Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπέστειλεν ’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη ἐκ Σαττιν δύο νεανίσκους κατασκοπεῦσαι λέγων ’Ανάβητε καὶ ἴδετε τὴν γῆν καὶ τὴν Ιεριχω. καὶ πορευθέντες εἰσήλθοσαν οἱ δύο νεανίσκοι εἰς Ιεριχω καὶ εἰσήλθοσαν εἰς οἰκίαν γυναικὸς πόρνης, ᾗ ὄνομα Ρααβ, καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ.

Kaì apésteilen ’Iēsoûs hyiòs Nauē ek Sattin dýo neanískous kataskopeûsai légōn ’Anábēte kaì ídete tḕn gē̂n kaì tḕn Ierichō. kaì poreuthéntes eisḗlthosan hoi dýo neanískoi eis Ierichō kaì eisḗlthosan eis oikían gynaikòs pórnēs, hē̂i ónoma Raab, kaì katélysan ekeî.

2
καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ιεριχω λέγοντες Εἰσπεπόρευνται ὧδε ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν.

kaì apēngélē tō̂i basileî Ierichō légontes Eispepóreuntai hō̂de ándres tō̂n hyiō̂n Israēl kataskopeûsai tḕn gē̂n.

3
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ιεριχω καὶ εἶπεν πρὸς Ρααβ λέγων ’Εξάγαγε τοὺς ἄνδρας τοὺς εἰσπεπορευμένους εἰς τὴν οἰκίαν σου τὴν νύκτα· κατασκοπεῦσαι γὰρ τὴν γῆν ἥκασιν.

kaì apésteilen ho basileùs Ierichō kaì eîpen pròs Raab légōn ’Exágage toùs ándras toùs eispeporeuménous eis tḕn oikían sou tḕn nýkta: kataskopeûsai gàr tḕn gē̂n hḗkasin.

4
καὶ λαβοῦσα ἡ γυνὴ τοὺς ἄνδρας ἔκρυψεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα Εἰσεληλύθασιν πρός με οἱ ἄνδρες·

kaì laboûsa hē gynḕ toùs ándras ékrypsen autoùs kaì eîpen autoîs légousa Eiselēlýthasin prós me hoi ándres:

5
ὡς δὲ ἡ πύλη ἐκλείετο ἐν τῷ σκότει, καὶ οἱ ἄνδρες ἐξῆλθον· οὐκ ἐπίσταμαι ποῦ πεπόρευνται· καταδιώξατε ὀπίσω αὐτῶν, εἰ καταλήμψεσθε αὐτούς.

hōs dè hē pýlē ekleíeto en tō̂i skótei, kaì hoi ándres exē̂lthon: ouk epístamai poû pepóreuntai: katadiṓxate opísō autō̂n, ei katalḗmpsesthe autoús.

6
αὐτὴ δὲ ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἐν τῇ λινοκαλάμῃ τῇ ἐστοιβασμένῃ αὐτῇ ἐπὶ τοῦ δώματος.

autḕ dè anebíbasen autoùs epì tò dō̂ma kaì ékrypsen autoùs en tē̂i linokalámēi tē̂i estoibasménēi autē̂i epì toû dṓmatos.

7
καὶ οἱ ἄνδρες κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου ἐπὶ τὰς διαβάσεις, καὶ ἡ πύλη ἐκλείσθη. καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν οἱ διώκοντες ὀπίσω αὐτῶν

kaì hoi ándres katedíōxan opísō autō̂n hodòn tḕn epì toû Iordánou epì tàs diabáseis, kaì hē pýlē ekleísthē. kaì egéneto hōs exḗlthosan hoi diṓkontes opísō autō̂n

8
καὶ αὐτοὶ δὲ πρὶν ἢ κοιμηθῆναι αὐτούς, καὶ αὐτὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸ δῶμα πρὸς αὐτοὺς

kaì autoì dè prìn ḕ koimēthē̂nai autoús, kaì autḕ anébē epì tò dō̂ma pròs autoùs

9
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Επίσταμαι ὅτι δέδωκεν ὑμῖν κύριος τὴν γῆν, ἐπιπέπτωκεν γὰρ ὁ ϕόβος ὑμῶν ἐϕ’ ἡμᾶς·

kaì eîpen pròs autoús ’Epístamai hóti dédōken hymîn kýrios tḕn gē̂n, epipéptōken gàr ho phóbos hymō̂n eph’ hēmâs:

