Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges A 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπαν πρὸς Γεδεων ἀνὴρ Εϕραιμ Τί τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν τοῦ μὴ καλέσαι ἡμᾶς, ὅτε ἐπορεύθης παρατάξασθαι ἐν Μαδιαμ; καὶ διελέξαντο πρὸς αὐτὸν ἰσχυρῶς.

kaì eîpan pròs Gedeōn anḕr Ephraim Tí tò rhē̂ma toûto epoíēsas hēmîn toû mḕ kalésai hēmâs, hóte eporeúthēs paratáxasthai en Madiam? kaì dieléxanto pròs autòn ischyrō̂s.

2
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ἐποίησα νῦν καθὼς ὑμεῖς; ἢ οὐχὶ κρεῖσσον ἐπιϕυλλὶς Εϕραιμ ἢ τρυγητὸς Αβιεζερ;

kaì eîpen pròs autoús Tí epoíēsa nŷn kathṑs hymeîs? ḕ ouchì kreîsson epiphyllìs Ephraim ḕ trygētòs Abiezer?

3
ἐν χειρὶ ὑμῶν παρέδωκεν κύριος τοὺς ἄρχοντας Μαδιαμ, τὸν Ωρηβ καὶ τὸν Ζηβ· καὶ τί ἠδυνήθην ποιῆσαι ὡς ὑμεῖς; τότε ἀνέθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον.

en cheirì hymō̂n parédōken kýrios toùs árchontas Madiam, tòn Ōrēb kaì tòn Zēb: kaì tí ēdynḗthēn poiē̂sai hōs hymeîs? tóte anéthē tò pneûma autō̂n ap’ autoû en tō̂i lalē̂sai autòn tòn lógon toûton.

4
Καὶ ἦλθεν Γεδεων ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ διέβη αὐτὸς καὶ οἱ τριακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ πεινῶντες καὶ διώκοντες.

Kaì ē̂lthen Gedeōn epì tòn Iordánēn, kaì diébē autòs kaì hoi triakósioi ándres hoi met’ autoû peinō̂ntes kaì diṓkontes.

5
καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν Σοκχωθ Δότε δὴ ἄρτους εἰς τροϕὴν τῷ λαῷ τούτῳ τῷ ἐν ποσίν μου, ὅτι ἐκλείπουσιν, καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι διώκων ὀπίσω τοῦ Ζεβεε καὶ Σελμανα βασιλέων Μαδιαμ.

kaì eîpen toîs andrásin Sokchōth Dóte dḕ ártous eis trophḕn tō̂i laō̂i toútōi tō̂i en posín mou, hóti ekleípousin, kaì idoù egṓ eimi diṓkōn opísō toû Zebee kaì Selmana basiléōn Madiam.

6
καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες Σοκχωθ Μὴ χεὶρ Ζεβεε καὶ Σελμανα νῦν ἐν χειρί σου; οὐ δώσομεν τῇ δυνάμει σου ἄρτους.

kaì eîpon hoi árchontes Sokchōth Mḕ cheìr Zebee kaì Selmana nŷn en cheirí sou? ou dṓsomen tē̂i dynámei sou ártous.

7
καὶ εἶπεν Γεδεων Διὰ τοῦτο ἐν τῷ δοῦναι κύριον τὸν Ζεβεε καὶ Σελμανα ἐν χειρί μου, καὶ ἐγὼ ἀλοήσω τὰς σάρκας ὑμῶν ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς ἐρήμου καὶ ἐν ταῖς αβαρκηνιν.

kaì eîpen Gedeōn Dià toûto en tō̂i doûnai kýrion tòn Zebee kaì Selmana en cheirí mou, kaì egṑ aloḗsō tàs sárkas hymō̂n en taîs akánthais tē̂s erḗmou kaì en taîs abarkēnin.

8
καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Φανουηλ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς ὡσαύτως, καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Φανουηλ ὃν τρόπον ἀπεκρίθησαν ἄνδρες Σοκχωθ.

kaì anébē ekeîthen eis Phanouēl kaì elálēsen pròs autoùs hōsaútōs, kaì apekríthēsan autō̂i hoi ándres Phanouēl hòn trópon apekríthēsan ándres Sokchōth.

