Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπορεύθη Αβιμελεχ υἱὸς Ιεροβααλ εἰς Συχεμ πρὸς ἀδελϕοὺς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς πᾶσαν συγγένειαν οἴκου πατρὸς μητρὸς αὐτοῦ λέγων

Kaì eporeúthē Abimelech hyiòs Ierobaal eis Sychem pròs adelphoùs mētròs autoû kaì elálēsen pròs autoùs kaì pròs pâsan syngéneian oíkou patròs mētròs autoû légōn

2
Λαλήσατε δὴ ἐν τοῖς ὠσὶν πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχεμ Τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν, κυριεῦσαι ὑμῶν ἑβδομήκοντα ἄνδρας, πάντας υἱοὺς Ιεροβααλ, ἢ κυριεύειν ὑμῶν ἄνδρα ἕνα; καὶ μνήσθητε ὅτι ὀστοῦν ὑμῶν καὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμι.

Lalḗsate dḕ en toîs ōsìn pántōn tō̂n andrō̂n Sychem Tí tò agathòn hymîn, kyrieûsai hymō̂n hebdomḗkonta ándras, pántas hyioùs Ierobaal, ḕ kyrieúein hymō̂n ándra héna? kaì mnḗsthēte hóti ostoûn hymō̂n kaì sàrx hymō̂n eimi.

3
καὶ ἐλάλησαν περὶ αὐτοῦ οἱ ἀδελϕοὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐν τοῖς ὠσὶν πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχεμ πάντας τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἔκλινεν ἡ καρδία αὐτῶν ὀπίσω Αβιμελεχ, ὅτι εἶπαν ’Αδελϕὸς ἡμῶν ἐστιν.

kaì elálēsan perì autoû hoi adelphoì tē̂s mētròs autoû en toîs ōsìn pántōn tō̂n andrō̂n Sychem pántas toùs lógous toútous, kaì éklinen hē kardía autō̂n opísō Abimelech, hóti eîpan ’Adelphòs hēmō̂n estin.

4
καὶ ἔδωκαν αὐτῷ ἑβδομήκοντα ἀργυρίου ἐξ οἴκου Βααλβεριθ, καὶ ἐμισθώσατο ἑαυτῷ Αβιμελεχ ἄνδρας κενοὺς καὶ δειλούς, καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì édōkan autō̂i hebdomḗkonta argyríou ex oíkou Baalberith, kaì emisthṓsato heautō̂i Abimelech ándras kenoùs kaì deiloús, kaì eporeúthēsan opísō autoû.

5
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ εἰς Εϕραθα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ υἱοὺς Ιεροβααλ ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἐπὶ λίθον ἕνα· καὶ κατελείϕθη Ιωαθαν υἱὸς Ιεροβααλ ὁ νεώτερος, ὅτι ἐκρύβη.

kaì eisē̂lthen eis tòn oîkon toû patròs autoû eis Ephratha kaì apékteinen toùs adelphoùs autoû hyioùs Ierobaal hebdomḗkonta ándras epì líthon héna: kaì kateleíphthē Iōathan hyiòs Ierobaal ho neṓteros, hóti ekrýbē.

6
Καὶ συνήχθησαν πάντες ἄνδρες Σικιμων καὶ πᾶς οἶκος Βηθμααλων καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Αβιμελεχ πρὸς τῇ βαλάνῳ τῇ εὑρετῇ τῆς στάσεως τῆς ἐν Σικιμοις.

Kaì synḗchthēsan pántes ándres Sikimōn kaì pâs oîkos Bēthmaalōn kaì eporeúthēsan kaì ebasíleusan tòn Abimelech pròs tē̂i balánōi tē̂i heuretē̂i tē̂s stáseōs tē̂s en Sikimois.

7
καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ιωαθαν, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔστη ἐπὶ κορυϕὴν ὄρους Γαριζιν καὶ ἐπῆρεν τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ακούσατέ μου, ἄνδρες Σικιμων, καὶ ἀκούσεται ὑμῶν ὁ θεός.

kaì anēngélē tō̂i Iōathan, kaì eporeúthē kaì éstē epì koryphḕn órous Garizin kaì epē̂ren tḕn phōnḕn autoû kaì éklausen kaì eîpen autoîs ’Akoúsaté mou, ándres Sikimōn, kaì akoúsetai hymō̂n ho theós.

