Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Δίκαιος εἶ, κύριε, ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ, πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ· τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται, εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα;

Díkaios eî, kýrie, hóti apologḗsomai pròs sé, plḕn krímata lalḗsō pròs sé: tí hóti hodòs asebō̂n euodoûtai, euthḗnēsan pántes hoi athetoûntes athetḗmata?

2
ἐϕύτευσας αὐτοὺς καὶ ἐρριζώθησαν, ἐτεκνοποίησαν καὶ ἐποίησαν καρπόν· ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ πόρρω ἀπὸ τῶν νεϕρῶν αὐτῶν.

ephýteusas autoùs kaì errizṓthēsan, eteknopoíēsan kaì epoíēsan karpón: engỳs eî sỳ toû stómatos autō̂n kaì pórrō apò tō̂n nephrō̂n autō̂n.

3
καὶ σύ, κύριε, γινώσκεις με, δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου· ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σϕαγῆς αὐτῶν.

kaì sý, kýrie, ginṓskeis me, dedokímakas tḕn kardían mou enantíon sou: hágnison autoùs eis hēméran sphagē̂s autō̂n.

4
ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ; ἠϕανίσθησαν κτήνη καὶ πετεινά, ὅτι εἶπαν Οὐκ ὄψεται ὁ θεὸς ὁδοὺς ἡμῶν.

héōs póte penthḗsei hē gē̂ kaì pâs ho chórtos toû agroû xēranthḗsetai apò kakías tō̂n katoikoúntōn en autē̂i? ēphanísthēsan ktḗnē kaì peteiná, hóti eîpan Ouk ópsetai ho theòs hodoùs hēmō̂n.

5
σοῦ οἱ πόδες τρέχουσιν καὶ ἐκλύουσίν σε· πῶς παρασκευάσῃ ἐϕ’ ἵπποις; καὶ ἐν γῇ εἰρήνης σὺ πέποιθας· πῶς ποιήσεις ἐν ϕρυάγματι τοῦ Ιορδάνου;

soû hoi pódes tréchousin kaì eklýousín se: pō̂s paraskeuásēi eph’ híppois? kaì en gē̂i eirḗnēs sỳ pépoithas: pō̂s poiḗseis en phryágmati toû Iordánou?

6
ὅτι καὶ οἱ ἀδελϕοί σου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου, καὶ οὗτοι ἠθέτησάν σε, καὶ αὐτοὶ ἐβόησαν, ἐκ τῶν ὀπίσω σου ἐπισυνήχθησαν· μὴ πιστεύσῃς ἐν αὐτοῖς, ὅτι λαλήσουσιν πρὸς σὲ καλά.

hóti kaì hoi adelphoí sou kaì ho oîkos toû patrós sou, kaì hoûtoi ēthétēsán se, kaì autoì ebóēsan, ek tō̂n opísō sou episynḗchthēsan: mḕ pisteúsēis en autoîs, hóti lalḗsousin pròs sè kalá.

7
’Εγκαταλέλοιπα τὸν οἶκόν μου, ἀϕῆκα τὴν κληρονομίαν μου, ἔδωκα τὴν ἠγαπημένην ψυχήν μου εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῆς.

’Enkataléloipa tòn oîkón mou, aphē̂ka tḕn klēronomían mou, édōka tḕn ēgapēménēn psychḗn mou eis cheîras echthrō̂n autē̂s.

8
ἐγενήθη ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν δρυμῷ· ἔδωκεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν ϕωνὴν αὐτῆς, διὰ τοῦτο ἐμίσησα αὐτήν.

egenḗthē hē klēronomía mou emoì hōs léōn en drymō̂i: édōken ep’ emè tḕn phōnḕn autē̂s, dià toûto emísēsa autḗn.

