Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges B 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Μαδιαμ ἔτη ἑπτά.

Kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl tò ponēròn énanti kyríou, kaì parédōken autoùs kýrios en cheirì Madiam étē heptá.

2
καὶ κατίσχυσεν χεὶρ Μαδιαμ ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ μάνδρας ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς σπηλαίοις καὶ τοῖς ὀχυρώμασιν.

kaì katíschysen cheìr Madiam epì Israēl: kaì epoíēsan heautoîs hoi hyioì Israēl apò prosṓpou Madiam mándras en toîs óresin kaì toîs spēlaíois kaì toîs ochyrṓmasin.

3
καὶ ἐγένετο ὅταν ἔσπειρεν ἀνὴρ Ισραηλ, καὶ ἀνέβαινεν Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν καὶ ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτόν·

kaì egéneto hótan éspeiren anḕr Israēl, kaì anébainen Madiam kaì Amalēk kaì hoi hyioì anatolō̂n kaì anébainon ep’ autón:

4
καὶ παρενέβαλλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ διέϕθειραν τὰ ἐκϕόρια τῆς γῆς ἕως τοῦ ἐλθεῖν εἰς Γάζαν καὶ οὐχ ὑπελείποντο ὑπόστασιν ζωῆς ἐν Ισραηλ καὶ ποίμνιον καὶ μόσχον καὶ ὄνον·

kaì parenéballon ep’ autoùs kaì diéphtheiran tà ekphória tē̂s gē̂s héōs toû eltheîn eis Gázan kaì ouch hypeleíponto hypóstasin zōē̂s en Israēl kaì poímnion kaì móschon kaì ónon:

5
ὅτι αὐτοὶ καὶ τὰ κτήνην αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν παρέϕερον καὶ παρεγίνοντο ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ αὐτοῖς καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, καὶ παρεγίνοντο ἐν τῇ γῇ Ισραηλ τοῦ διαϕθείρειν αὐτήν.

hóti autoì kaì tà ktḗnēn autō̂n anébainon kaì tàs skēnàs autō̂n parépheron kaì paregínonto hōs akrìs eis plē̂thos, kaì autoîs kaì taîs kamḗlois autō̂n ouk ē̂n arithmós, kaì paregínonto en tē̂i gē̂i Israēl toû diaphtheírein autḗn.

6
καὶ ἐπτώχευσεν Ισραηλ σϕόδρα ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ, καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον.

kaì eptṓcheusen Israēl sphódra apò prosṓpou Madiam, kaì ekékraxan hoi hyioì Israēl pròs kýrion.

7
καὶ ἐγένετο ἐπεὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον διὰ Μαδιαμ,

kaì egéneto epeì ekékraxan hoi hyioì Israēl pròs kýrion dià Madiam,

8
καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος ἄνδρα προϕήτην πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Εγώ εἰμι ὁ ἀναβιβάσας ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴκου δουλείας

kaì exapésteilen kýrios ándra prophḗtēn pròs toùs hyioùs Israēl, kaì eîpen autoîs Táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Egṓ eimi ho anabibásas hymâs ex Aigýptou kaì exḗgagon hymâs ex oíkou douleías

9
καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Αἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θλιβόντων ὑμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν

kaì exeilámēn hymâs ek cheiròs Aigýptou kaì ek cheiròs pántōn tō̂n thlibóntōn hymâs kaì exébalon autoùs ek prosṓpou hymō̂n kaì édōka hymîn tḕn gē̂n autō̂n

10
καὶ εἶπα ὑμῖν ’Εγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὐ ϕοβηθήσεσθε τοὺς θεοὺς τοῦ Αμορραίου, ἐν οἷς ὑμεῖς ἐνοικεῖτε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν· καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς ϕωνῆς μου.

kaì eîpa hymîn ’Egṑ kýrios ho theòs hymō̂n, ou phobēthḗsesthe toùs theoùs toû Amorraíou, en hoîs hymeîs enoikeîte en tē̂i gē̂i autō̂n: kaì ouk eisēkoúsate tē̂s phōnē̂s mou.

11
Καὶ ἦλθεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ τὴν δρῦν τὴν οὖσαν ἐν Εϕραθα τὴν τοῦ Ιωας πατρὸς Αβιεζρι, καὶ Γεδεων ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐρράβδιζεν πυροὺς ἐν ληνῷ τοῦ ἐκϕυγεῖν ἐκ προσώπου Μαδιαμ.

Kaì ē̂lthen ángelos kyríou kaì ekáthisen hypò tḕn drŷn tḕn oûsan en Ephratha tḕn toû Iōas patròs Abiezri, kaì Gedeōn ho hyiòs autoû errábdizen pyroùs en lēnō̂i toû ekphygeîn ek prosṓpou Madiam.

