Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges B 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ᾖσεν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν

Kaì ē̂isen Debbōra kaì Barak hyiòs Abineem en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì eîpen

2
’Εν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγοὺς ἐν Ισραηλ, ἐν προαιρέσει λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον.

’En tō̂i árxasthai archēgoùs en Israēl, en proairései laoû eulogeîte tòn kýrion.

3
ἀκούσατε, βασιλεῖς, ἐνωτίζεσθε, σατράπαι δυνατοί· ἐγὼ τῷ κυρίῳ ᾄσομαι, ψαλῶ τῷ θεῷ Ισραηλ.

akoúsate, basileîs, enōtízesthe, satrápai dynatoí: egṑ tō̂i kyríōi ā́isomai, psalō̂ tō̂i theō̂i Israēl.

4
κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐκ Σηιρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη, καὶ ὁ οὐρανὸς ἐξεστάθη, καὶ αἱ νεϕέλαι ἔσταξαν ὕδωρ·

kýrie, en tē̂i exódōi sou ek Sēir, en tō̂i apaírein se ex agroû Edōm gē̂ eseísthē, kaì ho ouranòs exestáthē, kaì hai nephélai éstaxan hýdōr:

5
ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου, τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ.

órē esaleúthēsan apò prosṓpou kyríou, toûto Sina apò prosṓpou kyríou theoû Israēl.

6
ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ, ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον βασιλεῖς καὶ ἐπορεύθησαν τρίβους, ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας.

en hēmérais Samegar hyioû Anath, en hēmérais Iaēl exélipon basileîs kaì eporeúthēsan tríbous, eporeúthēsan hodoùs diestramménas.

7
ἐξέλιπεν ϕραζων ἐν τῷ Ισραηλ, ἐξέλιπεν, ἕως οὗ ἐξανέστη Δεββωρα, ὅτι ἀνέστη μήτηρ ἐν τῷ Ισραηλ.

exélipen phrazōn en tō̂i Israēl, exélipen, héōs hoû exanéstē Debbōra, hóti anéstē mḗtēr en tō̂i Israēl.

8
ᾑρέτισαν θεοὺς καινοὺς ὡς ἄρτον κρίθινον· σκέπην ἐὰν ἴδω σιρομαστῶν ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν.

hēirétisan theoùs kainoùs hōs árton kríthinon: sképēn eàn ídō siromastō̂n en tessarákonta chiliásin.

9
ἡ καρδία μου ἐπὶ τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ· οἱ δυνάσται τοῦ λαοῦ, εὐλογεῖτε τὸν κύριον.

hē kardía mou epì tà diatetagména tō̂i Israēl: hoi dynástai toû laoû, eulogeîte tòn kýrion.

10
ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὑποζυγίων, καθήμενοι ἐπὶ λαμπηνῶν,

epibebēkótes epì hypozygíōn, kathḗmenoi epì lampēnō̂n,

11
ϕθέγξασθε ϕωνὴν ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον εὐϕραινομένων· ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνην κυρίῳ. δίκαιοι ἐνίσχυσαν ἐν τῷ Ισραηλ· τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ ὁ λαὸς κυρίου.

phthénxasthe phōnḕn anakrouoménōn anà méson euphrainoménōn: ekeî dṓsousin dikaiosýnēn kyríōi. díkaioi eníschysan en tō̂i Israēl: tóte katébē eis tàs póleis autoû ho laòs kyríou.

12
ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Δεββωρα, ἐξέγειρον μυριάδας μετὰ λαοῦ, ἐξεγείρου ἐξεγείρου, λάλει μετ’ ᾠδῆς· ἐνισχύων ἐξανίστασο, Βαρακ, καὶ ἐνίσχυσον, Δεββωρα, τὸν Βαρακ· αἰχμαλώτιζε αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸς Αβινεεμ.

exegeírou exegeírou, Debbōra, exégeiron myriádas metà laoû, exegeírou exegeírou, lálei met’ ōidē̂s: enischýōn exanístaso, Barak, kaì eníschyson, Debbōra, tòn Barak: aichmalṓtize aichmalōsían sou, hyiòs Abineem.

