Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη ἡ συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ τοῦ Γαλααδ πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα.

Kaì exē̂lthon pántes hoi hyioì Israēl, kaì exekklēsiásthē hē synagōgḕ hōs anḕr heîs apò Dan kaì héōs Bērsabee kaì gē̂ toû Galaad pròs kýrion eis Massēpha.

2
καὶ ἐστάθησαν κατὰ πρόσωπον κυρίου πᾶσαι αἱ ϕυλαὶ τοῦ Ισραηλ ἐν ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν, ἕλκοντες ῥομϕαίαν.

kaì estáthēsan katà prósōpon kyríou pâsai hai phylaì toû Israēl en ekklēsíāi toû laoû toû theoû, tetrakósiai chiliádes andrō̂n pezō̂n, hélkontes rhomphaían.

3
καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Μασσηϕα. καὶ ἐλθόντες εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Λαλήσατε ποῦ ἐγένετο ἡ πονηρία αὕτη.

kaì ḗkousan hoi hyioì Beniamin hóti anébēsan hoi hyioì Israēl eis Massēpha. kaì elthóntes eîpan hoi hyioì Israēl Lalḗsate poû egéneto hē ponēría haútē.

4
καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ Λευίτης ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς ϕονευθείσης καὶ εἶπεν Εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου τοῦ αὐλισθῆναι.

kaì apekríthē ho anḕr ho Leuítēs ho anḕr tē̂s gynaikòs tē̂s phoneutheísēs kaì eîpen Eis Gabaa tē̂s Beniamin ē̂lthon egṑ kaì hē pallakḗ mou toû aulisthē̂nai.

5
καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ ἐμὲ οἱ ἄνδρες τῆς Γαβαα καὶ ἐκύκλωσαν ἐπ’ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυκτός· ἐμὲ ἠθέλησαν ϕονεῦσαι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἀπέθανεν.

kaì anéstēsan ep’ emè hoi ándres tē̂s Gabaa kaì ekýklōsan ep’ emè epì tḕn oikían nyktós: emè ēthélēsan phoneûsai kaì tḕn pallakḗn mou etapeínōsan kaì apéthanen.

6
καὶ ἐκράτησα τὴν παλλακήν μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἀπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας υἱῶν Ισραηλ, ὅτι ἐποίησαν ζεμα καὶ ἀπόπτωμα ἐν Ισραηλ.

kaì ekrátēsa tḕn pallakḗn mou kaì emélisa autḕn kaì apésteila en pantì horíōi klēronomías hyiō̂n Israēl, hóti epoíēsan zema kaì apóptōma en Israēl.

7
ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς, υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλὴν ἐκεῖ.

idoù pántes hymeîs, hyioì Israēl, dóte heautoîs lógon kaì boulḕn ekeî.

8
καὶ ἀνέστη πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς λέγοντες Οὐκ ἀπελευσόμεθα ἀνὴρ εἰς σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπιστρέψομεν ἀνὴρ εἰς οἶκον αὐτοῦ.

kaì anéstē pâs ho laòs hōs anḕr heîs légontes Ouk apeleusómetha anḕr eis skḗnōma autoû kaì ouk epistrépsomen anḕr eis oîkon autoû.

9
καὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ποιηθήσεται τῇ Γαβαα· ἀναβησόμεθα ἐπ’ αὐτὴν ἐν κλήρῳ,

kaì nŷn toûto tò rhē̂ma, hò poiēthḗsetai tē̂i Gabaa: anabēsómetha ep’ autḕn en klḗrōi,

10
πλὴν λημψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν εἰς πάσας ϕυλὰς Ισραηλ καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τοῦ ποιῆσαι ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς Γαβαα Βενιαμιν ποιῆσαι αὐτῇ κατὰ πᾶν τὸ ἀπόπτωμα, ὃ ἐποίησεν ἐν Ισραηλ.

plḕn lēmpsómetha déka ándras toîs hekatòn eis pásas phylàs Israēl kaì hekatòn toîs chilíois kaì chilíous toîs myríois labeîn episitismòn toû poiē̂sai eltheîn autoùs eis Gabaa Beniamin poiē̂sai autē̂i katà pân tò apóptōma, hò epoíēsen en Israēl.

