Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué A 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ δεύτερος κλῆρος τῶν υἱῶν Συμεων, καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ μέσον κλήρων υἱῶν Ιουδα.

Kaì exē̂lthen ho deúteros klē̂ros tō̂n hyiō̂n Symeōn, kaì egenḗthē hē klēronomía autō̂n anà méson klḗrōn hyiō̂n Iouda.

2
καὶ ἐγενήθη ὁ κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεε καὶ Σαμαα καὶ Κωλαδαμ

kaì egenḗthē ho klē̂ros autō̂n Bērsabee kaì Samaa kaì Kōladam

3
καὶ Αρσωλα καὶ Βωλα καὶ Ασομ

kaì Arsōla kaì Bōla kaì Asom

4
καὶ Ελθουλα καὶ Βουλα καὶ Ερμα

kaì Elthoula kaì Boula kaì Erma

5
καὶ Σικελακ καὶ Βαιθμαχερεβ καὶ Σαρσουσιν

kaì Sikelak kaì Baithmachereb kaì Sarsousin

6
καὶ Βαθαρωθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·

kaì Batharōth kaì hoi agroì autō̂n, póleis déka treîs kaì hai kō̂mai autō̂n:

7
Ερεμμων καὶ θαλχα καὶ Εθερ καὶ Ασαν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

Eremmōn kaì thalcha kaì Ether kaì Asan, póleis téssares kaì hai kō̂mai autō̂n

8
κύκλῳ τῶν πόλεων αὐτῶν ἕως Βαρεκ πορευομένων Βαμεθ κατὰ λίβα. αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Συμεων κατὰ δήμους αὐτῶν.

kýklōi tō̂n póleōn autō̂n héōs Barek poreuoménōn Bameth katà líba. haútē hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Symeōn katà dḗmous autō̂n.

9
ἀπὸ τοῦ κλήρου Ιουδα ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Συμεων, ὅτι ἐγενήθη ἡ μερὶς υἱῶν Ιουδα μείζων τῆς αὐτῶν· καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν.

apò toû klḗrou Iouda hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Symeōn, hóti egenḗthē hē merìs hyiō̂n Iouda meízōn tē̂s autō̂n: kaì eklēronómēsan hoi hyioì Symeōn en mésōi toû klḗrou autō̂n.

10
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τρίτος τῷ Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν. ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν Εσεδεκ

Kaì exē̂lthen ho klē̂ros ho trítos tō̂i Zaboulōn katà dḗmous autō̂n. éstai tà hória tē̂s klēronomías autō̂n Esedek

11
Γωλα· ὅρια αὐτῶν ἡ θάλασσα καὶ Μαραγελλα καὶ συνάψει ἐπὶ Βαιθαραβα εἰς τὴν ϕάραγγα, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ιεκμαν,

Gōla: hória autō̂n hē thálassa kaì Maragella kaì synápsei epì Baitharaba eis tḕn pháranga, hḗ estin katà prósōpon Iekman,

12
καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ Σεδδουκ ἐξ ἐναντίας ἀπ’ ἀνατολῶν Βαιθσαμυς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωθαιθ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβιρωθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Φαγγαι

kaì anéstrepsen apò Seddouk ex enantías ap’ anatolō̂n Baithsamys epì tà hória Chaselōthaith kaì dieleúsetai epì Dabirōth kaì prosanabḗsetai epì Phangai

13
καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ Γεβερε ἐπὶ πόλιν Κατασεμ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμωνα Αμαθαρ Αοζα

kaì ekeîthen perieleúsetai ex enantías ep’ anatolàs epì Gebere epì pólin Katasem kaì dieleúsetai epì Remmōna Amathar Aoza

14
καὶ περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ Αμωθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιϕαηλ

kaì perieleúsetai hória epì borrân epì Amōth, kaì éstai hē diéxodos autō̂n epì Gaiphaēl

15
καὶ Καταναθ καὶ Ναβααλ καὶ Συμοων καὶ Ιεριχω καὶ Βαιθμαν.

kaì Katanath kaì Nabaal kaì Symoōn kaì Ierichō kaì Baithman.

16
αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

haútē hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Zaboulōn katà dḗmous autō̂n, póleis kaì hai kō̂mai autō̂n.

17
Καὶ τῷ Ισσαχαρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τέταρτος.

Kaì tō̂i Issachar exē̂lthen ho klē̂ros ho tétartos.