13
πότε ἐμεγαλύνθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ; κύριε, ταπείνωσόν μοι τοὺς ἰσχυροτέρους μου.

póte emegalýnthē hē ischỳs autoû? kýrie, tapeínōsón moi toùs ischyrotérous mou.

14
λαὸς Εϕραιμ ἐτιμωρήσατο αὐτοὺς ἐν κοιλάδι ἀδελϕοῦ σου Βενιαμιν ἐν λαοῖς σου. ἐξ ἐμοῦ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες, καὶ ἐκ Ζαβουλων κύριος ἐπολέμει μοι ἐν δυνατοῖς ἐκεῖθεν ἐν σκήπτρῳ ἐνισχύοντος ἡγήσεως.

laòs Ephraim etimōrḗsato autoùs en koiládi adelphoû sou Beniamin en laoîs sou. ex emoû Machir katébēsan exereunō̂ntes, kaì ek Zaboulōn kýrios epolémei moi en dynatoîs ekeîthen en skḗptrōi enischýontos hēgḗseōs.

15
ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας ἐξαπέστειλεν πεζοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν κοιλάδα. ἵνα τί σὺ κατοικεῖς ἐν μέσῳ χειλέων; ἐξέτεινεν ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ. ἐν διαιρέσεσιν Ρουβην μεγάλοι ἀκριβασμοὶ καρδίας.

en Issachar metà Debbōras exapésteilen pezoùs autoû eis tḕn koiláda. hína tí sỳ katoikeîs en mésōi cheiléōn? exéteinen en toîs posìn autoû. en diairésesin Roubēn megáloi akribasmoì kardías.

16
ἵνα τί μοι κάθησαι ἀνὰ μέσον τῶν μοσϕαθαιμ τοῦ εἰσακούειν συρισμοὺς ἐξεγειρόντων; τοῦ διελθεῖν εἰς τὰ τοῦ Ρουβην μεγάλοι ἐξιχνιασμοὶ καρδίας.

hína tí moi káthēsai anà méson tō̂n mosphathaim toû eisakoúein syrismoùs exegeiróntōn? toû dieltheîn eis tà toû Roubēn megáloi exichniasmoì kardías.

17
Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατεσκήνωσεν· καὶ Δαν ἵνα τί παροικεῖ πλοίοις; Ασηρ παρῴκησεν παρ’ αἰγιαλὸν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ τὰς διακοπὰς αὐτοῦ κατεσκήνωσεν.

Galaad en tō̂i péran toû Iordánou kateskḗnōsen: kaì Dan hína tí paroikeî ploíois? Asēr parṓikēsen par’ aigialòn thalassō̂n kaì epì tàs diakopàs autoû kateskḗnōsen.

18
Ζαβουλων λαὸς ὀνειδίσας ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεϕθαλιμ ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ.

Zaboulōn laòs oneidísas psychḕn autoû eis thánaton kaì Nephthalim epì hýpsē agroû.

19
ἦλθον βασιλεῖς καὶ παρετάξαντο. τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν θενναχ ἐπὶ ὕδατος Μαγεδδω· πλεονεξίαν ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον.

ē̂lthon basileîs kaì paretáxanto. tóte epolémēsan basileîs Chanaan en thennach epì hýdatos Mageddō: pleonexían argyríou ouk élabon.

20
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπολέμησαν ἀστέρες, ἐκ τῆς τάξεως αὐτῶν ἐπολέμησαν μετὰ Σισαρα.

ek toû ouranoû epolémēsan astéres, ek tē̂s táxeōs autō̂n epolémēsan metà Sisara.

21
χειμάρρους Κισων ἐξέβαλεν αὐτούς, χειμάρρους καδημιμ, χειμάρρους Κισων· καταπατήσει αὐτοὺς ψυχή μου δυνατή.

cheimárrous Kisōn exébalen autoús, cheimárrous kadēmim, cheimárrous Kisōn: katapatḗsei autoùs psychḗ mou dynatḗ.

22
τότε ἀπεκόπησαν πτέρναι ἵππου, αμαδαρωθ δυνατῶν αὐτοῦ.

tóte apekópēsan ptérnai híppou, amadarōth dynatō̂n autoû.