11
καὶ συνήχθη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς τὴν πόλιν ὡς ἀνὴρ εἷς.

kaì synḗchthē pâs anḕr Israēl eis tḕn pólin hōs anḕr heîs.

12
Καὶ ἀπέστειλαν αἱ ϕυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ ϕυλῇ Βενιαμιν λέγοντες Τίς ἡ πονηρία αὕτη ἡ γενομένη ἐν ὑμῖν;

Kaì apésteilan hai phylaì Israēl ándras en pásēi phylē̂i Beniamin légontes Tís hē ponēría haútē hē genoménē en hymîn?

13
καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας υἱοὺς παρανόμων τοὺς ἐν Γαβαα, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐκκαθαριοῦμεν πονηρίαν ἀπὸ Ισραηλ. καὶ οὐκ εὐδόκησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀκοῦσαι τῆς ϕωνῆς τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì nŷn dóte toùs ándras hyioùs paranómōn toùs en Gabaa, kaì thanatṓsomen autoùs kaì ekkatharioûmen ponērían apò Israēl. kaì ouk eudókēsan hoi hyioì Beniamin akoûsai tē̂s phōnē̂s tō̂n adelphō̂n autō̂n hyiō̂n Israēl.

14
καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς Γαβαα ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ.

kaì synḗchthēsan hoi hyioì Beniamin apò tō̂n póleōn autō̂n eis Gabaa exeltheîn eis parátaxin pròs hyioùs Israēl.

15
καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν πόλεων εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες, ἀνὴρ ἕλκων ῥομϕαίαν, ἐκτὸς τῶν οἰκούντων τὴν Γαβαα, οἳ ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ

kaì epesképēsan hoi hyioì Beniamin en tē̂i hēmérāi ekeínēi apò tō̂n póleōn eíkosi treîs chiliádes, anḕr hélkōn rhomphaían, ektòs tō̂n oikoúntōn tḕn Gabaa, hoì epesképēsan heptakósioi ándres eklektoì

16
ἐκ παντὸς λαοῦ ἀμϕοτεροδέξιοι· πάντες οὗτοι σϕενδονῆται ἐν λίθοις πρὸς τρίχα καὶ οὐκ ἐξαμαρτάνοντες.

ek pantòs laoû amphoterodéxioi: pántes hoûtoi sphendonē̂tai en líthois pròs trícha kaì ouk examartánontes.

17
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν ἐκτὸς τοῦ Βενιαμιν τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν ἑλκόντων ῥομϕαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες παρατάξεως.

kaì anḕr Israēl epesképēsan ektòs toû Beniamin tetrakósiai chiliádes andrō̂n helkóntōn rhomphaían: pántes hoûtoi ándres paratáxeōs.

18
καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἠρώτησαν ἐν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἐν ἀρχῇ εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν; καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἐν ἀρχῇ ἀναβήσεται ἀϕηγούμενος.

kaì anéstēsan kaì anébēsan eis Baithēl kaì ērṓtēsan en tō̂i theō̂i kaì eîpan hoi hyioì Israēl Tís anabḗsetai hēmîn en archē̂i eis parátaxin pròs hyioùs Beniamin? kaì eîpen kýrios Ioudas en archē̂i anabḗsetai aphēgoúmenos.

19
καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πρωὶ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Γαβαα.

kaì anéstēsan hoi hyioì Israēl tò prōì kaì parenébalon epì Gabaa.

20
καὶ ἐξῆλθον πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς παράταξιν πρὸς Βενιαμιν καὶ συνῆψαν αὐτοῖς ἐπὶ Γαβαα.

kaì exē̂lthon pâs anḕr Israēl eis parátaxin pròs Beniamin kaì synē̂psan autoîs epì Gabaa.

21
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἀπὸ τῆς Γαβαα καὶ διέϕθειραν ἐν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Beniamin apò tē̂s Gabaa kaì diéphtheiran en Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi dýo kaì eíkosi chiliádas andrō̂n epì tḕn gē̂n.

22
καὶ ἐνίσχυσαν ἀνὴρ Ισραηλ καὶ προσέθηκαν συνάψαι παράταξιν ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου συνῆψαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ.

kaì eníschysan anḕr Israēl kaì proséthēkan synápsai parátaxin en tō̂i tópōi, hópou synē̂psan en tē̂i hēmérāi tē̂i prṓtēi.

