Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν ’Ιησοῦ καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ισραηλ διὰ τοῦ κυρίου λέγοντες Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τοὺς Χαναναίους ἀϕηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτούς;

Kaì egéneto metà tḕn teleutḕn ’Iēsoû kaì epērṓtōn hoi hyioì Israēl dià toû kyríou légontes Tís anabḗsetai hēmîn pròs toùs Chananaíous aphēgoúmenos toû polemē̂sai pròs autoús?

2
καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται, ἰδοὺ δέδωκα τὴν γῆν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

kaì eîpen kýrios Ioudas anabḗsetai, idoù dédōka tḕn gē̂n en tē̂i cheirì autoû.

3
καὶ εἶπεν Ιουδας τῷ Συμεων ἀδελϕῷ αὐτοῦ ’Ανάβηθι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ κλήρῳ μου, καὶ παραταξώμεθα πρὸς τοὺς Χαναναίους, καὶ πορεύσομαι κἀγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου. καὶ ἐπορεύθη μετ’ αὐτοῦ Συμεων.

kaì eîpen Ioudas tō̂i Symeōn adelphō̂i autoû ’Anábēthi met’ emoû en tō̂i klḗrōi mou, kaì parataxṓmetha pròs toùs Chananaíous, kaì poreúsomai kagṑ metà soû en tō̂i klḗrōi sou. kaì eporeúthē met’ autoû Symeōn.

4
καὶ ἀνέβη Ιουδας, καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ ἔκοψαν αὐτοὺς ἐν Βεζεκ εἰς δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν

kaì anébē Ioudas, kaì parédōken kýrios tòn Chananaîon kaì tòn Pherezaîon eis tàs cheîras autō̂n, kaì ékopsan autoùs en Bezek eis déka chiliádas andrō̂n

5
καὶ κατέλαβον τὸν Αδωνιβεζεκ ἐν τῇ Βεζεκ καὶ παρετάξαντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔκοψαν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον.

kaì katélabon tòn Adōnibezek en tē̂i Bezek kaì paretáxanto pròs autòn kaì ékopsan tòn Chananaîon kaì tòn Pherezaîon.

6
καὶ ἔϕυγεν Αδωνιβεζεκ, καὶ κατέδραμον ὀπίσω αὐτοῦ καὶ κατελάβοσαν αὐτὸν καὶ ἀπέκοψαν τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

kaì éphygen Adōnibezek, kaì katédramon opísō autoû kaì katelábosan autòn kaì apékopsan tà ákra tō̂n cheirō̂n autoû kaì tà ákra tō̂n podō̂n autoû.

7
καὶ εἶπεν Αδωνιβεζεκ ‘Εβδομήκοντα βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποκεκομμένοι ἦσαν συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω τῆς τραπέζης μου· καθὼς οὖν ἐποίησα, οὕτως ἀνταπέδωκέν μοι ὁ θεός. καὶ ἄγουσιν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.

kaì eîpen Adōnibezek ‘Ebdomḗkonta basileîs tà ákra tō̂n cheirō̂n autō̂n kaì tà ákra tō̂n podō̂n autō̂n apokekomménoi ē̂san syllégontes tà hypokátō tē̂s trapézēs mou: kathṑs oûn epoíēsa, hoútōs antapédōkén moi ho theós. kaì ágousin autòn eis Ierousalēm, kaì apéthanen ekeî.

8
Καὶ ἐπολέμουν οἱ υἱοὶ Ιουδα τὴν Ιερουσαλημ καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομϕαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί.

Kaì epolémoun hoi hyioì Iouda tḕn Ierousalēm kaì katelábonto autḕn kaì epátaxan autḕn en stómati rhomphaías kaì tḕn pólin enéprēsan en pyrí.

9
καὶ μετὰ ταῦτα κατέβησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα τοῦ πολεμῆσαι πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν ὀρεινὴν καὶ τὸν νότον καὶ τὴν πεδινήν.

kaì metà taûta katébēsan hoi hyioì Iouda toû polemē̂sai pròs tòn Chananaîon tòn katoikoûnta tḕn oreinḕn kaì tòn nóton kaì tḕn pedinḗn.

