Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἡ ϕυλὴ Δαν ἐζήτει αὑτῇ κληρονομίαν κατοικῆσαι, ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν μέσῳ ϕυλῶν Ισραηλ κληρονομία.

’En taîs hēmérais ekeínais ouk ē̂n basileùs en Israēl. kaì en taîs hēmérais ekeínais hē phylḕ Dan ezḗtei hautē̂i klēronomían katoikē̂sai, hóti ouk enépesen autē̂i héōs tē̂s hēméras ekeínēs en mésōi phylō̂n Israēl klēronomía.

2
καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Δαν ἀπὸ δήμων αὐτῶν πέντε ἄνδρας υἱοὺς δυνάμεως ἀπὸ Σαραα καὶ ἀπὸ Εσθαολ τοῦ κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτὴν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς Πορεύεσθε καὶ ἐξιχνιάσατε τὴν γῆν. καὶ ἦλθον ἕως ὄρους Εϕραιμ ἕως οἴκου Μιχαια καὶ ηὐλίσθησαν ἐκεῖ.

kaì apésteilan hoi hyioì Dan apò dḗmōn autō̂n pénte ándras hyioùs dynámeōs apò Saraa kaì apò Esthaol toû katasképsasthai tḕn gē̂n kaì exichniásai autḕn kaì eîpan pròs autoús Poreúesthe kaì exichniásate tḕn gē̂n. kaì ē̂lthon héōs órous Ephraim héōs oíkou Michaia kaì ēylísthēsan ekeî.

3
αὐτοὶ ἐν οἴκῳ Μιχαια καὶ αὐτοὶ ἐπέγνωσαν τὴν ϕωνὴν τοῦ νεανίσκου τοῦ Λευίτου καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἶπαν αὐτῷ Τίς ἤνεγκέν σε ὧδε, καὶ τί σὺ ποιεῖς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, καὶ τί σοι ὧδε;

autoì en oíkōi Michaia kaì autoì epégnōsan tḕn phōnḕn toû neanískou toû Leuítou kaì exéklinan ekeî kaì eîpan autō̂i Tís ḗnenkén se hō̂de, kaì tí sỳ poieîs en tō̂i tópōi toútōi, kaì tí soi hō̂de?

4
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὕτως καὶ οὕτως ἐποίησέν μοι Μιχαιας καὶ ἐμισθώσατό με, καὶ ἐγενόμην αὐτῷ εἰς ἱερέα.

kaì eîpen pròs autoús Hoútōs kaì hoútōs epoíēsén moi Michaias kaì emisthṓsató me, kaì egenómēn autō̂i eis hieréa.

5
καὶ εἶπαν αὐτῷ ’Ερώτησον δὴ ἐν τῷ θεῷ, καὶ γνωσόμεθα εἰ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν, ἐν ᾗ ἡμεῖς πορευόμεθα ἐν αὐτῇ.

kaì eîpan autō̂i ’Erṓtēson dḕ en tō̂i theō̂i, kaì gnōsómetha ei euodōthḗsetai hē hodòs hēmō̂n, en hē̂i hēmeîs poreuómetha en autē̂i.

6
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἱερεύς Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ· ἐνώπιον κυρίου ἡ ὁδὸς ὑμῶν, ἐν ᾗ πορεύεσθε ἐν αὐτῇ.

kaì eîpen autoîs ho hiereús Poreúesthe en eirḗnēi: enṓpion kyríou hē hodòs hymō̂n, en hē̂i poreúesthe en autē̂i.

7
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πέντε ἄνδρες καὶ ἦλθον εἰς Λαισα· καὶ εἶδαν τὸν λαὸν τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς καθήμενον ἐπ’ ἐλπίδι, ὡς κρίσις Σιδωνίων ἡσυχάζουσα, καὶ οὐκ ἔστιν διατρέπων ἢ καταισχύνων λόγον ἐν τῇ γῇ, κληρονόμος ἐκπιέζων θησαυροῦ, καὶ μακράν εἰσιν Σιδωνίων καὶ λόγον οὐκ ἔχουσιν πρὸς ἄνθρωπον.

kaì eporeúthēsan hoi pénte ándres kaì ē̂lthon eis Laisa: kaì eîdan tòn laòn tòn en mésōi autē̂s kathḗmenon ep’ elpídi, hōs krísis Sidōníōn hēsycházousa, kaì ouk éstin diatrépōn ḕ kataischýnōn lógon en tē̂i gē̂i, klēronómos ekpiézōn thēsauroû, kaì makrán eisin Sidōníōn kaì lógon ouk échousin pròs ánthrōpon.