23
καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἠρώτησαν ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶμεν ἐγγίσαι εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἀδελϕοὺς ἡμῶν; καὶ εἶπεν κύριος ’Ανάβητε πρὸς αὐτούς.

kaì anébēsan hoi hyioì Israēl kaì éklausan enṓpion kyríou héōs hespéras kaì ērṓtēsan en kyríōi légontes Ei prosthō̂men engísai eis parátaxin pròs hyioùs Beniamin adelphoùs hēmō̂n? kaì eîpen kýrios ’Anábēte pròs autoús.

24
Καὶ προσῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ.

Kaì prosē̂lthon hoi hyioì Israēl pròs hyioùs Beniamin en tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi.

25
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς Γαβαα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέϕθειραν ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ ἔτι ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν· πάντες οὗτοι ἕλκοντες ῥομϕαίαν.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Beniamin eis synántēsin autoîs apò tē̂s Gabaa en tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi kaì diéphtheiran apò hyiō̂n Israēl éti oktōkaídeka chiliádas andrō̂n epì tḕn gē̂n: pántes hoûtoi hélkontes rhomphaían.

26
καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἦλθον εἰς Βαιθηλ καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἕως ἑσπέρας καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας ἐνώπιον κυρίου·

kaì anébēsan pántes hoi hyioì Israēl kaì pâs ho laòs kaì ē̂lthon eis Baithēl kaì éklausan kaì ekáthisan ekeî enṓpion kyríou kaì enḗsteusan en tē̂i hēmérāi ekeínēi héōs hespéras kaì anḗnenkan holokautṓseis kaì teleías enṓpion kyríou:

27
ὅτι ἐκεῖ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ,

hóti ekeî kibōtòs diathḗkēs kyríou toû theoû,

28
καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων παρεστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἀδελϕοὺς ἡμῶν ἢ ἐπίσχωμεν; καὶ εἶπεν κύριος ’Ανάβητε, ὅτι αὔριον δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν.

kaì Phinees hyiòs Eleazar hyioû Aarōn parestēkṑs enṓpion autē̂s en taîs hēmérais ekeínais. kaì epērṓtēsan hoi hyioì Israēl en kyríōi légontes Ei prosthō̂men éti exeltheîn eis parátaxin pròs hyioùs Beniamin adelphoùs hēmō̂n ḕ epíschōmen? kaì eîpen kýrios ’Anábēte, hóti aúrion dṓsō autoùs eis tàs cheîras hymō̂n.

29
Καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔνεδρα τῇ Γαβαα κύκλῳ.

Kaì éthēkan hoi hyioì Israēl énedra tē̂i Gabaa kýklōi.

30
καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ συνῆψαν πρὸς τὴν Γαβαα ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ.

kaì anébēsan hoi hyioì Israēl pròs hyioùs Beniamin en tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi kaì synē̂psan pròs tḕn Gabaa hōs hápax kaì hápax.

31
καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰς συνάντησιν τοῦ λαοῦ καὶ ἐξεκενώθησαν τῆς πόλεως καὶ ἤρξαντο πατάσσειν ἀπὸ τοῦ λαοῦ τραυματίας ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἥ ἐστιν μία ἀναβαίνουσα εἰς Βαιθηλ καὶ μία εἰς Γαβαα ἐν ἀγρῷ, ὡς τριάκοντα ἄνδρας ἐν Ισραηλ.

kaì exē̂lthon hoi hyioì Beniamin eis synántēsin toû laoû kaì exekenṓthēsan tē̂s póleōs kaì ḗrxanto patássein apò toû laoû traumatías hōs hápax kaì hápax en taîs hodoîs, hḗ estin mía anabaínousa eis Baithēl kaì mía eis Gabaa en agrō̂i, hōs triákonta ándras en Israēl.

32
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν Πίπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡς τὸ πρῶτον. καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἶπον Φύγωμεν καὶ ἐκκενώσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως εἰς τὰς ὁδούς· καὶ ἐποίησαν οὕτως.

kaì eîpan hoi hyioì Beniamin Píptousin enṓpion hēmō̂n hōs tò prō̂ton. kaì hoi hyioì Israēl eîpon Phýgōmen kaì ekkenṓsōmen autoùs apò tē̂s póleōs eis tàs hodoús: kaì epoíēsan hoútōs.

