Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἀνὴρ Εϕραιμ Τί τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν τοῦ μὴ καλέσαι ἡμᾶς, ὅτε ἐξεπορεύου πολεμῆσαι ἐν τῇ Μαδιαμ; καὶ ἐκρίνοντο μετ’ αὐτοῦ κραταιῶς.

kaì eîpen pròs autòn anḕr Ephraim Tí tò rhē̂ma toûto epoíēsas hēmîn toû mḕ kalésai hēmâs, hóte exeporeúou polemē̂sai en tē̂i Madiam? kaì ekrínonto met’ autoû krataiō̂s.

2
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ἐποίησα νῦν καθὼς ὑμεῖς; οὐχὶ κρείττω ἐπιϕυλλίδες Εϕραιμ ἢ τρυγητὸς Αβιεζερ;

kaì eîpen pròs autoús Tí epoíēsa nŷn kathṑs hymeîs? ouchì kreíttō epiphyllídes Ephraim ḕ trygētòs Abiezer?

3
ἐν χειρὶ ὑμῶν παρέδωκεν κύριος τοὺς ἄρχοντας Μαδιαμ, τὸν Ωρηβ καὶ τὸν Ζηβ· καὶ τί ἠδυνάσθην ποιῆσαι καθὼς ὑμεῖς; καὶ κατέπαυσαν. τότε ἀνῆκε τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον.

en cheirì hymō̂n parédōken kýrios toùs árchontas Madiam, tòn Ōrēb kaì tòn Zēb: kaì tí ēdynásthēn poiē̂sai kathṑs hymeîs? kaì katépausan. tóte anē̂ke tò pneûma autō̂n ap’ autoû en tō̂i lalē̂sai autòn tòn lógon toûton.

4
Καὶ ἦλθεν Γεδεων ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ διέβη αὐτὸς καὶ οἱ τριακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ὀλιγοψυχοῦντες καὶ πεινῶντες.

Kaì ē̂lthen Gedeōn epì tòn Iordánēn, kaì diébē autòs kaì hoi triakósioi ándres met’ autoû oligopsychoûntes kaì peinō̂ntes.

5
καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν Σοκχωθ Δότε δὴ ἄρτους τῷ λαῷ τῷ μετ’ ἐμοῦ, ὅτι πεινῶσιν, ἐγὼ δὲ διώκω ὀπίσω Ζεβεε καὶ Σαλμανα βασιλέων Μαδιαμ.

kaì eîpen toîs andrásin Sokchōth Dóte dḕ ártous tō̂i laō̂i tō̂i met’ emoû, hóti peinō̂sin, egṑ dè diṓkō opísō Zebee kaì Salmana basiléōn Madiam.

6
καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντες Σοκχωθ Μὴ χεὶρ Ζεβεε καὶ Σαλμανα νῦν ἐν τῇ χειρί σου, ὅτι δώσομεν τῇ στρατιᾷ σου ἄρτους;

kaì eîpan hoi árchontes Sokchōth Mḕ cheìr Zebee kaì Salmana nŷn en tē̂i cheirí sou, hóti dṓsomen tē̂i stratiā̂i sou ártous?

7
καὶ εἶπεν Γεδεων Οὐχ οὕτως· ἐν τῷ δοῦναι κύριον τὸν Ζεβεε καὶ Σαλμανα ἐν τῇ χειρί μου καὶ καταξανῶ τὰς σάρκας ὑμῶν ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς ἐρήμου καὶ ἐν ταῖς βαρκοννιμ.

kaì eîpen Gedeōn Ouch hoútōs: en tō̂i doûnai kýrion tòn Zebee kaì Salmana en tē̂i cheirí mou kaì kataxanō̂ tàs sárkas hymō̂n en taîs akánthais tē̂s erḗmou kaì en taîs barkonnim.

8
καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Φανουηλ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ ταῦτα, καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Φανουηλ ὃν τρόπον ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Σοκχωθ.

kaì anébē ekeîthen eis Phanouēl kaì elálēsen pròs autoùs katà taûta, kaì apekríthēsan autō̂i hoi ándres Phanouēl hòn trópon apekríthēsan autō̂i hoi ándres Sokchōth.

9
καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν Φανουηλ λέγων ’Εν τῷ ἐπιστρέϕειν με μετ’ εἰρήνης κατασκάψω τὸν πύργον τοῦτον.

kaì eîpen toîs andrásin Phanouēl légōn ’En tō̂i epistréphein me met’ eirḗnēs kataskápsō tòn pýrgon toûton.

