Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Ιεϕθαε ὁ Γαλααδίτης ἐπηρμένος δυνάμει· καὶ αὐτὸς υἱὸς γυναικὸς πόρνης, ἣ ἐγέννησεν τῷ Γαλααδ τὸν Ιεϕθαε.

Kaì Iephthae ho Galaadítēs epērménos dynámei: kaì autòs hyiòs gynaikòs pórnēs, hḕ egénnēsen tō̂i Galaad tòn Iephthae.

2
καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ Γαλααδ αὐτῷ υἱούς· καὶ ἡδρύνθησαν οἱ υἱοὶ τῆς γυναικὸς καὶ ἐξέβαλον τὸν Ιεϕθαε καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ κληρονομήσεις ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι υἱὸς γυναικὸς ἑταίρας σύ.

kaì éteken hē gynḕ Galaad autō̂i hyioús: kaì hēdrýnthēsan hoi hyioì tē̂s gynaikòs kaì exébalon tòn Iephthae kaì eîpan autō̂i Ou klēronomḗseis en tō̂i oíkōi toû patròs hēmō̂n, hóti hyiòs gynaikòs hetaíras sý.

3
καὶ ἔϕυγεν Ιεϕθαε ἀπὸ προσώπου ἀδελϕῶν αὐτοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Τωβ, καὶ συνεστράϕησαν πρὸς Ιεϕθαε ἄνδρες κενοὶ καὶ ἐξῆλθον μετ’ αὐτοῦ.

kaì éphygen Iephthae apò prosṓpou adelphō̂n autoû kaì ṓikēsen en gē̂i Tōb, kaì synestráphēsan pròs Iephthae ándres kenoì kaì exē̂lthon met’ autoû.

5
Καὶ ἐγένετο ἡνίκα παρετάξαντο οἱ υἱοὶ Αμμων μετὰ Ισραηλ, καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ λαβεῖν τὸν Ιεϕθαε ἀπὸ τῆς γῆς Τωβ

Kaì egéneto hēníka paretáxanto hoi hyioì Ammōn metà Israēl, kaì eporeúthēsan hoi presbýteroi Galaad labeîn tòn Iephthae apò tē̂s gē̂s Tōb

6
καὶ εἶπαν τῷ Ιεϕθαε Δεῦρο καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἀρχηγόν, καὶ παραταξώμεθα πρὸς υἱοὺς Αμμων.

kaì eîpan tō̂i Iephthae Deûro kaì ésēi hēmîn eis archēgón, kaì parataxṓmetha pròs hyioùs Ammōn.

7
καὶ εἶπεν Ιεϕθαε τοῖς πρεσβυτέροις Γαλααδ Οὐχὶ ὑμεῖς ἐμισήσατέ με καὶ ἐξεβάλετέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐξαπεστείλατέ με ἀϕ’ ὑμῶν; καὶ διὰ τί ἤλθατε πρός με νῦν, ἡνίκα χρῄζετε;

kaì eîpen Iephthae toîs presbytérois Galaad Ouchì hymeîs emisḗsaté me kaì exebáleté me ek toû oíkou toû patrós mou kaì exapesteílaté me aph’ hymō̂n? kaì dià tí ḗlthate prós me nŷn, hēníka chrḗizete?

8
καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ πρὸς Ιεϕθαε Διὰ τοῦτο νῦν ἐπεστρέψαμεν πρὸς σέ, καὶ πορεύσῃ μεθ’ ἡμῶν καὶ παρατάξῃ πρὸς υἱοὺς Αμμων· καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἄρχοντα, πᾶσιν τοῖς οἰκοῦσιν Γαλααδ.

kaì eîpan hoi presbýteroi Galaad pròs Iephthae Dià toûto nŷn epestrépsamen pròs sé, kaì poreúsēi meth’ hēmō̂n kaì paratáxēi pròs hyioùs Ammōn: kaì ésēi hēmîn eis árchonta, pâsin toîs oikoûsin Galaad.

9
καὶ εἶπεν Ιεϕθαε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Γαλααδ Εἰ ἐπιστρέϕετέ με ὑμεῖς παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ παραδῷ κύριος αὐτοὺς ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς ἄρχοντα.

kaì eîpen Iephthae pròs toùs presbytérous Galaad Ei epistrépheté me hymeîs paratáxasthai en hyioîs Ammōn kaì paradō̂i kýrios autoùs enṓpion emoû, kaì egṑ ésomai hymîn eis árchonta.

