Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges A 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Μαδιαμ ἑπτὰ ἔτη.

Kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl tò ponēròn enṓpion kyríou, kaì édōken autoùs kýrios en cheirì Madiam heptà étē.

2
καὶ ἴσχυσεν χεὶρ Μαδιαμ ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ τὰς τρυμαλιὰς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ τὰ σπήλαια καὶ τὰ κρεμαστά.

kaì íschysen cheìr Madiam epì Israēl: kaì epoíēsan heautoîs hoi hyioì Israēl apò prosṓpou Madiam tàs trymaliàs tàs en toîs óresin kaì tà spḗlaia kaì tà kremastá.

3
καὶ ἐγένετο ἐὰν ἔσπειραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἀνέβαιναν Μαδιαμ καὶ Αμαληκ, καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν συνανέβαινον αὐτοῖς·

kaì egéneto eàn éspeiran hoi hyioì Israēl, kaì anébainan Madiam kaì Amalēk, kaì hoi hyioì anatolō̂n synanébainon autoîs:

4
καὶ παρενέβαλον εἰς αὐτοὺς καὶ κατέϕθειραν τοὺς καρποὺς αὐτῶν ἕως ἐλθεῖν εἰς Γάζαν καὶ οὐ κατέλιπον ὑπόστασιν ζωῆς ἐν τῇ γῇ Ισραηλ οὐδὲ ἐν τοῖς ποιμνίοις ταῦρον καὶ ὄνον·

kaì parenébalon eis autoùs kaì katéphtheiran toùs karpoùs autō̂n héōs eltheîn eis Gázan kaì ou katélipon hypóstasin zōē̂s en tē̂i gē̂i Israēl oudè en toîs poimníois taûron kaì ónon:

5
ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεις αὐτῶν ἀνέβαινον, καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν παρεγίνοντο καθὼς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, καὶ ἤρχοντο εἰς τὴν γῆν Ισραηλ καὶ διέϕθειρον αὐτήν.

hóti autoì kaì hai ktḗseis autō̂n anébainon, kaì hai skēnaì autō̂n paregínonto kathṑs akrìs eis plē̂thos, kaì autoîs kaì toîs kamḗlois autō̂n ouk ē̂n arithmós, kaì ḗrchonto eis tḕn gē̂n Israēl kaì diéphtheiron autḗn.

6
καὶ ἐπτώχευσεν Ισραηλ σϕόδρα ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ, καὶ ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον

kaì eptṓcheusen Israēl sphódra apò prosṓpou Madiam, kaì ebóēsan hoi hyioì Israēl pròs kýrion

7
ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ.

apò prosṓpou Madiam.

8
καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος ἄνδρα προϕήτην πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Εγώ εἰμι ὃς ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴκου δουλείας ὑμῶν

kaì exapésteilen kýrios ándra prophḗtēn pròs toùs hyioùs Israēl, kaì eîpen autoîs Táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Egṓ eimi hòs anḗgagon hymâs ek gē̂s Aigýptou kaì exḗgagon hymâs ex oíkou douleías hymō̂n

9
καὶ ἐρρυσάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Αἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θλιβόντων ὑμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν

kaì errysámēn hymâs ek cheiròs Aigýptou kaì ek cheiròs pántōn tō̂n thlibóntōn hymâs kaì exébalon autoùs ek prosṓpou hymō̂n kaì édōka hymîn tḕn gē̂n autō̂n

10
καὶ εἶπα ὑμῖν ’Εγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὐ ϕοβηθήσεσθε τοὺς θεοὺς τοῦ Αμορραίου, ἐν οἷς ὑμεῖς καθήσεσθε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν· καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς ϕωνῆς μου.

kaì eîpa hymîn ’Egṑ kýrios ho theòs hymō̂n, ou phobēthḗsesthe toùs theoùs toû Amorraíou, en hoîs hymeîs kathḗsesthe en tē̂i gē̂i autō̂n: kaì ouk eisēkoúsate tē̂s phōnē̂s mou.