10
καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα ἐν Καρκαρ, καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ὡσεὶ πεντεκαίδεκα χιλιάδες, οἱ καταλειϕθέντες ἐν πάσῃ παρεμβολῇ υἱῶν ἀνατολῶν, καὶ οἱ πεπτωκότες ἦσαν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν ἐσπασμένων ῥομϕαίαν.

kaì Zebee kaì Salmana en Karkar, kaì hē parembolḕ autō̂n met’ autō̂n hōseì pentekaídeka chiliádes, hoi kataleiphthéntes en pásēi parembolē̂i hyiō̂n anatolō̂n, kaì hoi peptōkótes ē̂san hekatòn kaì eíkosi chiliádes andrō̂n espasménōn rhomphaían.

11
καὶ ἀνέβη Γεδεων ὁδὸν κατοικούντων ἐν σκηναῖς ἀνατολῶν τῆς Ναβεθ ἐξ ἐναντίας Ζεβεε· καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολήν, ἡ δὲ παρεμβολὴ ἦν πεποιθυῖα.

kaì anébē Gedeōn hodòn katoikoúntōn en skēnaîs anatolō̂n tē̂s Nabeth ex enantías Zebee: kaì epátaxen tḕn parembolḗn, hē dè parembolḕ ē̂n pepoithyîa.

12
καὶ ἔϕυγεν Ζεβεε καὶ Σαλμανα, καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐκράτησεν τοὺς δύο βασιλεῖς Μαδιαμ, τὸν Ζεβεε καὶ τὸν Σαλμανα, καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν ἐξέτριψεν.

kaì éphygen Zebee kaì Salmana, kaì edíōxen opísō autō̂n kaì ekrátēsen toùs dýo basileîs Madiam, tòn Zebee kaì tòn Salmana, kaì pâsan tḕn parembolḕn autō̂n exétripsen.

13
καὶ ἀνέστρεψεν Γεδεων υἱὸς Ιωας ἐκ τοῦ πολέμου ἀπὸ ἀναβάσεως Αρες.

kaì anéstrepsen Gedeōn hyiòs Iōas ek toû polémou apò anabáseōs Ares.

14
καὶ συνέλαβον παιδάριον ἐκ τῶν ἀνδρῶν Σοκχωθ, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν, καὶ ἀπεγράψατο πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας Σοκχωθ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῆς, ἑβδομήκοντα ἑπτὰ ἄνδρας.

kaì synélabon paidárion ek tō̂n andrō̂n Sokchōth, kaì epērṓtēsen autón, kaì apegrápsato pròs autoùs toùs árchontas Sokchōth kaì toùs presbytérous autē̂s, hebdomḗkonta heptà ándras.

15
καὶ παρεγένετο Γεδεων πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σοκχωθ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ιδοὺ Ζεβεε καὶ Σαλμανα, δι’ οὓς ὠνειδίσατέ με λέγοντες Μὴ χεὶρ Ζεβεε καὶ Σαλμανα νῦν ἐν τῇ χειρί σου, ὅτι δώσομεν τοῖς ἀνδράσιν σου τοῖς ἐκλελυμένοις ἄρτους;

kaì paregéneto Gedeōn pròs toùs árchontas Sokchōth kaì eîpen autoîs ’Idoù Zebee kaì Salmana, di’ hoùs ōneidísaté me légontes Mḕ cheìr Zebee kaì Salmana nŷn en tē̂i cheirí sou, hóti dṓsomen toîs andrásin sou toîs eklelyménois ártous?

16
καὶ ἔλαβεν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως καὶ κατέξανεν αὐτοὺς ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς ἐρήμου καὶ ταῖς βαρακηνιμ καὶ κατέξανεν ἐν αὐτοῖς ἄνδρας Σοκχωθ.

kaì élaben toùs árchontas kaì toùs presbytérous tē̂s póleōs kaì katéxanen autoùs en taîs akánthais tē̂s erḗmou kaì taîs barakēnim kaì katéxanen en autoîs ándras Sokchōth.

17
καὶ τὸν πύργον Φανουηλ κατέσκαψεν καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως.

kaì tòn pýrgon Phanouēl katéskapsen kaì apékteinen toùs ándras tē̂s póleōs.

