκεπῆναι σήμερον ἐν τῷ Ισραηλ ϕυλὴν μίαν;

kaì eîpan ῞Ina tí, kýrie ho theòs Israēl, egenḗthē haútē en tō̂i Israēl, toû episkepē̂nai sḗmeron en tō̂i Israēl phylḕn mían?

4
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν ὁ λαὸς καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου.

kaì egéneto en tē̂i epaúrion kaì ṓrthrisen ho laòs kaì ōikodómēsan ekeî thysiastḗrion kaì anḗnenkan holokautṓmata sōtēríou.

5
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ὁ μὴ ἀναβὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκ πασῶν ϕυλῶν Ισραηλ πρὸς κύριον; ὅτι ὅρκος μέγας ἦν τῷ μὴ ἀναβάντι πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα λέγοντες θανάτῳ ἀποθανεῖται.

kaì eîpan hoi hyioì Israēl Tís ho mḕ anabàs en tē̂i ekklēsíāi ek pasō̂n phylō̂n Israēl pròs kýrion? hóti hórkos mégas ē̂n tō̂i mḕ anabánti pròs kýrion eis Massēpha légontes thanátōi apothaneîtai.

6
καὶ παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ περὶ Βενιαμιν τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτῶν καὶ εἶπαν ’Αϕῄρηται σήμερον ϕυλὴ μία ἐξ Ισραηλ·

kaì pareklḗthēsan hoi hyioì Israēl perì Beniamin toû adelphoû autō̂n kaì eîpan ’Aphḗirētai sḗmeron phylḕ mía ex Israēl:

7
τί ποιήσωμεν αὐτοῖς τοῖς ὑπολειϕθεῖσιν εἰς γυναῖκας; καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν κυρίῳ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖκας.

tí poiḗsōmen autoîs toîs hypoleiphtheîsin eis gynaîkas? kaì hēmeîs ōmósamen en kyríōi toû mḕ doûnai autoîs apò tō̂n thygatérōn hēmō̂n eis gynaîkas.

8
καὶ εἶπαν Τίς μία τῶν ϕυλῶν Ισραηλ, ἥτις οὐκ ἀνέβη πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα; καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Ιαβις Γαλααδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

kaì eîpan Tís mía tō̂n phylō̂n Israēl, hḗtis ouk anébē pròs kýrion eis Massēpha? kaì idoù ouk ē̂lthen anḕr eis tḕn parembolḕn apò Iabis Galaad eis tḕn ekklēsían.

9
καὶ ἐπεσκέπη ὁ λαός, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπὸ τῶν κατοικούντων Ιαβις Γαλααδ.

kaì epesképē ho laós, kaì idoù ouk éstin ekeî anḕr apò tō̂n katoikoúntōn Iabis Galaad.

10
καὶ ἀπέστειλαν ἐκεῖ ἡ συναγωγὴ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς λέγοντες Πορεύθητε καὶ πατάξατε πάντας τοὺς κατοικοῦντας Ιαβις Γαλααδ ἐν στόματι ῥομϕαίας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν.

kaì apésteilan ekeî hē synagōgḕ dṓdeka chiliádas andrō̂n apò tō̂n hyiō̂n tē̂s dynámeōs kaì eneteílanto autoîs légontes Poreúthēte kaì patáxate pántas toùs katoikoûntas Iabis Galaad en stómati rhomphaías kaì tàs gynaîkas kaì tòn laón.

11
καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὃν ποιήσετε· πᾶν ἀρσενικὸν καὶ πᾶσαν γυναῖκα γινώσκουσαν κοίτην ἄρσενος ἀναθεματιεῖτε.

kaì hoûtos ho lógos, hòn poiḗsete: pân arsenikòn kaì pâsan gynaîka ginṓskousan koítēn ársenos anathematieîte.

12
καὶ εὗρον ἀπὸ τῶν κατοικούντων Ιαβις Γαλααδ τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰς κοίτην ἄρσενος, καὶ ἦγον αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλω, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν.

kaì heûron apò tō̂n katoikoúntōn Iabis Galaad tetrakosías neánidas parthénous, haì ouk égnōsan ándra eis koítēn ársenos, kaì ē̂gon autàs eis tḕn parembolḕn eis Sēlō, hḗ estin en gē̂i Chanaan.

13
καὶ ἀπέστειλεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ καὶ ἐλάλησαν πρὸς Βενιαμιν τὸν ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμων καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην.

kaì apésteilen pâsa hē synagōgḕ kaì elálēsan pròs Beniamin tòn en tē̂i pétrāi Remmōn kaì ekálesan autoùs eis eirḗnēn.

14
καὶ ἀπέστρεψεν Βενιαμιν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς γυναῖκας, αἵτινες ἦσαν ἐκ τῶν γυναικῶν Ιαβις Γαλααδ· καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτως.

kaì apéstrepsen Beniamin pròs toùs hyioùs Israēl en tō̂i kairō̂i ekeínōi, kaì édōkan autoîs tàs gynaîkas, haítines ē̂san ek tō̂n gynaikō̂n Iabis Galaad: kaì ḗresen autoîs hoútōs.

