Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Joel 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προϕητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται·

Kaì éstai metà taûta kaì ekcheō̂ apò toû pneúmatós mou epì pâsan sárka, kaì prophēteúsousin hoi hyioì hymō̂n kaì hai thygatéres hymō̂n, kaì hoi presbýteroi hymō̂n enýpnia enypniasthḗsontai, kaì hoi neanískoi hymō̂n horáseis ópsontai:

2
καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους καὶ ἐπὶ τὰς δούλας ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.

kaì epì toùs doúlous kaì epì tàs doúlas en taîs hēmérais ekeínais ekcheō̂ apò toû pneúmatós mou.

3
καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

kaì dṓsō térata en tō̂i ouranō̂i kaì epì tē̂s gē̂s, haîma kaì pŷr kaì atmída kapnoû:

4
ὁ ἥλιος μεταστραϕήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιϕανῆ.

ho hḗlios metastraphḗsetai eis skótos kaì hē selḗnē eis haîma prìn eltheîn hēméran kyríou tḕn megálēn kaì epiphanē̂.

5
καὶ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται· ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἔσται ἀνασῳζόμενος, καθότι εἶπεν κύριος, καὶ εὐαγγελιζόμενοι, οὓς κύριος προσκέκληται.

kaì éstai pâs, hòs àn epikalésētai tò ónoma kyríou, sōthḗsetai: hóti en tō̂i órei Siōn kaì en Ierousalēm éstai anasōizómenos, kathóti eîpen kýrios, kaì euangelizómenoi, hoùs kýrios proskéklētai.