Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαμψων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίϕῳ αἰγῶν καὶ εἶπεν Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μου εἰς τὸ ταμιεῖον· καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆς εἰσελθεῖν.

Kaì egéneto meth’ hēméras en hēmérais therismoû pyrō̂n kaì epesképsato Sampsōn tḕn gynaîka autoû en eríphōi aigō̂n kaì eîpen Eiseleúsomai pròs tḕn gynaîká mou eis tò tamieîon: kaì ouk édōken autòn ho patḕr autē̂s eiseltheîn.

2
καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ αὐτῆς Λέγων εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν ϕίλων σου· μὴ οὐχὶ ἡ ἀδελϕὴ αὐτῆς ἡ νεωτέρα αὐτῆς ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς.

kaì eîpen ho patḕr autē̂s Légōn eîpa hóti misō̂n emísēsas autḗn, kaì édōka autḕn henì tō̂n ek tō̂n phílōn sou: mḕ ouchì hē adelphḕ autē̂s hē neōtéra autē̂s agathōtéra hypèr autḗn? éstō dḗ soi antì autē̂s.

3
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων ’Ηθῴωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοϕύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ’ αὐτῶν πονηρίαν.

kaì eîpen autoîs Sampsōn ’Ēthṓiōmai kaì tò hápax apò allophýlōn, hóti poiō̂ egṑ met’ autō̂n ponērían.

4
καὶ ἐπορεύθη Σαμψων καὶ συνέλαβεν τριακοσίας ἀλώπεκας καὶ ἔλαβεν λαμπάδας καὶ ἐπέστρεψεν κέρκον πρὸς κέρκον καὶ ἔθηκεν λαμπάδα μίαν ἀνὰ μέσον τῶν δύο κέρκων καὶ ἔδησεν·

kaì eporeúthē Sampsōn kaì synélaben triakosías alṓpekas kaì élaben lampádas kaì epéstrepsen kérkon pròs kérkon kaì éthēken lampáda mían anà méson tō̂n dýo kérkōn kaì édēsen:

5
καὶ ἐξέκαυσεν πῦρ ἐν ταῖς λαμπάσιν καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στάχυσιν τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρθῶν καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας.

kaì exékausen pŷr en taîs lampásin kaì exapésteilen en toîs stáchysin tō̂n allophýlōn, kaì ekáēsan apò hálōnos kaì héōs stachýōn orthō̂n kaì héōs ampelō̂nos kaì elaías.

6
καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόϕυλοι Τίς ἐποίησεν ταῦτα; καὶ εἶπαν Σαμψων ὁ νυμϕίος τοῦ θαμνι, ὅτι ἔλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ἐκ τῶν ϕίλων αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν πυρί.

kaì eîpan hoi allóphyloi Tís epoíēsen taûta? kaì eîpan Sampsōn ho nymphíos toû thamni, hóti élaben tḕn gynaîka autoû kaì édōken autḕn tō̂i ek tō̂n phílōn autoû: kaì anébēsan hoi allóphyloi kaì enéprēsan autḕn kaì tòn patéra autē̂s en pyrí.

7
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων ’Εὰν ποιήσητε οὕτως ταύτην, ὅτι εἰ μὴν ἐκδικήσω ἐν ὑμῖν καὶ ἔσχατον κοπάσω.

kaì eîpen autoîs Sampsōn ’Eàn poiḗsēte hoútōs taútēn, hóti ei mḕn ekdikḗsō en hymîn kaì éschaton kopásō.

8
καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς κνήμην ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην· καὶ κατέβη καὶ ἐκάθισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας Ηταμ.

kaì epátaxen autoùs knḗmēn epì mēròn plēgḕn megálēn: kaì katébē kaì ekáthisen en trymaliā̂i tē̂s pétras Ētam.

9
Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ παρενέβαλον ἐν Ιουδα καὶ ἐξερρίϕησαν ἐν Λευι.

Kaì anébēsan hoi allóphyloi kaì parenébalon en Iouda kaì exerríphēsan en Leui.

10
καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ιουδα Εἰς τί ἀνέβητε ἐϕ’ ἡμᾶς; καὶ εἶπον οἱ ἀλλόϕυλοι Δῆσαι τὸν Σαμψων ἀνέβημεν καὶ ποιῆσαι αὐτῷ ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν.

kaì eîpan anḕr Iouda Eis tí anébēte eph’ hēmâs? kaì eîpon hoi allóphyloi Dē̂sai tòn Sampsōn anébēmen kaì poiē̂sai autō̂i hòn trópon epoíēsen hēmîn.