9
μὴ σπήλαιον ὑαίνης ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ ἢ σπήλαιον κύκλῳ αὐτῆς; βαδίσατε συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ ϕαγεῖν αὐτήν.

mḕ spḗlaion hyaínēs hē klēronomía mou emoì ḕ spḗlaion kýklōi autē̂s? badísate synagágete pánta tà thēría toû agroû, kaì elthétōsan toû phageîn autḗn.

10
ποιμένες πολλοὶ διέϕθειραν τὸν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου, ἔδωκαν μερίδα ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄβατον·

poiménes polloì diéphtheiran tòn ampelō̂ná mou, emólynan tḕn merída mou, édōkan merída epithymētḗn mou eis érēmon ábaton:

11
ἐτέθη εἰς ἀϕανισμὸν ἀπωλείας, δι’ ἐμὲ ἀϕανισμῷ ἠϕανίσθη πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνὴρ τιθέμενος ἐν καρδίᾳ.

etéthē eis aphanismòn apōleías, di’ emè aphanismō̂i ēphanísthē pâsa hē gē̂, hóti ouk éstin anḕr tithémenos en kardíāi.

12
ἐπὶ πᾶσαν διεκβολὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἦλθον ταλαιπωροῦντες, ὅτι μάχαιρα τοῦ κυρίου καταϕάγεται ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς, οὐκ ἔστιν εἰρήνη πάσῃ σαρκί.

epì pâsan diekbolḕn en tē̂i erḗmōi ē̂lthon talaipōroûntes, hóti máchaira toû kyríou kataphágetai ap’ ákrou tē̂s gē̂s héōs ákrou tē̂s gē̂s, ouk éstin eirḗnē pásēi sarkí.

13
σπείρατε πυροὺς καὶ ἀκάνθας θερίσατε· οἱ κλῆροι αὐτῶν οὐκ ὠϕελήσουσιν αὐτούς· αἰσχύνθητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν, ἀπὸ ὀνειδισμοῦ ἔναντι κυρίου.

speírate pyroùs kaì akánthas therísate: hoi klē̂roi autō̂n ouk ōphelḗsousin autoús: aischýnthēte apò kauchḗseōs hymō̂n, apò oneidismoû énanti kyríou.

14
῞Οτι τάδε λέγει κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς κληρονομίας μου, ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου Ισραηλ ’Ιδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ιουδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου αὐτῶν.

῞Oti táde légei kýrios perì pántōn tō̂n geitónōn tō̂n ponērō̂n tō̂n haptoménōn tē̂s klēronomías mou, hē̂s emérisa tō̂i laō̂i mou Israēl ’Idoù egṑ apospō̂ autoùs apò tē̂s gē̂s autō̂n kaì tòn Ioudan ekbalō̂ ek mésou autō̂n.

15
καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτοὺς ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτοὺς καὶ κατοικιῶ αὐτοὺς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.

kaì éstai metà tò ekbaleîn me autoùs epistrépsō kaì eleḗsō autoùs kaì katoikiō̂ autoùs hékaston eis tḕn klēronomían autoû kaì hékaston eis tḕn gē̂n autoû.

16
καὶ ἔσται ἐὰν μαθόντες μάθωσιν τὴν ὁδὸν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ὀμνύειν τῷ ὀνόματί μου Ζῇ κύριος, καθὼς ἐδίδαξαν τὸν λαόν μου ὀμνύειν τῇ Βααλ, καὶ οἰκοδομηθήσονται ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου·

kaì éstai eàn mathóntes máthōsin tḕn hodòn toû laoû mou toû omnýein tō̂i onómatí mou Zē̂i kýrios, kathṑs edídaxan tòn laón mou omnýein tē̂i Baal, kaì oikodomēthḗsontai en mésōi toû laoû mou:

17
ἐὰν δὲ μὴ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἐξαρῶ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο ἐξάρσει καὶ ἀπωλείᾳ.

eàn dè mḕ epistrépsōsin, kaì exarō̂ tò éthnos ekeîno exársei kaì apōleíāi.