11
Καὶ ἦλθεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Εϕραθα τὴν Ιωας πατρὸς τοῦ Εσδρι, καὶ Γεδεων υἱὸς αὐτοῦ ῥαβδίζων σῖτον ἐν ληνῷ εἰς ἐκϕυγεῖν ἀπὸ προσώπου τοῦ Μαδιαμ.

Kaì ē̂lthen ángelos kyríou kaì ekáthisen hypò tḕn teréminthon tḕn en Ephratha tḕn Iōas patròs toû Esdri, kaì Gedeōn hyiòs autoû rhabdízōn sîton en lēnō̂i eis ekphygeîn apò prosṓpou toû Madiam.

12
καὶ ὤϕθη αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κύριος μετὰ σοῦ, ἰσχυρὸς τῶν δυνάμεων.

kaì ṓphthē autō̂i ho ángelos kyríou kaì eîpen pròs autón Kýrios metà soû, ischyròs tō̂n dynámeōn.

13
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων ’Εν ἐμοί, κύριέ μου, καὶ εἰ ἔστιν κύριος μεθ’ ἡμῶν, εἰς τί εὗρεν ἡμᾶς τὰ κακὰ ταῦτα; καὶ ποῦ ἐστιν πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν λέγοντες Μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶς κύριος; καὶ νῦν ἐξέρριψεν ἡμᾶς καὶ ἔδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιαμ.

kaì eîpen pròs autòn Gedeōn ’En emoí, kýrié mou, kaì ei éstin kýrios meth’ hēmō̂n, eis tí heûren hēmâs tà kakà taûta? kaì poû estin pánta tà thaumásia autoû, hà diēgḗsanto hēmîn hoi patéres hēmō̂n légontes Mḕ ouchì ex Aigýptou anḗgagen hēmâs kýrios? kaì nŷn exérripsen hēmâs kaì édōken hēmâs en cheirì Madiam.

14
καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν Πορεύου ἐν ἰσχύι σου ταύτῃ καὶ σώσεις τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς Μαδιαμ· ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε.

kaì epéstrepsen pròs autòn ho ángelos kyríou kaì eîpen Poreúou en ischýi sou taútēi kaì sṓseis tòn Israēl ek cheiròs Madiam: idoù exapésteilá se.

15
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων ’Εν ἐμοί, κύριέ μου, ἐν τίνι σώσω τὸν Ισραηλ; ἰδοὺ ἡ χιλιάς μου ἠσθένησεν ἐν Μανασση, καὶ ἐγώ εἰμι ὁ μικρότερος ἐν οἴκῳ πατρός μου.

kaì eîpen pròs autòn Gedeōn ’En emoí, kýrié mou, en tíni sṓsō tòn Israēl? idoù hē chiliás mou ēsthénēsen en Manassē, kaì egṓ eimi ho mikróteros en oíkōi patrós mou.

16
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου Κύριος ἔσται μετὰ σοῦ, καὶ πατάξεις τὴν Μαδιαμ ὡσεὶ ἄνδρα ἕνα.

kaì eîpen pròs autòn ho ángelos kyríou Kýrios éstai metà soû, kaì patáxeis tḕn Madiam hōseì ándra héna.

17
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Εἰ δὲ εὗρον ἔλεος ἐν ὀϕθαλμοῖς σου καὶ ποιήσεις μοι σήμερον πᾶν, ὅ τι ἐλάλησας μετ’ ἐμοῦ,

kaì eîpen pròs autòn Gedeōn Ei dè heûron éleos en ophthalmoîs sou kaì poiḗseis moi sḗmeron pân, hó ti elálēsas met’ emoû,

18
μὴ χωρισθῇς ἐντεῦθεν ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ ἐξοίσω τὴν θυσίαν καὶ θήσω ἐνώπιόν σου. καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι καθίομαι ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι σε.

mḕ chōristhē̂is enteûthen héōs toû eltheîn me pròs sé, kaì exoísō tḕn thysían kaì thḗsō enṓpión sou. kaì eîpen ’Egṓ eimi kathíomai héōs toû epistrépsai se.

