Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges A 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὤρθρισεν Ιαρβαλ (αὐτός ἐστιν Γεδεων) καὶ πᾶς ὁ λαὸς μετ’ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν Αραδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ Γαβααθ Αμωρα ἐν κοιλάδι.

Kaì ṓrthrisen Iarbal (autós estin Gedeōn) kaì pâs ho laòs met’ autoû kaì parenébalon epì pēgḕn Arad, kaì parembolḕ Madiam ē̂n autō̂i apò borrâ apò Gabaath Amōra en koiládi.

2
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πολὺς ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιαμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μήποτε καυχήσηται Ισραηλ ἐπ’ ἐμὲ λέγων ‘Η χείρ μου ἔσωσέν με·

kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn Polỳs ho laòs ho metà soû hṓste mḕ paradoûnaí me tḕn Madiam en cheirì autō̂n, mḗpote kauchḗsētai Israēl ep’ emè légōn ‘Ē cheír mou ésōsén me:

3
καὶ νῦν λάλησον δὴ ἐν ὠσὶν τοῦ λαοῦ λέγων Τίς ὁ ϕοβούμενος καὶ δειλός; ἐπιστρεϕέτω καὶ ἐκχωρείτω ἀπὸ ὄρους Γαλααδ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείϕθησαν.

kaì nŷn lálēson dḕ en ōsìn toû laoû légōn Tís ho phoboúmenos kaì deilós? epistrephétō kaì ekchōreítō apò órous Galaad kaì epéstrepsen apò toû laoû eíkosi kaì dýo chiliádes, kaì déka chiliádes hypeleíphthēsan.

4
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων ῎Ετι ὁ λαὸς πολύς· κατένεγκον αὐτοὺς πρὸς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐκκαθαρῶ σοι αὐτὸν ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος πορεύσεται σὺν σοί, αὐτὸς πορεύσεται σὺν σοί· καὶ πᾶν, ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ.

kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn ῎Eti ho laòs polýs: katénenkon autoùs pròs tò hýdōr, kaì ekkatharō̂ soi autòn ekeî: kaì éstai hòn eàn eípō pròs sé Hoûtos poreúsetai sỳn soí, autòs poreúsetai sỳn soí: kaì pân, hòn eàn eípō pròs sé Hoûtos ou poreúsetai metà soû, autòs ou poreúsetai metà soû.

5
καὶ κατήνεγκεν τὸν λαὸν πρὸς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὡς ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ πιεῖν.

kaì katḗnenken tòn laòn pròs tò hýdōr: kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn Pâs, hòs àn lápsēi tē̂i glṓssēi autoû apò toû hýdatos hōs eàn lápsēi ho kýōn, stḗseis autòn katà mónas, kaì pâs, hòs eàn klínēi epì tà gónata autoû pieîn.

6
καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸς τὸ στόμα αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔκλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν πιεῖν ὕδωρ.

kaì egéneto ho arithmòs tō̂n lapsántōn en cheirì autō̂n pròs tò stóma autō̂n triakósioi ándres, kaì pân tò katáloipon toû laoû éklinan epì tà gónata autō̂n pieîn hýdōr.

7
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων ’Εν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσιν τοῖς λάψασιν σώσω ὑμᾶς καὶ δώσω τὴν Μαδιαμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς ὁ λαὸς πορεύσονται ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì eîpen kýrios pròs Gedeōn ’En toîs triakosíois andrásin toîs lápsasin sṓsō hymâs kaì dṓsō tḕn Madiam en cheirí sou, kaì pâs ho laòs poreúsontai anḕr eis tòn tópon autoû.

8
καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ τὸν πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς τριακοσίους ἄνδρας κατίσχυσεν. καὶ ἡ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦσαν αὐτοῦ ὑποκάτω ἐν τῇ κοιλάδι.

kaì élabon tòn episitismòn toû laoû en cheirì autō̂n kaì tàs keratínas autō̂n, kaì tòn pánta ándra Israēl exapésteilen ándra eis skēnḕn autoû kaì toùs triakosíous ándras katíschysen. kaì hē parembolḕ Madiam ē̂san autoû hypokátō en tē̂i koiládi.