12
καὶ ὤϕθη αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κύριος μετὰ σοῦ, δυνατὸς τῇ ἰσχύι.

kaì ṓphthē autō̂i ángelos kyríou kaì eîpen pròs autón Kýrios metà soû, dynatòs tē̂i ischýi.

13
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων ’Εν ἐμοί, κύριε, καὶ εἰ ἔστιν κύριος μεθ’ ἡμῶν, ἵνα τί εὗρεν ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα; καὶ ποῦ ἐστιν πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ὅσα διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν λέγοντες Οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶς κύριος; καὶ νῦν ἀπώσατο ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιαμ.

kaì eîpen pròs autòn Gedeōn ’En emoí, kýrie, kaì ei éstin kýrios meth’ hēmō̂n, hína tí heûren hēmâs pánta tà kakà taûta? kaì poû estin pánta tà thaumásia autoû, hósa diēgḗsanto hēmîn hoi patéres hēmō̂n légontes Ouchì ex Aigýptou anḗgagen hēmâs kýrios? kaì nŷn apṓsato hēmâs kaì parédōken hēmâs en cheirì Madiam.

14
καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου ἐν τῇ ἰσχύι σου καὶ σώσεις τὸν Ισραηλ, καὶ ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε.

kaì epéblepsen pròs autòn ho ángelos kyríou kaì eîpen autō̂i Poreúou en tē̂i ischýi sou kaì sṓseis tòn Israēl, kaì idoù exapésteilá se.

15
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων ’Εν ἐμοί, κύριε, ἐν τίνι σώσω τὸν Ισραηλ; ἰδοὺ ἡ χιλιάς μου ταπεινοτέρα ἐν Μανασση, καὶ ἐγώ εἰμι μικρὸς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.

kaì eîpen pròs autòn Gedeōn ’En emoí, kýrie, en tíni sṓsō tòn Israēl? idoù hē chiliás mou tapeinotéra en Manassē, kaì egṓ eimi mikròs en tō̂i oíkōi toû patrós mou.

16
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου Κύριος ἔσται μετὰ σοῦ, καὶ πατάξεις τὴν Μαδιαμ ὡσεὶ ἄνδρα ἕνα.

kaì eîpen pròs autòn ho ángelos kyríou Kýrios éstai metà soû, kaì patáxeis tḕn Madiam hōseì ándra héna.

17
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Καὶ εἰ εὗρον χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου, καὶ ποιήσεις μοι σημεῖον ὅτι σὺ λαλεῖς μετ’ ἐμοῦ·

kaì eîpen pròs autòn Gedeōn Kaì ei heûron chárin en ophthalmoîs sou, kaì poiḗseis moi sēmeîon hóti sỳ laleîs met’ emoû:

18
μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ οἴσω τὴν θυσίαν μου καὶ θήσω ἐνώπιόν σου. καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι καθήσομαι ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι σε.

mḕ kinēthē̂is enteûthen héōs toû eltheîn me pròs sé, kaì oísō tḕn thysían mou kaì thḗsō enṓpión sou. kaì eîpen ’Egṓ eimi kathḗsomai héōs toû epistrépsai se.

19
καὶ Γεδεων εἰσῆλθεν καὶ ἐποίησεν ἔριϕον αἰγῶν καὶ οιϕι ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ κανοῦν καὶ τὸν ζωμὸν ἐνέχεεν εἰς χύτραν καὶ ἐξήνεγκεν πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν δρῦν καὶ προσεκύνησεν.

kaì Gedeōn eisē̂lthen kaì epoíēsen ériphon aigō̂n kaì oiphi aleúrou ázyma kaì tà kréa epéthēken epì tò kanoûn kaì tòn zōmòn enécheen eis chýtran kaì exḗnenken pròs autòn hypò tḕn drŷn kaì prosekýnēsen.

20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου Λαβὲ τὰ κρέα καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ἀζύμους καὶ θὲς πρὸς τὴν πέτραν ἐκείνην καὶ τὸν ζωμὸν ἔκχεον· καὶ ἐποίησεν οὕτως.

kaì eîpen pròs autòn ho ángelos kyríou Labè tà kréa kaì toùs ártous toùs azýmous kaì thès pròs tḕn pétran ekeínēn kaì tòn zōmòn ékcheon: kaì epoíēsen hoútōs.

21
καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος κυρίου τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τῆς ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ ἀνήϕθη πῦρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ κατέϕαγεν τὰ κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους· καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου ἀπῆλθεν ἐξ ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ.

kaì exéteinen ho ángelos kyríou tò ákron tē̂s rhábdou tē̂s en tē̂i cheirì autoû kaì hḗpsato tō̂n kreō̂n kaì tō̂n azýmōn, kaì anḗphthē pŷr ek tē̂s pétras kaì katéphagen tà kréa kaì toùs azýmous: kaì ho ángelos kyríou apē̂lthen ex ophthalmō̂n autoû.

