Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 24

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συνήγαγεν ’Ιησοῦς πάσας ϕυλὰς Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ συνεκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἀπέναντι τοῦ θεοῦ.

Kaì synḗgagen ’Iēsoûs pásas phylàs Israēl eis Sēlō kaì synekálesen toùs presbytérous autō̂n kaì toùs grammateîs autō̂n kaì toùs dikastàs autō̂n kaì éstēsen autoùs apénanti toû theoû.

2
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Πέραν τοῦ ποταμοῦ κατῴκησαν οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, θαρα ὁ πατὴρ Αβρααμ καὶ ὁ πατὴρ Ναχωρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις.

kaì eîpen ’Iēsoûs pròs pánta tòn laón Táde légei kýrios ho theòs Israēl Péran toû potamoû katṓikēsan hoi patéres hymō̂n tò ap’ archē̂s, thara ho patḕr Abraam kaì ho patḕr Nachōr, kaì elátreusan theoîs hetérois.

3
καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Αβρααμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ισαακ

kaì élabon tòn patéra hymō̂n tòn Abraam ek toû péran toû potamoû kaì hōdḗgēsa autòn en pásēi tē̂i gē̂i kaì eplḗthyna autoû spérma kaì édōka autō̂i tòn Isaak

4
καὶ τῷ Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ τὸν Ησαυ· καὶ ἔδωκα τῷ Ησαυ τὸ ὄρος τὸ Σηιρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν.

kaì tō̂i Isaak tòn Iakōb kaì tòn Ēsau: kaì édōka tō̂i Ēsau tò óros tò Sēir klēronomē̂sai autō̂i, kaì Iakōb kaì hoi hyioì autoû katébēsan eis Aígypton kaì egénonto ekeî eis éthnos méga kaì polỳ kaì krataión.

5
καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἐπάταξεν κύριος τὴν Αἴγυπτον ἐν οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγεν ὑμᾶς

kaì ekákōsan autoùs hoi Aigýptioi, kaì epátaxen kýrios tḕn Aígypton en hoîs epoíēsen autoîs, kaì metà taûta exḗgagen hymâs

6
ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰσήλθατε εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ὑμῶν ἐν ἅρμασιν καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν,

ex Aigýptou, kaì eisḗlthate eis tḕn thálassan tḕn erythrán. kaì katedíōxan hoi Aigýptioi opísō tō̂n patérōn hymō̂n en hármasin kaì en híppois eis tḕn thálassan tḕn erythrán,

7
καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ ἔδωκεν νεϕέλην καὶ γνόϕον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκάλυψεν αὐτούς, καὶ εἴδοσαν οἱ ὀϕθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους.

kaì aneboḗsamen pròs kýrion, kaì édōken nephélēn kaì gnóphon anà méson hēmō̂n kaì anà méson tō̂n Aigyptíōn kaì epḗgagen ep’ autoùs tḕn thálassan, kaì ekálypsen autoús, kaì eídosan hoi ophthalmoì hymō̂n hósa epoíēsen kýrios en gē̂i Aigýptōi. kaì ē̂te en tē̂i erḗmōi hēméras pleíous.

8
καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς εἰς γῆν Αμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλεθρεύσατε αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν.

kaì ḗgagen hymâs eis gē̂n Amorraíōn tō̂n katoikoúntōn péran toû Iordánou, kaì paretáxanto hymîn, kaì parédōken autoùs kýrios eis tàs cheîras hymō̂n, kaì kateklēronomḗsate tḕn gē̂n autō̂n kaì exōlethreúsate autoùs apò prosṓpou hymō̂n.

9
καὶ ἀνέστη Βαλακ ὁ τοῦ Σεπϕωρ βασιλεὺς Μωαβ καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν τὸν Βαλααμ ἀράσασθαι ὑμῖν·

kaì anéstē Balak ho toû Sepphōr basileùs Mōab kaì paretáxato tō̂i Israēl kaì aposteílas ekálesen tòn Balaam arásasthai hymîn:

10
καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαν εὐλόγησεν ὑμᾶς, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέδωκεν αὐτούς.

kaì ouk ēthélēsen kýrios ho theós sou apolésai se, kaì eulogían eulógēsen hymâs, kaì exeílato hymâs ek cheirō̂n autō̂n kaì parédōken autoús.

