Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Joshua 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Ιεριχω συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐθεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰσεπορεύετο.

Kaì Ierichō synkekleisménē kaì ōchyrōménē, kaì outheìs exeporeúeto ex autē̂s oudè eiseporeúeto.

2
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ’Ιησοῦν ’Ιδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σου τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς τὸν ἐν αὐτῇ δυνατοὺς ὄντας ἐν ἰσχύι·

kaì eîpen kýrios pròs ’Iēsoûn ’Idoù egṑ paradídōmi hypocheírión sou tḕn Ierichō kaì tòn basiléa autē̂s tòn en autē̂i dynatoùs óntas en ischýi:

3
σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τοὺς μαχίμους κύκλῳ,

sỳ dè perístēson autē̂i toùs machímous kýklōi,

5
καὶ ἔσται ὡς ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀνακραγέτω πᾶς ὁ λαὸς ἅμα, καὶ ἀνακραγόντων αὐτῶν πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη τῆς πόλεως, καὶ εἰσελεύσεται πᾶς ὁ λαὸς ὁρμήσας ἕκαστος κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν πόλιν.

kaì éstai hōs àn salpísēte tē̂i sálpingi, anakragétō pâs ho laòs háma, kaì anakragóntōn autō̂n peseîtai autómata tà teíchē tē̂s póleōs, kaì eiseleúsetai pâs ho laòs hormḗsas hékastos katà prósōpon eis tḕn pólin.

6
καὶ εἰσῆλθεν ’Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη πρὸς τοὺς ἱερεῖς

kaì eisē̂lthen ’Iēsoûs ho toû Nauē pròs toùs hiereîs

7
καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγων Παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καὶ κυκλῶσαι τὴν πόλιν, καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον κυρίου·

kaì eîpen autoîs légōn Parangeílate tō̂i laō̂i perieltheîn kaì kyklō̂sai tḕn pólin, kaì hoi máchimoi paraporeuésthōsan enōplisménoi enantíon kyríou:

8
καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς ἔχοντες ἑπτὰ σάλπιγγας ἱερὰς παρελθέτωσαν ὡσαύτως ἐναντίον τοῦ κυρίου καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως, καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου ἐπακολουθείτω·

kaì heptà hiereîs échontes heptà sálpingas hieràs parelthétōsan hōsaútōs enantíon toû kyríou kaì sēmainétōsan eutónōs, kaì hē kibōtòs tē̂s diathḗkēs kyríou epakoloutheítō:

9
οἱ δὲ μάχιμοι ἔμπροσθεν παραπορευέσθωσαν καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ οὐραγοῦντες ὀπίσω τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου πορευόμενοι καὶ σαλπίζοντες.

hoi dè máchimoi émprosthen paraporeuésthōsan kaì hoi hiereîs hoi ouragoûntes opísō tē̂s kibōtoû tē̂s diathḗkēs kyríou poreuómenoi kaì salpízontes.

10
τῷ δὲ λαῷ ἐνετείλατο ’Ιησοῦς λέγων Μὴ βοᾶτε, μηδὲ ἀκουσάτω μηθεὶς ὑμῶν τὴν ϕωνήν, ἕως ἂν ἡμέραν αὐτὸς διαγγείλῃ ἀναβοῆσαι, καὶ τότε ἀναβοήσετε.

tō̂i dè laō̂i eneteílato ’Iēsoûs légōn Mḕ boâte, mēdè akousátō mētheìs hymō̂n tḕn phōnḗn, héōs àn hēméran autòs diangeílēi anaboē̂sai, kaì tóte anaboḗsete.

11
καὶ περιελθοῦσα ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ τὴν πόλιν εὐθέως ἀπῆλθεν εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ.

kaì perielthoûsa hē kibōtòs tē̂s diathḗkēs toû theoû tḕn pólin euthéōs apē̂lthen eis tḕn parembolḕn kaì ekoimḗthē ekeî.

