Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué A 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ’Ιησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς τῶν ἡμερῶν. καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ’Ιησοῦν Σὺ προβέβηκας τῶν ἡμερῶν, καὶ ἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν.

Kaì ’Iēsoûs presbýteros probebēkṑs tō̂n hēmerō̂n. kaì eîpen kýrios pròs ’Iēsoûn Sỳ probébēkas tō̂n hēmerō̂n, kaì hē gē̂ hypoléleiptai pollḕ eis klēronomían.

2
καὶ αὕτη ἡ γῆ ἡ καταλελειμμένη· ὅρια Φυλιστιιμ, ὁ Γεσιρι καὶ ὁ Χαναναῖος·

kaì haútē hē gē̂ hē kataleleimménē: hória Phylistiim, ho Gesiri kaì ho Chananaîos:

3
ἀπὸ τῆς ἀοικήτου τῆς κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου ἕως τῶν ὁρίων Ακκαρων ἐξ εὐωνύμων τῶν Χαναναίων προσλογίζεται ταῖς πέντε σατραπείαις τῶν Φυλιστιιμ, τῷ Γαζαίῳ καὶ τῷ ’Αζωτίῳ καὶ τῷ ’Ασκαλωνίτῃ καὶ τῷ Γεθθαίῳ καὶ τῷ Ακκαρωνίτῃ· καὶ τῷ Ευαίῳ

apò tē̂s aoikḗtou tē̂s katà prósōpon Aigýptou héōs tō̂n horíōn Akkarōn ex euōnýmōn tō̂n Chananaíōn proslogízetai taîs pénte satrapeíais tō̂n Phylistiim, tō̂i Gazaíōi kaì tō̂i ’Azōtíōi kaì tō̂i ’Askalōnítēi kaì tō̂i Geththaíōi kaì tō̂i Akkarōnítēi: kaì tō̂i Euaíōi

4
ἐκ θαιμαν καὶ πάσῃ γῇ Χανααν ἐναντίον Γάζης, καὶ οἱ Σιδώνιοι ἕως Αϕεκ ἕως τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων,

ek thaiman kaì pásēi gē̂i Chanaan enantíon Gázēs, kaì hoi Sidṓnioi héōs Aphek héōs tō̂n horíōn tō̂n Amorraíōn,

5
καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γαβλι Φυλιστιιμ καὶ πάντα τὸν Λίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἀπὸ Γαλγαλ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων ἕως τῆς εἰσόδου Εμαθ·

kaì pâsan tḕn gē̂n Gabli Phylistiim kaì pánta tòn Líbanon apò anatolō̂n hēlíou apò Galgal hypò tò óros tò Aermōn héōs tē̂s eisódou Emath:

6
πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν ἀπὸ τοῦ Λιβάνου ἕως τῆς Μασερεϕωθμαιμ, πάντας τοὺς Σιδωνίους, ἐγὼ αὐτοὺς ἐξολεθρεύσω ἀπὸ προσώπου Ισραηλ· ἀλλὰ διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ισραηλ, ὃν τρόπον σοι ἐνετειλάμην.

pâs ho katoikō̂n tḕn oreinḕn apò toû Libánou héōs tē̂s Maserephōthmaim, pántas toùs Sidōníous, egṑ autoùs exolethreúsō apò prosṓpou Israēl: allà diádos autḕn en klḗrōi tō̂i Israēl, hòn trópon soi eneteilámēn.

7
καὶ νῦν μέρισον τὴν γῆν ταύτην ἐν κληρονομίᾳ ταῖς ἐννέα ϕυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση· ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης κατὰ δυσμὰς ἡλίου δώσεις αὐτήν, ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ.

kaì nŷn mérison tḕn gē̂n taútēn en klēronomíāi taîs ennéa phylaîs kaì tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē: apò toû Iordánou héōs tē̂s thalássēs tē̂s megálēs katà dysmàs hēlíou dṓseis autḗn, hē thálassa hē megálē horieî.

