Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὤρθρισεν Ιεροβααλ (αὐτός ἐστιν Γεδεων) καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὴν γῆν Αρωεδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ βουνοῦ τοῦ Αβωρ ἐν τῇ κοιλάδι.

Kaì ṓrthrisen Ierobaal (autós estin Gedeōn) kaì pâs ho laòs ho met’ autoû kaì parenébalen epì tḕn gē̂n Arōed, kaì parembolḕ Madiam kaì Amalēk ē̂n autō̂i apò borrâ apò toû bounoû toû Abōr en tē̂i koiládi.

2
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πολὺς ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιαμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μήποτε καυχήσηται Ισραηλ ἐπ’ ἐμὲ λέγων ‘Η χείρ μου ἔσωσέν με.

kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn Polỳs ho laòs ho metà soû hṓste mḕ paradoûnaí me tḕn Madiam en cheirì autō̂n, mḗpote kauchḗsētai Israēl ep’ emè légōn ‘Ē cheír mou ésōsén me.

3
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Λάλησον δὴ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ λέγων Τίς δειλὸς καὶ ϕοβούμενος; ἀποστραϕήτω. καὶ ἐξώρμησαν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Γαλααδ καὶ ἀπεστράϕησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείϕθησαν.

kaì eîpen kýrios pròs autón Lálēson dḕ eis tà ō̂ta toû laoû légōn Tís deilòs kaì phoboúmenos? apostraphḗtō. kaì exṓrmēsan apò toû órous toû Galaad kaì apestráphēsan apò toû laoû eíkosi kaì dýo chiliádes, kaì déka chiliádes hypeleíphthēsan.

4
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων ῎Ετι ὁ λαὸς πολύς· κατάγαγε αὐτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δοκιμῶ αὐτούς σοι ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς πορεύσεται μετὰ σοῦ· καὶ ὃν ἐὰν εἴπω σοι ὅτι οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ.

kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn ῎Eti ho laòs polýs: katágage autoùs eis tò hýdōr, kaì dokimō̂ autoús soi ekeî: kaì éstai hòn eàn eípō pròs sé Hoûtos poreúsetai metà soû, autòs poreúsetai metà soû: kaì hòn eàn eípō soi hóti ou poreúsetai metà soû, autòs ou poreúsetai metà soû.

5
καὶ κατεβίβασεν τὸν λαὸν εἰς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἂν κάμψῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ τοῦ πιεῖν, μεταστήσεις αὐτὸν καθ’ αὑτόν.

kaì katebíbasen tòn laòn eis tò hýdōr: kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn Pâs, hòs àn lápsēi tē̂i glṓssēi autoû ek toû hýdatos, hōs eàn lápsēi ho kýōn, stḗseis autòn katà mónas, kaì pâs, hòs àn kámpsēi epì tà gónata autoû toû pieîn, metastḗseis autòn kath’ hautón.

6
καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶς ὁ ἐπίλοιπος τοῦ λαοῦ ἔκαμψαν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν τοῦ πιεῖν ὕδωρ.

kaì egéneto pâs ho arithmòs tō̂n lapsántōn en tē̂i glṓssēi autō̂n triakósioi ándres, kaì pâs ho epíloipos toû laoû ékampsan epì tà gónata autō̂n toû pieîn hýdōr.

7
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων ’Εν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσιν τοῖς λάψασιν σώσω ὑμᾶς καὶ παραδώσω τὴν Μαδιαμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀποτρεχέτω ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn ’En toîs triakosíois andrásin toîs lápsasin sṓsō hymâs kaì paradṓsō tḕn Madiam en cheirí sou, kaì pâs ho laòs apotrechétō anḕr eis tòn tópon autoû.

8
καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, τῶν δὲ τριακοσίων ἀνδρῶν ἐκράτησεν. ἡ δὲ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦν ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἐν τῇ κοιλάδι.

kaì élabon tòn episitismòn toû laoû en tē̂i cheirì autō̂n kaì tàs keratínas autō̂n, kaì pánta ándra Israēl exapésteilen ándra eis tò skḗnōma autoû, tō̂n dè triakosíōn andrō̂n ekrátēsen. hē dè parembolḕ Madiam ē̂n hypokátōthen autoû en tē̂i koiládi.