8
πορευόμενα ἐπορεύθη τὰ ξύλα τοῦ χρῖσαι ἐϕ’ ἑαυτὰ βασιλέα καὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ Βασίλευσον ἐϕ’ ἡμῶν.

poreuómena eporeúthē tà xýla toû chrîsai eph’ heautà basiléa kaì eîpon tē̂i elaíāi Basíleuson eph’ hēmō̂n.

9
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἐλαία Μὴ ἀπολείψασα τὴν πιότητά μου, ἐν ᾗ δοξάσουσι τὸν θεὸν ἄνδρες, πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων;

kaì eîpen autoîs hē elaía Mḕ apoleípsasa tḕn piótētá mou, en hē̂i doxásousi tòn theòn ándres, poreúsomai kineîsthai epì tō̂n xýlōn?

10
καὶ εἶπον τὰ ξύλα τῇ συκῇ Δεῦρο βασίλευσον ἐϕ’ ἡμῶν.

kaì eîpon tà xýla tē̂i sykē̂i Deûro basíleuson eph’ hēmō̂n.

11
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ συκῆ Μὴ ἀπολείψασα ἐγὼ τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὰ γενήματά μου τὰ ἀγαθὰ πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων;

kaì eîpen autoîs hē sykē̂ Mḕ apoleípsasa egṑ tḕn glykýtētá mou kaì tà genḗmatá mou tà agathà poreúsomai kineîsthai epì tō̂n xýlōn?

12
καὶ εἶπαν τὰ ξύλα πρὸς τὴν ἄμπελον Δεῦρο σὺ βασίλευσον ἐϕ’ ἡμῶν.

kaì eîpan tà xýla pròs tḕn ámpelon Deûro sỳ basíleuson eph’ hēmō̂n.

13
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελος Μὴ ἀπολείψασα τὸν οἶνόν μου τὸν εὐϕραίνοντα θεὸν καὶ ἀνθρώπους πορεύσομαι κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων;

kaì eîpen autoîs hē ámpelos Mḕ apoleípsasa tòn oînón mou tòn euphraínonta theòn kaì anthrṓpous poreúsomai kineîsthai epì tō̂n xýlōn?

14
καὶ εἶπαν πάντα τὰ ξύλα τῇ ῥάμνῳ Δεῦρο σὺ βασίλευσον ἐϕ’ ἡμῶν.

kaì eîpan pánta tà xýla tē̂i rhámnōi Deûro sỳ basíleuson eph’ hēmō̂n.

15
καὶ εἶπεν ἡ ῥάμνος πρὸς τὰ ξύλα Εἰ ἐν ἀληθείᾳ χρίετέ με ὑμεῖς τοῦ βασιλεύειν ἐϕ’ ὑμᾶς, δεῦτε ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ μου· καὶ εἰ μή, ἐξέλθῃ πῦρ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ καταϕάγῃ τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.

kaì eîpen hē rhámnos pròs tà xýla Ei en alētheíāi chríeté me hymeîs toû basileúein eph’ hymâs, deûte hypóstēte en tē̂i skiā̂i mou: kaì ei mḗ, exélthēi pŷr ap’ emoû kaì kataphágēi tàs kédrous toû Libánou.

16
καὶ νῦν εἰ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν Αβιμελεχ, καὶ εἰ ἀγαθωσύνην ἐποιήσατε μετὰ Ιεροβααλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ εἰ ὡς ἀνταπόδοσις χειρὸς αὐτοῦ ἐποιήσατε αὐτῷ,

kaì nŷn ei en alētheíāi kaì teleiótēti epoiḗsate kaì ebasileúsate tòn Abimelech, kaì ei agathōsýnēn epoiḗsate metà Ierobaal kaì metà toû oíkou autoû, kaì ei hōs antapódosis cheiròs autoû epoiḗsate autō̂i,

