Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué A 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ως δὲ ἤκουσεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ ὅτι ἔλαβεν ’Ιησοῦς τὴν Γαι καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτήν – ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν τὴν Γαι καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς – καὶ ὅτι αὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς ’Ιησοῦν καὶ πρὸς Ισραηλ,

‘Ōs dè ḗkousen Adōnibezek basileùs Ierousalēm hóti élaben ’Iēsoûs tḕn Gai kaì exōléthreusen autḗn – hòn trópon epoíēsan tḕn Ierichō kaì tòn basiléa autē̂s, hoútōs epoíēsan tḕn Gai kaì tòn basiléa autē̂s – kaì hóti automólēsan hoi katoikoûntes Gabaōn pròs ’Iēsoûn kaì pròs Israēl,

2
καὶ ἐϕοβήθησαν ἐν αὐτοῖς σϕόδρα· ᾔδει γὰρ ὅτι μεγάλη πόλις Γαβαων ὡσεὶ μία τῶν μητροπόλεων καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί.

kaì ephobḗthēsan en autoîs sphódra: ḗidei gàr hóti megálē pólis Gabaōn hōseì mía tō̂n mētropóleōn kaì pántes hoi ándres autē̂s ischyroí.

3
καὶ ἀπέστειλεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ πρὸς Αιλαμ βασιλέα Χεβρων καὶ πρὸς Φιδων βασιλέα Ιεριμουθ καὶ πρὸς Ιεϕθα βασιλέα Λαχις καὶ πρὸς Δαβιρ βασιλέα Οδολλαμ λέγων

kaì apésteilen Adōnibezek basileùs Ierousalēm pròs Ailam basiléa Chebrōn kaì pròs Phidōn basiléa Ierimouth kaì pròs Iephtha basiléa Lachis kaì pròs Dabir basiléa Odollam légōn

4
Δεῦτε ἀνάβητε πρός με καὶ βοηθήσατέ μοι, καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων· αὐτομόλησαν γὰρ πρὸς ’Ιησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.

Deûte anábēte prós me kaì boēthḗsaté moi, kaì ekpolemḗsōmen Gabaōn: automólēsan gàr pròs ’Iēsoûn kaì pròs toùs hyioùs Israēl.

5
καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν Ιεβουσαίων, βασιλεὺς Ιερουσαλημ καὶ βασιλεὺς Χεβρων καὶ βασιλεὺς Ιεριμουθ καὶ βασιλεὺς Λαχις καὶ βασιλεὺς Οδολλαμ, αὐτοὶ καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτῶν, καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαων καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν.

kaì anébēsan hoi pénte basileîs tō̂n Iebousaíōn, basileùs Ierousalēm kaì basileùs Chebrōn kaì basileùs Ierimouth kaì basileùs Lachis kaì basileùs Odollam, autoì kaì pâs ho laòs autō̂n, kaì periekáthisan tḕn Gabaōn kaì exepoliórkoun autḗn.

6
καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς ’Ιησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα λέγοντες Μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῶν παίδων σου· ἀνάβηθι πρὸς ἡμᾶς τὸ τάχος καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς καὶ βοήθησον ἡμῖν· ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐϕ’ ἡμᾶς πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινήν.

kaì apésteilan hoi katoikoûntes Gabaōn pròs ’Iēsoûn eis tḕn parembolḕn Israēl eis Galgala légontes Mḕ eklýsēis tàs cheîrás sou apò tō̂n paídōn sou: anábēthi pròs hēmâs tò táchos kaì exeloû hēmâs kaì boḗthēson hēmîn: hóti synēgménoi eisìn eph’ hēmâs pántes hoi basileîs tō̂n Amorraíōn hoi katoikoûntes tḕn oreinḗn.

7
καὶ ἀνέβη ’Ιησοῦς ἐκ Γαλγαλων, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ’ αὐτοῦ, πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύι.

kaì anébē ’Iēsoûs ek Galgalōn, autòs kaì pâs ho laòs ho polemistḕs met’ autoû, pâs dynatòs en ischýi.

8
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ’Ιησοῦν Μὴ ϕοβηθῇς αὐτούς· εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτούς, οὐχ ὑπολειϕθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐθεὶς ἐνώπιον ὑμῶν.

kaì eîpen kýrios pròs ’Iēsoûn Mḕ phobēthē̂is autoús: eis gàr tàs cheîrás sou paradédōka autoús, ouch hypoleiphthḗsetai ex autō̂n outheìs enṓpion hymō̂n.

9
καὶ ἐπιπαρεγένετο ἐπ’ αὐτοὺς ’Ιησοῦς ἄϕνω, ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγαλων.

kaì epiparegéneto ep’ autoùs ’Iēsoûs áphnō, hólēn tḕn nýkta eiseporeúthē ek Galgalōn.

