Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ’Ιησοῦν Μὴ ϕοβηθῇς μηδὲ δειλιάσῃς· λαβὲ μετὰ σοῦ τοὺς ἄνδρας πάντας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς Γαι· ἰδοὺ δέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα Γαι καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ.

Kaì eîpen kýrios pròs ’Iēsoûn Mḕ phobēthē̂is mēdè deiliásēis: labè metà soû toùs ándras pántas toùs polemistàs kaì anastàs anábēthi eis Gai: idoù dédōka eis tàs cheîrás sou tòn basiléa Gai kaì tḕn gē̂n autoû.

2
καὶ ποιήσεις τὴν Γαι ὃν τρόπον ἐποίησας τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ τὴν προνομὴν τῶν κτηνῶν προνομεύσεις σεαυτῷ. κατάστησον δὲ σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς τὰ ὀπίσω.

kaì poiḗseis tḕn Gai hòn trópon epoíēsas tḕn Ierichō kaì tòn basiléa autē̂s, kaì tḕn pronomḕn tō̂n ktēnō̂n pronomeúseis seautō̂i. katástēson dè seautō̂i énedra tē̂i pólei eis tà opísō.

3
καὶ ἀνέστη ’Ιησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ὥστε ἀναβῆναι εἰς Γαι. ἐπέλεξεν δὲ ’Ιησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατοὺς ἐν ἰσχύι καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς νυκτός.

kaì anéstē ’Iēsoûs kaì pâs ho laòs ho polemistḕs hṓste anabē̂nai eis Gai. epélexen dè ’Iēsoûs triákonta chiliádas andrō̂n dynatoùs en ischýi kaì apésteilen autoùs nyktós.

4
καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων ‘Υμεῖς ἐνεδρεύσατε ὀπίσω τῆς πόλεως· μὴ μακρὰν γίνεσθε ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ ἔσεσθε πάντες ἕτοιμοι.

kaì eneteílato autoîs légōn ‘Ymeîs enedreúsate opísō tē̂s póleōs: mḕ makràn gínesthe apò tē̂s póleōs kaì ésesthe pántes hétoimoi.

5
καὶ ἐγὼ καὶ πάντες οἱ μετ’ ἐμοῦ προσάξομεν πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ἔσται ὡς ἂν ἐξέλθωσιν οἱ κατοικοῦντες Γαι εἰς συνάντησιν ἡμῖν καθάπερ καὶ πρῴην, καὶ ϕευξόμεθα ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

kaì egṑ kaì pántes hoi met’ emoû prosáxomen pròs tḕn pólin, kaì éstai hōs àn exélthōsin hoi katoikoûntes Gai eis synántēsin hēmîn katháper kaì prṓiēn, kaì pheuxómetha apò prosṓpou autō̂n.

6
καὶ ὡς ἂν ἐξέλθωσιν ὀπίσω ἡμῶν, ἀποσπάσομεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως· καὶ ἐροῦσιν Φεύγουσιν οὗτοι ἀπὸ προσώπου ἡμῶν ὃν τρόπον καὶ ἔμπροσθεν.

kaì hōs àn exélthōsin opísō hēmō̂n, apospásomen autoùs apò tē̂s póleōs: kaì eroûsin Pheúgousin hoûtoi apò prosṓpou hēmō̂n hòn trópon kaì émprosthen.

7
ὑμεῖς δὲ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ πορεύσεσθε εἰς τὴν πόλιν.

hymeîs dè exanastḗsesthe ek tē̂s enédras kaì poreúsesthe eis tḕn pólin.

8
κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσετε· ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν.

katà tò rhē̂ma toûto poiḗsete: idoù entétalmai hymîn.

9
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ’Ιησοῦς, καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν ἐνέδραν καὶ ἐνεκάθισαν ἀνὰ μέσον Βαιθηλ καὶ ἀνὰ μέσον Γαι ἀπὸ θαλάσσης τῆς Γαι.

kaì apésteilen autoùs ’Iēsoûs, kaì eporeúthēsan eis tḕn enédran kaì enekáthisan anà méson Baithēl kaì anà méson Gai apò thalássēs tē̂s Gai.