22
καὶ εἶδεν Γεδεων ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν, καὶ εἶπεν Γεδεων ῏Α ἆ, κύριε κύριε, ὅτι εἶδον τὸν ἄγγελον κυρίου πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.

kaì eîden Gedeōn hóti ángelos kyríou estín, kaì eîpen Gedeōn ᾿̂A â, kýrie kýrie, hóti eîdon tòn ángelon kyríou prósōpon pròs prósōpon.

23
καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Εἰρήνη σοι, μὴ ϕοβοῦ μὴ ἀποθάνῃς.

kaì eîpen autō̂i kýrios Eirḗnē soi, mḕ phoboû mḕ apothánēis.

24
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Γεδεων θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ Εἰρήνη κυρίου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐν Εϕραθα πατρὸς τοῦ Εζρι.

kaì ōikodómēsen ekeî Gedeōn thysiastḗrion tō̂i kyríōi kaì ekálesen autò Eirḗnē kyríou héōs tē̂s hēméras taútēs éti autoû óntos en Ephratha patròs toû Ezri.

25
Καὶ ἐγενήθη τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Λαβὲ τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν τοῦ πατρός σου, μόσχον τὸν ἑπταετῆ, καὶ καθελεῖς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ, ὅ ἐστιν τοῦ πατρός σου, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ ἐκκόψεις·

Kaì egenḗthē tē̂i nyktì ekeínēi kaì eîpen autō̂i kýrios Labè tòn móschon tòn siteutòn toû patrós sou, móschon tòn heptaetē̂, kaì katheleîs tò thysiastḗrion toû Baal, hó estin toû patrós sou, kaì tò álsos tò ep’ autō̂i ekkópseis:

26
καὶ οἰκοδομήσεις θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου τῷ ὀϕθέντι σοι ἐπὶ τῆς κορυϕῆς τοῦ ὄρους Μαωζ τούτου ἐν τῇ παρατάξει καὶ λήμψῃ τὸν μόσχον καὶ ἀνοίσεις ὁλοκαύτωμα ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ ἄλσους, οὗ ἐκκόψεις.

kaì oikodomḗseis thysiastḗrion kyríōi tō̂i theō̂i sou tō̂i ophthénti soi epì tē̂s koryphē̂s toû órous Maōz toútou en tē̂i paratáxei kaì lḗmpsēi tòn móschon kaì anoíseis holokaútōma en toîs xýlois toû álsous, hoû ekkópseis.

27
καὶ ἔλαβεν Γεδεων τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν δούλων αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καθὰ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν κύριος· καὶ ἐγένετο ὡς ἐϕοβήθη τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως μὴ ποιῆσαι ἡμέρας, καὶ ἐποίησεν νυκτός.

kaì élaben Gedeōn treîs kaì déka ándras apò tō̂n doúlōn autoû kaì epoíēsen kathà elálēsen pròs autòn kýrios: kaì egéneto hōs ephobḗthē tòn oîkon toû patròs autoû kaì toùs ándras tē̂s póleōs mḕ poiē̂sai hēméras, kaì epoíēsen nyktós.

28
καὶ ὤρθρισαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ κατεσκαμμένον τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ ἐκκεκομμένον, καὶ ὁ μόσχος ὁ σιτευτὸς ἀνηνεγμένος εἰς ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ᾠκοδομημένον.

kaì ṓrthrisan hoi ándres tē̂s póleōs tò prōí, kaì idoù kateskamménon tò thysiastḗrion toû Baal, kaì tò álsos tò ep’ autō̂i ekkekomménon, kaì ho móschos ho siteutòs anēnegménos eis holokaútōma epì tò thysiastḗrion tò ōikodomēménon.

29
καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο; καὶ ἀνήταζον καὶ ἐξεζήτουν καὶ εἶπαν Γεδεων ὁ υἱὸς Ιωας ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο.

kaì eîpen anḕr pròs tòn plēsíon autoû Tís epoíēsen tò prâgma toûto? kaì anḗtazon kaì exezḗtoun kaì eîpan Gedeōn ho hyiòs Iōas epoíēsen tò prâgma toûto.

30
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς Ιωας ’Εξάγαγε τὸν υἱόν σου καὶ ἀποθανέτω, ὅτι κατέσκαψεν τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ καὶ ὅτι ἔκοψεν τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ.

kaì eîpan hoi ándres tē̂s póleōs pròs Iōas ’Exágage tòn hyión sou kaì apothanétō, hóti katéskapsen tò thysiastḗrion toû Baal kaì hóti ékopsen tò álsos tò ep’ autō̂i.

