Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Joël 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Λόγος κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ιωηλ τὸν τοῦ Βαθουηλ.

Lógos kyríou, hòs egenḗthē pròs Iōēl tòn toû Bathouēl.

2
’Ακούσατε δὴ ταῦτα, οἱ πρεσβύτεροι, καὶ ἐνωτίσασθε, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν. εἰ γέγονεν τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν;

’Akoúsate dḕ taûta, hoi presbýteroi, kaì enōtísasthe, pántes hoi katoikoûntes tḕn gē̂n. ei gégonen toiaûta en taîs hēmérais hymō̂n ḕ en taîs hēmérais tō̂n patérōn hymō̂n?

3
ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν.

hypèr autō̂n toîs téknois hymō̂n diēgḗsasthe, kaì tà tékna hymō̂n toîs téknois autō̂n, kaì tà tékna autō̂n eis geneàn hetéran.

4
τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέϕαγεν ἡ ἀκρίς, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατέϕαγεν ὁ βροῦχος, καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέϕαγεν ἡ ἐρυσίβη.

tà katáloipa tē̂s kámpēs katéphagen hē akrís, kaì tà katáloipa tē̂s akrídos katéphagen ho broûchos, kaì tà katáloipa toû broúchou katéphagen hē erysíbē.

5
ἐκνήψατε, οἱ μεθύοντες, ἐξ οἴνου αὐτῶν καὶ κλαύσατε· θρηνήσατε, πάντες οἱ πίνοντες οἶνον, εἰς μέθην, ὅτι ἐξῆρται ἐκ στόματος ὑμῶν εὐϕροσύνη καὶ χαρά.

eknḗpsate, hoi methýontes, ex oínou autō̂n kaì klaúsate: thrēnḗsate, pántes hoi pínontes oînon, eis méthēn, hóti exē̂rtai ek stómatos hymō̂n euphrosýnē kaì chará.

6
ὅτι ἔθνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίθμητον, οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος, καὶ αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνου·

hóti éthnos anébē epì tḕn gē̂n mou ischyròn kaì anaríthmēton, hoi odóntes autoû odóntes léontos, kaì hai mýlai autoû skýmnou:

7
ἔθετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀϕανισμὸν καὶ τὰς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν· ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτὴν καὶ ἔρριψεν, ἐλεύκανεν κλήματα αὐτῆς.

étheto tḕn ámpelón mou eis aphanismòn kaì tàs sykâs mou eis synklasmón: ereunō̂n exēreúnēsen autḕn kaì érripsen, eleúkanen klḗmata autē̂s.

8
θρήνησον πρός με ὑπὲρ νύμϕην περιεζωσμένην σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρθενικόν.

thrḗnēson prós me hypèr nýmphēn periezōsménēn sákkon epì tòn ándra autē̂s tòn parthenikón.

9
ἐξῆρται θυσία καὶ σπονδὴ ἐξ οἴκου κυρίου. πενθεῖτε, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ,

exē̂rtai thysía kaì spondḕ ex oíkou kyríou. pentheîte, hoi hiereîs hoi leitourgoûntes thysiastēríōi,

10
ὅτι τεταλαιπώρηκεν τὰ πεδία· πενθείτω ἡ γῆ, ὅτι τεταλαιπώρηκεν σῖτος, ἐξηράνθη οἶνος, ὠλιγώθη ἔλαιον.

hóti tetalaipṓrēken tà pedía: pentheítō hē gē̂, hóti tetalaipṓrēken sîtos, exēránthē oînos, ōligṓthē élaion.

11
ἐξηράνθησαν οἱ γεωργοί· θρηνεῖτε, κτήματα, ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς, ὅτι ἀπόλωλεν τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ·

exēránthēsan hoi geōrgoí: thrēneîte, ktḗmata, hypèr pyroû kaì krithē̂s, hóti apólōlen trygētòs ex agroû:

12
ἡ ἄμπελος ἐξηράνθη, καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν· ῥόα καὶ ϕοῖνιξ καὶ μῆλον καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν, ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.

hē ámpelos exēránthē, kaì hai sykaî ōligṓthēsan: rhóa kaì phoînix kaì mē̂lon kaì pánta tà xýla toû agroû exēránthēsan, hóti ḗischynan charàn hoi hyioì tō̂n anthrṓpōn.

13
περιζώσασθε καὶ κόπτεσθε, οἱ ἱερεῖς, θρηνεῖτε, οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ· εἰσέλθατε ὑπνώσατε ἐν σάκκοις λειτουργοῦντες θεῷ, ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν θυσία καὶ σπονδή.

perizṓsasthe kaì kóptesthe, hoi hiereîs, thrēneîte, hoi leitourgoûntes thysiastēríōi: eisélthate hypnṓsate en sákkois leitourgoûntes theō̂i, hóti apéschēken ex oíkou theoû hymō̂n thysía kaì spondḗ.

14
ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς οἶκον θεοῦ ὑμῶν καὶ κεκράξατε πρὸς κύριον ἐκτενῶς

hagiásate nēsteían, kērýxate therapeían, synagágete presbytérous pántas katoikoûntas gē̂n eis oîkon theoû hymō̂n kaì kekráxate pròs kýrion ektenō̂s

15
Οἴμμοι οἴμμοι οἴμμοι εἰς ἡμέραν, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξει.

Oímmoi oímmoi oímmoi eis hēméran, hóti engỳs hēméra kyríou kaì hōs talaipōría ek talaipōrías hḗxei.

16
κατέναντι τῶν ὀϕθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλεθρεύθη, ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν εὐϕροσύνη καὶ χαρά.

katénanti tō̂n ophthalmō̂n hymō̂n brṓmata exōlethreúthē, ex oíkou theoû hymō̂n euphrosýnē kaì chará.

17
ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς ϕάτναις αὐτῶν, ἠϕανίσθησαν θησαυροί, κατεσκάϕησαν ληνοί, ὅτι ἐξηράνθη σῖτος.

eskírtēsan damáleis epì taîs phátnais autō̂n, ēphanísthēsan thēsauroí, kateskáphēsan lēnoí, hóti exēránthē sîtos.

18
τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς; ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν, ὅτι οὐχ ὑπῆρχεν νομὴ αὐτοῖς, καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ἠϕανίσθησαν.

tí apothḗsomen heautoîs? éklausan boukólia boō̂n, hóti ouch hypē̂rchen nomḕ autoîs, kaì tà poímnia tō̂n probátōn ēphanísthēsan.

19
πρὸς σέ, κύριε, βοήσομαι, ὅτι πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, καὶ ϕλὸξ ἀνῆψεν πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ·

pròs sé, kýrie, boḗsomai, hóti pŷr anḗlōsen tà hōraîa tē̂s erḗmou, kaì phlòx anē̂psen pánta tà xýla toû agroû:

20
καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρὸς σέ, ὅτι ἐξηράνθησαν ἀϕέσεις ὑδάτων καὶ πῦρ κατέϕαγεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου.

kaì tà ktḗnē toû pedíou anéblepsan pròs sé, hóti exēránthēsan aphéseis hydátōn kaì pŷr katéphagen tà hōraîa tē̂s erḗmou.