9
καὶ εἶπεν Γεδεων πρὸς ἄνδρας Φανουηλ ’Εν ἐπιστροϕῇ μου μετ’ εἰρήνης τὸν πύργον τοῦτον κατασκάψω.

kaì eîpen Gedeōn pròs ándras Phanouēl ’En epistrophē̂i mou met’ eirḗnēs tòn pýrgon toûton kataskápsō.

10
καὶ Ζεβεε καὶ Σελμανα ἐν Καρκαρ, καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ὡσεὶ δέκα πέντε χιλιάδες, πάντες οἱ καταλελειμμένοι ἀπὸ πάσης παρεμβολῆς ἀλλοϕύλων, καὶ οἱ πεπτωκότες ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομϕαίαν.

kaì Zebee kaì Selmana en Karkar, kaì hē parembolḕ autō̂n met’ autō̂n hōseì déka pénte chiliádes, pántes hoi kataleleimménoi apò pásēs parembolē̂s allophýlōn, kaì hoi peptōkótes hekatòn eíkosi chiliádes andrō̂n spōménōn rhomphaían.

11
καὶ ἀνέβη Γεδεων ὁδὸν τῶν σκηνούντων ἐν σκηναῖς ἀπὸ ἀνατολῶν τῆς Ναβαι καὶ Ιεγεβαλ· καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολήν, καὶ ἡ παρεμβολὴ ἦν πεποιθυῖα.

kaì anébē Gedeōn hodòn tō̂n skēnoúntōn en skēnaîs apò anatolō̂n tē̂s Nabai kaì Iegebal: kaì epátaxen tḕn parembolḗn, kaì hē parembolḕ ē̂n pepoithyîa.

12
καὶ ἔϕυγον Ζεβεε καὶ Σελμανα, καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐκράτησεν τοὺς δύο βασιλεῖς Μαδιαμ, τὸν Ζεβεε καὶ τὸν Σελμανα, καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν ἐξέστησεν.

kaì éphygon Zebee kaì Selmana, kaì edíōxen opísō autō̂n kaì ekrátēsen toùs dýo basileîs Madiam, tòn Zebee kaì tòn Selmana, kaì pâsan tḕn parembolḕn exéstēsen.

13
καὶ ἐπέστρεψεν Γεδεων υἱὸς Ιωας ἀπὸ τῆς παρατάξεως ἀπὸ ἐπάνωθεν τῆς παρατάξεως Αρες.

kaì epéstrepsen Gedeōn hyiòs Iōas apò tē̂s paratáxeōs apò epánōthen tē̂s paratáxeōs Ares.

14
καὶ συνέλαβεν παιδάριον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν Σοκχωθ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν, καὶ ἔγραψεν πρὸς αὐτὸν τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων Σοκχωθ καὶ τῶν πρεσβυτέρων αὐτῶν, ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτὰ ἄνδρας.

kaì synélaben paidárion apò tō̂n andrō̂n Sokchōth kaì epērṓtēsen autón, kaì égrapsen pròs autòn tà onómata tō̂n archóntōn Sokchōth kaì tō̂n presbytérōn autō̂n, hebdomḗkonta kaì heptà ándras.

15
καὶ παρεγένετο Γεδεων πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σοκχωθ καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ Ζεβεε καὶ Σελμανα, ἐν οἷς ὠνειδίσατέ με λέγοντες Μὴ χεὶρ Ζεβεε καὶ Σελμανα νῦν ἐν χειρί σου, ὅτι δώσομεν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἐκλείπουσιν ἄρτους;

kaì paregéneto Gedeōn pròs toùs árchontas Sokchōth kaì eîpen ’Idoù Zebee kaì Selmana, en hoîs ōneidísaté me légontes Mḕ cheìr Zebee kaì Selmana nŷn en cheirí sou, hóti dṓsomen toîs andrásin toîs ekleípousin ártous?

16
καὶ ἔλαβεν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς ἐρήμου καὶ ταῖς βαρακηνιμ καὶ ἠλόησεν ἐν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως.

kaì élaben toùs presbytérous tē̂s póleōs en taîs akánthais tē̂s erḗmou kaì taîs barakēnim kaì ēlóēsen en autoîs toùs ándras tē̂s póleōs.

17
καὶ τὸν πύργον Φανουηλ κατέστρεψεν καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως.

kaì tòn pýrgon Phanouēl katéstrepsen kaì apékteinen toùs ándras tē̂s póleōs.