19
καὶ Γεδεων εἰσῆλθεν καὶ ἐποίησεν ἔριϕον αἰγῶν καὶ οιϕι ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἔθηκεν ἐν τῷ κοϕίνῳ καὶ τὸν ζωμὸν ἔβαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν τερέμινθον καὶ προσήγγισεν.

kaì Gedeōn eisē̂lthen kaì epoíēsen ériphon aigō̂n kaì oiphi aleúrou ázyma kaì tà kréa éthēken en tō̂i kophínōi kaì tòn zōmòn ébalen en tē̂i chýtrāi kaì exḗnenken autà pròs autòn hypò tḕn teréminthon kaì prosḗngisen.

20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ Λαβὲ τὰ κρέα καὶ τὰ ἄζυμα καὶ θὲς πρὸς τὴν πέτραν ἐκείνην καὶ τὸν ζωμὸν ἐχόμενα ἔκχεε· καὶ ἐποίησεν οὕτως.

kaì eîpen pròs autòn ho ángelos toû theoû Labè tà kréa kaì tà ázyma kaì thès pròs tḕn pétran ekeínēn kaì tòn zōmòn echómena ékchee: kaì epoíēsen hoútōs.

21
καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος κυρίου τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τῆς ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ ἀνέβη πῦρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ κατέϕαγεν τὰ κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους· καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου ἐπορεύθη ἀπὸ ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ.

kaì exéteinen ho ángelos kyríou tò ákron tē̂s rhábdou tē̂s en cheirì autoû kaì hḗpsato tō̂n kreō̂n kaì tō̂n azýmōn, kaì anébē pŷr ek tē̂s pétras kaì katéphagen tà kréa kaì toùs azýmous: kaì ho ángelos kyríou eporeúthē apò ophthalmō̂n autoû.

22
καὶ εἶδεν Γεδεων ὅτι ἄγγελος κυρίου οὗτός ἐστιν, καὶ εἶπεν Γεδεων ῏Α ἆ, κύριέ μου κύριε, ὅτι εἶδον ἄγγελον κυρίου πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.

kaì eîden Gedeōn hóti ángelos kyríou hoûtós estin, kaì eîpen Gedeōn ᾿̂A â, kýrié mou kýrie, hóti eîdon ángelon kyríou prósōpon pròs prósōpon.

23
καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Εἰρήνη σοι, μὴ ϕοβοῦ, οὐ μὴ ἀποθάνῃς.

kaì eîpen autō̂i kýrios Eirḗnē soi, mḕ phoboû, ou mḕ apothánēis.

24
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Γεδεων θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐπεκάλεσεν αὐτῷ Εἰρήνη κυρίου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐν Εϕραθα πατρὸς τοῦ Εσδρι.

kaì ōikodómēsen ekeî Gedeōn thysiastḗrion tō̂i kyríōi kaì epekálesen autō̂i Eirḗnē kyríou héōs tē̂s hēméras taútēs éti autoû óntos en Ephratha patròs toû Esdri.

25
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Λαβὲ τὸν μόσχον τὸν ταῦρον, ὅς ἐστιν τῷ πατρί σου, καὶ μόσχον δεύτερον ἑπταετῆ καὶ καθελεῖς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ, ὅ ἐστιν τῷ πατρί σου, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτὸ ὀλεθρεύσεις·

Kaì egéneto en tē̂i nyktì ekeínēi kaì eîpen autō̂i kýrios Labè tòn móschon tòn taûron, hós estin tō̂i patrí sou, kaì móschon deúteron heptaetē̂ kaì katheleîs tò thysiastḗrion toû Baal, hó estin tō̂i patrí sou, kaì tò álsos tò ep’ autò olethreúseis:

26
καὶ οἰκοδομήσεις θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐπὶ κορυϕὴν τοῦ Μαουεκ τούτου ἐν τῇ παρατάξει καὶ λήμψῃ τὸν μόσχον τὸν δεύτερον καὶ ἀνοίσεις ὁλοκαύτωμα ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ ἄλσους, οὗ ἐξολεθρεύσεις.

kaì oikodomḗseis thysiastḗrion kyríōi tō̂i theō̂i sou epì koryphḕn toû Maouek toútou en tē̂i paratáxei kaì lḗmpsēi tòn móschon tòn deúteron kaì anoíseis holokaútōma en toîs xýlois toû álsous, hoû exolethreúseis.

27
καὶ ἔλαβεν Γεδεων δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν δούλων ἑαυτοῦ καὶ ἐποίησεν ὃν τρόπον ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν κύριος· καὶ ἐγενήθη ὡς ἐϕοβήθη τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως τοῦ ποιῆσαι ἡμέρας, καὶ ἐποίησεν νυκτός.

kaì élaben Gedeōn déka ándras apò tō̂n doúlōn heautoû kaì epoíēsen hòn trópon elálēsen pròs autòn kýrios: kaì egenḗthē hōs ephobḗthē tòn oîkon toû patròs autoû kaì toùs ándras tē̂s póleōs toû poiē̂sai hēméras, kaì epoíēsen nyktós.

28
καὶ ὤρθρισαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ καθῄρητο τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ ὠλέθρευτο· καὶ εἶδαν τὸν μόσχον τὸν δεύτερον, ὃν ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ᾠκοδομημένον.

kaì ṓrthrisan hoi ándres tē̂s póleōs tò prōí, kaì idoù kathḗirēto tò thysiastḗrion toû Baal, kaì tò álsos tò ep’ autō̂i ōléthreuto: kaì eîdan tòn móschon tòn deúteron, hòn anḗnenken epì tò thysiastḗrion tò ōikodomēménon.

29
καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τίς ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο; καὶ ἐπεζήτησαν καὶ ἠρεύνησαν καὶ ἔγνωσαν ὅτι Γεδεων υἱὸς Ιωας ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο.

kaì eîpen anḕr pròs tòn plēsíon autoû Tís epoíēsen tò rhē̂ma toûto? kaì epezḗtēsan kaì ēreúnēsan kaì égnōsan hóti Gedeōn hyiòs Iōas epoíēsen tò rhē̂ma toûto.

30
καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς Ιωας ’Εξένεγκε τὸν υἱόν σου καὶ ἀποθανέτω, ὅτι καθεῖλεν τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ καὶ ὅτι ὠλέθρευσεν τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ.

kaì eîpon hoi ándres tē̂s póleōs pròs Iōas ’Exénenke tòn hyión sou kaì apothanétō, hóti katheîlen tò thysiastḗrion toû Baal kaì hóti ōléthreusen tò álsos tò ep’ autō̂i.

31
καὶ εἶπεν Ιωας τοῖς ἀνδράσιν πᾶσιν, οἳ ἐπανέστησαν αὐτῷ Μὴ ὑμεῖς νῦν δικάζεσθε ὑπὲρ τοῦ Βααλ; ἢ ὑμεῖς σώσετε αὐτόν; ὃς ἐὰν δικάσηται αὐτῷ, θανατωθήτω ἕως πρωί· εἰ θεός ἐστιν, δικαζέσθω αὐτῷ, ὅτι καθεῖλεν τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ.

kaì eîpen Iōas toîs andrásin pâsin, hoì epanéstēsan autō̂i Mḕ hymeîs nŷn dikázesthe hypèr toû Baal? ḕ hymeîs sṓsete autón? hòs eàn dikásētai autō̂i, thanatōthḗtō héōs prōí: ei theós estin, dikazésthō autō̂i, hóti katheîlen tò thysiastḗrion autoû.