18
καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ιαζηλ καὶ Χασαλωθ καὶ Σουναν

kaì egenḗthē tà hória autō̂n Iazēl kaì Chasalōth kaì Sounan

19
καὶ Αγιν καὶ Σιωνα καὶ Ρεηρωθ καὶ Αναχερεθ

kaì Agin kaì Siōna kaì Reērōth kaì Anachereth

20
καὶ Δαβιρων καὶ Κισων καὶ Ρεβες

kaì Dabirōn kaì Kisōn kaì Rebes

21
καὶ Ρεμμας καὶ Ιεων καὶ Τομμαν καὶ Αιμαρεκ καὶ Βηρσαϕης,

kaì Remmas kaì Ieōn kaì Tomman kaì Aimarek kaì Bērsaphēs,

22
καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Γαιθβωρ καὶ ἐπὶ Σαλιμ κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσαμυς, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ὁ Ιορδάνης.

kaì synápsei tà hória epì Gaithbōr kaì epì Salim katà thálassan kaì Baithsamys, kaì éstai autoû hē diéxodos tō̂n horíōn ho Iordánēs.

23
αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

haútē hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Issachar katà dḗmous autō̂n, hai póleis kaì hai kō̂mai autō̂n.

24
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πέμπτος Ασηρ.

Kaì exē̂lthen ho klē̂ros ho pémptos Asēr.

25
καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν ἐξ Ελεκεθ καὶ Αλεϕ καὶ Βαιθοκ καὶ Κεαϕ

kaì egenḗthē tà hória autō̂n ex Eleketh kaì Aleph kaì Baithok kaì Keaph

26
καὶ Ελιμελεκ καὶ Αμιηλ καὶ Μαασα καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιων καὶ Λαβαναθ

kaì Elimelek kaì Amiēl kaì Maasa kaì synápsei tō̂i Karmḗlōi katà thálassan kaì tō̂i Siōn kaì Labanath

27
καὶ ἐπιστρέψει ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ Βαιθεγενεθ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων καὶ ἐκ Γαι καὶ Φθαιηλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται ὅρια Σαϕθαιβαιθμε καὶ Ιναηλ καὶ διελεύσεται εἰς Χωβα μασομελ

kaì epistrépsei ap’ anatolō̂n hēlíou kaì Baithegeneth kaì synápsei tō̂i Zaboulōn kaì ek Gai kaì Phthaiēl katà borrân, kaì eiseleúsetai hória Saphthaibaithme kaì Inaēl kaì dieleúsetai eis Chōba masomel

28
καὶ Ελβων καὶ Ρααβ καὶ Εμεμαων καὶ Κανθαν ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης,

kaì Elbōn kaì Raab kaì Ememaōn kaì Kanthan héōs Sidō̂nos tē̂s megálēs,

29
καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμα καὶ ἕως πηγῆς Μασϕασσατ καὶ τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ιασιϕ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἡ θάλασσα καὶ ἀπὸ Λεβ καὶ Εχοζοβ

kaì anastrépsei tà hória eis Rama kaì héōs pēgē̂s Masphassat kaì tō̂n Tyríōn, kaì anastrépsei tà hória epì Iasiph, kaì éstai hē diéxodos autoû hē thálassa kaì apò Leb kaì Echozob

30
καὶ Αρχωβ καὶ Αϕεκ καὶ Ρααυ.

kaì Archōb kaì Aphek kaì Raau.

31
αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

haútē hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Asēr katà dḗmous autō̂n, póleis kaì hai kō̂mai autō̂n.

32
Καὶ τῷ Νεϕθαλι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕκτος.

Kaì tō̂i Nephthali exē̂lthen ho klē̂ros ho héktos.

33
καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Μοολαμ καὶ Μωλα καὶ Βεσεμιιν καὶ Αρμε καὶ Ναβωκ καὶ Ιεϕθαμαι ἕως Δωδαμ, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ ὁ Ιορδάνης·

kaì egenḗthē tà hória autō̂n Moolam kaì Mōla kaì Besemiin kaì Arme kaì Nabōk kaì Iephthamai héōs Dōdam, kaì egenḗthēsan hai diéxodoi autoû ho Iordánēs:

34
καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Εναθ θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν Ιακανα καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων ἀπὸ νότου καὶ Ασηρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ ὁ Ιορδάνης ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.

kaì epistrépsei tà hória epì thálassan Enath thabōr kaì dieleúsetai ekeîthen Iakana kaì synápsei tō̂i Zaboulōn apò nótou kaì Asēr synápsei katà thálassan, kaì ho Iordánēs ap’ anatolō̂n hēlíou.