10
καὶ ὀρθρίσας ’Ιησοῦς τὸ πρωὶ ἐπεσκέψατο τὸν λαόν· καὶ ἀνέβησαν αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι κατὰ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ Γαι.

kaì orthrísas ’Iēsoûs tò prōì epesképsato tòn laón: kaì anébēsan autòs kaì hoi presbýteroi katà prósōpon toû laoû epì Gai.

11
καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ’ αὐτοῦ ἀνέβησαν καὶ πορευόμενοι ἦλθον ἐξ ἐναντίας τῆς πόλεως ἀπ’ ἀνατολῶν,

kaì pâs ho laòs ho polemistḕs met’ autoû anébēsan kaì poreuómenoi ē̂lthon ex enantías tē̂s póleōs ap’ anatolō̂n,

12
καὶ τὰ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἀπὸ θαλάσσης.

kaì tà énedra tē̂s póleōs apò thalássēs.

14
καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν βασιλεὺς Γαι, ἔσπευσεν καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐπ’ εὐθείας αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ, εἰς τὸν πόλεμον, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστιν ὀπίσω τῆς πόλεως.

kaì egéneto hōs eîden basileùs Gai, éspeusen kaì exē̂lthen eis synántēsin autoîs ep’ eutheías autòs kaì pâs ho laòs ho met’ autoû, eis tòn pólemon, kaì autòs ouk ḗidei hóti énedra autō̂i estin opísō tē̂s póleōs.

15
καὶ εἶδεν καὶ ἀνεχώρησεν ’Ιησοῦς καὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

kaì eîden kaì anechṓrēsen ’Iēsoûs kaì Israēl apò prosṓpou autō̂n.

16
καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ αὐτοὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς πόλεως·

kaì katedíōxan opísō tō̂n hyiō̂n Israēl kaì autoì apéstēsan apò tē̂s póleōs:

17
οὐ κατελείϕθη οὐθεὶς ἐν τῇ Γαι, ὃς οὐ κατεδίωξεν ὀπίσω Ισραηλ· καὶ κατέλιπον τὴν πόλιν ἀνεῳγμένην καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Ισραηλ.

ou kateleíphthē outheìs en tē̂i Gai, hòs ou katedíōxen opísō Israēl: kaì katélipon tḕn pólin aneōigménēn kaì katedíōxan opísō Israēl.

18
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ’Ιησοῦν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐν τῷ γαίσῳ τῷ ἐν τῇ χειρί σου ἐπὶ τὴν πόλιν – εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτήν – , καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν. καὶ ἐξέτεινεν ’Ιησοῦς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τὸν γαῖσον, ἐπὶ τὴν πόλιν,

kaì eîpen kýrios pròs ’Iēsoûn ῎Ekteinon tḕn cheîrá sou en tō̂i gaísōi tō̂i en tē̂i cheirí sou epì tḕn pólin – eis gàr tàs cheîrás sou paradédōka autḗn – , kaì tà énedra exanastḗsontai en táchei ek toû tópou autō̂n. kaì exéteinen ’Iēsoûs tḕn cheîra autoû, tòn gaîson, epì tḕn pólin,

19
καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ ἐξήλθοσαν, ὅτε ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα, καὶ ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί.

kaì tà énedra exanéstēsan en táchei ek toû tópou autō̂n kaì exḗlthosan, hóte exéteinen tḕn cheîra, kaì ḗlthosan epì tḕn pólin kaì katelábonto autḕn kaì speúsantes enéprēsan tḕn pólin en pyrí.

20
καὶ οἱ κάτοικοι Γαι περιβλέψαντες εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐθεώρουν καπνὸν ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οὐκέτι εἶχον ποῦ ϕύγωσιν ὧδε ἢ ὧδε.

kaì hoi kátoikoi Gai periblépsantes eis tà opísō autō̂n kaì etheṓroun kapnòn anabaínonta ek tē̂s póleōs eis tòn ouranón: kaì oukéti eîchon poû phýgōsin hō̂de ḕ hō̂de.

