Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ’Ανεβίβασα ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ εἶπα Οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·

Kaì anébē ángelos kyríou apò Galgal epì tòn Klauthmō̂na kaì epì Baithēl kaì epì tòn oîkon Israēl kaì eîpen pròs autoús Táde légei kýrios ’Anebíbasa hymâs ex Aigýptou kaì eisḗgagon hymâs eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosa toîs patrásin hymō̂n, kaì eîpa Ou diaskedásō tḕn diathḗkēn mou tḕn meth’ hymō̂n eis tòn aiō̂na:

2
καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν προσκυνήσετε, ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καθελεῖτε. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς ϕωνῆς μου, ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε.

kaì hymeîs ou diathḗsesthe diathḗkēn toîs enkathēménois eis tḕn gē̂n taútēn oudè toîs theoîs autō̂n proskynḗsete, allà tà glyptà autō̂n syntrípsete kaì tà thysiastḗria autō̂n katheleîte. kaì ouk eisēkoúsate tē̂s phōnē̂s mou, hóti taûta epoiḗsate.

3
κἀγὼ εἶπον Οὐ μὴ ἐξαρῶ αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον.

kagṑ eîpon Ou mḕ exarō̂ autoùs ek prosṓpou hymō̂n, kaì ésontai hymîn eis synochás, kaì hoi theoì autō̂n ésontai hymîn eis skándalon.

4
καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ἐπῆραν ὁ λαὸς τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.

kaì egéneto hōs elálēsen ho ángelos kyríou toùs lógous toútous pròs pántas hyioùs Israēl, kaì epē̂ran ho laòs tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan.

5
καὶ ἐπωνόμασαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμῶνες· καὶ ἐθυσίασαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ.

kaì epōnómasan tò ónoma toû tópou ekeínou Klauthmō̂nes: kaì ethysíasan ekeî tō̂i kyríōi.

6
Καὶ ἐξαπέστειλεν ’Ιησοῦς τὸν λαόν, καὶ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν.

Kaì exapésteilen ’Iēsoûs tòn laón, kaì ē̂lthen anḕr eis tḕn klēronomían autoû kataklēronomē̂sai tḕn gē̂n.

7
καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ’Ιησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ ’Ιησοῦ, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα, ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ισραηλ.

kaì edoúleusen ho laòs tō̂i kyríōi pásas tàs hēméras ’Iēsoû kaì pásas tàs hēméras tō̂n presbytérōn, hósoi emakroēméreusan metà ’Iēsoû, hósoi égnōsan pân tò érgon kyríou tò méga, hò epoíēsen en tō̂i Israēl.

8
καὶ ἐτελεύτησεν ’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν.

kaì eteleútēsen ’Iēsoûs hyiòs Nauē doûlos kyríou hyiòs hekatòn déka etō̂n.

9
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν θαμναθαρες ἐν ὄρει Εϕραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας.

kaì éthapsan autòn en horíōi tē̂s klēronomías autoû en thamnathares en órei Ephraim apò borrâ toû órous Gaas.

10
καί γε πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ’ αὐτούς, οἳ οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καί γε τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ισραηλ.

kaí ge pâsa hē geneà ekeínē prosetéthēsan pròs toùs patéras autō̂n, kaì anéstē geneà hetéra met’ autoús, hoì ouk égnōsan tòn kýrion kaí ge tò érgon, hò epoíēsen en tō̂i Israēl.

11
Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς Βααλιμ.

Kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl tò ponēròn enṓpion kyríou kaì elátreusan toîs Baalim.

12
καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον

kaì enkatélipon tòn kýrion tòn theòn tō̂n patérōn autō̂n tòn exagagónta autoùs ek gē̂s Aigýptou kaì eporeúthēsan opísō theō̂n hetérōn apò tō̂n theō̂n tō̂n ethnō̂n tō̂n perikýklōi autō̂n kaì prosekýnēsan autoîs kaì parṓrgisan tòn kýrion

13
καὶ ἐγκατέλιπον αὐτὸν καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ καὶ ταῖς ’Αστάρταις.

kaì enkatélipon autòn kaì elátreusan tō̂i Baal kaì taîs ’Astártais.