8
ταῖς δὲ δύο ϕυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση, τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ, ἔδωκεν Μωυσῆς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου· δέδωκεν αὐτὴν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου

taîs dè dýo phylaîs kaì tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē, tō̂i Roubēn kaì tō̂i Gad, édōken Mōysē̂s en tō̂i péran toû Iordánou kat’ anatolàs hēlíou: dédōken autḕn Mōysē̂s ho paîs kyríou

9
ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ τῆς ϕάραγγος καὶ πᾶσαν τὴν Μισωρ ἀπὸ Μαιδαβα ἕως Δαιβαν,

apò Aroēr, hḗ estin epì toû cheílous cheimárrou Arnōn, kaì tḕn pólin tḕn en mésōi tē̂s phárangos kaì pâsan tḕn Misōr apò Maidaba héōs Daiban,

10
πάσας τὰς πόλεις Σηων βασιλέως Αμορραίων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Εσεβων, ἕως τῶν ὁρίων υἱῶν Αμμων

pásas tàs póleis Sēōn basiléōs Amorraíōn, hòs ebasíleusen en Esebōn, héōs tō̂n horíōn hyiō̂n Ammōn

11
καὶ τὴν Γαλααδίτιδα καὶ τὰ ὅρια Γεσιρι καὶ τοῦ Μαχατι, πᾶν ὄρος Αερμων καὶ πᾶσαν τὴν Βασανῖτιν ἕως Σελχα,

kaì tḕn Galaadítida kaì tà hória Gesiri kaì toû Machati, pân óros Aermōn kaì pâsan tḕn Basanîtin héōs Selcha,

12
πᾶσαν τὴν βασιλείαν Ωγ ἐν τῇ Βασανίτιδι, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν· οὗτος κατελείϕθη ἀπὸ τῶν γιγάντων, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Μωυσῆς καὶ ἐξωλέθρευσεν.

pâsan tḕn basileían Ōg en tē̂i Basanítidi, hòs ebasíleusen en Astarōth kaì en Edraïn: hoûtos kateleíphthē apò tō̂n gigántōn, kaì epátaxen autòn Mōysē̂s kaì exōléthreusen.

13
καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Γεσιρι καὶ τὸν Μαχατι καὶ τὸν Χαναναῖον, καὶ κατῴκει βασιλεὺς Γεσιρι καὶ ὁ Μαχατι ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kaì ouk exōléthreusan hoi hyioì Israēl tòn Gesiri kaì tòn Machati kaì tòn Chananaîon, kaì katṓikei basileùs Gesiri kaì ho Machati en toîs hyioîs Israēl héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

14
πλὴν τῆς ϕυλῆς Λευι οὐκ ἐδόθη κληρονομία· κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ, οὗτος αὐτῶν κληρονομία, καθὰ εἶπεν αὐτοῖς κύριος. καὶ οὗτος ὁ καταμερισμός, ὃν κατεμέρισεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω.

plḕn tē̂s phylē̂s Leui ouk edóthē klēronomía: kýrios ho theòs Israēl, hoûtos autō̂n klēronomía, kathà eîpen autoîs kýrios. kaì hoûtos ho katamerismós, hòn katemérisen Mōysē̂s toîs hyioîs Israēl en Arabōth Mōab en tō̂i péran toû Iordánou katà Ierichō.

15
Καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τῇ ϕυλῇ Ρουβην κατὰ δήμους αὐτῶν.

Kaì édōken Mōysē̂s tē̂i phylē̂i Roubēn katà dḗmous autō̂n.

16
καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον ϕάραγγος Αρνων, καὶ ἡ πόλις ἡ ἐν τῇ ϕάραγγι Αρνων καὶ πᾶσαν τὴν Μισωρ

kaì egenḗthē autō̂n tà hória apò Aroēr, hḗ estin katà prósōpon phárangos Arnōn, kaì hē pólis hē en tē̂i phárangi Arnōn kaì pâsan tḕn Misōr

17
ἕως Εσεβων καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς οὔσας ἐν τῇ Μισωρ καὶ Δαιβων καὶ Βαμωθβααλ καὶ οἴκου Βεελμων

héōs Esebōn kaì pásas tàs póleis tàs oúsas en tē̂i Misōr kaì Daibōn kaì Bamōthbaal kaì oíkou Beelmōn

18
καὶ Ιασσα καὶ Κεδημωθ καὶ Μεϕααθ

kaì Iassa kaì Kedēmōth kaì Mephaath

19
καὶ Καριαθαιμ καὶ Σεβαμα καὶ Σεραδα καὶ Σιωρ ἐν τῷ ὄρει Εμακ

kaì Kariathaim kaì Sebama kaì Serada kaì Siōr en tō̂i órei Emak

20
καὶ Βαιθϕογωρ καὶ Ασηδωθ Φασγα καὶ Βαιθασιμωθ

kaì Baithphogōr kaì Asēdōth Phasga kaì Baithasimōth

21
καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Μισωρ καὶ πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ Σηων βασιλέως τῶν Αμορραίων, ὃν ἐπάταξεν Μωυσῆς αὐτὸν καὶ τοὺς ἡγουμένους Μαδιαμ καὶ τὸν Ευι καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβε ἄρχοντας παρὰ Σηων καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν.

kaì pásas tàs póleis toû Misōr kaì pâsan tḕn basileían toû Sēōn basiléōs tō̂n Amorraíōn, hòn epátaxen Mōysē̂s autòn kaì toùs hēgouménous Madiam kaì tòn Eui kaì tòn Rokom kaì tòn Sour kaì tòn Our kaì tòn Robe árchontas parà Sēōn kaì toùs katoikoûntas tḕn gē̂n.