10
καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλααδ πρὸς Ιεϕθαε Κύριος ἔστω ἀκούων ἀνὰ μέσον ἡμῶν, εἰ μὴ κατὰ τὸ ῥῆμά σου οὕτως ποιήσομεν.

kaì eîpan hoi presbýteroi Galaad pròs Iephthae Kýrios éstō akoúōn anà méson hēmō̂n, ei mḕ katà tò rhē̂má sou hoútōs poiḗsomen.

11
καὶ ἐπορεύθη Ιεϕθαε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων Γαλααδ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸν ὁ λαὸς ἐπ’ αὐτοὺς εἰς κεϕαλὴν καὶ εἰς ἀρχηγόν. καὶ ἐλάλησεν Ιεϕθαε τοὺς λόγους αὐτοῦ πάντας ἐνώπιον κυρίου ἐν Μασσηϕα.

kaì eporeúthē Iephthae metà tō̂n presbytérōn Galaad, kaì éthēkan autòn ho laòs ep’ autoùs eis kephalḕn kaì eis archēgón. kaì elálēsen Iephthae toùs lógous autoû pántas enṓpion kyríou en Massēpha.

12
Καὶ ἀπέστειλεν Ιεϕθαε ἀγγέλους πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὅτι ἦλθες πρός με τοῦ παρατάξασθαι ἐν τῇ γῇ μου;

Kaì apésteilen Iephthae angélous pròs basiléa hyiō̂n Ammōn légōn Tí emoì kaì soí, hóti ē̂lthes prós me toû paratáxasthai en tē̂i gē̂i mou?

13
καὶ εἶπεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων πρὸς τοὺς ἀγγέλους Ιεϕθαε ῞Οτι ἔλαβεν Ισραηλ τὴν γῆν μου ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου ἀπὸ Αρνων καὶ ἕως Ιαβοκ καὶ ἕως τοῦ Ιορδάνου· καὶ νῦν ἐπίστρεψον αὐτὰς ἐν εἰρήνῃ, καὶ πορεύσομαι.

kaì eîpen basileùs hyiō̂n Ammōn pròs toùs angélous Iephthae ῞Oti élaben Israēl tḕn gē̂n mou en tō̂i anabaínein autòn ex Aigýptou apò Arnōn kaì héōs Iabok kaì héōs toû Iordánou: kaì nŷn epístrepson autàs en eirḗnēi, kaì poreúsomai.

14
καὶ προσέθηκεν ἔτι Ιεϕθαε καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων

kaì proséthēken éti Iephthae kaì apésteilen angélous pròs basiléa hyiō̂n Ammōn

15
καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὕτω λέγει Ιεϕθαε Οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ τὴν γῆν Μωαβ καὶ τὴν γῆν υἱῶν Αμμων.

kaì eîpen autō̂i Hoútō légei Iephthae Ouk élaben Israēl tḕn gē̂n Mōab kaì tḕn gē̂n hyiō̂n Ammōn.

16
ὅτι ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ἐπορεύθη Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως θαλάσσης Σιϕ καὶ ἦλθεν εἰς Καδης.

hóti en tō̂i anabaínein autoùs ex Aigýptou eporeúthē Israēl en tē̂i erḗmōi héōs thalássēs Siph kaì ē̂lthen eis Kadēs.

17
καὶ ἀπέστειλεν Ισραηλ ἀγγέλους πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων Παρελεύσομαι δὴ ἐν τῇ γῇ σου· καὶ οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς Εδωμ. καὶ πρὸς βασιλέα Μωαβ ἀπέστειλεν, καὶ οὐκ εὐδόκησεν. καὶ ἐκάθισεν Ισραηλ ἐν Καδης.

kaì apésteilen Israēl angélous pròs basiléa Edōm légōn Pareleúsomai dḕ en tē̂i gē̂i sou: kaì ouk ḗkousen basileùs Edōm. kaì pròs basiléa Mōab apésteilen, kaì ouk eudókēsen. kaì ekáthisen Israēl en Kadēs.

