Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια ϕυλῆς υἱῶν Μανασση, ὅτι οὗτος πρωτότοκος τῷ Ιωσηϕ· τῷ Μαχιρ πρωτοτόκῳ Μανασση πατρὶ Γαλααδ (ἀνὴρ γὰρ πολεμιστὴς ἦν) ἐν τῇ Γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι.

Kaì egéneto tà hória phylē̂s hyiō̂n Manassē, hóti hoûtos prōtótokos tō̂i Iōsēph: tō̂i Machir prōtotókōi Manassē patrì Galaad (anḕr gàr polemistḕs ē̂n) en tē̂i Galaadítidi kaì en tē̂i Basanítidi.

2
καὶ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασση τοῖς λοιποῖς κατὰ δήμους αὐτῶν, τοῖς υἱοῖς Ιεζερ καὶ τοῖς υἱοῖς Κελεζ καὶ τοῖς υἱοῖς Ιεζιηλ καὶ τοῖς υἱοῖς Συχεμ καὶ τοῖς υἱοῖς Συμαριμ καὶ τοῖς υἱοῖς Οϕερ· οὗτοι οἱ ἄρσενες κατὰ δήμους αὐτῶν.

kaì egenḗthē toîs hyioîs Manassē toîs loipoîs katà dḗmous autō̂n, toîs hyioîs Iezer kaì toîs hyioîs Kelez kaì toîs hyioîs Ieziēl kaì toîs hyioîs Sychem kaì toîs hyioîs Symarim kaì toîs hyioîs Opher: hoûtoi hoi ársenes katà dḗmous autō̂n.

3
καὶ τῷ Σαλπααδ υἱῷ Οϕερ, οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ’ ἢ θυγατέρες, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπααδ· Μααλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ θερσα.

kaì tō̂i Salpaad hyiō̂i Opher, ouk ē̂san autō̂i hyioì all’ ḕ thygatéres, kaì taûta tà onómata tō̂n thygatérōn Salpaad: Maala kaì Noua kaì Egla kaì Melcha kaì thersa.

4
καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐναντίον ’Ιησοῦ καὶ ἐναντίον τῶν ἀρχόντων λέγουσαι ‘Ο θεὸς ἐνετείλατο διὰ χειρὸς Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελϕῶν ἡμῶν. καὶ ἐδόθη αὐταῖς διὰ προστάγματος κυρίου κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελϕοῖς τοῦ πατρὸς αὐτῶν.

kaì éstēsan enantíon Eleazar toû hieréōs kaì enantíon ’Iēsoû kaì enantíon tō̂n archóntōn légousai ‘O theòs eneteílato dià cheiròs Mōysē̂ doûnai hēmîn klēronomían en mésōi tō̂n adelphō̂n hēmō̂n. kaì edóthē autaîs dià prostágmatos kyríou klē̂ros en toîs adelphoîs toû patròs autō̂n.

5
καὶ ἔπεσεν ὁ σχοινισμὸς αὐτῶν ἀπὸ Ανασσα καὶ πεδίον Λαβεκ ἐκ τῆς Γαλααδ, ἥ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου·

kaì épesen ho schoinismòs autō̂n apò Anassa kaì pedíon Labek ek tē̂s Galaad, hḗ estin péran toû Iordánou:

6
ὅτι θυγατέρες υἱῶν Μανασση ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν μέσῳ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν· ἡ δὲ γῆ Γαλααδ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασση τοῖς καταλελειμμένοις.

hóti thygatéres hyiō̂n Manassē eklēronómēsan klē̂ron en mésōi tō̂n adelphō̂n autō̂n: hē dè gē̂ Galaad egenḗthē toîs hyioîs Manassē toîs kataleleimménois.

7
Καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Μανασση Δηλαναθ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον υἱῶν Αναθ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ Ιαμιν καὶ Ιασσιβ ἐπὶ πηγὴν θαϕθωθ·

Kaì egenḗthē hória hyiō̂n Manassē Dēlanath, hḗ estin katà prósōpon hyiō̂n Anath, kaì poreúetai epì tà hória epì Iamin kaì Iassib epì pēgḕn thaphthōth:

8
τῷ Μανασση ἔσται, καὶ θαϕεθ ἐπὶ τῶν ὁρίων Μανασση τοῖς υἱοῖς Εϕραιμ.

tō̂i Manassē éstai, kaì thapheth epì tō̂n horíōn Manassē toîs hyioîs Ephraim.