18
καὶ εἶπεν πρὸς Ζεβεε καὶ Σαλμανα Ποῦ οἱ ἄνδρες, οὓς ἀπεκτείνατε ἐν θαβωρ; καὶ εἶπαν ‘Ωσεὶ σύ, ὅμοιος σοί, ὅμοιος αὐτῶν, ὡς εἶδος μορϕὴ υἱῶν βασιλέων.

kaì eîpen pròs Zebee kaì Salmana Poû hoi ándres, hoùs apekteínate en thabōr? kaì eîpan ‘Ōseì sý, hómoios soí, hómoios autō̂n, hōs eîdos morphḕ hyiō̂n basiléōn.

19
καὶ εἶπεν Γεδεων ’Αδελϕοί μου καὶ υἱοὶ τῆς μητρός μού εἰσιν. καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς Ζῇ κύριος, εἰ ἐζωογονήσατε αὐτούς, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶς.

kaì eîpen Gedeōn ’Adelphoí mou kaì hyioì tē̂s mētrós moú eisin. kaì ṓmosen autoîs Zē̂i kýrios, ei ezōogonḗsate autoús, ouk àn apékteina hymâs.

20
καὶ εἶπεν τῷ Ιεθερ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ ’Αναστὰς ἀπόκτεινον αὐτούς· καὶ οὐκ ἔσπασεν τὸ παιδάριον αὐτοῦ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, ὅτι ἐϕοβήθη, ὅτι ἦν νεώτερος.

kaì eîpen tō̂i Iether tō̂i prōtotókōi autoû ’Anastàs apókteinon autoús: kaì ouk éspasen tò paidárion autoû tḕn máchairan autoû, hóti ephobḗthē, hóti ē̂n neṓteros.

21
καὶ εἶπεν Ζεβεε καὶ Σαλμανα ’Ανάστα δὴ σὺ καὶ ἀπάντησον ἡμῖν, ὅτι ὡς ἀνὴρ ἡ δύναμις αὐτοῦ. καὶ ἀνέστη Γεδεων καὶ ἀνεῖλεν τὸν Ζεβεε καὶ τὸν Σαλμανα καὶ ἔλαβεν τοὺς μηνίσκους τοὺς ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν.

kaì eîpen Zebee kaì Salmana ’Anásta dḕ sỳ kaì apántēson hēmîn, hóti hōs anḕr hē dýnamis autoû. kaì anéstē Gedeōn kaì aneîlen tòn Zebee kaì tòn Salmana kaì élaben toùs mēnískous toùs en toîs trachḗlois tō̂n kamḗlōn autō̂n.

22
Καὶ εἶπεν ἀνὴρ Ισραηλ πρὸς Γεδεων ῎Αρχε ἐν ἡμῖν σὺ καὶ οἱ υἱοί σου, ὅτι σέσωκας ἡμᾶς ἐκ χειρὸς Μαδιαμ.

Kaì eîpen anḕr Israēl pròs Gedeōn ῎Arche en hēmîn sỳ kaì hoi hyioí sou, hóti sésōkas hēmâs ek cheiròs Madiam.

23
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Γεδεων Οὐκ ἄρξω ἐγὼ ὑμῶν, καὶ οὐκ ἄρξει ὁ υἱός μου ὑμῶν· κύριος ἄρξει ὑμῶν.

kaì eîpen pròs autoùs Gedeōn Ouk árxō egṑ hymō̂n, kaì ouk árxei ho hyiós mou hymō̂n: kýrios árxei hymō̂n.

24
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Γεδεων Αἰτήσομαι παρ’ ὑμῶν αἴτησιν καὶ δότε μοι ἀνὴρ ἐνώτιον τῶν σκύλων αὐτοῦ· ὅτι ἐνώτια χρυσᾶ πολλὰ ἦν αὐτοῖς, ὅτι Ισμαηλῖται ἦσαν.

kaì eîpen pròs autoùs Gedeōn Aitḗsomai par’ hymō̂n aítēsin kaì dóte moi anḕr enṓtion tō̂n skýlōn autoû: hóti enṓtia chrysâ pollà ē̂n autoîs, hóti Ismaēlîtai ē̂san.

25
καὶ εἶπαν Διδόντες δώσομεν· καὶ ἀνέπτυξεν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον χρυσοῦν τῶν σκύλων αὐτοῦ.

kaì eîpan Didóntes dṓsomen: kaì anéptyxen tò himátion autoû, kaì érripsen ekeî anḕr enṓtion chrysoûn tō̂n skýlōn autoû.