10
καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ συνέτριψεν αὐτοὺς κύριος σύντριψιν μεγάλην ἐν Γαβαων, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ωρωνιν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Αζηκα καὶ ἕως Μακηδα.

kaì exéstēsen autoùs kýrios apò prosṓpou tō̂n hyiō̂n Israēl, kaì synétripsen autoùs kýrios sýntripsin megálēn en Gabaōn, kaì katedíōxan autoùs hodòn anabáseōs Ōrōnin kaì katékopton autoùs héōs Azēka kaì héōs Makēda.

11
ἐν τῷ δὲ ϕεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως Ωρωνιν καὶ κύριος ἐπέρριψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως Αζηκα, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ισραηλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ.

en tō̂i dè pheúgein autoùs apò prosṓpou tō̂n hyiō̂n Israēl epì tē̂s katabáseōs Ōrōnin kaì kýrios epérripsen autoîs líthous chalázēs ek toû ouranoû héōs Azēka, kaì egénonto pleíous hoi apothanóntes dià toùs líthous tē̂s chalázēs ḕ hoùs apékteinan hoi hyioì Israēl machaírāi en tō̂i polémōi.

12
Τότε ἐλάλησεν ’Ιησοῦς πρὸς κύριον, ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ὁ θεὸς τὸν Αμορραῖον ὑποχείριον Ισραηλ, ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαων καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς Στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαων καὶ ἡ σελήνη κατὰ ϕάραγγα Αιλων.

Tóte elálēsen ’Iēsoûs pròs kýrion, hē̂i hēmérāi parédōken ho theòs tòn Amorraîon hypocheírion Israēl, hēníka synétripsen autoùs en Gabaōn kaì synetríbēsan apò prosṓpou hyiō̂n Israēl, kaì eîpen ’Iēsoûs Stḗtō ho hḗlios katà Gabaōn kaì hē selḗnē katà pháranga Ailōn.

13
καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς.

kaì éstē ho hḗlios kaì hē selḗnē en stásei, héōs ēmýnato ho theòs toùs echthroùs autō̂n. kaì éstē ho hḗlios katà méson toû ouranoû, ou proeporeúeto eis dysmàs eis télos hēméras miâs.

14
καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον ὥστε ἐπακοῦσαι θεὸν ἀνθρώπου, ὅτι κύριος συνεπολέμησεν τῷ Ισραηλ.

kaì ouk egéneto hēméra toiaútē oudè tò próteron oudè tò éschaton hṓste epakoûsai theòn anthrṓpou, hóti kýrios synepolémēsen tō̂i Israēl.

16
Καὶ ἔϕυγον οἱ πέντε βασιλεῖς οὗτοι καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδα.

Kaì éphygon hoi pénte basileîs hoûtoi kaì katekrýbēsan eis tò spḗlaion tò en Makēda.

17
καὶ ἀπηγγέλη τῷ ’Ιησοῦ λέγοντες Εὕρηνται οἱ πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδα.

kaì apēngélē tō̂i ’Iēsoû légontes Heúrēntai hoi pénte basileîs kekrymménoi en tō̂i spēlaíōi tō̂i en Makēda.

18
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς Κυλίσατε λίθους ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ καταστήσατε ἄνδρας ϕυλάσσειν ἐπ’ αὐτούς,

kaì eîpen ’Iēsoûs Kylísate líthous epì tò stóma toû spēlaíou kaì katastḗsate ándras phylássein ep’ autoús,

19
ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντες ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν καὶ μὴ ἀϕῆτε εἰσελθεῖν εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· παρέδωκεν γὰρ αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν.

hymeîs dè mḕ hestḗkate katadiṓkontes opísō tō̂n echthrō̂n hymō̂n kaì katalábete tḕn ouragían autō̂n kaì mḕ aphē̂te eiseltheîn eis tàs póleis autō̂n: parédōken gàr autoùs kýrios ho theòs hēmō̂n eis tàs cheîras hēmō̂n.

20
καὶ ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς υἱὸς Ισραηλ κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην σϕόδρα ἕως εἰς τέλος καὶ οἱ διασῳζόμενοι διεσώθησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς,

kaì egéneto hōs katépausen ’Iēsoûs kaì pâs hyiòs Israēl kóptontes autoùs kopḕn megálēn sphódra héōs eis télos kaì hoi diasōizómenoi diesṓthēsan eis tàs póleis tàs ochyrás,

21
καὶ ἀπεστράϕη πᾶς ὁ λαὸς πρὸς ’Ιησοῦν εἰς Μακηδα ὑγιεῖς, καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐθεὶς τῶν υἱῶν Ισραηλ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ.

kaì apestráphē pâs ho laòs pròs ’Iēsoûn eis Makēda hygieîs, kaì ouk égryxen outheìs tō̂n hyiō̂n Israēl tē̂i glṓssēi autoû.

