Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Joshua 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πλείους μετὰ τὸ καταπαῦσαι κύριον τὸν Ισραηλ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν, καὶ ’Ιησοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις,

Kaì egéneto meth’ hēméras pleíous metà tò katapaûsai kýrion tòn Israēl apò pántōn tō̂n echthrō̂n autō̂n kyklóthen, kaì ’Iēsoûs presbýteros probebēkṑs taîs hēmérais,

2
καὶ συνεκάλεσεν ’Ιησοῦς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ τὴν γερουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Εγὼ γεγήρακα καὶ προβέβηκα ταῖς ἡμέραις.

kaì synekálesen ’Iēsoûs pántas toùs hyioùs Israēl kaì tḕn gerousían autō̂n kaì toùs árchontas autō̂n kaì toùs grammateîs autō̂n kaì toùs dikastàs autō̂n kaì eîpen pròs autoús ’Egṑ gegḗraka kaì probébēka taîs hēmérais.

3
ὑμεῖς δὲ ἑωράκατε ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τούτοις ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐκπολεμήσας ὑμῖν.

hymeîs dè heōrákate hósa epoíēsen kýrios ho theòs hymō̂n pâsin toîs éthnesin toútois apò prosṓpou hymō̂n, hóti kýrios ho theòs hymō̂n ho ekpolemḗsas hymîn.

4
ἴδετε ὅτι ἐπέρριϕα ὑμῖν τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖς κλήροις εἰς τὰς ϕυλὰς ὑμῶν· ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου πάντα τὰ ἔθνη, ἃ ἐξωλέθρευσα, καὶ ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης ὁριεῖ ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου.

ídete hóti epérripha hymîn tà éthnē tà kataleleimména hymîn taûta en toîs klḗrois eis tàs phylàs hymō̂n: apò toû Iordánou pánta tà éthnē, hà exōléthreusa, kaì apò tē̂s thalássēs tē̂s megálēs horieî epì dysmàs hēlíou.

5
κύριος δὲ ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλωνται, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς τὰ θηρία τὰ ἄγρια, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κατακληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καθὰ ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὑμῖν.

kýrios dè ho theòs hymō̂n, hoûtos exolethreúsei autoùs apò prosṓpou hymō̂n, héōs àn apólōntai, kaì aposteleî autoîs tà thēría tà ágria, héōs àn exolethreúsēi autoùs kaì toùs basileîs autō̂n apò prosṓpou hymō̂n, kaì kataklēronomḗsate tḕn gē̂n autō̂n, kathà elálēsen kýrios ho theòs hymō̂n hymîn.

6
κατισχύσατε οὖν σϕόδρα ϕυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου Μωυσῆ, ἵνα μὴ ἐκκλίνητε εἰς δεξιὰν ἢ εὐώνυμα,

katischýsate oûn sphódra phylássein kaì poieîn pánta tà gegramména en tō̂i biblíōi toû nómou Mōysē̂, hína mḕ ekklínēte eis dexiàn ḕ euṓnyma,

7
ὅπως μὴ εἰσέλθητε εἰς τὰ ἔθνη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν αὐτῶν οὐκ ὀνομασθήσεται ἐν ὑμῖν, οὐδὲ μὴ προσκυνήσητε αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσητε αὐτοῖς,

hópōs mḕ eisélthēte eis tà éthnē tà kataleleimména taûta, kaì tà onómata tō̂n theō̂n autō̂n ouk onomasthḗsetai en hymîn, oudè mḕ proskynḗsēte autoîs oudè mḕ latreúsēte autoîs,

8
ἀλλὰ κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν προσκολληθήσεσθε, καθάπερ ἐποιήσατε ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

allà kyríōi tō̂i theō̂i hymō̂n proskollēthḗsesthe, katháper epoiḗsate héōs tē̂s hēméras taútēs.