8
καὶ ἦλθον οἱ πέντε ἄνδρες πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν εἰς Σαραα καὶ Εσθαολ καὶ εἶπον τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν Τί ὑμεῖς κάθησθε;

kaì ē̂lthon hoi pénte ándres pròs toùs adelphoùs autō̂n eis Saraa kaì Esthaol kaì eîpon toîs adelphoîs autō̂n Tí hymeîs káthēsthe?

9
καὶ εἶπαν ’Ανάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς, ὅτι εἴδομεν τὴν γῆν καὶ ἰδοὺ ἀγαθὴ σϕόδρα· καὶ ὑμεῖς ἡσυχάζετε; μὴ ὀκνήσητε τοῦ πορευθῆναι καὶ εἰσελθεῖν τοῦ κληρονομῆσαι τὴν γῆν.

kaì eîpan ’Anástēte kaì anabō̂men ep’ autoús, hóti eídomen tḕn gē̂n kaì idoù agathḕ sphódra: kaì hymeîs hēsycházete? mḕ oknḗsēte toû poreuthē̂nai kaì eiseltheîn toû klēronomē̂sai tḕn gē̂n.

10
καὶ ἡνίκα ἂν ἔλθητε, εἰσελεύσεσθε πρὸς λαὸν ἐπ’ ἐλπίδι, καὶ ἡ γῆ πλατεῖα, ὅτι ἔδωκεν αὐτὴν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ὑμῶν, τόπος, ὅπου οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὑστέρημα παντὸς ῥήματος τῶν ἐν τῇ γῇ.

kaì hēníka àn élthēte, eiseleúsesthe pròs laòn ep’ elpídi, kaì hē gē̂ plateîa, hóti édōken autḕn ho theòs en cheirì hymō̂n, tópos, hópou ouk éstin ekeî hystérēma pantòs rhḗmatos tō̂n en tē̂i gē̂i.

11
Καὶ ἀπῆραν ἐκεῖθεν ἀπὸ δήμων τοῦ Δαν ἀπὸ Σαραα καὶ ἀπὸ Εσθαολ ἑξακόσιοι ἄνδρες ἐζωσμένοι σκεύη παρατάξεως.

Kaì apē̂ran ekeîthen apò dḗmōn toû Dan apò Saraa kaì apò Esthaol hexakósioi ándres ezōsménoi skeúē paratáxeōs.

12
καὶ ἀνέβησαν καὶ παρενέβαλον ἐν Καριαθιαριμ ἐν Ιουδα· διὰ τοῦτο ἐκλήθη ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ Παρεμβολὴ Δαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἰδοὺ ὀπίσω Καριαθιαριμ.

kaì anébēsan kaì parenébalon en Kariathiarim en Iouda: dià toûto eklḗthē en ekeínōi tō̂i tópōi Parembolḕ Dan héōs tē̂s hēméras taútēs, idoù opísō Kariathiarim.

13
καὶ παρῆλθον ἐκεῖθεν ὄρος Εϕραιμ καὶ ἦλθον ἕως οἴκου Μιχαια.

kaì parē̂lthon ekeîthen óros Ephraim kaì ē̂lthon héōs oíkou Michaia.

14
καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πεπορευμένοι κατασκέψασθαι τὴν γῆν Λαισα καὶ εἶπαν πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν ῎Εγνωτε ὅτι ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ εϕωδ καὶ θεραϕιν καὶ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν; καὶ νῦν γνῶτε ὅ τι ποιήσετε.

kaì apekríthēsan hoi pénte ándres hoi peporeuménoi katasképsasthai tḕn gē̂n Laisa kaì eîpan pròs toùs adelphoùs autō̂n ῎Egnōte hóti éstin en tō̂i oíkōi toútōi ephōd kaì theraphin kaì glyptòn kaì chōneutón? kaì nŷn gnō̂te hó ti poiḗsete.