11
καὶ κατέβησαν τρισχίλιοι ἄνδρες ἀπὸ Ιουδα εἰς τρυμαλιὰν πέτρας Ηταμ καὶ εἶπαν τῷ Σαμψων Οὐκ οἶδας ὅτι κυριεύουσιν οἱ ἀλλόϕυλοι ἡμῶν, καὶ τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων ῝Ον τρόπον ἐποίησάν μοι, οὕτως ἐποίησα αὐτοῖς.

kaì katébēsan trischílioi ándres apò Iouda eis trymaliàn pétras Ētam kaì eîpan tō̂i Sampsōn Ouk oîdas hóti kyrieúousin hoi allóphyloi hēmō̂n, kaì tí toûto epoíēsas hēmîn? kaì eîpen autoîs Sampsōn ῝On trópon epoíēsán moi, hoútōs epoíēsa autoîs.

12
καὶ εἶπαν αὐτῷ Δῆσαί σε κατέβημεν τοῦ δοῦναί σε ἐν χειρὶ ἀλλοϕύλων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων ’Ομόσατέ μοι μήποτε συναντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς.

kaì eîpan autō̂i Dē̂saí se katébēmen toû doûnaí se en cheirì allophýlōn. kaì eîpen autoîs Sampsōn ’Omósaté moi mḗpote synantḗsēte en emoì hymeîs.

13
καὶ εἶπον αὐτῷ λέγοντες Οὐχί, ὅτι ἀλλ’ ἢ δεσμῷ δήσομέν σε καὶ παραδώσομέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ θανάτῳ οὐ θανατώσομέν σε· καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις καινοῖς καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης.

kaì eîpon autō̂i légontes Ouchí, hóti all’ ḕ desmō̂i dḗsomén se kaì paradṓsomén se en cheirì autō̂n kaì thanátōi ou thanatṓsomén se: kaì édēsan autòn en dysì kalōdíois kainoîs kaì anḗnenkan autòn apò tē̂s pétras ekeínēs.

14
καὶ ἦλθον ἕως Σιαγόνος· καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι ἠλάλαξαν καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον, ὃ ἐξεκαύθη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ.

kaì ē̂lthon héōs Siagónos: kaì hoi allóphyloi ēlálaxan kaì édramon eis synántēsin autoû: kaì hḗlato ep’ autòn pneûma kyríou, kaì egenḗthē tà kalṓdia tà epì brachíosin autoû hōseì stippýon, hò exekaúthē en pyrí, kaì etákēsan desmoì autoû apò cheirō̂n autoû.

15
καὶ εὗρεν σιαγόνα ὄνου ἐκρεριμμένην καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίους ἄνδρας.

kaì heûren siagóna ónou ekrerimménēn kaì exéteinen tḕn cheîra autoû kaì élaben autḕn kaì epátaxen en autē̂i chilíous ándras.

16
καὶ εἶπεν Σαμψων ’Εν σιαγόνι ὄνου ἐξαλείϕων ἐξήλειψα αὐτούς, ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας.

kaì eîpen Sampsōn ’En siagóni ónou exaleíphōn exḗleipsa autoús, hóti en tē̂i siagóni toû ónou epátaxa chilíous ándras.

17
καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον ’Αναίρεσις σιαγόνος.

kaì egéneto hōs epaúsato lalō̂n, kaì érripsen tḕn siagóna ek tē̂s cheiròs autoû: kaì ekálesen tòn tópon ekeînon ’Anaíresis siagónos.

18
καὶ ἐδίψησεν σϕόδρα· καὶ ἔκλαυσεν πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Σὺ εὐδόκησας ἐν χειρὶ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι τῷ δίψει καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων.

kaì edípsēsen sphódra: kaì éklausen pròs kýrion kaì eîpen Sỳ eudókēsas en cheirì doúlou sou tḕn sōtērían tḕn megálēn taútēn, kaì nŷn apothanoûmai tō̂i dípsei kaì empesoûmai en cheirì tō̂n aperitmḗtōn.

19
καὶ ἔρρηξεν ὁ θεὸς τὸν λάκκον τὸν ἐν τῇ σιαγόνι, καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ, καὶ ἔπιεν, καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ ἔζησεν. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, ἥ ἐστιν ἐν Σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì érrēxen ho theòs tòn lákkon tòn en tē̂i siagóni, kaì exē̂lthen ex autoû hýdōr, kaì épien, kaì epéstrepsen tò pneûma autoû, kaì ézēsen. dià toûto eklḗthē tò ónoma autē̂s Pēgḕ toû epikalouménou, hḗ estin en Siagóni, héōs tē̂s hēméras taútēs.

20
καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν ἡμέραις ἀλλοϕύλων εἴκοσι ἔτη.

kaì ékrinen tòn Israēl en hēmérais allophýlōn eíkosi étē.