11
καὶ διέβητε τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰς Ιεριχω· καὶ ἐπολέμησαν πρὸς ὑμᾶς οἱ κατοικοῦντες Ιεριχω, ὁ Αμορραῖος καὶ ὁ Χαναναῖος καὶ ὁ Φερεζαῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Γεργεσαῖος, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν.

kaì diébēte tòn Iordánēn kaì paregenḗthēte eis Ierichō: kaì epolémēsan pròs hymâs hoi katoikoûntes Ierichō, ho Amorraîos kaì ho Chananaîos kaì ho Pherezaîos kaì ho Euaîos kaì ho Iebousaîos kaì ho Chettaîos kaì ho Gergesaîos, kaì parédōken autoùs kýrios eis tàs cheîras hymō̂n.

12
καὶ ἐξαπέστειλεν προτέραν ὑμῶν τὴν σϕηκιάν, καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οὐκ ἐν τῇ ῥομϕαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου.

kaì exapésteilen protéran hymō̂n tḕn sphēkián, kaì exébalen autoùs apò prosṓpou hymō̂n, dṓdeka basileîs tō̂n Amorraíōn, ouk en tē̂i rhomphaíāi sou oudè en tō̂i tóxōi sou.

13
καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐϕ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ’ αὐτῆς, καὶ πόλεις, ἃς οὐκ ᾠκοδομήσατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖς· καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐκ ἐϕυτεύσατε, ὑμεῖς ἔδεσθε.

kaì édōken hymîn gē̂n, eph’ hḕn ouk ekopiásate ep’ autē̂s, kaì póleis, hàs ouk ōikodomḗsate, kaì katōikísthēte en autaîs: kaì ampelō̂nas kaì elaiō̂nas, hoùs ouk ephyteúsate, hymeîs édesthe.

14
καὶ νῦν ϕοβήθητε κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἷς ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύετε κυρίῳ.

kaì nŷn phobḗthēte kýrion kaì latreúsate autō̂i en euthýtēti kaì en dikaiosýnēi kaì periélesthe toùs theoùs toùs allotríous, hoîs elátreusan hoi patéres hymō̂n en tō̂i péran toû potamoû kaì en Aigýptōi, kaì latreúete kyríōi.

15
εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν κυρίῳ, ἕλεσθε ὑμῖν ἑαυτοῖς σήμερον, τίνι λατρεύσητε, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν τοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν Αμορραίων, ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν· ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστιν.

ei dè mḕ aréskei hymîn latreúein kyríōi, hélesthe hymîn heautoîs sḗmeron, tíni latreúsēte, eíte toîs theoîs tō̂n patérōn hymō̂n toîs en tō̂i péran toû potamoû, eíte toîs theoîs tō̂n Amorraíōn, en hoîs hymeîs katoikeîte epì tē̂s gē̂s autō̂n: egṑ dè kaì hē oikía mou latreúsomen kyríōi, hóti hágiós estin.

16
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ λαὸς εἶπεν Μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν κύριον ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις.

Kaì apokritheìs ho laòs eîpen Mḕ génoito hēmîn katalipeîn kýrion hṓste latreúein theoîs hetérois.

17
κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς θεός ἐστιν· αὐτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ διεϕύλαξεν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὓς παρήλθομεν δι’ αὐτῶν·

kýrios ho theòs hēmō̂n, autòs theós estin: autòs anḗgagen hēmâs kaì toùs patéras hēmō̂n ex Aigýptou kaì diephýlaxen hēmâs en pásēi tē̂i hodō̂i, hē̂i eporeúthēmen en autē̂i, kaì en pâsin toîs éthnesin, hoùs parḗlthomen di’ autō̂n:

18
καὶ ἐξέβαλεν κύριος τὸν Αμορραῖον καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς λατρεύσομεν κυρίῳ· οὗτος γὰρ θεὸς ἡμῶν ἐστιν.

kaì exébalen kýrios tòn Amorraîon kaì pánta tà éthnē tà katoikoûnta tḕn gē̂n apò prosṓpou hēmō̂n. allà kaì hēmeîs latreúsomen kyríōi: hoûtos gàr theòs hēmō̂n estin.