22
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς ’Ανοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου.

kaì eîpen ’Iēsoûs ’Anoíxate tò spḗlaion kaì exagágete toùs pénte basileîs toútous ek toû spēlaíou.

23
καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέντε βασιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα Ιερουσαλημ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρων καὶ τὸν βασιλέα Ιεριμουθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχις καὶ τὸν βασιλέα Οδολλαμ.

kaì exēgágosan toùs pénte basileîs ek toû spēlaíou, tòn basiléa Ierousalēm kaì tòn basiléa Chebrōn kaì tòn basiléa Ierimouth kaì tòn basiléa Lachis kaì tòn basiléa Odollam.

24
καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς πρὸς ’Ιησοῦν, καὶ συνεκάλεσεν ’Ιησοῦς πάντα Ισραηλ καὶ τοὺς ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευομένους αὐτῷ λέγων αὐτοῖς Προπορεύεσθε καὶ ἐπίθετε τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν. καὶ προσελθόντες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν.

kaì epeì exḗgagon autoùs pròs ’Iēsoûn, kaì synekálesen ’Iēsoûs pánta Israēl kaì toùs enarchoménous toû polémou toùs symporeuoménous autō̂i légōn autoîs Proporeúesthe kaì epíthete toùs pódas hymō̂n epì toùs trachḗlous autō̂n. kaì proselthóntes epéthēkan toùs pódas autō̂n epì toùs trachḗlous autō̂n.

25
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ’Ιησοῦς Μὴ ϕοβηθῆτε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε· ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε, ὅτι οὕτως ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν, οὓς ὑμεῖς καταπολεμεῖτε αὐτούς.

kaì eîpen pròs autoùs ’Iēsoûs Mḕ phobēthē̂te autoùs mēdè deiliásēte: andrízesthe kaì ischýete, hóti hoútōs poiḗsei kýrios pâsi toîs echthroîs hymō̂n, hoùs hymeîs katapolemeîte autoús.

26
καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ’Ιησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν κρεμάμενοι ἐπὶ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας.

kaì apékteinen autoùs ’Iēsoûs kaì ekrémasen autoùs epì pénte xýlōn, kaì ē̂san kremámenoi epì tō̂n xýlōn héōs hespéras.

27
καὶ ἐγενήθη πρὸς ἡλίου δυσμὰς ἐνετείλατο ’Ιησοῦς καὶ καθεῖλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, εἰς ὃ κατεϕύγοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kaì egenḗthē pròs hēlíou dysmàs eneteílato ’Iēsoûs kaì katheîlon autoùs apò tō̂n xýlōn kaì érripsan autoùs eis tò spḗlaion, eis hò katephýgosan ekeî, kaì epekýlisan líthous epì tò spḗlaion héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

28
Καὶ τὴν Μακηδα ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐϕόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίϕους καὶ ἐξωλέθρευσαν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείϕθη ἐν αὐτῇ οὐδεὶς διασεσῳσμένος καὶ διαπεϕευγώς· καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδα ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω.

Kaì tḕn Makēda elábosan en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì ephóneusan autḕn en stómati xíphous kaì exōléthreusan pân empnéon en autē̂i, kaì ou kateleíphthē en autē̂i oudeìs diasesōisménos kaì diapepheugṓs: kaì epoíēsan tō̂i basileî Makēda hòn trópon epoíēsan tō̂i basileî Ierichō.

29
Καὶ ἀπῆλθεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Μακηδα εἰς Λεβνα καὶ ἐπολιόρκει Λεβνα.

Kaì apē̂lthen ’Iēsoûs kaì pâs Israēl met’ autoû ek Makēda eis Lebna kaì epoliórkei Lebna.

30
καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος εἰς χεῖρας Ισραηλ, καὶ ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἐϕόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίϕους καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείϕθη ἐν αὐτῇ οὐδὲ εἷς διασεσῳσμένος καὶ διαπεϕευγώς· καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω.

kaì parédōken autḕn kýrios eis cheîras Israēl, kaì élabon autḕn kaì tòn basiléa autē̂s kaì ephóneusan autḕn en stómati xíphous kaì pân empnéon en autē̂i, kaì ou kateleíphthē en autē̂i oudè heîs diasesōisménos kaì diapepheugṓs: kaì epoíēsan tō̂i basileî autē̂s hòn trópon epoíēsan tō̂i basileî Ierichō.

31
Καὶ ἀπῆλθεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Λεβνα εἰς Λαχις καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν.

Kaì apē̂lthen ’Iēsoûs kaì pâs Israēl met’ autoû ek Lebna eis Lachis kaì periekáthisen autḕn kaì epoliórkei autḗn.

