Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπορεύθη Σαμψων εἰς Γάζαν· καὶ εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.

Kaì eporeúthē Sampsōn eis Gázan: kaì eîden ekeî gynaîka pórnēn kaì eisē̂lthen pròs autḗn.

2
καὶ ἀνηγγέλη τοῖς Γαζαίοις λέγοντες ῞Ηκει Σαμψων ὧδε. καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἐκώϕευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες ῞Εως διαϕαύσῃ ὁ ὄρθρος, καὶ ϕονεύσωμεν αὐτόν.

kaì anēngélē toîs Gazaíois légontes ῞Ēkei Sampsōn hō̂de. kaì ekýklōsan kaì enḗdreusan ep’ autòn hólēn tḕn nýkta en tē̂i pýlēi tē̂s póleōs kaì ekṓpheusan hólēn tḕn nýkta légontes ῞Eōs diaphaúsēi ho órthros, kaì phoneúsōmen autón.

3
καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως μεσονυκτίου· καὶ ἀνέστη ἐν ἡμίσει τῆς νυκτὸς καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως σὺν τοῖς δυσὶ σταθμοῖς καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἔθηκεν ἐπ’ ὤμων αὐτοῦ καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ ὄρους τοῦ ἐπὶ προσώπου Χεβρων καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ.

kaì ekoimḗthē Sampsōn héōs mesonyktíou: kaì anéstē en hēmísei tē̂s nyktòs kaì epelábeto tō̂n thyrō̂n tē̂s pýlēs tē̂s póleōs sỳn toîs dysì stathmoîs kaì anebástasen autàs sỳn tō̂i mochlō̂i kaì éthēken ep’ ṓmōn autoû kaì anébē epì tḕn koryphḕn toû órous toû epì prosṓpou Chebrōn kaì éthēken autà ekeî.

4
Καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦτο καὶ ἠγάπησεν γυναῖκα ἐν Αλσωρηχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Δαλιδα.

Kaì egéneto metà toûto kaì ēgápēsen gynaîka en Alsōrēch, kaì ónoma autē̂i Dalida.

5
καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοϕύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ ’Απάτησον αὐτὸν καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.

kaì anébēsan pròs autḕn hoi árchontes tō̂n allophýlōn kaì eîpan autē̂i ’Apátēson autòn kaì idè en tíni hē ischỳs autoû hē megálē kaì en tíni dynēsómetha autō̂i kaì dḗsomen autòn toû tapeinō̂sai autón, kaì hēmeîs dṓsomén soi anḕr chilíous kaì hekatòn argyríou.

6
καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων ’Απάγγειλον δή μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη καὶ ἐν τίνι δεθήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε.

kaì eîpen Dalida pròs Sampsōn ’Apángeilon dḗ moi en tíni hē ischýs sou hē megálē kaì en tíni dethḗsēi toû tapeinōthē̂naí se.

7
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων ’Εὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευρέαις ὑγραῖς μὴ διεϕθαρμέναις, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.

kaì eîpen pròs autḕn Sampsōn ’Eàn dḗsōsín me en heptà neuréais hygraîs mḕ diephtharménais, kaì asthenḗsō kaì ésomai hōs heîs tō̂n anthrṓpōn.

8
καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοϕύλων ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς μὴ διεϕθαρμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς·

kaì anḗnenkan autē̂i hoi árchontes tō̂n allophýlōn heptà neuràs hygràs mḕ diephtharménas, kaì édēsen autòn en autaîs:

9
καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάθητο ἐν τῷ ταμιείῳ· καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Αλλόϕυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέσπασεν τὰς νευρέας, ὡς εἴ τις ἀποσπάσοι στρέμμα στιππύου ἐν τῷ ὀσϕρανθῆναι αὐτὸ πυρός· καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.

kaì tò énedron autē̂i ekáthēto en tō̂i tamieíōi: kaì eîpen autō̂i ’Allóphyloi epì sé, Sampsōn: kaì diéspasen tàs neuréas, hōs eí tis apospásoi strémma stippýou en tō̂i osphranthē̂nai autò pyrós: kaì ouk egnṓsthē hē ischỳs autoû.

