Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου · καὶ Αωδ ἀπέθανεν.

Kaì proséthento hoi hyioì Israēl poiē̂sai tò ponēròn enṓpion kyríou : kaì Aōd apéthanen.

2
καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Ιαβιν βασιλέως Χανααν, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασωρ· καὶ ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτοῦ Σισαρα, καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Αρισωθ τῶν ἐθνῶν.

kaì apédoto autoùs kýrios en cheirì Iabin basiléōs Chanaan, hòs ebasíleusen en Asōr: kaì ho árchōn tē̂s dynámeōs autoû Sisara, kaì autòs katṓikei en Arisōth tō̂n ethnō̂n.

3
καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον, ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς ἔθλιψεν τὸν Ισραηλ κατὰ κράτος εἴκοσι ἔτη.

kaì ekékraxan hoi hyioì Israēl pròs kýrion, hóti ennakósia hármata sidērâ ē̂n autō̂i, kaì autòs éthlipsen tòn Israēl katà krátos eíkosi étē.

4
Καὶ Δεββωρα γυνὴ προϕῆτις γυνὴ Λαϕιδωθ, αὐτὴ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.

Kaì Debbōra gynḕ prophē̂tis gynḕ Laphidōth, autḕ ékrinen tòn Israēl en tō̂i kairō̂i ekeínōi.

5
καὶ αὐτὴ ἐκάθητο ὑπὸ ϕοίνικα Δεββωρα ἀνὰ μέσον τῆς Ραμα καὶ ἀνὰ μέσον τῆς Βαιθηλ ἐν τῷ ὄρει Εϕραιμ, καὶ ἀνέβαινον πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς κρίσιν.

kaì autḕ ekáthēto hypò phoínika Debbōra anà méson tē̂s Rama kaì anà méson tē̂s Baithēl en tō̂i órei Ephraim, kaì anébainon pròs autḕn hoi hyioì Israēl eis krísin.

6
καὶ ἀπέστειλεν Δεββωρα καὶ ἐκάλεσεν τὸν Βαρακ υἱὸν Αβινεεμ ἐκ Καδης Νεϕθαλι καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οὐχὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ σοὶ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὄρος θαβωρ καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱῶν Νεϕθαλι καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαβουλων;

kaì apésteilen Debbōra kaì ekálesen tòn Barak hyiòn Abineem ek Kadēs Nephthali kaì eîpen pròs autón Ouchì eneteílato kýrios ho theòs Israēl soì kaì apeleúsēi eis óros thabōr kaì lḗmpsēi metà seautoû déka chiliádas andrō̂n ek tō̂n hyiō̂n Nephthali kaì ek tō̂n hyiō̂n Zaboulōn?

7
καὶ ἐπάξω πρὸς σὲ εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων τὸν Σισαρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως Ιαβιν καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτὸν εἰς τὰς χεῖράς σου.

kaì epáxō pròs sè eis tòn cheimárroun Kisōn tòn Sisara árchonta tē̂s dynámeōs Iabin kaì tà hármata autoû kaì tò plē̂thos autoû kaì paradṓsō autòn eis tàs cheîrás sou.

8
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Βαρακ ’Εὰν πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, πορεύσομαι, καὶ ἐὰν μὴ πορευθῇς, οὐ πορεύσομαι· ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ εὐοδοῖ τὸν ἄγγελον κύριος μετ’ ἐμοῦ.

kaì eîpen pròs autḕn Barak ’Eàn poreuthē̂is met’ emoû, poreúsomai, kaì eàn mḕ poreuthē̂is, ou poreúsomai: hóti ouk oîda tḕn hēméran, en hē̂i euodoî tòn ángelon kýrios met’ emoû.

9
καὶ εἶπεν Πορευομένη πορεύσομαι μετὰ σοῦ· πλὴν γίνωσκε ὅτι οὐκ ἔσται τὸ προτέρημά σου ἐπὶ τὴν ὁδόν, ἣν σὺ πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώσεται κύριος τὸν Σισαρα. καὶ ἀνέστη Δεββωρα καὶ ἐπορεύθη μετὰ Βαρακ ἐκ Καδης.

kaì eîpen Poreuoménē poreúsomai metà soû: plḕn gínōske hóti ouk éstai tò protérēmá sou epì tḕn hodón, hḕn sỳ poreúēi, hóti en cheirì gynaikòs apodṓsetai kýrios tòn Sisara. kaì anéstē Debbōra kaì eporeúthē metà Barak ek Kadēs.