26
καὶ ἐγενήθη ὁ σταθμὸς τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν, ὧν ᾐτήσατο, σίκλοι χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι χρυσοῦ πλὴν τῶν σιρώνων καὶ τῶν ὁρμίσκων ενϕωθ καὶ τῶν περιβολαίων τῶν πορϕυρῶν τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσιν Μαδιαμ καὶ πλὴν τῶν κλοιῶν τῶν χρυσῶν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν.

kaì egenḗthē ho stathmòs tō̂n enōtíōn tō̂n chrysō̂n, hō̂n ēitḗsato, síkloi chílioi kaì heptakósioi chrysoû plḕn tō̂n sirṓnōn kaì tō̂n hormískōn enphōth kaì tō̂n peribolaíōn tō̂n porphyrō̂n tō̂n epì toîs basileûsin Madiam kaì plḕn tō̂n kloiō̂n tō̂n chrysō̂n tō̂n en toîs trachḗlois tō̂n kamḗlōn autō̂n.

27
καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Γεδεων εἰς εϕουδ καὶ ἔστησεν αὐτὸ ἐν πόλει αὐτοῦ ἐν Εϕραθα· καὶ ἐξεπόρνευσεν πᾶς Ισραηλ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐγένετο τῷ Γεδεων καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ εἰς σκάνδαλον.

kaì epoíēsen autò Gedeōn eis ephoud kaì éstēsen autò en pólei autoû en Ephratha: kaì exepórneusen pâs Israēl opísō autoû ekeî, kaì egéneto tō̂i Gedeōn kaì tō̂i oíkōi autoû eis skándalon.

28
καὶ ἐνετράπη Μαδιαμ ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ καὶ οὐ προσέθεντο ἆραι κεϕαλὴν αὐτῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἔτη τεσσαράκοντα ἐν ἡμέραις Γεδεων.

kaì enetrápē Madiam enṓpion hyiō̂n Israēl kaì ou proséthento ârai kephalḕn autō̂n. kaì hēsýchasen hē gē̂ étē tessarákonta en hēmérais Gedeōn.

29
καὶ ἐπορεύθη Ιεροβααλ υἱὸς Ιωας καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì eporeúthē Ierobaal hyiòs Iōas kaì katṓikēsen en tō̂i oíkōi autoû.

30
καὶ τῷ Γεδεων ἦσαν ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐκπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκες πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ.

kaì tō̂i Gedeōn ē̂san hebdomḗkonta hyioì ekporeuómenoi ek mērō̂n autoû, hóti gynaîkes pollaì ē̂san autō̂i.

31
καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἡ ἐν Σικιμοις ἔτεκεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ υἱόν, καὶ ἐπέθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβιμελεχ.

kaì hē pallakḕ autoû hē en Sikimois éteken autō̂i kaí ge autḕ hyión, kaì epéthēken tò ónoma autoû Abimelech.

32
καὶ ἀπέθανεν Γεδεων υἱὸς Ιωας ἐν πολιᾷ ἀγαθῇ καὶ ἐτάϕη ἐν τῷ τάϕῳ Ιωας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Εϕραθα πατρὸς Αβιεζρι.

kaì apéthanen Gedeōn hyiòs Iōas en poliā̂i agathē̂i kaì etáphē en tō̂i táphōi Iōas toû patròs autoû en Ephratha patròs Abiezri.

33
Καὶ ἐγενήθη ὡς ἀπέθανεν Γεδεων, καὶ ἀπεστράϕησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω τῶν Βααλιμ καὶ ἔθεντο αὑτοῖς τὸν Βααλβεριθ εἰς διαθήκην τοῦ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς θεόν.

Kaì egenḗthē hōs apéthanen Gedeōn, kaì apestráphēsan hoi hyioì Israēl kaì exepórneusan opísō tō̂n Baalim kaì éthento hautoîs tòn Baalberith eis diathḗkēn toû eînai autoîs autòn eis theón.

34
καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν τοῦ ῥυσαμένου αὐτοὺς ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν.

kaì ouk emnḗsthēsan hoi hyioì Israēl kyríou toû theoû autō̂n toû rhysaménou autoùs ek cheiròs pántōn tō̂n echthrō̂n autō̂n kyklóthen.

35
καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεος μετὰ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ Γεδεων κατὰ πᾶσαν τὴν ἀγαθωσύνην, ἣν ἐποίησεν μετὰ Ισραηλ.

kaì ouk epoíēsan éleos metà toû oíkou Ierobaal Gedeōn katà pâsan tḕn agathōsýnēn, hḕn epoíēsen metà Israēl.