10
καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων ’Ιδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρός με ψευδῆ· νῦν οὖν ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι δεθήσῃ.

kaì eîpen Dalida pròs Sampsōn ’Idoù eplánēsás me kaì elálēsas prós me pseudē̂: nŷn oûn anángeilón moi en tíni dethḗsēi.

11
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν ’Εὰν δεσμεύοντες δήσωσίν με ἐν καλωδίοις καινοῖς, οἷς οὐκ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἔργον, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων.

kaì eîpen pròs autḗn ’Eàn desmeúontes dḗsōsín me en kalōdíois kainoîs, hoîs ouk egéneto en autoîs érgon, kaì asthenḗsō kaì ésomai hōs heîs tō̂n anthrṓpōn.

12
καὶ ἔλαβεν Δαλιδα καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταμιείου· καὶ εἶπεν ’Αλλόϕυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡς σπαρτίον.

kaì élaben Dalida kalṓdia kainà kaì édēsen autòn en autoîs: kaì tà énedra exē̂lthen ek toû tamieíou: kaì eîpen ’Allóphyloi epì sé, Sampsōn: kaì diéspasen autà apò brachiónōn autoû hōs spartíon.

13
καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων ’Ιδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ ψευδῆ· ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν ’Εὰν ὑϕάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεϕαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐγκρούσῃς τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής.

kaì eîpen Dalida pròs Sampsōn ’Idoù eplánēsás me kaì elálēsas pròs emè pseudē̂: apángeilon dḗ moi en tíni dethḗsēi. kaì eîpen pròs autḗn ’Eàn hyphánēis tàs heptà seiràs tē̂s kephalē̂s mou sỳn tō̂i diásmati kaì enkroúsēis tō̂i passálōi eis tòn toîchon, kaì ésomai hōs heîs tō̂n anthrṓpōn asthenḗs.

14
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Δαλιδα τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ καὶ ὕϕανεν ἐν τῷ διάσματι καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν ’Αλλόϕυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων· καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξῆρεν τὸν πάσσαλον τοῦ ὑϕάσματος ἐκ τοῦ τοίχου.

kaì egéneto en tō̂i koimâsthai autòn kaì élaben Dalida tàs heptà seiràs tē̂s kephalē̂s autoû kaì hýphanen en tō̂i diásmati kaì épēxen tō̂i passálōi eis tòn toîchon kaì eîpen ’Allóphyloi epì sé, Sampsōn: kaì exypnísthē ek toû hýpnou autoû kaì exē̂ren tòn pássalon toû hyphásmatos ek toû toíchou.

15
καὶ εἶπεν Δαλιδα πρὸς Σαμψων Πῶς λέγεις ’Ηγάπηκά σε, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ καρδία σου μετ’ ἐμοῦ; τοῦτο τρίτον ἐπλάνησάς με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη.

kaì eîpen Dalida pròs Sampsōn Pō̂s légeis ’Ēgápēká se, kaì ouk éstin hē kardía sou met’ emoû? toûto tríton eplánēsás me kaì ouk apḗngeilás moi en tíni hē ischýs sou hē megálē.

16
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν ἐν λόγοις αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανεῖν·

kaì egéneto hóte exéthlipsen autòn en lógois autē̂s pásas tàs hēméras kaì estenochṓrēsen autón, kaì ōligopsýchēsen héōs toû apothaneîn:

17
καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Σίδηρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεϕαλήν μου, ὅτι ἅγιος θεοῦ ἐγώ εἰμι ἀπὸ κοιλίας μητρός μου· ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται ἀπ’ ἐμοῦ ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι.

kaì anḗngeilen autē̂i tḕn pâsan kardían autoû kaì eîpen autē̂i Sídēros ouk anébē epì tḕn kephalḗn mou, hóti hágios theoû egṓ eimi apò koilías mētrós mou: eàn oûn xyrḗsōmai, apostḗsetai ap’ emoû hē ischýs mou, kaì asthenḗsō kaì ésomai hōs pántes hoi ánthrōpoi.