10
καὶ ἐβόησεν Βαρακ τὸν Ζαβουλων καὶ τὸν Νεϕθαλι ἐκ Καδης, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πόδας αὐτοῦ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ Δεββωρα.

kaì ebóēsen Barak tòn Zaboulōn kaì tòn Nephthali ek Kadēs, kaì anébēsan katà pódas autoû déka chiliádes andrō̂n: kaì anébē met’ autoû Debbōra.

11
καὶ Χαβερ ὁ Κιναῖος ἐχωρίσθη ἀπὸ Καινα ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιωβαβ γαμβροῦ Μωυσῆ καὶ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἕως δρυὸς πλεονεκτούντων, ἥ ἐστιν ἐχόμενα Κεδες.

kaì Chaber ho Kinaîos echōrísthē apò Kaina apò tō̂n hyiō̂n Iōbab gambroû Mōysē̂ kaì épēxen tḕn skēnḕn autoû héōs dryòs pleonektoúntōn, hḗ estin echómena Kedes.

12
Καὶ ἀνηγγέλη Σισαρα ὅτι ἀνέβη Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ εἰς ὄρος θαβωρ.

Kaì anēngélē Sisara hóti anébē Barak hyiòs Abineem eis óros thabōr.

13
καὶ ἐκάλεσεν Σισαρα πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ, ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ, καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Αρισωθ τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων.

kaì ekálesen Sisara pánta tà hármata autoû, ennakósia hármata sidērâ, kaì pánta tòn laòn tòn met’ autoû apò Arisōth tō̂n ethnō̂n eis tòn cheimárroun Kisōn.

14
καὶ εἶπεν Δεββωρα πρὸς Βαρακ ’Ανάστηθι, ὅτι αὕτη ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ παρέδωκεν κύριος τὸν Σισαρα ἐν τῇ χειρί σου, ὅτι κύριος ἐξελεύσεται ἔμπροσθέν σου. καὶ κατέβη Βαρακ ἀπὸ τοῦ ὄρους θαβωρ καὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì eîpen Debbōra pròs Barak ’Anástēthi, hóti haútē hē hēméra, en hē̂i parédōken kýrios tòn Sisara en tē̂i cheirí sou, hóti kýrios exeleúsetai émprosthén sou. kaì katébē Barak apò toû órous thabōr kaì déka chiliádes andrō̂n opísō autoû.

15
καὶ ἐξέστησεν κύριος τὸν Σισαρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ῥομϕαίας ἐνώπιον Βαρακ· καὶ κατέβη Σισαρα ἐπάνωθεν τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔϕυγεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.

kaì exéstēsen kýrios tòn Sisara kaì pánta tà hármata autoû kaì pâsan tḕn parembolḕn autoû en stómati rhomphaías enṓpion Barak: kaì katébē Sisara epánōthen toû hármatos autoû kaì éphygen toîs posìn autoû.

16
καὶ Βαρακ διώκων ὀπίσω τῶν ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆς παρεμβολῆς ἕως Αρισωθ τῶν ἐθνῶν· καὶ ἔπεσεν πᾶσα παρεμβολὴ Σισαρα ἐν στόματι ῥομϕαίας, οὐ κατελείϕθη ἕως ἑνός.

kaì Barak diṓkōn opísō tō̂n harmátōn kaì opísō tē̂s parembolē̂s héōs Arisōth tō̂n ethnō̂n: kaì épesen pâsa parembolḕ Sisara en stómati rhomphaías, ou kateleíphthē héōs henós.

17
καὶ Σισαρα ἔϕυγεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ εἰς σκηνὴν Ιαηλ γυναικὸς Χαβερ ἑταίρου τοῦ Κιναίου, ὅτι εἰρήνη ἦν ἀνὰ μέσον Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ ἀνὰ μέσον οἴκου Χαβερ τοῦ Κιναίου.

kaì Sisara éphygen toîs posìn autoû eis skēnḕn Iaēl gynaikòs Chaber hetaírou toû Kinaíou, hóti eirḗnē ē̂n anà méson Iabin basiléōs Asōr kaì anà méson oíkou Chaber toû Kinaíou.