9
καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρά, καὶ ὑμῖν οὐθεὶς ἀντέστη κατενώπιον ὑμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·

kaì exōléthreusen autoùs kýrios apò prosṓpou hymō̂n, éthnē megála kaì ischyrá, kaì hymîn outheìs antéstē katenṓpion hymō̂n héōs tē̂s hēméras taútēs:

10
εἷς ὑμῶν ἐδίωξεν χιλίους, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐξεπολέμει ὑμῖν, καθάπερ εἶπεν ὑμῖν.

heîs hymō̂n edíōxen chilíous, hóti kýrios ho theòs hymō̂n exepolémei hymîn, katháper eîpen hymîn.

11
καὶ ϕυλάξασθε σϕόδρα τοῦ ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν.

kaì phyláxasthe sphódra toû agapân kýrion tòn theòn hymō̂n.

12
ἐὰν γὰρ ἀποστραϕῆτε καὶ προσθῆσθε τοῖς ὑπολειϕθεῖσιν ἔθνεσιν τούτοις τοῖς μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐπιγαμίας ποιήσητε πρὸς αὐτοὺς καὶ συγκαταμιγῆτε αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ὑμῖν,

eàn gàr apostraphē̂te kaì prosthē̂sthe toîs hypoleiphtheîsin éthnesin toútois toîs meth’ hymō̂n kaì epigamías poiḗsēte pròs autoùs kaì synkatamigē̂te autoîs kaì autoì hymîn,

13
γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προσθῇ κύριος τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς παγίδας καὶ εἰς σκάνδαλα καὶ εἰς ἥλους ἐν ταῖς πτέρναις ὑμῶν καὶ εἰς βολίδας ἐν τοῖς ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλησθε ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

ginṓskete hóti ou mḕ prosthē̂i kýrios toû exolethreûsai tà éthnē taûta apò prosṓpou hymō̂n, kaì ésontai hymîn eis pagídas kaì eis skándala kaì eis hḗlous en taîs ptérnais hymō̂n kaì eis bolídas en toîs ophthalmoîs hymō̂n, héōs àn apólēsthe apò tē̂s gē̂s tē̂s agathē̂s taútēs, hḕn édōken hymîn kýrios ho theòs hymō̂n.

14
ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω τὴν ὁδὸν καθὰ καὶ πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ γνώσεσθε τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ ψυχῇ ὑμῶν διότι οὐ διέπεσεν εἷς λόγος ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν εἶπεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, πρὸς πάντα τὰ ἀνήκοντα ὑμῖν, οὐ διεϕώνησεν ἐξ αὐτῶν.

egṑ dè apotréchō tḕn hodòn kathà kaì pántes hoi epì tē̂s gē̂s, kaì gnṓsesthe tē̂i kardíāi hymō̂n kaì tē̂i psychē̂i hymō̂n dióti ou diépesen heîs lógos apò pántōn tō̂n lógōn, hō̂n eîpen kýrios ho theòs hymō̂n, pròs pánta tà anḗkonta hymîn, ou diephṓnēsen ex autō̂n.

15
καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἥκει ἐϕ’ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ καλά, ἃ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς, οὕτως ἐπάξει κύριος ὁ θεὸς ἐϕ’ ὑμᾶς πάντα τὰ ῥήματα τὰ πονηρά, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ταύτης, ἧς ἔδωκεν κύριος ὑμῖν,

kaì éstai hòn trópon hḗkei eph’ hymâs pánta tà rhḗmata tà kalá, hà elálēsen kýrios pròs hymâs, hoútōs epáxei kýrios ho theòs eph’ hymâs pánta tà rhḗmata tà ponērá, héōs àn exolethreúsēi hymâs apò tē̂s gē̂s tē̂s agathē̂s taútēs, hē̂s édōken kýrios hymîn,

16
ἐν τῷ παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν, καὶ πορευθέντες λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς.

en tō̂i parabē̂nai hymâs tḕn diathḗkēn kyríou toû theoû hymō̂n, hḕn eneteílato hymîn, kaì poreuthéntes latreúsēte theoîs hetérois kaì proskynḗsēte autoîs.