18
καὶ εἶδεν Δαλιδα ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀλλοϕύλων λέγουσα ’Ανάβητε ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέν μοι τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ· καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοϕύλων καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν.

kaì eîden Dalida hóti apḗngeilen autē̂i pâsan tḕn kardían autoû, kaì apésteilen kaì ekálesen toùs árchontas tō̂n allophýlōn légousa ’Anábēte éti tò hápax toûto, hóti apḗngeilén moi tḕn pâsan kardían autoû: kaì anébēsan pròs autḕn hoi árchontes tō̂n allophýlōn kaì anḗnenkan tò argýrion en chersìn autō̂n.

19
καὶ ἐκοίμισεν Δαλιδα τὸν Σαμψων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς· καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα, καὶ ἐξύρησεν τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ· καὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν, καὶ ἀπέστη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì ekoímisen Dalida tòn Sampsōn epì tà gónata autē̂s: kaì ekálesen ándra, kaì exýrēsen tàs heptà seiràs tē̂s kephalē̂s autoû: kaì ḗrxato tapeinō̂sai autón, kaì apéstē hē ischỳs autoû ap’ autoû.

20
καὶ εἶπεν Δαλιδα ’Αλλόϕυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων. καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν ’Εξελεύσομαι ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ ἐκτιναχθήσομαι· καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ἀπέστη ὁ κύριος ἀπάνωθεν αὐτοῦ.

kaì eîpen Dalida ’Allóphyloi epì sé, Sampsōn. kaì exypnísthē ek toû hýpnou autoû kaì eîpen ’Exeleúsomai hōs hápax kaì hápax kaì ektinachthḗsomai: kaì autòs ouk égnō hóti apéstē ho kýrios apánōthen autoû.

21
καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ ἐξέκοψαν τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις, καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τοῦ δεσμωτηρίου.

kaì ekrátēsan autòn hoi allóphyloi kaì exékopsan toùs ophthalmoùs autoû: kaì katḗnenkan autòn eis Gázan kaì epédēsan autòn en pédais chalkeíais, kaì ē̂n alḗthōn en oíkōi toû desmōtēríou.

22
Καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ βλαστάνειν, καθὼς ἐξυρήσατο.

Kaì ḗrxato thrìx tē̂s kephalē̂s autoû blastánein, kathṑs exyrḗsato.

23
καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοϕύλων συνήχθησαν θῦσαι θυσίασμα μέγα τῷ Δαγων θεῷ αὐτῶν καὶ εὐϕρανθῆναι καὶ εἶπαν ῎Εδωκεν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψων τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν.

kaì hoi árchontes tō̂n allophýlōn synḗchthēsan thŷsai thysíasma méga tō̂i Dagōn theō̂i autō̂n kaì euphranthē̂nai kaì eîpan ῎Edōken ho theòs en cheirì hēmō̂n tòn Sampsōn tòn echthròn hēmō̂n.

24
καὶ εἶδαν αὐτὸν ὁ λαὸς καὶ ὕμνησαν τὸν θεὸν αὐτῶν ὅτι Παρέδωκεν ὁ θεὸς ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὃς ἐπλήθυνεν τοὺς τραυματίας ἡμῶν.

kaì eîdan autòn ho laòs kaì hýmnēsan tòn theòn autō̂n hóti Parédōken ho theòs hēmō̂n tòn echthròn hēmō̂n en cheirì hēmō̂n tòn erēmoûnta tḕn gē̂n hēmō̂n kaì hòs eplḗthynen toùs traumatías hēmō̂n.

25
καὶ ὅτε ἠγαθύνθη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ εἶπαν Καλέσατε τὸν Σαμψων ἐξ οἴκου ϕυλακῆς, καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψων ἀπὸ οἴκου δεσμωτηρίου, καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ ἐρράπιζον αὐτὸν καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν κιόνων.

kaì hóte ēgathýnthē hē kardía autō̂n, kaì eîpan Kalésate tòn Sampsōn ex oíkou phylakē̂s, kaì paixátō enṓpion hēmō̂n. kaì ekálesan tòn Sampsōn apò oíkou desmōtēríou, kaì épaizen enṓpion autō̂n, kaì errápizon autòn kaì éstēsan autòn anà méson tō̂n kiónōn.