18
καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς συνάντησιν Σισαρα καὶ εἶπεν αὐτῷ ῎Εκκλινον, κύριέ μου, ἔκκλινον πρός με, μὴ ϕοβοῦ· καὶ ἐξέκλινεν πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν, καὶ περιέβαλεν αὐτὸν ἐπιβολαίῳ.

kaì exē̂lthen Iaēl eis synántēsin Sisara kaì eîpen autō̂i ῎Ekklinon, kýrié mou, ékklinon prós me, mḕ phoboû: kaì exéklinen pròs autḕn eis tḕn skēnḗn, kaì periébalen autòn epibolaíōi.

19
καὶ εἶπεν Σισαρα πρὸς αὐτήν Πότισόν με δὴ μικρὸν ὕδωρ, ὅτι ἐδίψησα· καὶ ἤνοιξεν τὸν ἀσκὸν τοῦ γάλακτος καὶ ἐπότισεν αὐτὸν καὶ περιέβαλεν αὐτόν.

kaì eîpen Sisara pròs autḗn Pótisón me dḕ mikròn hýdōr, hóti edípsēsa: kaì ḗnoixen tòn askòn toû gálaktos kaì epótisen autòn kaì periébalen autón.

20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σισαρα Στῆθι δὴ ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἔσται ἐὰν ἀνὴρ ἔλθῃ πρὸς σὲ καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ εἴπῃ Εἰ ἔστιν ὧδε ἀνήρ; καὶ ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν.

kaì eîpen pròs autḕn Sisara Stē̂thi dḕ epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s, kaì éstai eàn anḕr élthēi pròs sè kaì erōtḗsēi se kaì eípēi Ei éstin hō̂de anḗr? kaì ereîs Ouk éstin.

21
καὶ ἔλαβεν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τὸν πάσσαλον τῆς σκηνῆς καὶ ἔθηκεν τὴν σϕῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν ἐν κρυϕῇ καὶ ἔπηξεν τὸν πάσσαλον ἐν τῷ κροτάϕῳ αὐτοῦ, καὶ διεξῆλθεν ἐν τῇ γῇ· καὶ αὐτὸς ἐξεστὼς ἐσκοτώθη καὶ ἀπέθανεν.

kaì élaben Iaēl gynḕ Chaber tòn pássalon tē̂s skēnē̂s kaì éthēken tḕn sphŷran en tē̂i cheirì autē̂s kaì eisē̂lthen pròs autòn en kryphē̂i kaì épēxen tòn pássalon en tō̂i krotáphōi autoû, kaì diexē̂lthen en tē̂i gē̂i: kaì autòs exestṑs eskotṓthē kaì apéthanen.

22
καὶ ἰδοὺ Βαρακ διώκων τὸν Σισαρα, καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισαρα ῥεριμμένος νεκρός, καὶ ὁ πάσσαλος ἐν τῷ κροτάϕῳ αὐτοῦ.

kaì idoù Barak diṓkōn tòn Sisara, kaì exē̂lthen Iaēl eis synántēsin autō̂i kaì eîpen autō̂i Deûro kaì deíxō soi tòn ándra, hòn sỳ zēteîs. kaì eisē̂lthen pròs autḗn, kaì idoù Sisara rherimménos nekrós, kaì ho pássalos en tō̂i krotáphōi autoû.

23
καὶ ἐτρόπωσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ιαβιν βασιλέα Χανααν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì etrópōsen ho theòs en tē̂i hēmérāi ekeínēi tòn Iabin basiléa Chanaan émprosthen tō̂n hyiō̂n Israēl.

24
καὶ ἐπορεύετο χεὶρ τῶν υἱῶν Ισραηλ πορευομένη καὶ σκληρυνομένη ἐπὶ Ιαβιν βασιλέα Χανααν, ἕως οὗ ἐξωλέθρευσαν τὸν Ιαβιν βασιλέα Χανααν.

kaì eporeúeto cheìr tō̂n hyiō̂n Israēl poreuoménē kaì sklērynoménē epì Iabin basiléa Chanaan, héōs hoû exōléthreusan tòn Iabin basiléa Chanaan.