32
καὶ παρέδωκεν κύριος τὴν Λαχις εἰς τὰς χεῖρας Ισραηλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐϕόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίϕους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Λεβνα.

kaì parédōken kýrios tḕn Lachis eis tàs cheîras Israēl, kaì élaben autḕn en tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi kaì ephóneusan autḕn en stómati xíphous kaì exōléthreusan autḗn, hòn trópon epoíēsan tḕn Lebna.

33
τότε ἀνέβη Αιλαμ βασιλεὺς Γαζερ βοηθήσων τῇ Λαχις, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ’Ιησοῦς ἐν στόματι ξίϕους καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλειϕθῆναι αὐτῶν σεσῳσμένον καὶ διαπεϕευγότα.

tóte anébē Ailam basileùs Gazer boēthḗsōn tē̂i Lachis, kaì epátaxen autòn ’Iēsoûs en stómati xíphous kaì tòn laòn autoû héōs toû mḕ kataleiphthē̂nai autō̂n sesōisménon kaì diapepheugóta.

34
Καὶ ἀπῆλθεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ ἐκ Λαχις εἰς Οδολλαμ καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτήν.

Kaì apē̂lthen ’Iēsoûs kaì pâs Israēl met’ autoû ek Lachis eis Odollam kaì periekáthisen autḕn kaì epoliórkēsen autḗn.

35
καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ Ισραηλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐϕόνευσεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίϕους, καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐϕόνευσαν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Λαχις.

kaì parédōken autḕn kýrios en cheirì Israēl, kaì élaben autḕn en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì ephóneusen autḕn en stómati xíphous, kaì pân empnéon en autē̂i ephóneusan, hòn trópon epoíēsan tē̂i Lachis.

36
Καὶ ἀπῆλθεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ εἰς Χεβρων καὶ περιεκάθισεν αὐτήν.

Kaì apē̂lthen ’Iēsoûs kaì pâs Israēl met’ autoû eis Chebrōn kaì periekáthisen autḗn.

37
καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίϕους καὶ πᾶν ἐμπνέον, ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ, οὐκ ἦν διασεσῳσμένος· ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Οδολλαμ, ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ.

kaì epátaxen autḕn en stómati xíphous kaì pân empnéon, hósa ē̂n en autē̂i, ouk ē̂n diasesōisménos: hòn trópon epoíēsan tḕn Odollam, exōléthreusan autḕn kaì hósa ē̂n en autē̂i.

38
Καὶ ἀπέστρεψεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ εἰς Δαβιρ καὶ περικαθίσαντες αὐτὴν

Kaì apéstrepsen ’Iēsoûs kaì pâs Israēl eis Dabir kaì perikathísantes autḕn

39
ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίϕους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατέλιπον αὐτῇ οὐδένα διασεσῳσμένον· οὕτως ἐποίησαν τῇ Δαβιρ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς. ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Χεβρων καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς,

élabon autḕn kaì tòn basiléa autē̂s kaì tàs kṓmas autē̂s kaì epátaxan autḕn en stómati xíphous kaì exōléthreusan autḕn kaì pân empnéon en autē̂i kaì ou katélipon autē̂i oudéna diasesōisménon: hoútōs epoíēsan tē̂i Dabir kaì tō̂i basileî autē̂s. hòn trópon epoíēsan tḕn Chebrōn kaì tō̂i basileî autē̂s,

40
Καὶ ἐπάταξεν ’Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς ὀρεινῆς καὶ τὴν Ναγεβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν Ασηδωθ καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῆς, οὐ κατέλιπον αὐτῶν σεσῳσμένον· καὶ πᾶν ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλέθρευσεν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ.

Kaì epátaxen ’Iēsoûs pâsan tḕn gē̂n tē̂s oreinē̂s kaì tḕn Nageb kaì tḕn pedinḕn kaì tḕn Asēdōth kaì toùs basileîs autē̂s, ou katélipon autō̂n sesōisménon: kaì pân empnéon zōē̂s exōléthreusen, hòn trópon eneteílato kýrios ho theòs Israēl.

41
ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως Γάζης, πᾶσαν τὴν Γοσομ ἕως τῆς Γαβαων,

apò Kadēs Barnē héōs Gázēs, pâsan tḕn Gosom héōs tē̂s Gabaōn,

42
καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν καὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπάταξεν ’Ιησοῦς εἰς ἅπαξ, ὅτι κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ συνεπολέμει τῷ Ισραηλ.

kaì pántas toùs basileîs autō̂n kaì tḕn gē̂n autō̂n epátaxen ’Iēsoûs eis hápax, hóti kýrios ho theòs Israēl synepolémei tō̂i Israēl.