Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ κατέβη Σαμψων εἰς θαμναθα καὶ εἶδεν γυναῖκα εἰς θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοϕύλων.

Kaì katébē Sampsōn eis thamnatha kaì eîden gynaîka eis thamnatha apò tō̂n thygatérōn tō̂n allophýlōn.

2
καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Γυναῖκα ἑόρακα ἐν θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιιμ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰς γυναῖκα.

kaì anébē kaì apḗngeilen tō̂i patrì autoû kaì tē̂i mētrì autoû kaì eîpen Gynaîka heóraka en thamnatha apò tō̂n thygatérōn Phylistiim, kaì nŷn lábete autḕn emoì eis gynaîka.

3
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Μὴ οὔκ εἰσιν θυγατέρες τῶν ἀδελϕῶν σου καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοϕύλων τῶν ἀπεριτμήτων; καὶ εἶπεν Σαμψων πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Ταύτην λαβέ μοι, ὅτι αὕτη εὐθεῖα ἐν ὀϕθαλμοῖς μου.

kaì eîpen autō̂i ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû Mḕ oúk eisin thygatéres tō̂n adelphō̂n sou kaì ek pantòs toû laoû mou gynḗ, hóti sỳ poreúēi labeîn gynaîka apò tō̂n allophýlōn tō̂n aperitmḗtōn? kaì eîpen Sampsōn pròs tòn patéra autoû Taútēn labé moi, hóti haútē eutheîa en ophthalmoîs mou.

4
καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιν αὐτὸς ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοϕύλων· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόϕυλοι κυριεύοντες ἐν Ισραηλ.

kaì ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû ouk égnōsan hóti parà kyríou estín, hóti ekdíkēsin autòs zēteî ek tō̂n allophýlōn: kaì en tō̂i kairō̂i ekeínōi hoi allóphyloi kyrieúontes en Israēl.

5
καὶ κατέβη Σαμψων καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς θαμναθα. καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος θαμναθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ·

kaì katébē Sampsōn kaì ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû eis thamnatha. kaì ē̂lthen héōs toû ampelō̂nos thamnatha, kaì idoù skýmnos léontos ōryómenos eis synántēsin autoû:

6
καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτόν, ὡσεὶ συντρίψει ἔριϕον, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησεν.

kaì hḗlato ep’ autòn pneûma kyríou, kaì synétripsen autón, hōseì syntrípsei ériphon, kaì oudèn ē̂n en taîs chersìn autoû. kaì ouk apḗngeilen tō̂i patrì autoû kaì tē̂i mētrì autoû hò epoíēsen.

7
καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀϕθαλμοῖς Σαμψων.

kaì katébēsan kaì elálēsan tē̂i gynaikí, kaì ēythýnthē en ophthalmoîs Sampsōn.

8
καὶ ὑπέστρεψεν μεθ’ ἡμέρας λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι.

kaì hypéstrepsen meth’ hēméras labeîn autḕn kaì exéklinen ideîn tò ptō̂ma toû léontos, kaì idoù synagōgḕ melissō̂n en tō̂i stómati toû léontos kaì méli.

9
καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐσθίων· καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔϕαγον· καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ μέλι.

kaì exeîlen autò eis cheîras autoû kaì eporeúeto poreuómenos kaì esthíōn: kaì eporeúthē pròs tòn patéra autoû kaì tḕn mētéra autoû kaì édōken autoîs, kaì éphagon: kaì ouk apḗngeilen autoîs hóti apò toû stómatos toû léontos exeîlen tò méli.

10
καὶ κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα· καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψων πότον ἑπτὰ ἡμέρας, ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ νεανίσκοι.

kaì katébē ho patḕr autoû pròs tḕn gynaîka: kaì epoíēsen ekeî Sampsōn póton heptà hēméras, hóti hoútōs poioûsin hoi neanískoi.

11
καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ ἔλαβον τριάκοντα κλητούς, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ.

kaì egéneto hóte eîdon autón, kaì élabon triákonta klētoús, kaì ē̂san met’ autoû.

12
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι· ἐὰν ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς ἱματίων·

kaì eîpen autoîs Sampsōn Próblēma hymîn probállomai: eàn apangéllontes apangeílēte autò en taîs heptà hēmérais toû pótou kaì heúrēte, dṓsō hymîn triákonta sindónas kaì triákonta stolàs himatíōn:

13
καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένας στολὰς ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ Προβαλοῦ τὸ πρόβλημα, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό.

kaì eàn mḕ dýnēsthe apangeîlaí moi, dṓsete hymeîs emoì triákonta othónia kaì triákonta allassoménas stolàs himatíōn. kaì eîpan autō̂i Probaloû tò próblēma, kaì akousómetha autó.

14
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ; καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας.

kaì eîpen autoîs Tí brōtòn exē̂lthen ek bibrṓskontos kaì apò ischyroû glyký? kaì ouk ēdýnanto apangeîlai tò próblēma epì treîs hēméras.

15
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψων ’Απάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μήποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί· ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶς κεκλήκατε;

kaì egéneto en tē̂i hēmérāi tē̂i tetártēi kaì eîpan tē̂i gynaikì Sampsōn ’Apátēson dḕ tòn ándra sou kaì apangeilátō soi tò próblēma, mḗpote katakaúsōmén se kaì tòn oîkon toû patrós sou en pyrí: ē̂ ekbiásai hēmâs keklḗkate?

16
καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψων πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Πλὴν μεμίσηκάς με καὶ οὐκ ἠγάπησάς με, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάς μοι. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψων Εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω,

kaì éklausen hē gynḕ Sampsōn pròs autòn kaì eîpen Plḕn memísēkás me kaì ouk ēgápēsás me, hóti tò próblēma, hò proebálou toîs hyioîs toû laoû mou, ouk apḗngeilás moi. kaì eîpen autē̂i Sampsōn Ei tō̂i patrí mou kaì tē̂i mētrí mou ouk apḗngelka, soì apangeílō,

17
καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, ἃς ἦν αὐτοῖς ὁ πότος· καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι παρενώχλησεν αὐτῷ· καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

kaì éklausen pròs autòn epì tàs heptà hēméras, hàs ē̂n autoîs ho pótos: kaì egéneto en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi kaì apḗngeilen autē̂i, hóti parenṓchlēsen autō̂i: kaì autḕ apḗngeilen toîs hyioîs toû laoû autē̂s.

18
καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον Τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου.

kaì eîpan autō̂i hoi ándres tē̂s póleōs en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi prò toû anateîlai tòn hḗlion Tí glykýteron mélitos, kaì tí ischyróteron léontos? kaì eîpen autoîs Sampsōn Ei mḕ ērotriásate en tē̂i damálei mou, ouk àn égnōte tò próblēmá mou.

19
καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ κατέβη εἰς ’Ασκαλῶνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκεν τὰς στολὰς τοῖς ἀπαγγείλασιν τὸ πρόβλημα. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψων καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì hḗlato ep’ autòn pneûma kyríou, kaì katébē eis ’Askalō̂na kaì epátaxen ex autō̂n triákonta ándras kaì élaben tà himátia autō̂n kaì édōken tàs stolàs toîs apangeílasin tò próblēma. kaì ōrgísthē thymō̂i Sampsōn kaì anébē eis tòn oîkon toû patròs autoû.

20
καὶ ἐγένετο ἡ γυνὴ Σαμψων ἑνὶ τῶν ϕίλων αὐτοῦ, ὧν ἐϕιλίασεν.

kaì egéneto hē gynḕ Sampsōn henì tō̂n phílōn autoû, hō̂n ephilíasen.