35
καὶ αἱ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων Τύρος καὶ Ωμαθα, Δακεθ καὶ Κενερεθ

kaì hai póleis teichḗreis tō̂n Tyríōn Týros kaì Ōmatha, Daketh kaì Kenereth

36
καὶ Αρμαιθ καὶ Αραηλ καὶ Ασωρ

kaì Armaith kaì Araēl kaì Asōr

37
καὶ Καδες καὶ Ασσαρι καὶ πηγὴ Ασορ

kaì Kades kaì Assari kaì pēgḕ Asor

38
καὶ Κερωε καὶ Μεγαλα, Αριμ καὶ Βαιθθαμε καὶ θεσσαμυς.

kaì Kerōe kaì Megala, Arim kaì Baiththame kaì thessamys.

39
αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Νεϕθαλι.

haútē hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Nephthali.

40
Καὶ τῷ Δαν ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕβδομος.

Kaì tō̂i Dan exē̂lthen ho klē̂ros ho hébdomos.

41
καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαραθ καὶ Ασα, πόλεις Σαμμαυς

kaì egenḗthē tà hória autō̂n Sarath kaì Asa, póleis Sammaus

42
καὶ Σαλαβιν καὶ Αμμων καὶ Σιλαθα

kaì Salabin kaì Ammōn kaì Silatha

43
καὶ Αιλων καὶ θαμναθα καὶ Ακκαρων

kaì Ailōn kaì thamnatha kaì Akkarōn

44
καὶ Αλκαθα καὶ Βεγεθων καὶ Γεβεελαν

kaì Alkatha kaì Begethōn kaì Gebeelan

45
καὶ Αζωρ καὶ Βαναιβακατ καὶ Γεθρεμμων,

kaì Azōr kaì Banaibakat kaì Gethremmōn,

46
καὶ ἀπὸ θαλάσσης Ιερακων ὅριον πλησίον Ιόππης.

kaì apò thalássēs Ierakōn hórion plēsíon Ióppēs.

47
αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς υἱῶν Δαν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

haútē hē klēronomía phylē̂s hyiō̂n Dan katà dḗmous autō̂n, hai póleis autō̂n kaì hai kō̂mai autō̂n.

47A
καὶ οὐκ ἐξέθλιψαν οἱ υἱοὶ Δαν τὸν Αμορραῖον τὸν θλίβοντα αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει· καὶ οὐκ εἴων αὐτοὺς οἱ Αμορραῖοι καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα καὶ ἔθλιψαν ἀπ’ αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς μερίδος αὐτῶν.

kaì ouk exéthlipsan hoi hyioì Dan tòn Amorraîon tòn thlíbonta autoùs en tō̂i órei: kaì ouk eíōn autoùs hoi Amorraîoi katabē̂nai eis tḕn koiláda kaì éthlipsan ap’ autō̂n tò hórion tē̂s merídos autō̂n.

48
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ ἐπολέμησαν τὴν Λαχις καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ κατῴκησαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λασενδακ.

kaì eporeúthēsan hoi hyioì Iouda kaì epolémēsan tḕn Lachis kaì katelábonto autḕn kaì epátaxan autḕn en stómati machaíras kaì katṓikēsan autḕn kaì ekálesan tò ónoma autē̂s Lasendak.

48A
καὶ ὁ Αμορραῖος ὑπέμεινεν τοῦ κατοικεῖν ἐν Ελωμ καὶ ἐν Σαλαμιν· καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ τοῦ Εϕραιμ ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς ϕόρον.

kaì ho Amorraîos hypémeinen toû katoikeîn en Elōm kaì en Salamin: kaì ebarýnthē hē cheìr toû Ephraim ep’ autoús, kaì egénonto autoîs eis phóron.

49
Καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κλῆρον ’Ιησοῖ τῷ υἱῷ Ναυη ἐν αὐτοῖς

Kaì eporeúthēsan embateûsai tḕn gē̂n katà tò hórion autō̂n. kaì édōkan hoi hyioì Israēl klē̂ron ’Iēsoî tō̂i hyiō̂i Nauē en autoîs

50
διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ· καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο, θαμνασαραχ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Εϕραιμ· καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ.

dià prostágmatos toû theoû: kaì édōkan autō̂i tḕn pólin, hḕn ēitḗsato, thamnasarach, hḗ estin en tō̂i órei Ephraim: kaì ōikodómēsen tḕn pólin kaì katṓikei en autē̂i.

51
Αὗται αἱ διαιρέσεις, ἃς κατεκληρονόμησεν Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ ’Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς ϕυλαῖς Ισραηλ κατὰ κλήρους ἐν Σηλω ἐναντίον κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν.

Haûtai hai diairéseis, hàs kateklēronómēsen Eleazar ho hiereùs kaì ’Iēsoûs ho toû Nauē kaì hoi árchontes tō̂n patriō̂n en taîs phylaîs Israēl katà klḗrous en Sēlō enantíon kyríou parà tàs thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou: kaì eporeúthēsan embateûsai tḕn gē̂n.