10
ἀκηκόαμεν γὰρ ὅτι κατεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτε ἐξεπορεύεσθε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶ βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηων καὶ Ωγ, οὓς ἐξωλεθρεύσατε αὐτούς·

akēkóamen gàr hóti katexḗranen kýrios ho theòs tḕn erythràn thálassan apò prosṓpou hymō̂n, hóte exeporeúesthe ek gē̂s Aigýptou, kaì hósa epoíēsen toîs dysì basileûsin tō̂n Amorraíōn, hoì ē̂san péran toû Iordánou, tō̂i Sēōn kaì Ōg, hoùs exōlethreúsate autoús:

11
καὶ ἀκούσαντες ἡμεῖς ἐξέστημεν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστη ἔτι πνεῦμα ἐν οὐδενὶ ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω.

kaì akoúsantes hēmeîs exéstēmen tē̂i kardíāi hēmō̂n, kaì ouk éstē éti pneûma en oudenì hēmō̂n apò prosṓpou hymō̂n, hóti kýrios ho theòs hymō̂n theòs en ouranō̂i ánō kaì epì tē̂s gē̂s kátō.

12
καὶ νῦν ὀμόσατέ μοι κύριον τὸν θεόν, ὅτι ποιῶ ὑμῖν ἔλεος καὶ ποιήσετε καὶ ὑμεῖς ἔλεος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου

kaì nŷn omósaté moi kýrion tòn theón, hóti poiō̂ hymîn éleos kaì poiḗsete kaì hymeîs éleos en tō̂i oíkōi toû patrós mou

13
καὶ ζωγρήσετε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου καὶ τὴν μητέρα μου καὶ τοὺς ἀδελϕούς μου καὶ πάντα τὸν οἶκόν μου καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ ἐξελεῖσθε τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου.

kaì zōgrḗsete tòn oîkon toû patrós mou kaì tḕn mētéra mou kaì toùs adelphoús mou kaì pánta tòn oîkón mou kaì pánta, hósa estìn autoîs, kaì exeleîsthe tḕn psychḗn mou ek thanátou.

14
καὶ εἶπαν αὐτῇ οἱ ἄνδρες ‘Η ψυχὴ ἡμῶν ἀνθ’ ὑμῶν εἰς θάνατον. καὶ αὐτὴ εἶπεν ‘Ως ἂν παραδῷ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν, ποιήσετε εἰς ἐμὲ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.

kaì eîpan autē̂i hoi ándres ‘Ē psychḕ hēmō̂n anth’ hymō̂n eis thánaton. kaì autḕ eîpen ‘Ōs àn paradō̂i kýrios hymîn tḕn pólin, poiḗsete eis emè éleos kaì alḗtheian.

15
καὶ κατεχάλασεν αὐτοὺς διὰ τῆς θυρίδος

kaì katechálasen autoùs dià tē̂s thyrídos

16
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰς τὴν ὀρεινὴν ἀπέλθετε, μὴ συναντήσωσιν ὑμῖν οἱ καταδιώκοντες, καὶ κρυβήσεσθε ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας, ἕως ἂν ἀποστρέψωσιν οἱ καταδιώκοντες ὀπίσω ὑμῶν, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν.

kaì eîpen autoîs Eis tḕn oreinḕn apélthete, mḕ synantḗsōsin hymîn hoi katadiṓkontes, kaì krybḗsesthe ekeî treîs hēméras, héōs àn apostrépsōsin hoi katadiṓkontes opísō hymō̂n, kaì metà taûta apeleúsesthe eis tḕn hodòn hymō̂n.