10
καὶ ἐπορεύθη Ιουδας πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Χεβρων, καὶ ἐξῆλθεν Χεβρων ἐξ ἐναντίας· καὶ τὸ ὄνομα ἦν Χεβρων τὸ πρότερον Καριαθαρβοξεϕερ. καὶ ἐπάταξαν τὸν Σεσσι καὶ Αχινααν καὶ θολμιν, γεννήματα τοῦ Ενακ.

kaì eporeúthē Ioudas pròs tòn Chananaîon tòn katoikoûnta en Chebrōn, kaì exē̂lthen Chebrōn ex enantías: kaì tò ónoma ē̂n Chebrōn tò próteron Kariatharboxepher. kaì epátaxan tòn Sessi kaì Achinaan kaì tholmin, gennḗmata toû Enak.

11
καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖθεν πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Δαβιρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς Δαβιρ ἦν ἔμπροσθεν Καριαθσωϕαρ, πόλις γραμμάτων.

kaì anébēsan ekeîthen pròs toùs katoikoûntas Dabir: tò dè ónoma tē̂s Dabir ē̂n émprosthen Kariathsōphar, pólis grammátōn.

12
καὶ εἶπεν Χαλεβ ῝Ος ἐὰν πατάξῃ τὴν πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν Ασχα θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.

kaì eîpen Chaleb ῝Os eàn patáxēi tḕn pólin tō̂n grammátōn kaì prokatalábētai autḗn, dṓsō autō̂i tḕn Ascha thygatéra mou eis gynaîka.

13
καὶ προκατελάβετο αὐτὴν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ ἀδελϕοῦ Χαλεβ ὁ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Χαλεβ τὴν Ασχα θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα.

kaì prokatelábeto autḕn Gothoniēl hyiòs Kenez adelphoû Chaleb ho neṓteros, kaì édōken autō̂i Chaleb tḕn Ascha thygatéra autoû eis gynaîka.

14
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν Γοθονιηλ τοῦ αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἀγρόν, καὶ ἐγόγγυζεν καὶ ἔκραξεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου Εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με. καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ Τί ἐστίν σοι;

kaì egéneto en tē̂i eisódōi autē̂s kaì epéseisen autḕn Gothoniēl toû aitē̂sai parà toû patròs autē̂s agrón, kaì egóngyzen kaì ékraxen apò toû hypozygíou Eis gē̂n nótou ekdédosaí me. kaì eîpen autē̂i Chaleb Tí estín soi?

15
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ασχα Δὸς δή μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με, καὶ δώσεις μοι λύτρωσιν ὕδατος. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτῆς λύτρωσιν μετεώρων καὶ λύτρωσιν ταπεινῶν.

kaì eîpen autō̂i Ascha Dòs dḗ moi eulogían, hóti eis gē̂n nótou ekdédosaí me, kaì dṓseis moi lýtrōsin hýdatos. kaì édōken autē̂i Chaleb katà tḕn kardían autē̂s lýtrōsin meteṓrōn kaì lýtrōsin tapeinō̂n.

16
Καὶ οἱ υἱοὶ Ιοθορ τοῦ Κιναιου τοῦ γαμβροῦ Μωυσέως ἀνέβησαν ἐκ πόλεως τῶν ϕοινίκων μετὰ τῶν υἱῶν Ιουδα εἰς τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ Ιουδα, ἥ ἐστιν ἐπὶ καταβάσεως Αραδ, καὶ κατῴκησαν μετὰ τοῦ λαοῦ.

Kaì hoi hyioì Iothor toû Kinaiou toû gambroû Mōyséōs anébēsan ek póleōs tō̂n phoiníkōn metà tō̂n hyiō̂n Iouda eis tḕn érēmon tḕn oûsan en tō̂i nótōi Iouda, hḗ estin epì katabáseōs Arad, kaì katṓikēsan metà toû laoû.

17
καὶ ἐπορεύθη Ιουδας μετὰ Συμεων τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ καὶ ἔκοψεν τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα Σεϕεκ· καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ’Ανάθεμα.

kaì eporeúthē Ioudas metà Symeōn toû adelphoû autoû kaì ékopsen tòn Chananaîon tòn katoikoûnta Sephek: kaì exōléthreusan autoús, kaì ekálesen tò ónoma tē̂s póleōs ’Anáthema.

18
καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν Ιουδας τὴν Γάζαν οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς οὐδὲ τὴν ’Ασκαλῶνα οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς οὐδὲ τὴν Ακκαρων οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς οὐδὲ τὴν ῎Αζωτον οὐδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

kaì ouk eklēronómēsen Ioudas tḕn Gázan oudè tà hória autē̂s oudè tḕn ’Askalō̂na oudè tà hória autē̂s oudè tḕn Akkarōn oudè tà hória autē̂s oudè tḕn ῎Azōton oudè tà perispória autē̂s.