26
καὶ εἶπεν Σαμψων πρὸς τὸν νεανίαν τὸν κρατοῦντα τὴν χεῖρα αὐτοῦ ῎Αϕες με καὶ ψηλαϕήσω τοὺς κίονας, ἐϕ’ οἷς ὁ οἶκος στήκει ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπιστηριχθήσομαι ἐπ’ αὐτούς.

kaì eîpen Sampsōn pròs tòn neanían tòn kratoûnta tḕn cheîra autoû ῎Aphes me kaì psēlaphḗsō toùs kíonas, eph’ hoîs ho oîkos stḗkei ep’ autoús, kaì epistērichthḗsomai ep’ autoús.

27
καὶ ὁ οἶκος πλήρης τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ ἐκεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ ἐπὶ τὸ δῶμα ὡς ἑπτακόσιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ θεωροῦντες ἐν παιγνίαις Σαμψων.

kaì ho oîkos plḗrēs tō̂n andrō̂n kaì tō̂n gynaikō̂n, kaì ekeî pántes hoi árchontes tō̂n allophýlōn, kaì epì tò dō̂ma hōs heptakósioi ándres kaì gynaîkes hoi theōroûntes en paigníais Sampsōn.

28
καὶ ἔκλαυσεν Σαμψων πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Αδωναιε κύριε, μνήσθητι δή μου νῦν καὶ ἐνίσχυσόν με ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, θεέ, καὶ ἀνταποδώσω ἀνταπόδοσιν μίαν περὶ τῶν δύο ὀϕθαλμῶν μου τοῖς ἀλλοϕύλοις.

kaì éklausen Sampsōn pròs kýrion kaì eîpen Adōnaie kýrie, mnḗsthēti dḗ mou nŷn kaì eníschysón me éti tò hápax toûto, theé, kaì antapodṓsō antapódosin mían perì tō̂n dýo ophthalmō̂n mou toîs allophýlois.

29
καὶ περιέλαβεν Σαμψων τοὺς δύο κίονας τοῦ οἴκου, ἐϕ’ οὓς ὁ οἶκος εἱστήκει, καὶ ἐπεστηρίχθη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐκράτησεν ἕνα τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ.

kaì periélaben Sampsōn toùs dýo kíonas toû oíkou, eph’ hoùs ho oîkos heistḗkei, kaì epestēríchthē ep’ autoùs kaì ekrátēsen héna tē̂i dexiā̂i autoû kaì héna tē̂i aristerā̂i autoû.

30
καὶ εἶπεν Σαμψων ’Αποθανέτω ψυχή μου μετὰ ἀλλοϕύλων· καὶ ἐβάσταξεν ἐν ἰσχύι, καὶ ἔπεσεν ὁ οἶκος ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῷ· καὶ ἦσαν οἱ τεθνηκότες, οὓς ἐθανάτωσεν Σαμψων ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, πλείους ἢ οὓς ἐθανάτωσεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

kaì eîpen Sampsōn ’Apothanétō psychḗ mou metà allophýlōn: kaì ebástaxen en ischýi, kaì épesen ho oîkos epì toùs árchontas kaì epì pánta tòn laòn tòn en autō̂i: kaì ē̂san hoi tethnēkótes, hoùs ethanátōsen Sampsōn en tō̂i thanátōi autoû, pleíous ḕ hoùs ethanátōsen en tē̂i zōē̂i autoû.

31
καὶ κατέβησαν οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Σαραα καὶ ἀνὰ μέσον Εσθαολ ἐν τῷ τάϕῳ Μανωε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι ἔτη.

kaì katébēsan hoi adelphoì autoû kaì ho oîkos toû patròs autoû kaì élabon autòn kaì anébēsan kaì éthapsan autòn anà méson Saraa kaì anà méson Esthaol en tō̂i táphōi Manōe toû patròs autoû. kaì autòs ékrinen tòn Israēl eíkosi étē.