18
καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐκύκλωσεν τὴν γῆν Εδωμ καὶ τὴν γῆν Μωαβ καὶ ἦλθεν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου τῇ γῇ Μωαβ καὶ παρενέβαλον ἐν πέραν Αρνων καὶ οὐκ εἰσῆλθεν ἐν ὁρίοις Μωαβ, ὅτι Αρνων ὅριον Μωαβ.

kaì eporeúthē en tē̂i erḗmōi kaì ekýklōsen tḕn gē̂n Edōm kaì tḕn gē̂n Mōab kaì ē̂lthen apò anatolō̂n hēlíou tē̂i gē̂i Mōab kaì parenébalon en péran Arnōn kaì ouk eisē̂lthen en horíois Mōab, hóti Arnōn hórion Mōab.

19
καὶ ἀπέστειλεν Ισραηλ ἀγγέλους πρὸς Σηων βασιλέα τοῦ Αμορραίου βασιλέα Εσεβων, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισραηλ Παρέλθωμεν δὴ ἐν τῇ γῇ σου ἕως τοῦ τόπου ἡμῶν.

kaì apésteilen Israēl angélous pròs Sēōn basiléa toû Amorraíou basiléa Esebōn, kaì eîpen autō̂i Israēl Parélthōmen dḕ en tē̂i gē̂i sou héōs toû tópou hēmō̂n.

20
καὶ οὐκ ἐνεπίστευσεν Σηων τῷ Ισραηλ παρελθεῖν ἐν ὁρίῳ αὐτοῦ· καὶ συνῆξεν Σηων τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ, καὶ παρενέβαλον εἰς Ιασα, καὶ παρετάξατο πρὸς Ισραηλ.

kaì ouk enepísteusen Sēōn tō̂i Israēl pareltheîn en horíōi autoû: kaì synē̂xen Sēōn tòn pánta laòn autoû, kaì parenébalon eis Iasa, kaì paretáxato pròs Israēl.

21
καὶ παρέδωκεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ τὸν Σηων καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν χειρὶ Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτόν· καὶ ἐκληρονόμησεν Ισραηλ τὴν πᾶσαν γῆν τοῦ Αμορραίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν ἐκείνην

kaì parédōken kýrios ho theòs Israēl tòn Sēōn kaì pánta tòn laòn autoû en cheirì Israēl, kaì epátaxen autón: kaì eklēronómēsen Israēl tḕn pâsan gē̂n toû Amorraíou toû katoikoûntos tḕn gē̂n ekeínēn

22
ἀπὸ Αρνων καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ Ιορδάνου.

apò Arnōn kaì héōs toû Iabok kaì apò tē̂s erḗmou héōs toû Iordánou.

23
καὶ νῦν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐξῆρεν τὸν Αμορραῖον ἀπὸ προσώπου λαοῦ αὐτοῦ Ισραηλ, καὶ σὺ κληρονομήσεις αὐτόν;

kaì nŷn kýrios ho theòs Israēl exē̂ren tòn Amorraîon apò prosṓpou laoû autoû Israēl, kaì sỳ klēronomḗseis autón?

24
οὐχὶ ἃ ἐὰν κληρονομήσει σε Χαμως ὁ θεός σου, αὐτὰ κληρονομήσεις; καὶ τοὺς πάντας, οὓς ἐξῆρεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν, αὐτοὺς κληρονομήσομεν.

ouchì hà eàn klēronomḗsei se Chamōs ho theós sou, autà klēronomḗseis? kaì toùs pántas, hoùs exē̂ren kýrios ho theòs hēmō̂n apò prosṓpou hēmō̂n, autoùs klēronomḗsomen.

25
καὶ νῦν μὴ ἐν ἀγαθῷ ἀγαθώτερος σὺ ὑπὲρ Βαλακ υἱὸν Σεπϕωρ βασιλέα Μωαβ; μὴ μαχόμενος ἐμαχέσατο μετὰ Ισραηλ ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτόν;

kaì nŷn mḕ en agathō̂i agathṓteros sỳ hypèr Balak hyiòn Sepphōr basiléa Mōab? mḕ machómenos emachésato metà Israēl ḕ polemō̂n epolémēsen autón?