18
καὶ εἶπεν πρὸς Ζεβεε καὶ Σελμανα Ποῦ οἱ ἄνδρες, οὓς ἀπεκτείνατε ἐν θαβωρ; καὶ εἶπαν ‘Ως σύ, ὣς αὐτοὶ εἰς ὁμοίωμα υἱοῦ βασιλέως.

kaì eîpen pròs Zebee kaì Selmana Poû hoi ándres, hoùs apekteínate en thabōr? kaì eîpan ‘Ōs sý, hṑs autoì eis homoíōma hyioû basiléōs.

19
καὶ εἶπεν Γεδεων ’Αδελϕοί μου καὶ υἱοὶ τῆς μητρός μου ἦσαν· ζῇ κύριος, εἰ ἐζωογονήκειτε αὐτούς, οὐκ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶς.

kaì eîpen Gedeōn ’Adelphoí mou kaì hyioì tē̂s mētrós mou ē̂san: zē̂i kýrios, ei ezōogonḗkeite autoús, ouk àn apékteina hymâs.

20
καὶ εἶπεν Ιεθερ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ ’Αναστὰς ἀπόκτεινον αὐτούς· καὶ οὐκ ἔσπασεν τὸ παιδάριον τὴν ῥομϕαίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐϕοβήθη, ὅτι ἔτι νεώτερος ἦν.

kaì eîpen Iether tō̂i prōtotókōi autoû ’Anastàs apókteinon autoús: kaì ouk éspasen tò paidárion tḕn rhomphaían autoû, hóti ephobḗthē, hóti éti neṓteros ē̂n.

21
καὶ εἶπεν Ζεβεε καὶ Σελμανα ’Ανάστα σὺ καὶ συνάντησον ἡμῖν, ὅτι ὡς ἀνδρὸς ἡ δύναμίς σου. καὶ ἀνέστη Γεδεων καὶ ἀπέκτεινεν τὸν Ζεβεε καὶ τὸν Σελμανα καὶ ἔλαβεν τοὺς μηνίσκους τοὺς ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν.

kaì eîpen Zebee kaì Selmana ’Anásta sỳ kaì synántēson hēmîn, hóti hōs andròs hē dýnamís sou. kaì anéstē Gedeōn kaì apékteinen tòn Zebee kaì tòn Selmana kaì élaben toùs mēnískous toùs en toîs trachḗlois tō̂n kamḗlōn autō̂n.

22
Καὶ εἶπον ἀνὴρ Ισραηλ πρὸς Γεδεων Κύριε, ἄρξον ἡμῶν καὶ σὺ καὶ ὁ υἱός σου, ὅτι σὺ ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ χειρὸς Μαδιαμ.

Kaì eîpon anḕr Israēl pròs Gedeōn Kýrie, árxon hēmō̂n kaì sỳ kaì ho hyiós sou, hóti sỳ ésōsas hēmâs ek cheiròs Madiam.

23
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Γεδεων Οὐκ ἄρξω ἐγώ, καὶ οὐκ ἄρξει ὁ υἱός μου ἐν ὑμῖν· κύριος ἄρξει ὑμῶν.

kaì eîpen pròs autoùs Gedeōn Ouk árxō egṓ, kaì ouk árxei ho hyiós mou en hymîn: kýrios árxei hymō̂n.

24
καὶ εἶπεν Γεδεων πρὸς αὐτούς Αἰτήσομαι παρ’ ὑμῶν αἴτημα καὶ δότε μοι ἀνὴρ ἐνώτιον ἐκ σκύλων αὐτοῦ· ὅτι ἐνώτια χρυσᾶ αὐτοῖς, ὅτι Ισμαηλῖται ἦσαν.

kaì eîpen Gedeōn pròs autoús Aitḗsomai par’ hymō̂n aítēma kaì dóte moi anḕr enṓtion ek skýlōn autoû: hóti enṓtia chrysâ autoîs, hóti Ismaēlîtai ē̂san.

25
καὶ εἶπαν Διδόντες δώσομεν· καὶ ἀνέπτυξεν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔβαλεν ἐκεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον σκύλων αὐτοῦ.

kaì eîpan Didóntes dṓsomen: kaì anéptyxen tò himátion autoû, kaì ébalen ekeî anḕr enṓtion skýlōn autoû.