17
– ὡς παρετάξατο ὁ πατήρ μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἐξέρριψεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξ ἐναντίας καὶ ἐρρύσατο ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Μαδιαμ,

– hōs paretáxato ho patḗr mou hypèr hymō̂n kaì exérripsen tḕn psychḕn autoû ex enantías kaì errýsato hymâs ek cheiròs Madiam,

18
καὶ ὑμεῖς ἐπανέστητε ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου σήμερον καὶ ἀπεκτείνατε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἐπὶ λίθον ἕνα καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν Αβιμελεχ υἱὸν παιδίσκης αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Σικιμων, ὅτι ἀδελϕὸς ὑμῶν ἐστιν,

kaì hymeîs epanéstēte epì tòn oîkon toû patrós mou sḗmeron kaì apekteínate toùs hyioùs autoû hebdomḗkonta ándras epì líthon héna kaì ebasileúsate tòn Abimelech hyiòn paidískēs autoû epì toùs ándras Sikimōn, hóti adelphòs hymō̂n estin,

19
καὶ εἰ ἐν ἀληθείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ Ιεροβααλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, εὐϕρανθείητε ἐν Αβιμελεχ, καὶ εὐϕρανθείη καί γε αὐτὸς ἐϕ’ ὑμῖν.

kaì ei en alētheíāi kaì teleiótēti epoiḗsate metà Ierobaal kaì metà toû oíkou autoû en tē̂i hēmérāi taútēi, euphrantheíēte en Abimelech, kaì euphrantheíē kaí ge autòs eph’ hymîn.

20
εἰ δὲ οὐ, ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ Αβιμελεχ καὶ ϕάγοι τοὺς ἄνδρας Σικιμων καὶ τὸν οἶκον Βηθμααλλων, καὶ ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σικιμων καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Βηθμααλλων καὶ καταϕάγοι τὸν Αβιμελεχ.

ei dè ou, exélthoi pŷr apò Abimelech kaì phágoi toùs ándras Sikimōn kaì tòn oîkon Bēthmaallōn, kaì exélthoi pŷr apò andrō̂n Sikimōn kaì ek toû oíkou Bēthmaallōn kaì kataphágoi tòn Abimelech.

21
καὶ ἔϕυγεν Ιωαθαν καὶ ἀπέδρα καὶ ἐπορεύθη ἕως Βαιηρ καὶ ᾤκησεν ἐκεῖ ἀπὸ προσώπου Αβιμελεχ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ.

kaì éphygen Iōathan kaì apédra kaì eporeúthē héōs Baiēr kaì ṓikēsen ekeî apò prosṓpou Abimelech adelphoû autoû.

22
Καὶ ἦρξεν Αβιμελεχ ἐπὶ Ισραηλ τρία ἔτη.

Kaì ē̂rxen Abimelech epì Israēl tría étē.

23
καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς πνεῦμα πονηρὸν ἀνὰ μέσον Αβιμελεχ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀνδρῶν Σικιμων, καὶ ἠθέτησαν ἄνδρες Σικιμων ἐν τῷ οἴκῳ Αβιμελεχ,

kaì exapésteilen ho theòs pneûma ponēròn anà méson Abimelech kaì anà méson tō̂n andrō̂n Sikimōn, kaì ēthétēsan ándres Sikimōn en tō̂i oíkōi Abimelech,

24
τοῦ ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδικίαν τῶν ἑβδομήκοντα υἱῶν Ιεροβααλ καὶ τὰ αἵματα αὐτῶν τοῦ θεῖναι ἐπὶ Αβιμελεχ τὸν ἀδελϕὸν αὐτῶν, ὃς ἀπέκτεινεν αὐτούς, καὶ ἐπὶ ἄνδρας Σικιμων, ὅτι ἐνίσχυσαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ.

toû epagageîn tḕn adikían tō̂n hebdomḗkonta hyiō̂n Ierobaal kaì tà haímata autō̂n toû theînai epì Abimelech tòn adelphòn autō̂n, hòs apékteinen autoús, kaì epì ándras Sikimōn, hóti eníschysan tàs cheîras autoû apokteînai toùs adelphoùs autoû.