32
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ιαρβααλ λέγων Δικασάσθω ἐν αὐτῷ ὁ Βααλ, ὅτι καθῃρέθη τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ.

kaì ekálesen autò en tē̂i hēmérāi ekeínēi Iarbaal légōn Dikasásthō en autō̂i ho Baal, hóti kathēiréthē tò thysiastḗrion autoû.

33
Καὶ πᾶσα Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ υἱοὶ ἀνατολῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐν κοιλάδι Εζερεελ.

Kaì pâsa Madiam kaì Amalēk kaì hyioì anatolō̂n synḗchthēsan epì tò autò kaì parenébalon en koiládi Ezereel.

34
καὶ πνεῦμα κυρίου ἐνεδυνάμωσεν τὸν Γεδεων, καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ, καὶ ἐϕοβήθη Αβιεζερ ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì pneûma kyríou enedynámōsen tòn Gedeōn, kaì esálpisen en keratínēi, kaì ephobḗthē Abiezer opísō autoû.

35
καὶ ἀγγέλους ἀπέστειλεν εἰς πάντα Μανασση καὶ ἐν Ασηρ καὶ ἐν Ζαβουλων καὶ Νεϕθαλι καὶ ἀνέβη εἰς συνάντησιν αὐτῶν.

kaì angélous apésteilen eis pánta Manassē kaì en Asēr kaì en Zaboulōn kaì Nephthali kaì anébē eis synántēsin autō̂n.

36
καὶ εἶπεν Γεδεων πρὸς τὸν θεόν Εἰ σὺ σῴζεις ἐν χειρί μου τὸν Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησας,

kaì eîpen Gedeōn pròs tòn theón Ei sỳ sṓizeis en cheirí mou tòn Israēl, kathṑs elálēsas,

37
ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὸν πόκον τοῦ ἐρίου ἐν τῇ ἅλωνι· ἐὰν δρόσος γένηται ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία, γνώσομαι ὅτι σώσεις ἐν χειρί μου τὸν Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησας.

idoù egṑ títhēmi tòn pókon toû eríou en tē̂i hálōni: eàn drósos génētai epì tòn pókon mónon kaì epì pâsan tḕn gē̂n xērasía, gnṓsomai hóti sṓseis en cheirí mou tòn Israēl, kathṑs elálēsas.

38
καὶ ἐγένετο οὕτως· καὶ ὤρθρισεν τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξεπίασεν τὸν πόκον, καὶ ἔσταξεν δρόσος ἀπὸ τοῦ πόκου, πλήρης λεκάνη ὕδατος.

kaì egéneto hoútōs: kaì ṓrthrisen tē̂i epaúrion kaì exepíasen tòn pókon, kaì éstaxen drósos apò toû pókou, plḗrēs lekánē hýdatos.

39
καὶ εἶπεν Γεδεων πρὸς τὸν θεόν Μὴ δὴ ὀργισθήτω ὁ θυμός σου ἐν ἐμοί, καὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ· πειράσω δὲ καί γε ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ πόκῳ, καὶ γενέσθω ἡ ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν γενηθήτω δρόσος.

kaì eîpen Gedeōn pròs tòn theón Mḕ dḕ orgisthḗtō ho thymós sou en emoí, kaì lalḗsō éti hápax: peirásō dè kaí ge éti hápax en tō̂i pókōi, kaì genésthō hē xērasía epì tòn pókon mónon, kaì epì pâsan tḕn gē̂n genēthḗtō drósos.

40
καὶ ἐποίησεν οὕτως ὁ θεὸς ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη δρόσος.

kaì epoíēsen hoútōs ho theòs en tē̂i nyktì ekeínēi, kaì egéneto xērasía epì tòn pókon mónon, kaì epì pâsan tḕn gē̂n egenḗthē drósos.