12
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἀνέστη ’Ιησοῦς τὸ πρωί, καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου,

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi anéstē ’Iēsoûs tò prōí, kaì ē̂ran hoi hiereîs tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kyríou,

13
καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς οἱ ϕέροντες τὰς σάλπιγγας τὰς ἑπτὰ προεπορεύοντο ἐναντίον κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ὄπισθε τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης κυρίου· καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ἅπας περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἐγγύθεν

kaì hoi heptà hiereîs hoi phérontes tàs sálpingas tàs heptà proeporeúonto enantíon kyríou, kaì metà taûta eiseporeúonto hoi máchimoi kaì ho loipòs óchlos ópisthe tē̂s kibōtoû tē̂s diathḗkēs kyríou: kaì hoi hiereîs esálpisan taîs sálpinxi, kaì ho loipòs óchlos hápas periekýklōse tḕn pólin engýthen

14
καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. οὕτως ἐποίει ἐπὶ ἓξ ἡμέρας.

kaì apē̂lthen pálin eis tḕn parembolḗn. hoútōs epoíei epì hèx hēméras.

15
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου καὶ περιήλθοσαν τὴν πόλιν ἑξάκις·

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi anéstēsan órthrou kaì periḗlthosan tḕn pólin hexákis:

16
καὶ τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν οἱ ἱερεῖς, καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Κεκράξατε· παρέδωκεν γὰρ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν.

kaì tē̂i periódōi tē̂i hebdómēi esálpisan hoi hiereîs, kaì eîpen ’Iēsoûs toîs hyioîs Israēl Kekráxate: parédōken gàr kýrios hymîn tḕn pólin.

17
καὶ ἔσται ἡ πόλις ἀνάθεμα, αὐτὴ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, κυρίῳ σαβαωθ· πλὴν Ρααβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε, αὐτὴν καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς.

kaì éstai hē pólis anáthema, autḕ kaì pánta, hósa estìn en autē̂i, kyríōi sabaōth: plḕn Raab tḕn pórnēn peripoiḗsasthe, autḕn kaì hósa estìn en tō̂i oíkōi autē̂s.

18
ἀλλὰ ὑμεῖς ϕυλάξασθε σϕόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, μήποτε ἐνθυμηθέντες ὑμεῖς αὐτοὶ λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος καὶ ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀνάθεμα καὶ ἐκτρίψητε ἡμᾶς·

allà hymeîs phyláxasthe sphódra apò toû anathématos, mḗpote enthymēthéntes hymeîs autoì lábēte apò toû anathématos kaì poiḗsēte tḕn parembolḕn tō̂n hyiō̂n Israēl anáthema kaì ektrípsēte hēmâs:

19
καὶ πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ἢ χαλκὸς ἢ σίδηρος ἅγιον ἔσται τῷ κυρίῳ, εἰς θησαυρὸν κυρίου εἰσενεχθήσεται.

kaì pân argýrion ḕ chrysíon ḕ chalkòs ḕ sídēros hágion éstai tō̂i kyríōi, eis thēsauròn kyríou eisenechthḗsetai.

20
καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς· ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν ϕωνὴν τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξεν πᾶς ὁ λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ. καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλῳ, καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὴν πόλιν.

kaì esálpisan taîs sálpinxin hoi hiereîs: hōs dè ḗkousen ho laòs tḕn phōnḕn tō̂n salpíngōn, ēlálaxen pâs ho laòs háma alalagmō̂i megálōi kaì ischyrō̂i. kaì épesen hápan tò teîchos kýklōi, kaì anébē pâs ho laòs eis tḕn pólin.

21
καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν ’Ιησοῦς καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικός, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕως πρεσβύτου καὶ ἕως μόσχου καὶ ὑποζυγίου, ἐν στόματι ῥομϕαίας.

kaì anethemátisen autḕn ’Iēsoûs kaì hósa ē̂n en tē̂i pólei apò andròs kaì héōs gynaikós, apò neanískou kaì héōs presbýtou kaì héōs móschou kaì hypozygíou, en stómati rhomphaías.