25
καὶ ἔθηκαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Σικιμων ἐνεδρεύοντας ἐπὶ τὰς κεϕαλὰς τῶν ὀρέων καὶ διήρπαζον πάντα, ὃς παρεπορεύετο ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ὁδῷ· καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Αβιμελεχ.

kaì éthēkan autō̂i hoi ándres Sikimōn enedreúontas epì tàs kephalàs tō̂n oréōn kaì diḗrpazon pánta, hòs pareporeúeto ep’ autoùs en tē̂i hodō̂i: kaì apēngélē tō̂i basileî Abimelech.

26
καὶ ἦλθεν Γααλ υἱὸς Ιωβηλ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ παρῆλθον ἐν Σικιμοις, καὶ ἦλπισαν ἐν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Σικιμων.

kaì ē̂lthen Gaal hyiòs Iōbēl kaì hoi adelphoì autoû kaì parē̂lthon en Sikimois, kaì ē̂lpisan en autō̂i hoi ándres Sikimōn.

27
καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀγρὸν καὶ ἐτρύγησαν τοὺς ἀμπελῶνας αὐτῶν καὶ ἐπάτησαν καὶ ἐποίησαν ελλουλιμ καὶ εἰσήνεγκαν εἰς οἶκον θεοῦ αὐτῶν καὶ ἔϕαγον καὶ ἔπιον καὶ κατηράσαντο τὸν Αβιμελεχ.

kaì exē̂lthon eis agròn kaì etrýgēsan toùs ampelō̂nas autō̂n kaì epátēsan kaì epoíēsan elloulim kaì eisḗnenkan eis oîkon theoû autō̂n kaì éphagon kaì épion kaì katērásanto tòn Abimelech.

28
καὶ εἶπεν Γααλ υἱὸς Ιωβηλ Τίς ἐστιν Αβιμελεχ καὶ τίς ἐστιν υἱὸς Συχεμ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; οὐχ υἱὸς Ιεροβααλ, καὶ Ζεβουλ ἐπίσκοπος αὐτοῦ δοῦλος αὐτοῦ σὺν τοῖς ἀνδράσιν Εμμωρ πατρὸς Συχεμ; καὶ τί ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ ἡμεῖς;

kaì eîpen Gaal hyiòs Iōbēl Tís estin Abimelech kaì tís estin hyiòs Sychem, hóti douleúsomen autō̂i? ouch hyiòs Ierobaal, kaì Zeboul epískopos autoû doûlos autoû sỳn toîs andrásin Emmōr patròs Sychem? kaì tí hóti douleúsomen autō̂i hēmeîs?

29
καὶ τίς δῴη τὸν λαὸν τοῦτον ἐν χειρί μου; καὶ μεταστήσω τὸν Αβιμελεχ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν Πλήθυνον τὴν δύναμίν σου καὶ ἔξελθε.

kaì tís dṓiē tòn laòn toûton en cheirí mou? kaì metastḗsō tòn Abimelech kaì erō̂ pròs autón Plḗthynon tḕn dýnamín sou kaì éxelthe.

30
καὶ ἤκουσεν Ζεβουλ ἄρχων τῆς πόλεως τοὺς λόγους Γααλ υἱοῦ Ιωβηλ καὶ ὠργίσθη θυμῷ αὐτός.

kaì ḗkousen Zeboul árchōn tē̂s póleōs toùs lógous Gaal hyioû Iōbēl kaì ōrgísthē thymō̂i autós.

31
καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Αβιμελεχ ἐν κρυϕῇ λέγων ’Ιδοὺ Γααλ υἱὸς Ιωβηλ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ἔρχονται εἰς Συχεμ, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ περικάθηνται τὴν πόλιν ἐπὶ σέ·

kaì apésteilen angélous pròs Abimelech en kryphē̂i légōn ’Idoù Gaal hyiòs Iōbēl kaì hoi adelphoì autoû érchontai eis Sychem, kaì idoù autoì perikáthēntai tḕn pólin epì sé:

32
καὶ νῦν ἀναστὰς νυκτὸς σὺ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ καὶ ἐνέδρευσον ἐν τῷ ἀγρῷ,

kaì nŷn anastàs nyktòs sỳ kaì ho laòs ho metà soû kaì enédreuson en tō̂i agrō̂i,

33
καὶ ἔσται τὸ πρωὶ ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον ὀρθριεῖς καὶ ἐκτενεῖς ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρὸς σέ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὅσα ἂν εὕρῃ ἡ χείρ σου.

kaì éstai tò prōì háma tō̂i anateîlai tòn hḗlion orthrieîs kaì ekteneîs epì tḕn pólin, kaì idoù autòs kaì ho laòs ho met’ autoû ekporeúontai pròs sé, kaì poiḗseis autō̂i hósa àn heúrēi hē cheír sou.

34
καὶ ἀνέστη Αβιμελεχ καὶ πᾶς ὁ λαὸς μετ’ αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἐνήδρευσαν ἐπὶ Συχεμ τέτρασιν ἀρχαῖς.

kaì anéstē Abimelech kaì pâs ho laòs met’ autoû nyktòs kaì enḗdreusan epì Sychem tétrasin archaîs.

35
καὶ ἐξῆλθεν Γααλ υἱὸς Ιωβηλ καὶ ἔστη πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς πύλης τῆς πόλεως, καὶ ἀνέστη Αβιμελεχ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου.

kaì exē̂lthen Gaal hyiòs Iōbēl kaì éstē pròs tē̂i thýrāi tē̂s pýlēs tē̂s póleōs, kaì anéstē Abimelech kaì ho laòs ho met’ autoû apò toû enédrou.

36
καὶ εἶδεν Γααλ υἱὸς Ιωβηλ τὸν λαὸν καὶ εἶπεν πρὸς Ζεβουλ ’Ιδοὺ λαὸς καταβαίνει ἀπὸ κεϕαλῶν τῶν ὀρέων. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζεβουλ Τὴν σκιὰν τῶν ὀρέων σὺ βλέπεις ὡς ἄνδρας.

kaì eîden Gaal hyiòs Iōbēl tòn laòn kaì eîpen pròs Zeboul ’Idoù laòs katabaínei apò kephalō̂n tō̂n oréōn. kaì eîpen pròs autòn Zeboul Tḕn skiàn tō̂n oréōn sỳ blépeis hōs ándras.

37
καὶ προσέθετο ἔτι Γααλ τοῦ λαλῆσαι καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ λαὸς καταβαίνων κατὰ θάλασσαν ἀπὸ τοῦ ἐχόμενα ὀμϕαλοῦ τῆς γῆς, καὶ ἀρχὴ ἑτέρα ἔρχεται διὰ ὁδοῦ Ηλωνμαωνενιμ.

kaì prosétheto éti Gaal toû lalē̂sai kaì eîpen ’Idoù laòs katabaínōn katà thálassan apò toû echómena omphaloû tē̂s gē̂s, kaì archḕ hetéra érchetai dià hodoû Ēlōnmaōnenim.

38
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζεβουλ Καὶ ποῦ ἐστιν τὸ στόμα σου, ὡς ἐλάλησας Τίς ἐστιν Αβιμελεχ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; μὴ οὐχὶ οὗτος ὁ λαός, ὃν ἐξουδένωσας; ἔξελθε δὴ νῦν καὶ παράταξαι αὐτῷ.

kaì eîpen pròs autòn Zeboul Kaì poû estin tò stóma sou, hōs elálēsas Tís estin Abimelech, hóti douleúsomen autō̂i? mḕ ouchì hoûtos ho laós, hòn exoudénōsas? éxelthe dḕ nŷn kaì parátaxai autō̂i.

39
καὶ ἐξῆλθεν Γααλ ἐνώπιον ἀνδρῶν Συχεμ καὶ παρετάξατο πρὸς Αβιμελεχ.

kaì exē̂lthen Gaal enṓpion andrō̂n Sychem kaì paretáxato pròs Abimelech.