33
καὶ πᾶς ἀνὴρ ἀνέστη ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ συνῆψαν ἐν Βααλθαμαρ, καὶ τὸ ἔνεδρον Ισραηλ ἐπήρχετο ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ ἀπὸ Μααραγαβε.

kaì pâs anḕr anéstē ek toû tópou autoû kaì synē̂psan en Baalthamar, kaì tò énedron Israēl epḗrcheto ek toû tópou autoû apò Maaragabe.

34
καὶ ἦλθον ἐξ ἐναντίας Γαβαα δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ παράταξις βαρεῖα· καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ϕθάνει ἐπ’ αὐτοὺς ἡ κακία.

kaì ē̂lthon ex enantías Gabaa déka chiliádes andrō̂n eklektō̂n ek pantòs Israēl kaì parátaxis bareîa: kaì autoì ouk égnōsan hóti phthánei ep’ autoùs hē kakía.

35
καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν Βενιαμιν ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ, καὶ διέϕθειραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ τοῦ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδας καὶ ἑκατὸν ἄνδρας· πάντες οὗτοι εἷλκον ῥομϕαίαν.

kaì epátaxen kýrios tòn Beniamin enṓpion hyiō̂n Israēl, kaì diéphtheiran hoi hyioì Israēl ek toû Beniamin en tē̂i hēmérāi ekeínēi eíkosi kaì pénte chiliádas kaì hekatòn ándras: pántes hoûtoi heîlkon rhomphaían.

36
καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἐπλήγησαν· καὶ ἔδωκεν ἀνὴρ Ισραηλ τόπον τῷ Βενιαμιν, ὅτι ἤλπισαν πρὸς τὸ ἔνεδρον, ὃ ἔθηκαν ἐπὶ τὴν Γαβαα.

kaì eîdon hoi hyioì Beniamin hóti eplḗgēsan: kaì édōken anḕr Israēl tópon tō̂i Beniamin, hóti ḗlpisan pròs tò énedron, hò éthēkan epì tḕn Gabaa.

37
καὶ ἐν τῷ αὐτοὺς ὑποχωρῆσαι καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκινήθη καὶ ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν Γαβαα, καὶ ἐξεχύθη τὸ ἔνεδρον καὶ ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομϕαίας.

kaì en tō̂i autoùs hypochōrē̂sai kaì tò énedron ekinḗthē kaì exéteinan epì tḕn Gabaa, kaì exechýthē tò énedron kaì epátaxan tḕn pólin en stómati rhomphaías.

38
καὶ σημεῖον ἦν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μετὰ τοῦ ἐνέδρου τῆς μάχης ἀνενέγκαι αὐτοὺς σύσσημον καπνοῦ ἀπὸ τῆς πόλεως.

kaì sēmeîon ē̂n toîs hyioîs Israēl metà toû enédrou tē̂s máchēs anenénkai autoùs sýssēmon kapnoû apò tē̂s póleōs.

39
καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι προκατελάβετο τὸ ἔνεδρον τὴν Γαβαα, καὶ ἔστησαν ἐν τῇ παρατάξει, καὶ Βενιαμιν ἤρξατο πατάσσειν τραυματίας ἐν ἀνδράσιν Ισραηλ ὡς τριάκοντα ἄνδρας, ὅτι εἶπαν Πάλιν πτώσει πίπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡς ἡ παράταξις ἡ πρώτη.

kaì eîdon hoi hyioì Israēl hóti prokatelábeto tò énedron tḕn Gabaa, kaì éstēsan en tē̂i paratáxei, kaì Beniamin ḗrxato patássein traumatías en andrásin Israēl hōs triákonta ándras, hóti eîpan Pálin ptṓsei píptousin enṓpion hēmō̂n hōs hē parátaxis hē prṓtē.

40
καὶ τὸ σύσσημον ἀνέβη ἐπὶ πλεῖον ἐπὶ τῆς πόλεως ὡς στῦλος καπνοῦ· καὶ ἐπέβλεψεν Βενιαμιν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἀνέβη ἡ συντέλεια τῆς πόλεως ἕως οὐρανοῦ.

kaì tò sýssēmon anébē epì pleîon epì tē̂s póleōs hōs stŷlos kapnoû: kaì epéblepsen Beniamin opísō autoû, kaì idoù anébē hē syntéleia tē̂s póleōs héōs ouranoû.