19
καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιουδα, καὶ ἐκληρονόμησεν τὸ ὄρος· ὅτι οὐκ ἠδυνάσθησαν ἐξολεθρεῦσαι τοὺς κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα, ὅτι Ρηχαβ διεστείλατο αὐτοῖς.

kaì ē̂n kýrios metà Iouda, kaì eklēronómēsen tò óros: hóti ouk ēdynásthēsan exolethreûsai toùs katoikoûntas tḕn koiláda, hóti Rēchab diesteílato autoîs.

20
καὶ ἔδωκαν τῷ Χαλεβ τὴν Χεβρων, καθὼς ἐλάλησεν Μωυσῆς, καὶ ἐκληρονόμησεν ἐκεῖθεν τὰς τρεῖς πόλεις τῶν υἱῶν Ενακ.

kaì édōkan tō̂i Chaleb tḕn Chebrōn, kathṑs elálēsen Mōysē̂s, kaì eklēronómēsen ekeîthen tàs treîs póleis tō̂n hyiō̂n Enak.

21
καὶ τὸν Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Ιερουσαλημ οὐκ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν, καὶ κατῴκησεν ὁ Ιεβουσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμιν ἐν Ιερουσαλημ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì tòn Iebousaîon tòn katoikoûnta en Ierousalēm ouk eklēronómēsan hoi hyioì Beniamin, kaì katṓikēsen ho Iebousaîos metà tō̂n hyiō̂n Beniamin en Ierousalēm héōs tē̂s hēméras taútēs.

22
Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηϕ καί γε αὐτοὶ εἰς Βαιθηλ, καὶ κύριος ἦν μετ’ αὐτῶν.

Kaì anébēsan hoi hyioì Iōsēph kaí ge autoì eis Baithēl, kaì kýrios ē̂n met’ autō̂n.

23
καὶ παρενέβαλον καὶ κατεσκέψαντο Βαιθηλ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτῶν ἦν ἔμπροσθεν Λουζα.

kaì parenébalon kaì katesképsanto Baithēl: tò dè ónoma tē̂s póleōs autō̂n ē̂n émprosthen Louza.

24
καὶ εἶδον οἱ ϕυλάσσοντες, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς πόλεως· καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ Δεῖξον ἡμῖν τῆς πόλεως τὴν εἴσοδον, καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος.

kaì eîdon hoi phylássontes, kaì idoù anḕr exeporeúeto ek tē̂s póleōs: kaì élabon autòn kaì eîpon autō̂i Deîxon hēmîn tē̂s póleōs tḕn eísodon, kaì poiḗsomen metà soû éleos.

25
καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως, καὶ ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομϕαίας, τὸν δὲ ἄνδρα καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐξαπέστειλαν.

kaì édeixen autoîs tḕn eísodon tē̂s póleōs, kaì epátaxan tḕn pólin en stómati rhomphaías, tòn dè ándra kaì tḕn syngéneian autoû exapésteilan.

26
καὶ ἐπορεύθη ὁ ἀνὴρ εἰς γῆν Χεττιιν καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ πόλιν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λουζα· τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì eporeúthē ho anḕr eis gē̂n Chettiin kaì ōikodómēsen ekeî pólin kaì ekálesen tò ónoma autē̂s Louza: toûto tò ónoma autē̂s héōs tē̂s hēméras taútēs.

27
Καὶ οὐκ ἐξῆρεν Μανασση τὴν Βαιθσαν, ἥ ἐστιν Σκυθῶν πόλις, οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὴν θανακ οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τὸν κατοικοῦντα Βαλακ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδω οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Ιεβλααμ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς· καὶ ἤρξατο ὁ Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ.

Kaì ouk exē̂ren Manassē tḕn Baithsan, hḗ estin Skythō̂n pólis, oudè tàs thygatéras autē̂s oudè tà períoika autē̂s oudè tḕn thanak oudè tàs thygatéras autē̂s oudè toùs katoikoûntas Dōr oudè tàs thygatéras autē̂s oudè tòn katoikoûnta Balak oudè tà períoika autē̂s oudè tàs thygatéras autē̂s oudè toùs katoikoûntas Magedō oudè tà períoika autē̂s oudè tàs thygatéras autē̂s oudè toùs katoikoûntas Ieblaam oudè tà períoika autē̂s oudè tàs thygatéras autē̂s: kaì ḗrxato ho Chananaîos katoikeîn en tē̂i gē̂i taútēi.