21
καὶ ’Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ εἶδον ὅτι ἔλαβον τὰ ἔνεδρα τὴν πόλιν καὶ ὅτι ἀνέβη ὁ καπνὸς τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ μεταβαλόμενοι ἐπάταξαν τοὺς ἄνδρας τῆς Γαι.

kaì ’Iēsoûs kaì pâs Israēl eîdon hóti élabon tà énedra tḕn pólin kaì hóti anébē ho kapnòs tē̂s póleōs eis tòn ouranón, kaì metabalómenoi epátaxan toùs ándras tē̂s Gai.

22
καὶ οὗτοι ἐξήλθοσαν ἐκ τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν καὶ ἐγενήθησαν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς, οὗτοι ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐντεῦθεν· καὶ ἐπάταξαν ἕως τοῦ μὴ καταλειϕθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεϕευγότα.

kaì hoûtoi exḗlthosan ek tē̂s póleōs eis synántēsin kaì egenḗthēsan anà méson tē̂s parembolē̂s, hoûtoi enteûthen kaì hoûtoi enteûthen: kaì epátaxan héōs toû mḕ kataleiphthē̂nai autō̂n sesōsménon kaì diapepheugóta.

23
καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαι συνέλαβον ζῶντα καὶ προσήγαγον αὐτὸν πρὸς ’Ιησοῦν.

kaì tòn basiléa tē̂s Gai synélabon zō̂nta kaì prosḗgagon autòn pròs ’Iēsoûn.

24
καὶ ὡς ἐπαύσαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀποκτέννοντες πάντας τοὺς ἐν τῇ Γαι τοὺς ἐν τοῖς πεδίοις καὶ ἐν τῷ ὄρει ἐπὶ τῆς καταβάσεως, οὗ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπ’ αὐτῆς εἰς τέλος, καὶ ἀπέστρεψεν ’Ιησοῦς εἰς Γαι καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομϕαίας.

kaì hōs epaúsanto hoi hyioì Israēl apokténnontes pántas toùs en tē̂i Gai toùs en toîs pedíois kaì en tō̂i órei epì tē̂s katabáseōs, hoû katedíōxan autoùs ap’ autē̂s eis télos, kaì apéstrepsen ’Iēsoûs eis Gai kaì epátaxen autḕn en stómati rhomphaías.

25
καὶ ἐγενήθησαν οἱ πεσόντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς δώδεκα χιλιάδες, πάντας τοὺς κατοικοῦντας Γαι,

kaì egenḗthēsan hoi pesóntes en tē̂i hēmérāi ekeínēi apò andròs kaì héōs gynaikòs dṓdeka chiliádes, pántas toùs katoikoûntas Gai,

27
πλὴν τῶν κτηνῶν καὶ τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει, πάντα ἃ ἐπρονόμευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κατὰ πρόσταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ ’Ιησοῖ.

plḕn tō̂n ktēnō̂n kaì tō̂n skýlōn tō̂n en tē̂i pólei, pánta hà epronómeusan hoi hyioì Israēl katà próstagma kyríou, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i ’Iēsoî.

28
καὶ ἐνεπύρισεν ’Ιησοῦς τὴν πόλιν ἐν πυρί· χῶμα ἀοίκητον εἰς τὸν αἰῶνα ἔθηκεν αὐτὴν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì enepýrisen ’Iēsoûs tḕn pólin en pyrí: chō̂ma aoíkēton eis tòn aiō̂na éthēken autḕn héōs tē̂s hēméras taútēs.

29
καὶ τὸν βασιλέα τῆς Γαι ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου διδύμου, καὶ ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἕως ἑσπέρας· καὶ ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν ’Ιησοῦς καὶ καθείλοσαν αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν βόθρον καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì tòn basiléa tē̂s Gai ekrémasen epì xýlou didýmou, kaì ē̂n epì toû xýlou héōs hespéras: kaì epidýnontos toû hēlíou synétaxen ’Iēsoûs kaì katheílosan autoû tò sō̂ma apò toû xýlou kaì érripsan autòn eis tòn bóthron kaì epéstēsan autō̂i sōròn líthōn héōs tē̂s hēméras taútēs.