9
Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος ’Αναστὰς κατάβηθι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου·

Kaì egenḗthē en tē̂i nyktì ekeínēi kaì eîpen pròs autòn kýrios ’Anastàs katábēthi en tē̂i parembolē̂i, hóti parédōka autḕn en tē̂i cheirí sou:

10
καὶ εἰ ϕοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρα τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμβολὴν

kaì ei phobē̂i sỳ katabē̂nai, katábēthi sỳ kaì Phara tò paidárión sou eis tḕn parembolḕn

11
καὶ ἀκούσῃ, τί λαλήσουσιν· καὶ μετὰ τοῦτο ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ πρὸς ἀρχὴν τῶν πεντήκοντα, οἳ ἦσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ.

kaì akoúsēi, tí lalḗsousin: kaì metà toûto ischýsousin hai cheîrés sou, kaì katabḗsēi en tē̂i parembolē̂i. kaì katébē autòs kaì Phara tò paidárion autoû pròs archḕn tō̂n pentḗkonta, hoì ē̂san en tē̂i parembolē̂i.

12
καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες υἱοὶ ἀνατολῶν βεβλημένοι ἐν τῇ κοιλάδι ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, ἀλλὰ ἦσαν ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ χείλους τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος.

kaì Madiam kaì Amalēk kaì pántes hyioì anatolō̂n beblēménoi en tē̂i koiládi hōseì akrìs eis plē̂thos, kaì taîs kamḗlois autō̂n ouk ē̂n arithmós, allà ē̂san hōs hē ámmos hē epì cheílous tē̂s thalássēs eis plē̂thos.

13
καὶ ἦλθεν Γεδεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγούμενος τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν ’Ενύπνιον ἰδοὺ ἐνυπνιασάμην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριθίνου στρεϕομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιαμ καὶ ἦλθεν ἕως τῆς σκηνῆς καὶ ἐπάταξεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἀνέστρεψεν αὐτὴν ἄνω, καὶ ἔπεσεν ἡ σκηνή.

kaì ē̂lthen Gedeōn, kaì idoù anḕr exēgoúmenos tō̂i plēsíon autoû enýpnion kaì eîpen ’Enýpnion idoù enypniasámēn, kaì idoù magìs ártou krithínou strephoménē en tē̂i parembolē̂i Madiam kaì ē̂lthen héōs tē̂s skēnē̂s kaì epátaxen autḗn, kaì épesen, kaì anéstrepsen autḕn ánō, kaì épesen hē skēnḗ.

14
καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὕτη εἰ μὴ ῥομϕαία Γεδεων υἱοῦ Ιωας ἀνδρὸς Ισραηλ· παρέδωκεν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιαμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν.

kaì apekríthē ho plēsíon autoû kaì eîpen Ouk éstin haútē ei mḕ rhomphaía Gedeōn hyioû Iōas andròs Israēl: parédōken ho theòs en cheirì autoû tḕn Madiam kaì pâsan tḕn parembolḗn.

15
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Γεδεων τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν κυρίῳ καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ καὶ εἶπεν ’Ανάστητε, ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιαμ.

kaì egéneto hōs ḗkousen Gedeōn tḕn exḗgēsin toû enypníou kaì tḕn sýnkrisin autoû, kaì prosekýnēsen kyríōi kaì hypéstrepsen eis tḕn parembolḕn Israēl kaì eîpen ’Anástēte, hóti parédōken kýrios en cheirì hēmō̂n tḕn parembolḕn Madiam.

16
καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις

kaì dieîlen toùs triakosíous ándras eis treîs archàs kaì édōken keratínas en cheirì pántōn kaì hydrías kenàs kaì lampádas en taîs hydríais

17
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Απ’ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτως ποιήσετε· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται καθὼς ἂν ποιήσω, οὕτως ποιήσετε·

kaì eîpen pròs autoús ’Ap’ emoû ópsesthe kaì hoútōs poiḗsete: kaì idoù egṑ eisporeúomai en archē̂i tē̂s parembolē̂s, kaì éstai kathṑs àn poiḗsō, hoútōs poiḗsete:

18
καὶ σαλπιῶ ἐν τῇ κερατίνῃ ἐγώ, καὶ πάντες μετ’ ἐμοῦ σαλπιεῖτε ἐν ταῖς κερατίναις κύκλῳ ὅλης τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.

kaì salpiō̂ en tē̂i keratínēi egṓ, kaì pántes met’ emoû salpieîte en taîs keratínais kýklōi hólēs tē̂s parembolē̂s kaì ereîte Tō̂i kyríōi kaì tō̂i Gedeōn.