23
καταράσασθε Μαρωζ, εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου, καταράσει καταράσασθε τοὺς ἐνοίκους αὐτῆς, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς τὴν βοήθειαν κυρίου· βοηθὸς ἡμῶν κύριος ἐν μαχηταῖς δυνατός.

katarásasthe Marōz, eîpen ho ángelos kyríou, katarásei katarásasthe toùs enoíkous autē̂s, hóti ouk ḗlthosan eis tḕn boḗtheian kyríou: boēthòs hēmō̂n kýrios en machētaîs dynatós.

24
εὐλογηθείη ἐκ γυναικῶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου, ἐκ γυναικῶν ἐν σκηνῇ εὐλογηθείη.

eulogētheíē ek gynaikō̂n Iaēl gynḕ Chaber toû Kinaíou, ek gynaikō̂n en skēnē̂i eulogētheíē.

25
ὕδωρ ᾔτησεν αὐτήν, καὶ γάλα ἔδωκεν αὐτῷ, ἐν λακάνῃ ἰσχυρῶν προσήγγισεν βούτυρον.

hýdōr ḗitēsen autḗn, kaì gála édōken autō̂i, en lakánēi ischyrō̂n prosḗngisen boútyron.

26
τὴν χεῖρα αὐτῆς τὴν ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν, τὴν δεξιὰν αὐτῆς εἰς ἀποτομὰς κατακόπων καὶ ἀπέτεμεν Σισαρα, ἀπέτριψεν τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ συνέθλασεν καὶ διήλασεν τὴν γνάθον αὐτοῦ.

tḕn cheîra autē̂s tḕn aristeràn eis pássalon exéteinen, tḕn dexiàn autē̂s eis apotomàs katakópōn kaì apétemen Sisara, apétripsen tḕn kephalḕn autoû kaì synéthlasen kaì diḗlasen tḕn gnáthon autoû.

27
ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς συγκάμψας ἔπεσεν, ἐκοιμήθη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς· ἐν ᾧ ἔκαμψεν, ἐκεῖ ἔπεσεν ταλαίπωρος.

anà méson tō̂n podō̂n autē̂s synkámpsas épesen, ekoimḗthē metaxỳ podō̂n autē̂s: en hō̂i ékampsen, ekeî épesen talaípōros.

28
διὰ τῆς θυρίδος διέκυπτεν ἡ μήτηρ Σισαρα διὰ τῆς δικτυωτῆς ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς μεταστρέϕοντας μετὰ Σισαρα Διὰ τί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι; διὰ τί ἐχρόνισαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ;

dià tē̂s thyrídos diékypten hē mḗtēr Sisara dià tē̂s diktyōtē̂s epiblépousa epì toùs metastréphontas metà Sisara Dià tí ēschátisen tò hárma autoû paragenésthai? dià tí echrónisan íchnē harmátōn autoû?

29
σοϕαὶ ἀρχουσῶν αὐτῆς ἀνταπεκρίναντο πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπεκρίνατο ἐν ῥήμασιν αὐτῆς

sophaì archousō̂n autē̂s antapekrínanto pròs autḗn, kaì autḕ apekrínato en rhḗmasin autē̂s

30
Οὐχὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα; ϕιλιάζων ϕίλοις εἰς κεϕαλὴν δυνατοῦ· σκῦλα βαμμάτων Σισαρα, σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας, βαϕὴ ποικίλων περὶ τράχηλον αὐτοῦ σκῦλον.

Ouchì heurḗsousin autòn diamerízonta skŷla? philiázōn phílois eis kephalḕn dynatoû: skŷla bammátōn Sisara, skŷla bammátōn poikilías, baphḕ poikílōn perì tráchēlon autoû skŷlon.

31
οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου, κύριε· καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν καθὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου ἐν δυναστείαις αὐτοῦ. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη.

hoútōs apólointo pántes hoi echthroí sou, kýrie: kaì hoi agapō̂ntes autòn kathṑs hē anatolḕ toû hēlíou en dynasteíais autoû. Kaì hēsýchasen hē gē̂ tessarákonta étē.