9
καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ ϕάραγγα Καρανα ἐπὶ λίβα κατὰ ϕάραγγα Ιαριηλ, τερέμινθος τῷ Εϕραιμ ἀνὰ μέσον πόλεως Μανασση· καὶ ὅρια Μανασση ἐπὶ τὸν βορρᾶν εἰς τὸν χειμάρρουν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος θάλασσα.

kaì katabḗsetai tà hória epì pháranga Karana epì líba katà pháranga Iariēl, teréminthos tō̂i Ephraim anà méson póleōs Manassē: kaì hória Manassē epì tòn borrân eis tòn cheimárroun, kaì éstai autoû hē diéxodos thálassa.

10
ἀπὸ λιβὸς τῷ Εϕραιμ, καὶ ἐπὶ βορρᾶν Μανασση, καὶ ἔσται ἡ θάλασσα ὅρια αὐτοῖς· καὶ ἐπὶ Ασηρ συνάψουσιν ἐπὶ βορρᾶν καὶ τῷ Ισσαχαρ ἀπ’ ἀνατολῶν.

apò libòs tō̂i Ephraim, kaì epì borrân Manassē, kaì éstai hē thálassa hória autoîs: kaì epì Asēr synápsousin epì borrân kaì tō̂i Issachar ap’ anatolō̂n.

11
καὶ ἔσται Μανασση ἐν Ισσαχαρ καὶ ἐν Ασηρ Βαιθσαν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδδω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὸ τρίτον τῆς Ναϕετα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.

kaì éstai Manassē en Issachar kaì en Asēr Baithsan kaì hai kō̂mai autō̂n kaì toùs katoikoûntas Dōr kaì tàs kṓmas autē̂s kaì toùs katoikoûntas Mageddō kaì tàs kṓmas autē̂s kaì tò tríton tē̂s Napheta kaì tàs kṓmas autē̂s.

12
καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Μανασση ἐξολεθρεῦσαι τὰς πόλεις ταύτας, καὶ ἤρχετο ὁ Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ·

kaì ouk ēdynásthēsan hoi hyioì Manassē exolethreûsai tàs póleis taútas, kaì ḗrcheto ho Chananaîos katoikeîn en tē̂i gē̂i taútēi:

13
καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐποίησαν τοὺς Χαναναίους ὑπηκόους, ἐξολεθρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν.

kaì egenḗthē kaì epeì katíschysan hoi hyioì Israēl, kaì epoíēsan toùs Chananaíous hypēkóous, exolethreûsai dè autoùs ouk exōléthreusan.

14
’Αντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιωσηϕ τῷ ’Ιησοῦ λέγοντες Διὰ τί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν; ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς εἰμι, καὶ ὁ θεὸς εὐλόγησέν με.

’Anteîpan dè hoi hyioì Iōsēph tō̂i ’Iēsoû légontes Dià tí eklēronómēsas hēmâs klē̂ron héna kaì schoínisma hén? egṑ dè laòs polýs eimi, kaì ho theòs eulógēsén me.

15
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ιησοῦς Εἰ λαὸς πολὺς εἶ, ἀνάβηθι εἰς τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάθαρον σεαυτῷ, εἰ στενοχωρεῖ σε τὸ ὄρος τὸ Εϕραιμ.

kaì eîpen autoîs ’Iēsoûs Ei laòs polỳs eî, anábēthi eis tòn drymòn kaì ekkátharon seautō̂i, ei stenochōreî se tò óros tò Ephraim.

16
καὶ εἶπαν Οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν τὸ ὄρος τὸ Εϕραιμ, καὶ ἵππος ἐπίλεκτος καὶ σίδηρος τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν αὐτῷ ἐν Βαιθσαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς ἐν τῇ κοιλάδι Ιεζραελ.

kaì eîpan Ouk arkései hēmîn tò óros tò Ephraim, kaì híppos epílektos kaì sídēros tō̂i Chananaíōi tō̂i katoikoûnti en autō̂i en Baithsan kaì en taîs kṓmais autē̂s en tē̂i koiládi Iezrael.

17
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς Ιωσηϕ Εἰ λαὸς πολὺς εἶ καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις, οὐκ ἔσται σοι κλῆρος εἷς·

kaì eîpen ’Iēsoûs toîs hyioîs Iōsēph Ei laòs polỳs eî kaì ischỳn megálēn écheis, ouk éstai soi klē̂ros heîs:

18
ὁ γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι, ὅτι δρυμός ἐστιν καὶ ἐκκαθαριεῖς αὐτὸν καὶ ἔσται σοι· καὶ ὅταν ἐξολεθρεύσῃς τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵππος ἐπίλεκτός ἐστιν αὐτῷ, σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦ.

ho gàr drymòs éstai soi, hóti drymós estin kaì ekkatharieîs autòn kaì éstai soi: kaì hótan exolethreúsēis tòn Chananaîon, hóti híppos epílektós estin autō̂i, sỳ gàr hyperischýeis autoû.