9
Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος ’Ανάστα κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν εἰς τὴν παρεμβολήν, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου·

Kaì egenḗthē en tē̂i nyktì ekeínēi kaì eîpen pròs autòn kýrios ’Anásta katábēthi tò táchos enteûthen eis tḕn parembolḗn, hóti parédōka autḕn en tē̂i cheirí sou:

10
εἰ δὲ ϕοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρα τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμβολὴν

ei dè phobē̂i sỳ katabē̂nai, katábēthi sỳ kaì Phara tò paidárión sou eis tḕn parembolḕn

11
καὶ ἀκούσῃ, τί λαλοῦσιν· καὶ μετὰ ταῦτα ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ εἰς μέρος τῶν πεντήκοντα τῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ.

kaì akoúsēi, tí laloûsin: kaì metà taûta ischýsousin hai cheîrés sou, kaì katabḗsēi en tē̂i parembolē̂i. kaì katébē autòs kaì Phara tò paidárion autoû eis méros tō̂n pentḗkonta tō̂n en tē̂i parembolē̂i.

12
καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν παρεμβεβλήκεισαν ἐν τῇ κοιλάδι ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, ἀλλ’ ἦσαν ὥσπερ ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος.

kaì Madiam kaì Amalēk kaì pántes hoi hyioì anatolō̂n parembeblḗkeisan en tē̂i koiládi hōs akrìs eis plē̂thos, kaì taîs kamḗlois autō̂n ouk ē̂n arithmós, all’ ē̂san hṓsper hē ámmos hē epì tò cheîlos tē̂s thalássēs eis plē̂thos.

13
καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγεῖτο τῷ πλησίον αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ τὸ ἐνύπνιον, ὃ ἠνυπνιάσθην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριθίνου κυλιομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιαμ καὶ ἦλθεν ἕως τῆς σκηνῆς Μαδιαμ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ κατέστρεψεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν ἡ σκηνή.

kaì eisē̂lthen Gedeōn, kaì idoù anḕr exēgeîto tō̂i plēsíon autoû tò enýpnion kaì eîpen ’Idoù tò enýpnion, hò ēnypniásthēn, kaì idoù magìs ártou krithínou kylioménē en tē̂i parembolē̂i Madiam kaì ē̂lthen héōs tē̂s skēnē̂s Madiam kaì epátaxen autḕn kaì katéstrepsen autḗn, kaì épesen hē skēnḗ.

14
καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὕτη ἀλλ’ ἢ ῥομϕαία Γεδεων υἱοῦ Ιωας ἀνδρὸς Ισραηλ· παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιαμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν.

kaì apekríthē ho plēsíon autoû kaì eîpen Ouk éstin haútē all’ ḕ rhomphaía Gedeōn hyioû Iōas andròs Israēl: parédōken kýrios en cheirì autoû tḕn Madiam kaì pâsan tḕn parembolḗn.

15
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Γεδεων τὴν διήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν κύριον καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ καὶ εἶπεν ’Ανάστητε, ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χερσὶν ὑμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιαμ.

kaì egéneto hōs ḗkousen Gedeōn tḕn diḗgēsin toû enypníou kaì tḕn sýnkrisin autoû, kaì prosekýnēsen kýrion kaì epéstrepsen eis tḕn parembolḕn Israēl kaì eîpen ’Anástēte, hóti parédōken kýrios en chersìn hymō̂n tḕn parembolḕn Madiam.

16
καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν μέσῳ τῶν ὑδριῶν

kaì dieîlen toùs triakosíous ándras treîs archàs kaì édōken keratínas en cheirì pántōn kaì hydrías kenàs kaì lampádas en mésōi tō̂n hydriō̂n

17
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Απ’ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτως ποιήσετε· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται ὡς ἐὰν ποιήσω, οὕτως ποιήσετε·

kaì eîpen pròs autoús ’Ap’ emoû ópsesthe kaì hoútōs poiḗsete: kaì idoù egṑ eisporeúomai en mésōi tē̂s parembolē̂s, kaì éstai hōs eàn poiḗsō, hoútōs poiḗsete:

18
καὶ σαλπιῶ τῇ κερατίνῃ ἐγὼ καὶ πάντες οἱ μετ’ ἐμοῦ, καὶ σαλπιεῖτε ταῖς κερατίναις καὶ ὑμεῖς κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.

kaì salpiō̂ tē̂i keratínēi egṑ kaì pántes hoi met’ emoû, kaì salpieîte taîs keratínais kaì hymeîs kýklōi tē̂s parembolē̂s kaì ereîte Tō̂i kyríōi kaì tō̂i Gedeōn.