14
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας προνομευόντων, καὶ κατεπρονόμευσαν αὐτούς· καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χερσὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἔτι ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios en tō̂i Israēl kaì parédōken autoùs eis cheîras pronomeuóntōn, kaì katepronómeusan autoús: kaì apédoto autoùs en chersì tō̂n echthrō̂n autō̂n kyklóthen, kaì ouk ēdynḗthēsan éti antistē̂nai katà prósōpon tō̂n echthrō̂n autō̂n.

15
ἐν πᾶσιν, οἷς ἐξεπορεύοντο, καὶ χεὶρ κυρίου ἦν ἐπ’ αὐτοὺς εἰς κακά, καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος αὐτοῖς, καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σϕόδρα.

en pâsin, hoîs exeporeúonto, kaì cheìr kyríou ē̂n ep’ autoùs eis kaká, kathṑs elálēsen kýrios kaì kathṑs ṓmosen kýrios autoîs, kaì exéthlipsen autoùs sphódra.

16
καὶ ἤγειρεν κύριος κριτάς, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς κύριος ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς.

kaì ḗgeiren kýrios kritás, kaì ésōsen autoùs kýrios ek cheiròs tō̂n pronomeuóntōn autoús.

17
καί γε τῶν κριτῶν οὐχ ὑπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς· καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν τῶν λόγων κυρίου, οὐκ ἐποίησαν οὕτως.

kaí ge tō̂n kritō̂n ouch hypḗkousan, hóti exepórneusan opísō theō̂n hetérōn kaì prosekýnēsan autoîs: kaì exéklinan tachỳ ek tē̂s hodoû, hē̂s eporeúthēsan hoi patéres autō̂n toû eisakoúein tō̂n lógōn kyríou, ouk epoíēsan hoútōs.

18
καὶ ὅτι ἤγειρεν κύριος κριτὰς αὐτοῖς, καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ, ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺς καὶ ἐκθλιβόντων αὐτούς.

kaì hóti ḗgeiren kýrios kritàs autoîs, kaì ē̂n kýrios metà toû kritoû kaì ésōsen autoùs ek cheiròs echthrō̂n autō̂n pásas tàs hēméras toû kritoû, hóti pareklḗthē kýrios apò toû stenagmoû autō̂n apò prosṓpou tō̂n poliorkoúntōn autoùs kaì ekthlibóntōn autoús.

19
καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν ὁ κριτής, καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέϕθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖς· οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὰς σκληράς.

kaì egéneto hōs apéthnēisken ho kritḗs, kaì apéstrepsan kaì pálin diéphtheiran hypèr toùs patéras autō̂n poreúesthai opísō theō̂n hetérōn latreúein autoîs kaì proskyneîn autoîs: ouk apérripsan tà epitēdeúmata autō̂n kaì tàs hodoùs autō̂n tàs sklērás.

20
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν ’Ανθ’ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπον τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου, ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν τῆς ϕωνῆς μου,

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios en tō̂i Israēl kaì eîpen ’Anth’ hō̂n hósa enkatélipon tò éthnos toûto tḕn diathḗkēn mou, hḕn eneteilámēn toîs patrásin autō̂n, kaì ouk eisḗkousan tē̂s phōnē̂s mou,

21
καί γε ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὧν κατέλιπεν ’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη ἐν τῇ γῇ καὶ ἀϕῆκεν,

kaí ge egṑ ou prosthḗsō toû exârai ándra ek prosṓpou autō̂n apò tō̂n ethnō̂n, hō̂n katélipen ’Iēsoûs hyiòs Nauē en tē̂i gē̂i kaì aphē̂ken,

22
τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ ϕυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον ἐϕύλαξαν οἱ πατέρες αὐτῶν, ἢ οὔ.

toû peirásai en autoîs tòn Israēl ei phylássontai tḕn hodòn kyríou poreúesthai en autē̂i, hòn trópon ephýlaxan hoi patéres autō̂n, ḕ oú.

23
καὶ ἀϕῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ ’Ιησοῦ.

kaì aphē̂ken kýrios tà éthnē taûta toû mḕ exârai autà tò táchos kaì ou parédōken autà en cheirì ’Iēsoû.