Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπεὶ συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ιορδάνην, καὶ εἶπεν κύριος τῷ ’Ιησοῖ λέγων

Kaì epeì synetélesen pâs ho laòs diabaínōn tòn Iordánēn, kaì eîpen kýrios tō̂i ’Iēsoî légōn

2
Παραλαβὼν ἄνδρας ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀϕ’ ἑκάστης ϕυλῆς,

Paralabṑn ándras apò toû laoû, héna aph’ hekástēs phylē̂s,

3
σύνταξον αὐτοῖς λέγων ’Ανέλεσθε ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου ἑτοίμους δώδεκα λίθους καὶ τούτους διακομίσαντες ἅμα ὑμῖν αὐτοῖς θέτε αὐτοὺς ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ ὑμῶν, οὗ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα.

sýntaxon autoîs légōn ’Anélesthe ek mésou toû Iordánou hetoímous dṓdeka líthous kaì toútous diakomísantes háma hymîn autoîs théte autoùs en tē̂i stratopedeíāi hymō̂n, hoû eàn parembálēte ekeî tḕn nýkta.

4
καὶ ἀνακαλεσάμενος ’Ιησοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕνα ἀϕ’ ἑκάστης ϕυλῆς,

kaì anakalesámenos ’Iēsoûs dṓdeka ándras tō̂n endóxōn apò tō̂n hyiō̂n Israēl, héna aph’ hekástēs phylē̂s,

5
εἶπεν αὐτοῖς Προσαγάγετε ἔμπροσθέν μου πρὸ προσώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἀνελόμενος ἐκεῖθεν ἕκαστος λίθον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα ϕυλῶν τοῦ Ισραηλ,

eîpen autoîs Prosagágete émprosthén mou prò prosṓpou kyríou eis méson toû Iordánou, kaì anelómenos ekeîthen hékastos líthon arátō epì tō̂n ṓmōn autoû katà tòn arithmòn tō̂n dṓdeka phylō̂n toû Israēl,

6
ἵνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν οὗτοι εἰς σημεῖον κείμενον διὰ παντός, ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ σε ὁ υἱός σου αὔριον λέγων Τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν;

hína hypárchōsin hymîn hoûtoi eis sēmeîon keímenon dià pantós, hína hótan erōtā̂i se ho hyiós sou aúrion légōn Tí eisin hoi líthoi hoûtoi hymîn?

7
καὶ σὺ δηλώσεις τῷ υἱῷ σου λέγων ῞Οτι ἐξέλιπεν ὁ Ιορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς, ὡς διέβαινεν αὐτόν· καὶ ἔσονται οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος.

kaì sỳ dēlṓseis tō̂i hyiō̂i sou légōn ῞Oti exélipen ho Iordánēs potamòs apò prosṓpou kibōtoû diathḗkēs kyríou pásēs tē̂s gē̂s, hōs diébainen autón: kaì ésontai hoi líthoi hoûtoi hymîn mnēmósynon toîs hyioîs Israēl héōs toû aiō̂nos.

8
καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ ’Ιησοῖ, καὶ λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ ’Ιησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ.

kaì epoíēsan hoútōs hoi hyioì Israēl, kathóti eneteílato kýrios tō̂i ’Iēsoî, kaì labóntes dṓdeka líthous ek mésou toû Iordánou, katháper synétaxen kýrios tō̂i ’Iēsoî en tē̂i synteleíāi tē̂s diabáseōs tō̂n hyiō̂n Israēl, kaì diekómisan háma heautoîs eis tḕn parembolḕn kaì apéthēkan ekeî.

9
ἔστησεν δὲ ’Ιησοῦς καὶ ἄλλους δώδεκα λίθους ἐν αὐτῷ τῷ Ιορδάνῃ ἐν τῷ γενομένῳ τόπῳ ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, καί εἰσιν ἐκεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

éstēsen dè ’Iēsoûs kaì állous dṓdeka líthous en autō̂i tō̂i Iordánēi en tō̂i genoménōi tópōi hypò toùs pódas tō̂n hieréōn tō̂n airóntōn tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kyríou, kaí eisin ekeî héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

10
εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐν τῷ Ιορδάνῃ, ἕως οὗ συνετέλεσεν ’Ιησοῦς πάντα, ἃ ἐνετείλατο κύριος ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ, καὶ ἔσπευσεν ὁ λαὸς καὶ διέβησαν.

heistḗkeisan dè hoi hiereîs hoi aírontes tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs en tō̂i Iordánēi, héōs hoû synetélesen ’Iēsoûs pánta, hà eneteílato kýrios anangeîlai tō̂i laō̂i, kaì éspeusen ho laòs kaì diébēsan.

11
καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς διαβῆναι, καὶ διέβη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου, καὶ οἱ λίθοι ἔμπροσθεν αὐτῶν.

kaì egéneto hōs synetélesen pâs ho laòs diabē̂nai, kaì diébē hē kibōtòs tē̂s diathḗkēs kyríou, kaì hoi líthoi émprosthen autō̂n.