28
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐνίσχυσεν Ισραηλ, καὶ ἐποίησεν τὸν Χαναναῖον εἰς ϕόρον καὶ ἐξαίρων οὐκ ἐξῆρεν αὐτόν.

kaì egéneto hóte eníschysen Israēl, kaì epoíēsen tòn Chananaîon eis phóron kaì exaírōn ouk exē̂ren autón.

29
Καὶ Εϕραιμ οὐκ ἐξῆρεν τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζερ· καὶ κατῴκησεν ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτοῦ ἐν Γαζερ καὶ ἐγένετο εἰς ϕόρον.

Kaì Ephraim ouk exē̂ren tòn Chananaîon tòn katoikoûnta en Gazer: kaì katṓikēsen ho Chananaîos en mésōi autoû en Gazer kaì egéneto eis phóron.

30
Καὶ Ζαβουλων οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Κεδρων οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Δωμανα· καὶ κατῴκησεν ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ϕόρον.

Kaì Zaboulōn ouk exē̂ren toùs katoikoûntas Kedrōn oudè toùs katoikoûntas Dōmana: kaì katṓikēsen ho Chananaîos en mésōi autō̂n kaì egéneto autō̂i eis phóron.

31
Καὶ Ασηρ οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Ακχω, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ϕόρον, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σιδῶνα καὶ τοὺς κατοικοῦντας Ααλαϕ καὶ τὸν Ασχαζι καὶ τὸν Χελβα καὶ τὸν Ναϊ καὶ τὸν Ερεω.

Kaì Asēr ouk exē̂ren toùs katoikoûntas Akchō, kaì egéneto autō̂i eis phóron, kaì toùs katoikoûntas Dōr kaì toùs katoikoûntas Sidō̂na kaì toùs katoikoûntas Aalaph kaì tòn Aschazi kaì tòn Chelba kaì tòn Naï kaì tòn Ereō.

32
καὶ κατῴκησεν ὁ Ασηρ ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν, ὅτι οὐκ ἠδυνήθη ἐξᾶραι αὐτόν.

kaì katṓikēsen ho Asēr en mésōi toû Chananaíou toû katoikoûntos tḕn gē̂n, hóti ouk ēdynḗthē exârai autón.

33
Καὶ Νεϕθαλι οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Βαιθσαμυς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Βαιθαναθ, καὶ κατῴκησεν Νεϕθαλι ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν· οἱ δὲ κατοικοῦντες Βαιθσαμυς καὶ τὴν Βαιθενεθ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς ϕόρον.

Kaì Nephthali ouk exē̂ren toùs katoikoûntas Baithsamys kaì toùs katoikoûntas Baithanath, kaì katṓikēsen Nephthali en mésōi toû Chananaíou toû katoikoûntos tḕn gē̂n: hoi dè katoikoûntes Baithsamys kaì tḕn Baitheneth egénonto autoîs eis phóron.

34
Καὶ ἐξέθλιψεν ὁ Αμορραῖος τοὺς υἱοὺς Δαν εἰς τὸ ὄρος, ὅτι οὐκ ἀϕῆκαν αὐτὸν καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα.

Kaì exéthlipsen ho Amorraîos toùs hyioùs Dan eis tò óros, hóti ouk aphē̂kan autòn katabē̂nai eis tḕn koiláda.

35
καὶ ἤρξατο ὁ Αμορραῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ ὀστρακώδει, ἐν ᾧ αἱ ἄρκοι καὶ ἐν ᾧ αἱ ἀλώπεκες, ἐν τῷ Μυρσινῶνι καὶ ἐν θαλαβιν· καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ οἴκου Ιωσηϕ ἐπὶ τὸν Αμορραῖον, καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς ϕόρον.

kaì ḗrxato ho Amorraîos katoikeîn en tō̂i órei tō̂i ostrakṓdei, en hō̂i hai árkoi kaì en hō̂i hai alṓpekes, en tō̂i Myrsinō̂ni kaì en thalabin: kaì ebarýnthē cheìr oíkou Iōsēph epì tòn Amorraîon, kaì egenḗthē autoîs eis phóron.

36
καὶ τὸ ὅριον τοῦ Αμορραίου ἀπὸ τῆς ἀναβάσεως Ακραβιν ἀπὸ τῆς Πέτρας καὶ ἐπάνω.

kaì tò hórion toû Amorraíou apò tē̂s anabáseōs Akrabin apò tē̂s Pétras kaì epánō.