15
καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ νεανίσκου τοῦ Λευίτου, οἶκον Μιχαια, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν εἰς εἰρήνην.

kaì exéklinan ekeî kaì eisē̂lthon eis tòn oîkon toû neanískou toû Leuítou, oîkon Michaia, kaì ērṓtēsan autòn eis eirḗnēn.

16
καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ ἀνεζωσμένοι τὰ σκεύη τῆς παρατάξεως αὐτῶν ἑστῶτες παρὰ θύρας τῆς πύλης, οἱ ἐκ τῶν υἱῶν Δαν.

kaì hoi hexakósioi ándres hoi anezōsménoi tà skeúē tē̂s paratáxeōs autō̂n hestō̂tes parà thýras tē̂s pýlēs, hoi ek tō̂n hyiō̂n Dan.

17
καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πορευθέντες κατασκέψασθαι τὴν γῆν

kaì anébēsan hoi pénte ándres hoi poreuthéntes katasképsasthai tḕn gē̂n

18
καὶ εἰσῆλθον ἐκεῖ εἰς οἶκον Μιχαια, καὶ ὁ ἱερεὺς ἑστώς· καὶ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ εϕωδ καὶ τὸ θεραϕιν καὶ τὸ χωνευτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ ἱερεύς Τί ὑμεῖς ποιεῖτε;

kaì eisē̂lthon ekeî eis oîkon Michaia, kaì ho hiereùs hestṓs: kaì élabon tò glyptòn kaì tò ephōd kaì tò theraphin kaì tò chōneutón. kaì eîpen pròs autoùs ho hiereús Tí hymeîs poieîte?

19
καὶ εἶπαν αὐτῷ Κώϕευσον, ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ στόμα σου καὶ δεῦρο μεθ’ ἡμῶν καὶ γενοῦ ἡμῖν εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα· μὴ ἀγαθὸν εἶναί σε ἱερέα οἴκου ἀνδρὸς ἑνὸς ἢ γενέσθαι σε ἱερέα ϕυλῆς καὶ οἴκου εἰς δῆμον Ισραηλ;

kaì eîpan autō̂i Kṓpheuson, epíthes tḕn cheîrá sou epì tò stóma sou kaì deûro meth’ hēmō̂n kaì genoû hēmîn eis patéra kaì eis hieréa: mḕ agathòn eînaí se hieréa oíkou andròs henòs ḕ genésthai se hieréa phylē̂s kaì oíkou eis dē̂mon Israēl?

20
καὶ ἠγαθύνθη ἡ καρδία τοῦ ἱερέως, καὶ ἔλαβεν τὸ εϕωδ καὶ τὸ θεραϕιν καὶ τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτὸν καὶ ἦλθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.

kaì ēgathýnthē hē kardía toû hieréōs, kaì élaben tò ephōd kaì tò theraphin kaì tò glyptòn kaì tò chōneutòn kaì ē̂lthen en mésōi toû laoû.

21
καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπῆλθαν· καὶ ἔθηκαν τὰ τέκνα καὶ τὴν κτῆσιν καὶ τὸ βάρος ἔμπροσθεν αὐτῶν.

kaì epéstrepsan kaì apē̂lthan: kaì éthēkan tà tékna kaì tḕn ktē̂sin kaì tò báros émprosthen autō̂n.

22
αὐτοὶ ἐμάκρυναν ἀπὸ οἴκου Μιχαια καὶ ἰδοὺ Μιχαιας καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν ταῖς οἰκίαις ταῖς μετὰ οἴκου Μιχαια ἐβόησαν καὶ κατελάβοντο τοὺς υἱοὺς Δαν.

autoì emákrynan apò oíkou Michaia kaì idoù Michaias kaì hoi ándres hoi en taîs oikíais taîs metà oíkou Michaia ebóēsan kaì katelábonto toùs hyioùs Dan.

23
καὶ ἐπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτῶν υἱοὶ Δαν καὶ εἶπαν τῷ Μιχαια Τί ἐστίν σοι, ὅτι ἐβόησας;

kaì epéstrepsan tò prósōpon autō̂n hyioì Dan kaì eîpan tō̂i Michaia Tí estín soi, hóti ebóēsas?