19
καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων καὶ ἑκατὸν ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ἐν μέρει τῆς παρεμβολῆς ἀρχομένης τῆς ϕυλακῆς τῆς μεσούσης· πλὴν ἐγέρσει ἤγειρεν τοὺς ϕυλάσσοντας, καὶ ἐσάλπισαν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

kaì eisē̂lthen Gedeōn kaì hekatòn ándres met’ autoû en mérei tē̂s parembolē̂s archoménēs tē̂s phylakē̂s tē̂s mesoúsēs: plḕn egérsei ḗgeiren toùs phylássontas, kaì esálpisan taîs keratínais kaì exetínaxan tàs hydrías tàs en taîs chersìn autō̂n.

20
καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας καὶ ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῶν τῶν λαμπάδων, καὶ ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ αὐτῶν αἱ κερατίναι τοῦ σαλπίζειν, καὶ ἀνέκραξαν ‘Ρομϕαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.

kaì esálpisan hai treîs archaì en taîs keratínais kaì synétripsan tàs hydrías kaì elábonto en tē̂i cheirì tē̂i aristerā̂i autō̂n tō̂n lampádōn, kaì en tē̂i cheirì tē̂i dexiā̂i autō̂n hai keratínai toû salpízein, kaì anékraxan ‘Romphaía tō̂i kyríōi kaì tō̂i Gedeōn.

21
καὶ ἔστησαν ἕκαστος καθ’ ἑαυτὸν κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔδραμον πᾶσα ἡ παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔϕυγον.

kaì éstēsan hékastos kath’ heautòn kýklōi tē̂s parembolē̂s, kaì édramon pâsa hē parembolḕ kaì esḗmanan kaì éphygon.

22
καὶ ἐσάλπισαν αἱ τριακόσιαι κερατίναι, καὶ ἔθετο κύριος μάχαιραν ἀνδρὸς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔϕυγεν ἡ παρεμβολὴ ἕως τῆς Βαιθασεττα καὶ συνηγμένη ἕως χείλους Αβελμεουλα καὶ ἐπὶ Ταβαθ.

kaì esálpisan hai triakósiai keratínai, kaì étheto kýrios máchairan andròs en tō̂i plēsíon autoû kaì en hólēi tē̂i parembolē̂i, kaì éphygen hē parembolḕ héōs tē̂s Baithasetta kaì synēgménē héōs cheílous Abelmeoula kaì epì Tabath.

23
καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ Νεϕθαλιμ καὶ ἐξ Ασηρ καὶ ἐκ παντὸς Μανασση καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ.

kaì ebóēsen anḕr Israēl ek Nephthalim kaì ex Asēr kaì ek pantòs Manassē kaì katedíōxan opísō Madiam.

24
Καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστειλεν Γεδεων ἐν παντὶ ὁρίῳ Εϕραιμ λέγων Κατάβητε εἰς συνάντησιν Μαδιαμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθβηρα καὶ τὸν Ιορδάνην· καὶ ἐβόησεν πᾶς ἀνὴρ Εϕραιμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθβηρα καὶ τὸν Ιορδάνην.

Kaì angélous exapésteilen Gedeōn en pantì horíōi Ephraim légōn Katábēte eis synántēsin Madiam kaì katalábete heautoîs tò hýdōr héōs Baithbēra kaì tòn Iordánēn: kaì ebóēsen pâs anḕr Ephraim kaì prokatelábonto tò hýdōr héōs Baithbēra kaì tòn Iordánēn.

25
καὶ συνέλαβον τοὺς δύο ἄρχοντας Μαδιαμ, τὸν Ωρηβ καὶ τὸν Ζηβ, καὶ ἀπέκτειναν τὸν Ωρηβ ἐν Σουριν καὶ τὸν Ζηβ ἀπέκτειναν ἐν Ιακεϕζηβ καὶ κατεδίωξαν Μαδιαμ· καὶ τὴν κεϕαλὴν Ωρηβ καὶ Ζηβ ἤνεγκαν πρὸς Γεδεων ἐκ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου.

kaì synélabon toùs dýo árchontas Madiam, tòn Ōrēb kaì tòn Zēb, kaì apékteinan tòn Ōrēb en Sourin kaì tòn Zēb apékteinan en Iakephzēb kaì katedíōxan Madiam: kaì tḕn kephalḕn Ōrēb kaì Zēb ḗnenkan pròs Gedeōn ek toû péran toû Iordánou.