19
καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων καὶ οἱ ἑκατὸν ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς ἐν ἀρχῇ τῆς ϕυλακῆς μέσης καὶ ἐγείροντες ἤγειραν τοὺς ϕυλάσσοντας καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

kaì eisē̂lthen Gedeōn kaì hoi hekatòn ándres hoi met’ autoû en archē̂i tē̂s parembolē̂s en archē̂i tē̂s phylakē̂s mésēs kaì egeírontes ḗgeiran toùs phylássontas kaì esálpisan en taîs keratínais kaì exetínaxan tàs hydrías tàs en taîs chersìn autō̂n.

20
καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας καὶ ἐκράτησαν ἐν χερσὶν ἀριστεραῖς αὐτῶν τὰς λαμπάδας καὶ ἐν χερσὶν δεξιαῖς αὐτῶν τὰς κερατίνας τοῦ σαλπίζειν καὶ ἀνέκραξαν ‘Ρομϕαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.

kaì esálpisan hai treîs archaì en taîs keratínais kaì synétripsan tàs hydrías kaì ekrátēsan en chersìn aristeraîs autō̂n tàs lampádas kaì en chersìn dexiaîs autō̂n tàs keratínas toû salpízein kaì anékraxan ‘Romphaía tō̂i kyríōi kaì tō̂i Gedeōn.

21
καὶ ἔστησαν ἀνὴρ ἐϕ’ ἑαυτῷ κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔδραμεν πᾶσα ἡ παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔϕυγαν.

kaì éstēsan anḕr eph’ heautō̂i kýklōi tē̂s parembolē̂s, kaì édramen pâsa hē parembolḕ kaì esḗmanan kaì éphygan.

22
καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς τριακοσίαις κερατίναις, καὶ ἔθηκεν κύριος τὴν ῥομϕαίαν ἀνδρὸς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔϕυγεν ἡ παρεμβολὴ ἕως Βηθσεεδτα Γαραγαθα ἕως χείλους Αβωμεουλα ἐπὶ Ταβαθ.

kaì esálpisan en taîs triakosíais keratínais, kaì éthēken kýrios tḕn rhomphaían andròs en tō̂i plēsíon autoû en pásēi tē̂i parembolē̂i, kaì éphygen hē parembolḕ héōs Bēthseedta Garagatha héōs cheílous Abōmeoula epì Tabath.

23
καὶ ἐβόησαν ἀνὴρ Ισραηλ ἀπὸ Νεϕθαλι καὶ ἀπὸ Ασηρ καὶ ἀπὸ παντὸς Μανασση καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ.

kaì ebóēsan anḕr Israēl apò Nephthali kaì apò Asēr kaì apò pantòs Manassē kaì edíōxan opísō Madiam.

24
Καὶ ἀγγέλους ἀπέστειλεν Γεδεων ἐν παντὶ ὄρει Εϕραιμ λέγων Κατάβητε εἰς συνάντησιν Μαδιαμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθηρα καὶ τὸν Ιορδάνην· καὶ ἐβόησεν πᾶς ἀνὴρ Εϕραιμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθηρα καὶ τὸν Ιορδάνην.

Kaì angélous apésteilen Gedeōn en pantì órei Ephraim légōn Katábēte eis synántēsin Madiam kaì katalábete heautoîs tò hýdōr héōs Baithēra kaì tòn Iordánēn: kaì ebóēsen pâs anḕr Ephraim kaì prokatelábonto tò hýdōr héōs Baithēra kaì tòn Iordánēn.

25
καὶ συνέλαβον τοὺς ἄρχοντας Μαδιαμ καὶ τὸν Ωρηβ καὶ τὸν Ζηβ καὶ ἀπέκτειναν τὸν Ωρηβ ἐν Σουρ καὶ τὸν Ζηβ ἀπέκτειναν ἐν Ιακεϕζηϕ καὶ κατεδίωξαν Μαδιαμ· καὶ τὴν κεϕαλὴν Ωρηβ καὶ Ζηβ ἤνεγκαν πρὸς Γεδεων ἀπὸ πέραν τοῦ Ιορδάνου.

kaì synélabon toùs árchontas Madiam kaì tòn Ōrēb kaì tòn Zēb kaì apékteinan tòn Ōrēb en Sour kaì tòn Zēb apékteinan en Iakephzēph kaì katedíōxan Madiam: kaì tḕn kephalḕn Ōrēb kaì Zēb ḗnenkan pròs Gedeōn apò péran toû Iordánou.