24
καὶ εἶπεν Μιχαιας ῞Οτι τὸ γλυπτόν μου, ὃ ἐποίησα, ἐλάβετε καὶ τὸν ἱερέα καὶ ἐπορεύθητε· καὶ τί ἐμοὶ ἔτι; καὶ τί τοῦτο λέγετε πρός με Τί κράζεις;

kaì eîpen Michaias ῞Oti tò glyptón mou, hò epoíēsa, elábete kaì tòn hieréa kaì eporeúthēte: kaì tí emoì éti? kaì tí toûto légete prós me Tí krázeis?

25
καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ Δαν Μὴ ἀκουσθήτω δὴ ϕωνή σου μεθ’ ἡμῶν, μήποτε συναντήσωσιν ἐν ἡμῖν ἄνδρες πικροὶ ψυχῇ καὶ προσθήσουσιν ψυχὴν καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ οἴκου σου.

kaì eîpon pròs autòn hoi hyioì Dan Mḕ akousthḗtō dḕ phōnḗ sou meth’ hēmō̂n, mḗpote synantḗsōsin en hēmîn ándres pikroì psychē̂i kaì prosthḗsousin psychḕn kaì tḕn psychḕn toû oíkou sou.

26
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Δαν εἰς ὁδὸν αὐτῶν· καὶ εἶδεν Μιχαιας ὅτι δυνατώτεροί εἰσιν ὑπὲρ αὐτόν, καὶ ἐπόστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì eporeúthēsan hoi hyioì Dan eis hodòn autō̂n: kaì eîden Michaias hóti dynatṓteroí eisin hypèr autón, kaì epóstrepsen eis tòn oîkon autoû.

27
Καὶ οἱ υἱοὶ Δαν ἔλαβον ὃ ἐποίησεν Μιχαιας, καὶ τὸν ἱερέα, ὃς ἦν αὐτῷ, καὶ ἦλθον ἐπὶ Λαισα ἐπὶ λαὸν ἡσυχάζοντα καὶ πεποιθότα ἐπ’ ἐλπίδι καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομϕαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί·

Kaì hoi hyioì Dan élabon hò epoíēsen Michaias, kaì tòn hieréa, hòs ē̂n autō̂i, kaì ē̂lthon epì Laisa epì laòn hēsycházonta kaì pepoithóta ep’ elpídi kaì epátaxan autoùs en stómati rhomphaías kaì tḕn pólin enéprēsan en pyrí:

28
καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος, ὅτι μακράν ἐστιν ἀπὸ Σιδωνίων, καὶ λόγος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς μετὰ ἀνθρώπου, καὶ αὐτὴ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ οἴκου Ρααβ. καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν καὶ κατεσκήνωσαν ἐν αὐτῇ

kaì ouk ē̂n ho rhyómenos, hóti makrán estin apò Sidōníōn, kaì lógos ouk éstin autoîs metà anthrṓpou, kaì autḕ en tē̂i koiládi toû oíkou Raab. kaì ōikodómēsan tḕn pólin kaì kateskḗnōsan en autē̂i

29
καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Δαν ἐν ὀνόματι Δαν πατρὸς αὐτῶν, ὃς ἐτέχθη τῷ Ισραηλ· καὶ Ουλαμαις τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τὸ πρότερον.

kaì ekálesan tò ónoma tē̂s póleōs Dan en onómati Dan patròs autō̂n, hòs etéchthē tō̂i Israēl: kaì Oulamais tò ónoma tē̂s póleōs tò próteron.

30
καὶ ἔστησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Δαν τὸ γλυπτόν· καὶ Ιωναθαμ υἱὸς Γηρσομ υἱὸς Μανασση, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖς τῇ ϕυλῇ Δαν ἕως ἡμέρας ἀποικίας τῆς γῆς.

kaì éstēsan heautoîs hoi hyioì Dan tò glyptón: kaì Iōnatham hyiòs Gērsom hyiòs Manassē, autòs kaì hoi hyioì autoû ē̂san hiereîs tē̂i phylē̂i Dan héōs hēméras apoikías tē̂s gē̂s.

31
καὶ ἔθηκαν αὐτοῖς τὸ γλυπτόν, ὃ ἐποίησεν Μιχαιας, πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἦν ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν Σηλωμ.

kaì éthēkan autoîs tò glyptón, hò epoíēsen Michaias, pásas tàs hēméras, hàs ē̂n ho oîkos toû theoû en Sēlōm.