40
καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Αβιμελεχ, καὶ ἔϕυγεν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ· καὶ ἔπεσαν τραυματίαι πολλοὶ ἕως τῆς θύρας τῆς πύλης.

kaì edíōxen autòn Abimelech, kaì éphygen apò prosṓpou autoû: kaì épesan traumatíai polloì héōs tē̂s thýras tē̂s pýlēs.

41
καὶ εἰσῆλθεν Αβιμελεχ ἐν Αρημα· καὶ ἐξέβαλεν Ζεβουλ τὸν Γααλ καὶ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ μὴ οἰκεῖν ἐν Συχεμ.

kaì eisē̂lthen Abimelech en Arēma: kaì exébalen Zeboul tòn Gaal kaì toùs adelphoùs autoû mḕ oikeîn en Sychem.

42
καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸς εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ ἀνήγγειλεν τῷ Αβιμελεχ.

kaì egéneto tē̂i epaúrion kaì exē̂lthen ho laòs eis tòn agrón, kaì anḗngeilen tō̂i Abimelech.

43
καὶ ἔλαβεν τὸν λαὸν καὶ διεῖλεν αὐτοὺς εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἐνήδρευσεν ἐν ἀγρῷ· καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ὁ λαὸς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἀνέστη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτούς.

kaì élaben tòn laòn kaì dieîlen autoùs eis treîs archàs kaì enḗdreusen en agrō̂i: kaì eîden kaì idoù ho laòs exē̂lthen ek tē̂s póleōs, kaì anéstē ep’ autoùs kaì epátaxen autoús.

44
καὶ Αβιμελεχ καὶ οἱ ἀρχηγοὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐξέτειναν καὶ ἔστησαν παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης τῆς πόλεως, καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξέτειναν ἐπὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἐπάταξαν αὐτούς.

kaì Abimelech kaì hoi archēgoì hoi met’ autoû exéteinan kaì éstēsan parà tḕn thýran tē̂s pýlēs tē̂s póleōs, kaì hai dýo archaì exéteinan epì pántas toùs en tō̂i agrō̂i kaì epátaxan autoús.

45
καὶ Αβιμελεχ παρετάσσετο ἐν τῇ πόλει ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινεν καὶ καθεῖλεν τὴν πόλιν καὶ ἔσπειρεν εἰς ἅλας.

kaì Abimelech paretásseto en tē̂i pólei hólēn tḕn hēméran ekeínēn kaì katelábeto tḕn pólin kaì tòn laòn tòn en autē̂i apékteinen kaì katheîlen tḕn pólin kaì éspeiren eis hálas.

46
καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἄνδρες πύργων Συχεμ καὶ ἦλθον εἰς συνέλευσιν Βαιθηλβεριθ.

kaì ḗkousan pántes hoi ándres pýrgōn Sychem kaì ē̂lthon eis synéleusin Baithēlberith.

47
καὶ ἀνηγγέλη τῷ Αβιμελεχ ὅτι συνήχθησαν πάντες οἱ ἄνδρες πύργων Συχεμ.

kaì anēngélē tō̂i Abimelech hóti synḗchthēsan pántes hoi ándres pýrgōn Sychem.

48
καὶ ἀνέβη Αβιμελεχ εἰς ὄρος Ερμων καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν Αβιμελεχ τὰς ἀξίνας ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔκοψεν κλάδον ξύλου καὶ ἦρεν καὶ ἔθηκεν ἐπ’ ὤμων αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ ῝Ο εἴδετέ με ποιοῦντα, ταχέως ποιήσατε ὡς ἐγώ.

kaì anébē Abimelech eis óros Ermōn kaì pâs ho laòs ho met’ autoû, kaì élaben Abimelech tàs axínas en tē̂i cheirì autoû kaì ékopsen kládon xýlou kaì ē̂ren kaì éthēken ep’ ṓmōn autoû kaì eîpen tō̂i laō̂i tō̂i met’ autoû ῝O eídeté me poioûnta, tachéōs poiḗsate hōs egṓ.