26
καὶ ἐγένετο ὁ σταθμὸς τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν, ὧν ᾔτησεν, χίλιοι καὶ πεντακόσιοι χρυσοῖ πάρεξ τῶν μηνίσκων καὶ τῶν στραγγαλίδων καὶ τῶν ἱματίων καὶ πορϕυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μαδιαμ καὶ ἐκτὸς τῶν περιθεμάτων, ἃ ἦν ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν.

kaì egéneto ho stathmòs tō̂n enōtíōn tō̂n chrysō̂n, hō̂n ḗitēsen, chílioi kaì pentakósioi chrysoî párex tō̂n mēnískōn kaì tō̂n strangalídōn kaì tō̂n himatíōn kaì porphyrídōn tō̂n epì basileûsi Madiam kaì ektòs tō̂n perithemátōn, hà ē̂n en toîs trachḗlois tō̂n kamḗlōn autō̂n.

27
καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Γεδεων εἰς εϕωθ καὶ ἔστησεν αὐτὸ ἐν πόλει αὐτοῦ Εϕραθα· καὶ ἐξεπόρνευσεν πᾶς Ισραηλ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐγένετο τῷ Γεδεων καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ εἰς σκῶλον.

kaì epoíēsen autò Gedeōn eis ephōth kaì éstēsen autò en pólei autoû Ephratha: kaì exepórneusen pâs Israēl opísō autoû ekeî, kaì egéneto tō̂i Gedeōn kaì tō̂i oíkōi autoû eis skō̂lon.

28
καὶ συνεστάλη Μαδιαμ ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ καὶ οὐ προσέθηκαν ἆραι κεϕαλὴν αὐτῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν ἡμέραις Γεδεων.

kaì synestálē Madiam enṓpion hyiō̂n Israēl kaì ou proséthēkan ârai kephalḕn autō̂n. kaì hēsýchasen hē gē̂ tessarákonta étē en hēmérais Gedeōn.

29
καὶ ἐπορεύθη Ιεροβααλ υἱὸς Ιωας καὶ ἐκάθισεν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì eporeúthē Ierobaal hyiòs Iōas kaì ekáthisen en oíkōi autoû.

30
καὶ τῷ Γεδεων ἦσαν ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐκπεπορευμένοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκες πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ.

kaì tō̂i Gedeōn ē̂san hebdomḗkonta hyioì ekpeporeuménoi ek mērō̂n autoû, hóti gynaîkes pollaì ē̂san autō̂i.

31
καὶ παλλακὴ αὐτοῦ ἦν ἐν Συχεμ· καὶ ἔτεκεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ υἱόν, καὶ ἔθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβιμελεχ.

kaì pallakḕ autoû ē̂n en Sychem: kaì éteken autō̂i kaí ge autḕ hyión, kaì éthēken tò ónoma autoû Abimelech.

32
καὶ ἀπέθανεν Γεδεων υἱὸς Ιωας ἐν πόλει αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν τῷ τάϕῳ Ιωας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Εϕραθα Αβιεσδρι.

kaì apéthanen Gedeōn hyiòs Iōas en pólei autoû kaì etáphē en tō̂i táphōi Iōas toû patròs autoû en Ephratha Abiesdri.

33
Καὶ ἐγένετο καθὼς ἀπέθανεν Γεδεων, καὶ ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω τῶν Βααλιμ καὶ ἔθηκαν ἑαυτοῖς τῷ Βααλ διαθήκην τοῦ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς θεόν.

Kaì egéneto kathṑs apéthanen Gedeōn, kaì epéstrepsan hoi hyioì Israēl kaì exepórneusan opísō tō̂n Baalim kaì éthēkan heautoîs tō̂i Baal diathḗkēn toû eînai autoîs autòn eis theón.

34
καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ῥυσαμένου αὐτοὺς ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θλιβόντων αὐτοὺς κυκλόθεν.

kaì ouk emnḗsthēsan hoi hyioì Israēl kyríou toû theoû toû rhysaménou autoùs ek cheiròs pántōn tō̂n thlibóntōn autoùs kyklóthen.

35
καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεος μετὰ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ (αὐτός ἐστιν Γεδεων) κατὰ πάντα τὰ ἀγαθά, ἃ ἐποίησεν μετὰ Ισραηλ.

kaì ouk epoíēsan éleos metà toû oíkou Ierobaal (autós estin Gedeōn) katà pánta tà agathá, hà epoíēsen metà Israēl.