26
ἐν τῷ οἰκῆσαι ἐν Εσεβων καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς καὶ ἐν γῇ Αροηρ καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς καὶ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς παρὰ τὸν Ιορδάνην τριακόσια ἔτη καὶ διὰ τί οὐκ ἐρρύσω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ;

en tō̂i oikē̂sai en Esebōn kaì en toîs horíois autē̂s kaì en gē̂i Aroēr kaì en toîs horíois autē̂s kaì en pásais taîs pólesin taîs parà tòn Iordánēn triakósia étē kaì dià tí ouk errýsō autoùs en tō̂i kairō̂i ekeínōi?

27
καὶ νῦν ἐγώ εἰμι οὐχ ἥμαρτόν σοι, καὶ σὺ ποιεῖς μετ’ ἐμοῦ πονηρίαν τοῦ παρατάξασθαι ἐν ἐμοί· κρίναι κύριος κρίνων σήμερον ἀνὰ μέσον υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀνὰ μέσον υἱῶν Αμμων.

kaì nŷn egṓ eimi ouch hḗmartón soi, kaì sỳ poieîs met’ emoû ponērían toû paratáxasthai en emoí: krínai kýrios krínōn sḗmeron anà méson hyiō̂n Israēl kaì anà méson hyiō̂n Ammōn.

28
καὶ οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων τῶν λόγων Ιεϕθαε, ὧν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτόν.

kaì ouk ḗkousen basileùs hyiō̂n Ammōn tō̂n lógōn Iephthae, hō̂n apésteilen pròs autón.

29
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ Ιεϕθαε πνεῦμα κυρίου, καὶ παρῆλθεν τὸν Γαλααδ καὶ τὸν Μανασση καὶ παρῆλθεν τὴν σκοπιὰν Γαλααδ εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων.

Kaì egéneto epì Iephthae pneûma kyríou, kaì parē̂lthen tòn Galaad kaì tòn Manassē kaì parē̂lthen tḕn skopiàn Galaad eis tò péran hyiō̂n Ammōn.

30
καὶ ηὔξατο Ιεϕθαε εὐχὴν τῷ κυρίῳ καὶ εἶπεν ’Εὰν διδοὺς δῷς τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐν τῇ χειρί μου,

kaì ēýxato Iephthae euchḕn tō̂i kyríōi kaì eîpen ’Eàn didoùs dō̂is toùs hyioùs Ammōn en tē̂i cheirí mou,

31
καὶ ἔσται ὁ ἐκπορευόμενος, ὃς ἐὰν ἐξέλθῃ ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ οἴκου μου εἰς συνάντησίν μου ἐν τῷ ἐπιστρέϕειν με ἐν εἰρήνῃ ἀπὸ υἱῶν Αμμων, καὶ ἔσται τῷ κυρίῳ ἀνοίσω αὐτὸν ὁλοκαύτωμα.

kaì éstai ho ekporeuómenos, hòs eàn exélthēi apò tē̂s thýras toû oíkou mou eis synántēsín mou en tō̂i epistréphein me en eirḗnēi apò hyiō̂n Ammōn, kaì éstai tō̂i kyríōi anoísō autòn holokaútōma.

32
καὶ παρῆλθεν Ιεϕθαε πρὸς υἱοὺς Αμμων παρατάξασθαι πρὸς αὐτούς, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ.

kaì parē̂lthen Iephthae pròs hyioùs Ammōn paratáxasthai pròs autoús, kaì parédōken autoùs kýrios en cheirì autoû.

33
καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀπὸ Αροηρ ἕως ἐλθεῖν ἄχρις Αρνων ἐν ἀριθμῷ εἴκοσι πόλεις καὶ ἕως Εβελχαρμιν πληγὴν μεγάλην σϕόδρα, καὶ συνεστάλησαν οἱ υἱοὶ Αμμων ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.

kaì epátaxen autoùs apò Aroēr héōs eltheîn áchris Arnōn en arithmō̂i eíkosi póleis kaì héōs Ebelcharmin plēgḕn megálēn sphódra, kaì synestálēsan hoi hyioì Ammōn apò prosṓpou hyiō̂n Israēl.

34
Καὶ ἦλθεν Ιεϕθαε εἰς Μασσηϕα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν ἐν τυμπάνοις καὶ χοροῖς· καὶ ἦν αὕτη μονογενής, οὐκ ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς ἢ θυγάτηρ.