22
καὶ τὸν Βαλααμ τὸν τοῦ Βεωρ τὸν μάντιν ἀπέκτειναν ἐν τῇ ῥοπῇ.

kaì tòn Balaam tòn toû Beōr tòn mántin apékteinan en tē̂i rhopē̂i.

23
ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια Ρουβην· Ιορδάνης ὅριον. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Ρουβην κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν.

egéneto dè tà hória Roubēn: Iordánēs hórion. haútē hē klēronomía hyiō̂n Roubēn katà dḗmous autō̂n, hai póleis autō̂n kaì hai epaúleis autō̂n.

24
῎Εδωκεν δὲ Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν.

῎Edōken dè Mōysē̂s toîs hyioîs Gad katà dḗmous autō̂n.

25
καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν Ιαζηρ, πᾶσαι αἱ πόλεις Γαλααδ καὶ τὸ ἥμισυ γῆς υἱῶν Αμμων ἕως Αροηρ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ραββα,

kaì egéneto tà hória autō̂n Iazēr, pâsai hai póleis Galaad kaì tò hḗmisy gē̂s hyiō̂n Ammōn héōs Aroēr, hḗ estin katà prósōpon Rabba,

26
καὶ ἀπὸ Εσεβων ἕως Ραμωθ κατὰ τὴν Μασσηϕα καὶ Βοτανιν καὶ Μααναιν ἕως τῶν ὁρίων Δαβιρ

kaì apò Esebōn héōs Ramōth katà tḕn Massēpha kaì Botanin kaì Maanain héōs tō̂n horíōn Dabir

27
καὶ ἐν Εμεκ Βαιθαραμ καὶ Βαιθαναβρα καὶ Σοκχωθα καὶ Σαϕαν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν Σηων βασιλέως Εσεβων, καὶ ὁ Ιορδάνης ὁριεῖ ἕως μέρους τῆς θαλάσσης Χενερεθ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν.

kaì en Emek Baitharam kaì Baithanabra kaì Sokchōtha kaì Saphan kaì tḕn loipḕn basileían Sēōn basiléōs Esebōn, kaì ho Iordánēs horieî héōs mérous tē̂s thalássēs Chenereth péran toû Iordánou ap’ anatolō̂n.

28
αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν.

haútē hē klēronomía hyiō̂n Gad katà dḗmous autō̂n, hai póleis autō̂n kaì hai epaúleis autō̂n.

29
Καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση κατὰ δήμους αὐτῶν.

Kaì édōken Mōysē̂s tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē katà dḗmous autō̂n.

30
καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ Μααναιμ καὶ πᾶσα βασιλεία Βασανι καὶ πᾶσα βασιλεία Ωγ βασιλέως Βασαν καὶ πάσας τὰς κώμας Ιαϊρ, αἵ εἰσιν ἐν τῇ Βασανίτιδι, ἑξήκοντα πόλεις,

kaì egéneto tà hória autō̂n apò Maanaim kaì pâsa basileía Basani kaì pâsa basileía Ōg basiléōs Basan kaì pásas tàs kṓmas Iaïr, haí eisin en tē̂i Basanítidi, hexḗkonta póleis,

31
καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλααδ καὶ ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν, πόλεις βασιλείας Ωγ ἐν Βασανίτιδι, καὶ ἐδόθησαν τοῖς υἱοῖς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση καὶ τοῖς ἡμίσεσιν υἱοῖς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση κατὰ δήμους αὐτῶν.

kaì tò hḗmisy tē̂s Galaad kaì en Astarōth kaì en Edraïn, póleis basileías Ōg en Basanítidi, kaì edóthēsan toîs hyioîs Machir hyioû Manassē kaì toîs hēmísesin hyioîs Machir hyioû Manassē katà dḗmous autō̂n.

32
Οὗτοι οὓς κατεκληρονόμησεν Μωυσῆς πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω ἀπὸ ἀνατολῶν.

Hoûtoi hoùs kateklēronómēsen Mōysē̂s péran toû Iordánou en Arabōth Mōab en tō̂i péran toû Iordánou katà Ierichō apò anatolō̂n.