19
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς πρὸς τὸν λαόν Οὐ μὴ δύνησθε λατρεύειν κυρίῳ, ὅτι θεὸς ἅγιός ἐστιν, καὶ ζηλώσας οὗτος οὐκ ἀνήσει ὑμῶν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν·

kaì eîpen ’Iēsoûs pròs tòn laón Ou mḕ dýnēsthe latreúein kyríōi, hóti theòs hágiós estin, kaì zēlṓsas hoûtos ouk anḗsei hymō̂n tà hamartḗmata kaì tà anomḗmata hymō̂n:

20
ἡνίκα ἐὰν ἐγκαταλίπητε κύριον καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις, καὶ ἐπελθὼν κακώσει ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶς ἀνθ’ ὧν εὖ ἐποίησεν ὑμᾶς.

hēníka eàn enkatalípēte kýrion kaì latreúsēte theoîs hetérois, kaì epelthṑn kakṓsei hymâs kaì exanalṓsei hymâs anth’ hō̂n eû epoíēsen hymâs.

21
καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς ’Ιησοῦν Οὐχί, ἀλλὰ κυρίῳ λατρεύσομεν.

kaì eîpen ho laòs pròs ’Iēsoûn Ouchí, allà kyríōi latreúsomen.

22
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς πρὸς τὸν λαόν Μάρτυρες ὑμεῖς καθ’ ὑμῶν, ὅτι ὑμεῖς ἐξελέξασθε κύριον λατρεύειν αὐτῷ·

kaì eîpen ’Iēsoûs pròs tòn laón Mártyres hymeîs kath’ hymō̂n, hóti hymeîs exeléxasthe kýrion latreúein autō̂i:

23
καὶ νῦν περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς ἐν ὑμῖν καὶ εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς κύριον θεὸν Ισραηλ.

kaì nŷn periélesthe toùs theoùs toùs allotríous toùs en hymîn kaì euthýnate tḕn kardían hymō̂n pròs kýrion theòn Israēl.

24
καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς ’Ιησοῦν Κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ ἀκουσόμεθα.

kaì eîpen ho laòs pròs ’Iēsoûn Kyríōi latreúsomen kaì tē̂s phōnē̂s autoû akousómetha.

25
Καὶ διέθετο ’Ιησοῦς διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ νόμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλω ἐνώπιον τῆς σκηνῆς τοῦ θεοῦ Ισραηλ.

Kaì diétheto ’Iēsoûs diathḗkēn pròs tòn laòn en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì édōken autō̂i nómon kaì krísin en Sēlō enṓpion tē̂s skēnē̂s toû theoû Israēl.

26
καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς βιβλίον, νόμον τοῦ θεοῦ· καὶ ἔλαβεν λίθον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ’Ιησοῦς ὑπὸ τὴν τερέμινθον ἀπέναντι κυρίου.

kaì égrapsen tà rhḗmata taûta eis biblíon, nómon toû theoû: kaì élaben líthon mégan kaì éstēsen autòn ’Iēsoûs hypò tḕn teréminthon apénanti kyríou.

27
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς πρὸς τὸν λαόν ’Ιδοὺ ὁ λίθος οὗτος ἔσται ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον, ὅτι αὐτὸς ἀκήκοεν πάντα τὰ λεχθέντα αὐτῷ ὑπὸ κυρίου, ὅ τι ἐλάλησεν πρὸς ἡμᾶς σήμερον· καὶ ἔσται οὗτος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἡνίκα ἐὰν ψεύσησθε κυρίῳ τῷ θεῷ μου.

kaì eîpen ’Iēsoûs pròs tòn laón ’Idoù ho líthos hoûtos éstai en hymîn eis martýrion, hóti autòs akḗkoen pánta tà lechthénta autō̂i hypò kyríou, hó ti elálēsen pròs hēmâs sḗmeron: kaì éstai hoûtos en hymîn eis martýrion ep’ eschátōn tō̂n hēmerō̂n, hēníka eàn pseúsēsthe kyríōi tō̂i theō̂i mou.

28
καὶ ἀπέστειλεν ’Ιησοῦς τὸν λαόν, καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì apésteilen ’Iēsoûs tòn laón, kaì eporeúthēsan hékastos eis tòn tópon autoû.