17
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες πρὸς αὐτήν ’Αθῷοί ἐσμεν τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ·

kaì eîpan hoi ándres pròs autḗn ’Athō̂ioí esmen tō̂i hórkōi sou toútōi:

18
ἰδοὺ ἡμεῖς εἰσπορευόμεθα εἰς μέρος τῆς πόλεως, καὶ θήσεις τὸ σημεῖον, τὸ σπαρτίον τὸ κόκκινον τοῦτο ἐκδήσεις εἰς τὴν θυρίδα, δι’ ἧς κατεβίβασας ἡμᾶς δι’ αὐτῆς, τὸν δὲ πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τοὺς ἀδελϕούς σου καὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου συνάξεις πρὸς σεαυτὴν εἰς τὴν οἰκίαν σου.

idoù hēmeîs eisporeuómetha eis méros tē̂s póleōs, kaì thḗseis tò sēmeîon, tò spartíon tò kókkinon toûto ekdḗseis eis tḕn thyrída, di’ hē̂s katebíbasas hēmâs di’ autē̂s, tòn dè patéra sou kaì tḕn mētéra sou kaì toùs adelphoús sou kaì pánta tòn oîkon toû patrós sou synáxeis pròs seautḕn eis tḕn oikían sou.

19
καὶ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐξέλθῃ τὴν θύραν τῆς οἰκίας σου ἔξω, ἔνοχος ἑαυτῷ ἔσται, ἡμεῖς δὲ ἀθῷοι τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ· καὶ ὅσοι ἐὰν γένωνται μετὰ σοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἡμεῖς ἔνοχοι ἐσόμεθα.

kaì éstai pâs, hòs àn exélthēi tḕn thýran tē̂s oikías sou éxō, énochos heautō̂i éstai, hēmeîs dè athō̂ioi tō̂i hórkōi sou toútōi: kaì hósoi eàn génōntai metà soû en tē̂i oikíāi sou, hēmeîs énochoi esómetha.

20
ἐὰν δέ τις ἡμᾶς ἀδικήσῃ ἢ καὶ ἀποκαλύψῃ τοὺς λόγους ἡμῶν τούτους, ἐσόμεθα ἀθῷοι τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ.

eàn dé tis hēmâs adikḗsēi ḕ kaì apokalýpsēi toùs lógous hēmō̂n toútous, esómetha athō̂ioi tō̂i hórkōi sou toútōi.

21
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Κατὰ τὸ ῥῆμα ὑμῶν οὕτως ἔστω· καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς.

kaì eîpen autoîs Katà tò rhē̂ma hymō̂n hoútōs éstō: kaì exapésteilen autoús.

22
καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ κατέμειναν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας· καὶ ἐξεζήτησαν οἱ καταδιώκοντες πάσας τὰς ὁδοὺς καὶ οὐχ εὕροσαν.

kaì eporeúthēsan kaì ḗlthosan eis tḕn oreinḕn kaì katémeinan ekeî treîs hēméras: kaì exezḗtēsan hoi katadiṓkontes pásas tàs hodoùs kaì ouch heúrosan.

23
καὶ ὑπέστρεψαν οἱ δύο νεανίσκοι καὶ κατέβησαν ἐκ τοῦ ὄρους καὶ διέβησαν πρὸς ’Ιησοῦν υἱὸν Ναυη καὶ διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτοῖς.

kaì hypéstrepsan hoi dýo neanískoi kaì katébēsan ek toû órous kaì diébēsan pròs ’Iēsoûn hyiòn Nauē kaì diēgḗsanto autō̂i pánta tà symbebēkóta autoîs.

24
καὶ εἶπαν πρὸς ’Ιησοῦν ὅτι Παρέδωκεν κύριος πᾶσαν τὴν γῆν ἐν χειρὶ ἡμῶν, καὶ κατέπτηκεν πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν γῆν ἐκείνην ἀϕ’ ἡμῶν.

kaì eîpan pròs ’Iēsoûn hóti Parédōken kýrios pâsan tḕn gē̂n en cheirì hēmō̂n, kaì katéptēken pâs ho katoikō̂n tḕn gē̂n ekeínēn aph’ hēmō̂n.