12
καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ οἱ ἡμίσεις ϕυλῆς Μανασση διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωυσῆς.

kaì diébēsan hoi hyioì Roubēn kaì hoi hyioì Gad kaì hoi hēmíseis phylē̂s Manassē dieskeuasménoi émprosthen tō̂n hyiō̂n Israēl, katháper eneteílato autoîs Mōysē̂s.

13
τετρακισμύριοι εὔζωνοι εἰς μάχην διέβησαν ἐναντίον κυρίου εἰς πόλεμον πρὸς τὴν Ιεριχω πόλιν.

tetrakismýrioi eúzōnoi eis máchēn diébēsan enantíon kyríou eis pólemon pròs tḕn Ierichō pólin.

14
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὔξησεν κύριος τὸν ’Ιησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ισραηλ, καὶ ἐϕοβοῦντο αὐτὸν ὥσπερ Μωυσῆν, ὅσον χρόνον ἔζη.

en ekeínēi tē̂i hēmérāi ēýxēsen kýrios tòn ’Iēsoûn enantíon pantòs toû génous Israēl, kaì ephoboûnto autòn hṓsper Mōysē̂n, hóson chrónon ézē.

15
Καὶ εἶπεν κύριος τῷ ’Ιησοῖ λέγων

Kaì eîpen kýrios tō̂i ’Iēsoî légōn

16
῎Εντειλαι τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ μαρτυρίου κυρίου ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Ιορδάνου.

῎Enteilai toîs hiereûsin toîs aírousin tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs toû martyríou kyríou ekbē̂nai ek toû Iordánou.

17
καὶ ἐνετείλατο ’Ιησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν λέγων ῎Εκβητε ἐκ τοῦ Ιορδάνου.

kaì eneteílato ’Iēsoûs toîs hiereûsin légōn ῎Ekbēte ek toû Iordánou.

18
καὶ ἐγένετο ὡς ἐξέβησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐκ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἔθηκαν τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς, ὥρμησεν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου κατὰ χώραν καὶ ἐπορεύετο καθὰ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν δι’ ὅλης τῆς κρηπῖδος.

kaì egéneto hōs exébēsan hoi hiereîs hoi aírontes tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kyríou ek toû Iordánou kaì éthēkan toùs pódas epì tē̂s gē̂s, hṓrmēsen tò hýdōr toû Iordánou katà chṓran kaì eporeúeto kathà echthès kaì trítēn hēméran di’ hólēs tē̂s krēpîdos.

19
καὶ ὁ λαὸς ἀνέβη ἐκ τοῦ Ιορδάνου δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου· καὶ κατεστρατοπέδευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν Γαλγαλοις κατὰ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς Ιεριχω.

kaì ho laòs anébē ek toû Iordánou dekátēi toû mēnòs toû prṓtou: kaì katestratopédeusan hoi hyioì Israēl en Galgalois katà méros tò pròs hēlíou anatolàs apò tē̂s Ierichō.

20
καὶ τοὺς δώδεκα λίθους τούτους, οὓς ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ιορδάνου, ἔστησεν ’Ιησοῦς ἐν Γαλγαλοις

kaì toùs dṓdeka líthous toútous, hoùs élaben ek toû Iordánou, éstēsen ’Iēsoûs en Galgalois

21
λέγων ῞Οταν ἐρωτῶσιν ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντες Τί εἰσιν οἱ λίθοι οὗτοι;

légōn ῞Otan erōtō̂sin hymâs hoi hyioì hymō̂n légontes Tí eisin hoi líthoi hoûtoi?

22
ἀναγγείλατε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ὅτι ’Επὶ ξηρᾶς διέβη Ισραηλ τὸν Ιορδάνην

anangeílate toîs hyioîs hymō̂n hóti ’Epì xērâs diébē Israēl tòn Iordánēn

23
ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν αὐτῶν μέχρι οὗ διέβησαν, καθάπερ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, ἣν ἀπεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν ἕως παρήλθομεν,

apoxēránantos kyríou toû theoû hēmō̂n tò hýdōr toû Iordánou ek toû émprosthen autō̂n méchri hoû diébēsan, katháper epoíēsen kýrios ho theòs hēmō̂n tḕn erythràn thálassan, hḕn apexḗranen kýrios ho theòs hēmō̂n émprosthen hēmō̂n héōs parḗlthomen,

24
ὅπως γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστιν, καὶ ἵνα ὑμεῖς σέβησθε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ἐν παντὶ χρόνῳ.

hópōs gnō̂sin pánta tà éthnē tē̂s gē̂s hóti hē dýnamis toû kyríou ischyrá estin, kaì hína hymeîs sébēsthe kýrion tòn theòn hymō̂n en pantì chrónōi.