29
καὶ ἐλάτρευσεν Ισραηλ τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ’Ιησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι ἐϕείλκυσαν τὸν χρόνον μετὰ ’Ιησοῦ καὶ ὅσοι εἴδοσαν πάντα τὰ ἔργα κυρίου, ὅσα ἐποίησεν τῷ Ισραηλ.

kaì elátreusen Israēl tō̂i kyríōi pásas tàs hēméras ’Iēsoû kaì pásas tàs hēméras tō̂n presbytérōn, hósoi epheílkysan tòn chrónon metà ’Iēsoû kaì hósoi eídosan pánta tà érga kyríou, hósa epoíēsen tō̂i Israēl.

30
Καὶ ἐγένετο μετ’ ἐκεῖνα καὶ ἀπέθανεν ’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου ἑκατὸν δέκα ἐτῶν.

Kaì egéneto met’ ekeîna kaì apéthanen ’Iēsoûs hyiòs Nauē doûlos kyríou hekatòn déka etō̂n.

31
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν πρὸς τοῖς ὁρίοις τοῦ κλήρου αὐτοῦ ἐν θαμναθασαχαρα ἐν τῷ ὄρει τῷ Εϕραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας·

kaì éthapsan autòn pròs toîs horíois toû klḗrou autoû en thamnathasachara en tō̂i órei tō̂i Ephraim apò borrâ toû órous Gaas:

31A
ἐκεῖ ἔθηκαν μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸ μνῆμα, εἰς ὃ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ, τὰς μαχαίρας τὰς πετρίνας, ἐν αἷς περιέτεμεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις, ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου, καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς κύριος, καὶ ἐκεῖ εἰσιν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

ekeî éthēkan met’ autoû eis tò mnē̂ma, eis hò éthapsan autòn ekeî, tàs machaíras tàs petrínas, en haîs periétemen toùs hyioùs Israēl en Galgalois, hóte exḗgagen autoùs ex Aigýptou, kathà synétaxen autoîs kýrios, kaì ekeî eisin héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

32
καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωσηϕ ἀνήγαγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατώρυξαν ἐν Σικιμοις ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἐκτήσατο Ιακωβ παρὰ τῶν Αμορραίων τῶν κατοικούντων ἐν Σικιμοις ἀμνάδων ἑκατὸν καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιωσηϕ ἐν μερίδι.

kaì tà ostâ Iōsēph anḗgagon hoi hyioì Israēl ex Aigýptou kaì katṓryxan en Sikimois en tē̂i merídi toû agroû, hoû ektḗsato Iakōb parà tō̂n Amorraíōn tō̂n katoikoúntōn en Sikimois amnádōn hekatòn kaì édōken autḕn Iōsēph en merídi.

33
Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων ὁ ἀρχιερεὺς ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάϕη ἐν Γαβααθ Φινεες τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τῷ Εϕραιμ.

Kaì egéneto metà taûta kaì Eleazar hyiòs Aarōn ho archiereùs eteleútēsen kaì etáphē en Gabaath Phinees toû hyioû autoû, hḕn édōken autō̂i en tō̂i órei tō̂i Ephraim.

33A
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λαβόντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ περιεϕέροσαν ἐν ἑαυτοῖς, καὶ Φινεες ἱεράτευσεν ἀντὶ Ελεαζαρ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἕως ἀπέθανεν καὶ κατωρύγη ἐν Γαβααθ τῇ ἑαυτοῦ.

en ekeínēi tē̂i hēmérāi labóntes hoi hyioì Israēl tḕn kibōtòn toû theoû periephérosan en heautoîs, kaì Phinees hieráteusen antì Eleazar toû patròs autoû, héōs apéthanen kaì katōrýgē en Gabaath tē̂i heautoû.

33B
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἀπήλθοσαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτῶν καὶ εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν. καὶ ἐσέβοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ’Αστάρτην καὶ Ασταρωθ καὶ τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ αὐτῶν· καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας Εγλωμ τῷ βασιλεῖ Μωαβ, καὶ ἐκυρίευσεν αὐτῶν ἔτη δέκα ὀκτώ.

hoi dè hyioì Israēl apḗlthosan hékastos eis tòn tópon autō̂n kaì eis tḕn heautō̂n pólin. kaì esébonto hoi hyioì Israēl tḕn ’Astártēn kaì Astarōth kaì toùs theoùs tō̂n ethnō̂n tō̂n kýklōi autō̂n: kaì parédōken autoùs kýrios eis cheîras Eglōm tō̂i basileî Mōab, kaì ekyríeusen autō̂n étē déka oktṓ.