41
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἐπέστρεψεν, καὶ ἔσπευσαν ἄνδρες Βενιαμιν, ὅτι εἶδον ὅτι συνήντησεν ἐπ’ αὐτοὺς ἡ πονηρία.

kaì anḕr Israēl epéstrepsen, kaì éspeusan ándres Beniamin, hóti eîdon hóti synḗntēsen ep’ autoùs hē ponēría.

42
καὶ ἐπέβλεψαν ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ εἰς ὁδὸν τῆς ἐρήμου καὶ ἔϕυγον, καὶ ἡ παράταξις ἔϕθασεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων διέϕθειρον αὐτοὺς ἐν μέσῳ αὐτῶν.

kaì epéblepsan enṓpion hyiō̂n Israēl eis hodòn tē̂s erḗmou kaì éphygon, kaì hē parátaxis éphthasen ep’ autoús, kaì hoi apò tō̂n póleōn diéphtheiron autoùs en mésōi autō̂n.

43
καὶ κατέκοπτον τὸν Βενιαμιν καὶ ἐδίωξαν αὐτὸν ἀπὸ Νουα κατὰ πόδα αὐτοῦ ἕως ἀπέναντι Γαβαα πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου.

kaì katékopton tòn Beniamin kaì edíōxan autòn apò Noua katà póda autoû héōs apénanti Gabaa pròs anatolàs hēlíou.

44
καὶ ἔπεσαν ἀπὸ Βενιαμιν δέκα ὀκτὼ χιλιάδες ἀνδρῶν· οἱ πάντες οὗτοι ἄνδρες δυνάμεως.

kaì épesan apò Beniamin déka oktṑ chiliádes andrō̂n: hoi pántes hoûtoi ándres dynámeōs.

45
καὶ ἐπέβλεψαν οἱ λοιποὶ καὶ ἔϕευγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν τοῦ Ρεμμων, καὶ ἐκαλαμήσαντο ἐξ αὐτῶν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πεντακισχιλίους ἄνδρας· καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτῶν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕως Γεδαν καὶ ἐπάταξαν ἐξ αὐτῶν δισχιλίους ἄνδρας.

kaì epéblepsan hoi loipoì kaì épheugon eis tḕn érēmon pròs tḕn pétran toû Remmōn, kaì ekalamḗsanto ex autō̂n hoi hyioì Israēl pentakischilíous ándras: kaì katébēsan opísō autō̂n hoi hyioì Israēl héōs Gedan kaì epátaxan ex autō̂n dischilíous ándras.

46
καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ πίπτοντες ἀπὸ Βενιαμιν εἴκοσι πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν ἑλκόντων ῥομϕαίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· οἱ πάντες οὗτοι ἄνδρες δυνάμεως.

kaì egénonto pántes hoi píptontes apò Beniamin eíkosi pénte chiliádes andrō̂n helkóntōn rhomphaían en tē̂i hēmérāi ekeínēi: hoi pántes hoûtoi ándres dynámeōs.

47
καὶ ἐπέβλεψαν οἱ λοιποὶ καὶ ἔϕυγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν τοῦ Ρεμμων, ἑξακόσιοι ἄνδρες, καὶ ἐκάθισαν ἐν πέτρᾳ Ρεμμων τέσσαρας μῆνας.

kaì epéblepsan hoi loipoì kaì éphygon eis tḕn érēmon pròs tḕn pétran toû Remmōn, hexakósioi ándres, kaì ekáthisan en pétrāi Remmōn téssaras mē̂nas.

48
καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπέστρεψαν πρὸς υἱοὺς Βενιαμιν καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομϕαίας ἀπὸ πόλεως Μεθλα καὶ ἕως κτήνους καὶ ἕως παντὸς τοῦ εὑρισκομένου εἰς πάσας τὰς πόλεις· καὶ τὰς πόλεις τὰς εὑρεθείσας ἐνέπρησαν ἐν πυρί.

kaì hoi hyioì Israēl epéstrepsan pròs hyioùs Beniamin kaì epátaxan autoùs en stómati rhomphaías apò póleōs Methla kaì héōs ktḗnous kaì héōs pantòs toû heuriskoménou eis pásas tàs póleis: kaì tàs póleis tàs heuretheísas enéprēsan en pyrí.