Kaì ē̂lthen Iephthae eis Massēpha eis tòn oîkon autoû, kaì idoù hē thygátēr autoû exeporeúeto eis hypántēsin en tympánois kaì choroîs: kaì ē̂n haútē monogenḗs, ouk ē̂n autō̂i héteros hyiòs ḕ thygátēr.

35
καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν αὐτὴν αὐτός, διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν ῏Α ἆ, θυγάτηρ μου, ταραχῇ ἐτάραξάς με, καὶ σὺ ἦς ἐν τῷ ταράχῳ μου, καὶ ἐγώ εἰμι ἤνοιξα κατὰ σοῦ τὸ στόμα μου πρὸς κύριον καὶ οὐ δυνήσομαι ἐπιστρέψαι.

kaì egéneto hōs eîden autḕn autós, diérrēxen tà himátia autoû kaì eîpen ᾿̂A â, thygátēr mou, tarachē̂i etáraxás me, kaì sỳ ē̂s en tō̂i taráchōi mou, kaì egṓ eimi ḗnoixa katà soû tò stóma mou pròs kýrion kaì ou dynḗsomai epistrépsai.

36
ἡ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Πάτερ, ἤνοιξας τὸ στόμα σου πρὸς κύριον· ποίησόν μοι ὃν τρόπον ἐξῆλθεν ἐκ στόματός σου, ἐν τῷ ποιῆσαί σοι κύριον ἐκδίκησιν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σου ἀπὸ υἱῶν Αμμων.

hē dè eîpen pròs autón Páter, ḗnoixas tò stóma sou pròs kýrion: poíēsón moi hòn trópon exē̂lthen ek stómatós sou, en tō̂i poiē̂saí soi kýrion ekdíkēsin apò tō̂n echthrō̂n sou apò hyiō̂n Ammōn.

37
καὶ ἥδε εἶπεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς Ποιησάτω δὴ ὁ πατήρ μου τὸν λόγον τοῦτον· ἔασόν με δύο μῆνας, καὶ πορεύσομαι καὶ καταβήσομαι ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ κλαύσομαι ἐπὶ τὰ παρθένιά μου, ἐγώ εἰμι καὶ αἱ συνεταιρίδες μου.

kaì hḗde eîpen pròs tòn patéra autē̂s Poiēsátō dḕ ho patḗr mou tòn lógon toûton: éasón me dýo mē̂nas, kaì poreúsomai kaì katabḗsomai epì tà órē kaì klaúsomai epì tà parthéniá mou, egṓ eimi kaì hai synetairídes mou.

38
καὶ εἶπεν Πορεύου· καὶ ἀπέστειλεν αὐτὴν δύο μῆνας. καὶ ἐπορεύθη, αὐτὴ καὶ αἱ συνεταιρίδες αὐτῆς, καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τὰ παρθένια αὐτῆς ἐπὶ τὰ ὄρη.

kaì eîpen Poreúou: kaì apésteilen autḕn dýo mē̂nas. kaì eporeúthē, autḕ kaì hai synetairídes autē̂s, kaì éklausen epì tà parthénia autē̂s epì tà órē.

39
καὶ ἐγένετο ἐν τέλει τῶν δύο μηνῶν καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς, καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ τὴν εὐχὴν αὐτοῦ, ἣν ηὔξατο· καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγνω ἄνδρα. καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα ἐν Ισραηλ·

kaì egéneto en télei tō̂n dýo mēnō̂n kaì epéstrepsen pròs tòn patéra autē̂s, kaì epoíēsen en autē̂i tḕn euchḕn autoû, hḕn ēýxato: kaì autḕ ouk égnō ándra. kaì egéneto eis próstagma en Israēl:

40
ἀπὸ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἐπορεύοντο θυγατέρες Ισραηλ θρηνεῖν τὴν θυγατέρα Ιεϕθαε Γαλααδ ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας ἐν τῷ ἐνιαυτῷ.

apò hēmerō̂n eis hēméras eporeúonto thygatéres Israēl thrēneîn tḕn thygatéra Iephthae Galaad epì téssaras hēméras en tō̂i eniautō̂i.