31
καὶ εἶπεν Ιωας πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς ἑσταμένους ἐπ’ αὐτόν Μὴ ὑμεῖς νῦν δικάζεσθε περὶ τοῦ Βααλ; ἢ ὑμεῖς σῴζετε αὐτόν; ὃς ἀντεδίκησεν αὐτόν, ἀποθανεῖται ἕως πρωί· εἰ ἔστιν θεός, αὐτὸς ἐκδικήσει αὐτόν, ὅτι κατέσκαψεν τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ.

kaì eîpen Iōas pròs toùs ándras toùs hestaménous ep’ autón Mḕ hymeîs nŷn dikázesthe perì toû Baal? ḕ hymeîs sṓizete autón? hòs antedíkēsen autón, apothaneîtai héōs prōí: ei éstin theós, autòs ekdikḗsei autón, hóti katéskapsen tò thysiastḗrion autoû.

32
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Δικαστήριον τοῦ Βααλ, ὅτι κατέσκαψεν τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ.

kaì ekálesen autò en tē̂i hēmérāi ekeínēi Dikastḗrion toû Baal, hóti katéskapsen tò thysiastḗrion autoû.

33
Καὶ πᾶσα Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ υἱοὶ ἀνατολῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ διέβησαν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ιεζραελ.

Kaì pâsa Madiam kaì Amalēk kaì hyioì anatolō̂n synḗchthēsan epì tò autò kaì diébēsan kaì parenébalon en tē̂i koiládi Iezrael.

34
καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐνέδυσεν τὸν Γεδεων, καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ, καὶ ἐβόησεν Αβιεζερ ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì pneûma theoû enédysen tòn Gedeōn, kaì esálpisen en keratínēi, kaì ebóēsen Abiezer opísō autoû.

35
καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστειλεν ἐν παντὶ Μανασση καὶ ἐβόησεν καὶ αὐτὸς ὀπίσω αὐτοῦ· καὶ ἐξαπέστειλεν ἀγγέλους ἐν Ασηρ καὶ ἐν Ζαβουλων καὶ ἐν Νεϕθαλι, καὶ ἀνέβησαν εἰς συνάντησιν αὐτοῦ.

kaì angélous exapésteilen en pantì Manassē kaì ebóēsen kaì autòs opísō autoû: kaì exapésteilen angélous en Asēr kaì en Zaboulōn kaì en Nephthali, kaì anébēsan eis synántēsin autoû.

36
καὶ εἶπεν Γεδεων πρὸς τὸν θεόν Εἰ σῴζεις ἐν τῇ χειρί μου τὸν Ισραηλ, ὃν τρόπον ἐλάλησας,

kaì eîpen Gedeōn pròs tòn theón Ei sṓizeis en tē̂i cheirí mou tòn Israēl, hòn trópon elálēsas,

37
ἰδοὺ ἐγὼ ἀπερείδομαι τὸν πόκον τῶν ἐρίων ἐν τῷ ἅλωνι, καὶ ἐὰν δρόσος γένηται ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία, καὶ γνώσομαι ὅτι σῴζεις ἐν τῇ χειρί μου τὸν Ισραηλ, ὃν τρόπον ἐλάλησας.

idoù egṑ apereídomai tòn pókon tō̂n eríōn en tō̂i hálōni, kaì eàn drósos génētai epì tòn pókon mónon kaì epì pâsan tḕn gē̂n xērasía, kaì gnṓsomai hóti sṓizeis en tē̂i cheirí mou tòn Israēl, hòn trópon elálēsas.

38
καὶ ἐγένετο οὕτως· καὶ ὤρθρισεν Γεδεων τῇ ἐπαύριον καὶ ἀπεπίασεν τὸν πόκον, καὶ ἀπερρύη ἡ δρόσος ἐκ τοῦ πόκου, πλήρης λεκάνη ὕδατος.

kaì egéneto hoútōs: kaì ṓrthrisen Gedeōn tē̂i epaúrion kaì apepíasen tòn pókon, kaì aperrýē hē drósos ek toû pókou, plḗrēs lekánē hýdatos.

39
καὶ εἶπεν Γεδεων πρὸς τὸν θεόν Μὴ ὀργισθήτω ὁ θυμός σου ἐν ἐμοί, καὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ· καὶ πειράσω ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ πόκῳ, καὶ γενηθήτω ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, ἐπὶ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν γενηθήτω δρόσος.

kaì eîpen Gedeōn pròs tòn theón Mḕ orgisthḗtō ho thymós sou en emoí, kaì lalḗsō éti hápax: kaì peirásō éti hápax en tō̂i pókōi, kaì genēthḗtō xērasía epì tòn pókon mónon, epì dè pâsan tḕn gē̂n genēthḗtō drósos.

40
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς οὕτως ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, ἐπὶ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγένετο δρόσος.

kaì epoíēsen ho theòs hoútōs en tē̂i nyktì ekeínēi, kaì egéneto xērasía epì tòn pókon mónon, epì dè pâsan tḕn gē̂n egéneto drósos.