49
καὶ ἔκοψαν καί γε ἀνὴρ κλάδον πᾶς ἀνὴρ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω Αβιμελεχ καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν καὶ ἐνεπύρισαν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν συνέλευσιν ἐν πυρί, καὶ ἀπέθανον καί γε πάντες οἱ ἄνδρες πύργου Σικιμων ὡς χίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες.

kaì ékopsan kaí ge anḕr kládon pâs anḕr kaì eporeúthēsan opísō Abimelech kaì epéthēkan epì tḕn synéleusin kaì enepýrisan ep’ autoùs tḕn synéleusin en pyrí, kaì apéthanon kaí ge pántes hoi ándres pýrgou Sikimōn hōs chílioi ándres kaì gynaîkes.

50
Καὶ ἐπορεύθη Αβιμελεχ ἐκ Βαιθηλβεριθ καὶ παρενέβαλεν ἐν θηβης καὶ κατέλαβεν αὐτήν.

Kaì eporeúthē Abimelech ek Baithēlberith kaì parenébalen en thēbēs kaì katélaben autḗn.

51
καὶ πύργος ἰσχυρὸς ἦν ἐν μέσῳ τῆς πόλεως, καὶ ἔϕυγον ἐκεῖ πάντες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες τῆς πόλεως καὶ ἔκλεισαν ἔξωθεν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ πύργου.

kaì pýrgos ischyròs ē̂n en mésōi tē̂s póleōs, kaì éphygon ekeî pántes hoi ándres kaì hai gynaîkes tē̂s póleōs kaì ékleisan éxōthen autō̂n kaì anébēsan epì tò dō̂ma toû pýrgou.

52
καὶ ἦλθεν Αβιμελεχ ἕως τοῦ πύργου, καὶ παρετάξαντο αὐτῷ· καὶ ἤγγισεν Αβιμελεχ ἕως τῆς θύρας τοῦ πύργου τοῦ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν πυρί.

kaì ē̂lthen Abimelech héōs toû pýrgou, kaì paretáxanto autō̂i: kaì ḗngisen Abimelech héōs tē̂s thýras toû pýrgou toû emprē̂sai autòn en pyrí.

53
καὶ ἔρριψεν γυνὴ μία κλάσμα ἐπιμυλίου ἐπὶ κεϕαλὴν Αβιμελεχ καὶ ἔκλασεν τὸ κρανίον αὐτοῦ.

kaì érripsen gynḕ mía klásma epimylíou epì kephalḕn Abimelech kaì éklasen tò kraníon autoû.

54
καὶ ἐβόησεν ταχὺ πρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Σπάσον τὴν ῥομϕαίαν μου καὶ θανάτωσόν με, μήποτε εἴπωσιν Γυνὴ ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ ἐξεκέντησεν αὐτὸν τὸ παιδάριον αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν.

kaì ebóēsen tachỳ pròs tò paidárion tò aîron tà skeúē autoû kaì eîpen autō̂i Spáson tḕn rhomphaían mou kaì thanátōsón me, mḗpote eípōsin Gynḕ apékteinen autón. kaì exekéntēsen autòn tò paidárion autoû, kaì apéthanen.

55
καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ισραηλ ὅτι ἀπέθανεν Αβιμελεχ, καὶ ἐπορεύθησαν ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì eîden anḕr Israēl hóti apéthanen Abimelech, kaì eporeúthēsan anḕr eis tòn tópon autoû.

56
καὶ ἐπέστρεψεν ὁ θεὸς τὴν πονηρίαν Αβιμελεχ, ἣν ἐποίησεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺς ἑβδομήκοντα ἀδελϕοὺς αὐτοῦ.

kaì epéstrepsen ho theòs tḕn ponērían Abimelech, hḕn epoíēsen tō̂i patrì autoû apokteînai toùs hebdomḗkonta adelphoùs autoû.

57
καὶ τὴν πᾶσαν πονηρίαν ἀνδρῶν Συχεμ ἐπέστρεψεν ὁ θεὸς εἰς κεϕαλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτοὺς ἡ κατάρα Ιωαθαν υἱοῦ Ιεροβααλ.

kaì tḕn pâsan ponērían andrō̂n Sychem epéstrepsen ho theòs eis kephalḕn autō̂n, kaì epē̂lthen ep’ autoùs hē katára Iōathan hyioû Ierobaal.