15
Καὶ ὁ λαὸς παρεκλήθη τῷ Βενιαμιν, ὅτι ἐποίησεν κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς ϕυλαῖς Ισραηλ.

Kaì ho laòs pareklḗthē tō̂i Beniamin, hóti epoíēsen kýrios diakopḕn en taîs phylaîs Israēl.

16
καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς Τί ποιήσωμεν τοῖς ἐπιλοίποις εἰς γυναῖκας; ὅτι ἠϕάνισται ἐκ τοῦ Βενιαμιν γυνή.

kaì eîpan hoi presbýteroi tē̂s synagōgē̂s Tí poiḗsōmen toîs epiloípois eis gynaîkas? hóti ēphánistai ek toû Beniamin gynḗ.

17
καὶ εἶπαν Κληρονομία διασεσῳσμένη τῷ Βενιαμιν, καὶ οὐ μὴ ἐξαλειϕθῇ ϕυλὴ ἐξ Ισραηλ·

kaì eîpan Klēronomía diasesōisménē tō̂i Beniamin, kaì ou mḕ exaleiphthē̂i phylḕ ex Israēl:

18
καὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα δοῦναι αὐτοῖς γυναῖκας ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λέγοντες ’Επικατάρατος ὁ διδοὺς γυναῖκα τῷ Βενιαμιν.

kaì hēmeîs ou dynēsómetha doûnai autoîs gynaîkas apò tō̂n thygatérōn hēmō̂n, hóti ōmósamen hoi hyioì Israēl légontes ’Epikatáratos ho didoùs gynaîka tō̂i Beniamin.

19
καὶ εἶπαν ‘Εορτὴ τῷ κυρίῳ ἐν Σηλω ἀϕ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἥ ἐστιν ἀπὸ βορρᾶ τῆς Βαιθηλ κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου ἐν τῇ ὁδῷ τῇ ἀναβαινούσῃ ἐκ Βαιθηλ εἰς Σικιμα καὶ ἀπὸ νότου τοῦ Λιβάνου τῆς Λεβωνα.

kaì eîpan ‘Eortḕ tō̂i kyríōi en Sēlō aph’ hēmerō̂n eis hēméras, hḗ estin apò borrâ tē̂s Baithēl kat’ anatolàs hēlíou en tē̂i hodō̂i tē̂i anabainoúsēi ek Baithēl eis Sikima kaì apò nótou toû Libánou tē̂s Lebōna.

20
καὶ ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν λέγοντες Διέλθατε καὶ ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖς ἀμπελῶσιν·

kaì eneteílanto toîs hyioîs Beniamin légontes Diélthate kaì enedreúsate en toîs ampelō̂sin:

21
καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδοὺ ὡς ἂν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν κατοικούντων Σηλω ἐν Σηλω χορεῦσαι ἐν χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσθε ἀπὸ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσετε ἀνὴρ ἑαυτῷ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλω καὶ ἀπελεύσεσθε εἰς γῆν Βενιαμιν.

kaì ópsesthe kaì idoù hōs àn exélthōsin hai thygatéres tō̂n katoikoúntōn Sēlō en Sēlō choreûsai en choroîs, kaì exeleúsesthe apò tō̂n ampelṓnōn kaì harpásete anḕr heautō̂i gynaîka apò tō̂n thygatérōn Sēlō kaì apeleúsesthe eis gē̂n Beniamin.

22
καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐροῦμεν πρὸς αὐτούς ’Ελεήσατε αὐτούς, ὅτι οὐκ ἔλαβον ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ· οὐ γὰρ ὑμεῖς δεδώκατε αὐτοῖς· κατὰ τὸν καιρὸν ἐπλημμελήσατε.

kaì éstai hótan élthōsin hoi patéres autō̂n ḕ hoi adelphoì autō̂n krínesthai pròs hymâs, kaì eroûmen pròs autoús ’Eleḗsate autoús, hóti ouk élabon anḕr gynaîka autoû en tō̂i polémōi: ou gàr hymeîs dedṓkate autoîs: katà tòn kairòn eplēmmelḗsate.

23
καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμιν καὶ ἔλαβον γυναῖκας κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ἃς διήρπασαν· καὶ ἀπῆλθον καὶ ἀπέστρεψαν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς πόλεις καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς.

kaì epoíēsan hoútōs hoi hyioì Beniamin kaì élabon gynaîkas katà tòn arithmòn autō̂n apò tō̂n choreuousō̂n, hàs diḗrpasan: kaì apē̂lthon kaì apéstrepsan epì tḕn klēronomían autō̂n kaì ōikodómēsan heautoîs póleis kaì katṓikēsan en autaîs.

24
καὶ περιεπάτησαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνὴρ εἰς τὴν ϕυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν συγγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθον ἐκεῖθεν, ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.

kaì periepátēsan ekeîthen hoi hyioì Israēl en tō̂i kairō̂i ekeínōi, anḕr eis tḕn phylḕn autoû kaì eis tḕn syngéneian autoû, kaì apē̂lthon ekeîthen, anḕr eis tḕn klēronomían autoû.

25
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ ἕκαστος τὸ εὐθὲς ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει.

en taîs hēmérais ekeínais ouk ē̂n basileùs en Israēl: anḕr hékastos tò euthès en ophthalmoîs autoû epoíei.