22
καὶ τοῖς δυσὶν νεανίσκοις τοῖς κατασκοπεύσασιν εἶπεν ’Ιησοῦς Εἰσέλθατε εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν ἐκεῖθεν καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῇ.

kaì toîs dysìn neanískois toîs kataskopeúsasin eîpen ’Iēsoûs Eisélthate eis tḕn oikían tē̂s gynaikòs kaì exagágete autḕn ekeîthen kaì hósa estìn autē̂i.

23
καὶ εἰσῆλθον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ κατασκοπεύσαντες τὴν πόλιν εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξηγάγοσαν Ρααβ τὴν πόρνην καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῆς καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῇ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτῆς καὶ κατέστησαν αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ.

kaì eisē̂lthon hoi dýo neanískoi hoi kataskopeúsantes tḕn pólin eis tḕn oikían tē̂s gynaikòs kaì exēgágosan Raab tḕn pórnēn kaì tòn patéra autē̂s kaì tḕn mētéra autē̂s kaì toùs adelphoùs autē̂s kaì pánta, hósa ē̂n autē̂i, kaì pâsan tḕn syngéneian autē̂s kaì katéstēsan autḕn éxō tē̂s parembolē̂s Israēl.

24
καὶ ἡ πόλις ἐνεπρήσθη ἐμπυρισμῷ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν αὐτῇ, πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν κυρίου εἰσενεχθῆναι.

kaì hē pólis eneprḗsthē empyrismō̂i sỳn pâsin toîs en autē̂i, plḕn argyríou kaì chrysíou kaì chalkoû kaì sidḗrou édōkan eis thēsauròn kyríou eisenechthē̂nai.

25
καὶ Ρααβ τὴν πόρνην καὶ πάντα τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν αὐτῆς ἐζώγρησεν ’Ιησοῦς, καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, διότι ἔκρυψεν τοὺς κατασκοπεύσαντας, οὓς ἀπέστειλεν ’Ιησοῦς κατασκοπεῦσαι τὴν Ιεριχω.

kaì Raab tḕn pórnēn kaì pánta tòn oîkon tòn patrikòn autē̂s ezṓgrēsen ’Iēsoûs, kaì katṓikēsen en tō̂i Israēl héōs tē̂s sḗmeron hēméras, dióti ékrypsen toùs kataskopeúsantas, hoùs apésteilen ’Iēsoûs kataskopeûsai tḕn Ierichō.

26
καὶ ὥρκισεν ’Ιησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐναντίον κυρίου λέγων ’Επικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς οἰκοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην· ἐν τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ θεμελιώσει αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ ἐπιστήσει τὰς πύλας αὐτῆς. καὶ οὕτως ἐποίησεν Οζαν ὁ ἐκ Βαιθηλ· ἐν τῷ Αβιρων τῷ πρωτοτόκῳ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησεν τὰς πύλας αὐτῆς.

kaì hṓrkisen ’Iēsoûs en tē̂i hēmérāi ekeínēi enantíon kyríou légōn ’Epikatáratos ho ánthrōpos, hòs oikodomḗsei tḕn pólin ekeínēn: en tō̂i prōtotókōi autoû themeliṓsei autḕn kaì en tō̂i elachístōi autoû epistḗsei tàs pýlas autē̂s. kaì hoútōs epoíēsen Ozan ho ek Baithēl: en tō̂i Abirōn tō̂i prōtotókōi ethemelíōsen autḕn kaì en tō̂i elachístōi diasōthénti epéstēsen tàs pýlas autē̂s.

27
Καὶ ἦν κύριος μετὰ ’Ιησοῦ, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν.

Kaì ē̂n kýrios metà ’Iēsoû, kaì ē̂n tò ónoma autoû katà pâsan tḕn gē̂n.