Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Jeremiah 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ σὺ μὴ λάβῃς γυναῖκα, λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ,

Kaì sỳ mḕ lábēis gynaîka, légei kýrios ho theòs Israēl,

2
καὶ οὐ γεννηθήσεταί σοι υἱὸς οὐδὲ θυγάτηρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

kaì ou gennēthḗsetaí soi hyiòs oudè thygátēr en tō̂i tópōi toútōi.

3
ὅτι τάδε λέγει κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ περὶ τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ περὶ τῶν μητέρων αὐτῶν τῶν τετοκυιῶν αὐτοὺς καὶ περὶ τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν γεγεννηκότων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ

hóti táde légei kýrios perì tō̂n hyiō̂n kaì perì tō̂n thygatérōn tō̂n gennōménōn en tō̂i tópōi toútōi kaì perì tō̂n mētérōn autō̂n tō̂n tetokyiō̂n autoùs kaì perì tō̂n patérōn autō̂n tō̂n gegennēkótōn autoùs en tē̂i gē̂i taútēi

4
’Εν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, οὐ κοπήσονται καὶ οὐ ταϕήσονται· εἰς παράδειγμα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται · καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται.

’En thanátōi noserō̂i apothanoûntai, ou kopḗsontai kaì ou taphḗsontai: eis parádeigma epì prosṓpou tē̂s gē̂s ésontai : kaì toîs thēríois tē̂s gē̂s kaì toîs peteinoîs toû ouranoû en machaírāi pesoûntai kaì en limō̂i syntelesthḗsontai.

5
τάδε λέγει κύριος Μὴ εἰσέλθῃς εἰς θίασον αὐτῶν καὶ μὴ πορευθῇς τοῦ κόψασθαι καὶ μὴ πενθήσῃς αὐτούς, ὅτι ἀϕέστακα τὴν εἰρήνην μου ἀπὸ τοῦ λαοῦ τούτου.

táde légei kýrios Mḕ eisélthēis eis thíason autō̂n kaì mḕ poreuthē̂is toû kópsasthai kaì mḕ penthḗsēis autoús, hóti aphéstaka tḕn eirḗnēn mou apò toû laoû toútou.

6
οὐ μὴ κόψωνται αὐτοὺς οὐδὲ ἐντομίδας οὐ μὴ ποιήσωσιν καὶ οὐ ξυρήσονται,

ou mḕ kópsōntai autoùs oudè entomídas ou mḕ poiḗsōsin kaì ou xyrḗsontai,

7
καὶ οὐ μὴ κλασθῇ ἄρτος ἐν πένθει αὐτῶν εἰς παράκλησιν ἐπὶ τεθνηκότι, οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον εἰς παράκλησιν ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ.

kaì ou mḕ klasthē̂i ártos en pénthei autō̂n eis paráklēsin epì tethnēkóti, ou potioûsin autòn potḗrion eis paráklēsin epì patrì kaì mētrì autoû.

8
εἰς οἰκίαν πότου οὐκ εἰσελεύσῃ συγκαθίσαι μετ’ αὐτῶν τοῦ ϕαγεῖν καὶ πιεῖν.

eis oikían pótou ouk eiseleúsēi synkathísai met’ autō̂n toû phageîn kaì pieîn.

9
διότι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Ιδοὺ ἐγὼ καταλύω ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀϕθαλμῶν ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ϕωνὴν χαρᾶς καὶ ϕωνὴν εὐϕροσύνης, ϕωνὴν νυμϕίου καὶ ϕωνὴν νύμϕης.

dióti táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Idoù egṑ katalýō ek toû tópou toútou enṓpion tō̂n ophthalmō̂n hymō̂n kaì en taîs hēmérais hymō̂n phōnḕn charâs kaì phōnḕn euphrosýnēs, phōnḕn nymphíou kaì phōnḕn nýmphēs.

10
καὶ ἔσται ὅταν ἀναγγείλῃς τῷ λαῷ τούτῳ ἅπαντα τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ εἴπωσιν πρὸς σέ Διὰ τί ἐλάλησεν κύριος ἐϕ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα; τίς ἡ ἀδικία ἡμῶν; καὶ τίς ἡ ἁμαρτία ἡμῶν, ἣν ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν;

kaì éstai hótan anangeílēis tō̂i laō̂i toútōi hápanta tà rhḗmata taûta kaì eípōsin pròs sé Dià tí elálēsen kýrios eph’ hēmâs pánta tà kakà taûta? tís hē adikía hēmō̂n? kaì tís hē hamartía hēmō̂n, hḕn hēmártomen énanti kyríou toû theoû hēmō̂n?

11
καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ’Ανθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με οἱ πατέρες ὑμῶν, λέγει κύριος, καὶ ᾤχοντο ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐμὲ ἐγκατέλιπον καὶ τὸν νόμον μου οὐκ ἐϕυλάξαντο,

kaì ereîs autoîs ’Anth’ hō̂n enkatélipón me hoi patéres hymō̂n, légei kýrios, kaì ṓichonto opísō theō̂n allotríōn kaì edoúleusan autoîs kaì prosekýnēsan autoîs kaì emè enkatélipon kaì tòn nómon mou ouk ephyláxanto,

12
καὶ ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας ὑμῶν καὶ ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύεσθε ἕκαστος ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς τοῦ μὴ ὑπακούειν μου,

kaì hymeîs eponēreúsasthe hypèr toùs patéras hymō̂n kaì idoù hymeîs poreúesthe hékastos opísō tō̂n arestō̂n tē̂s kardías hymō̂n tē̂s ponērâs toû mḕ hypakoúein mou,

13
καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν γῆν, ἣν οὐκ ᾔδειτε ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ δουλεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, οἳ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος.

kaì aporrípsō hymâs apò tē̂s gē̂s taútēs eis tḕn gē̂n, hḕn ouk ḗideite hymeîs kaì hoi patéres hymō̂n, kaì douleúsete ekeî theoîs hetérois, hoì ou dṓsousin hymîn éleos.

14
Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐκ ἐροῦσιν ἔτι Ζῇ κύριος ὁ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου,

Dià toûto idoù hēmérai érchontai, légei kýrios, kaì ouk eroûsin éti Zē̂i kýrios ho anagagṑn toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou,

15
ἀλλά Ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν, οὗ ἐξώσθησαν ἐκεῖ· καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν.

allá Zē̂i kýrios hòs anḗgagen tòn oîkon Israēl apò gē̂s borrâ kaì apò pasō̂n tō̂n chōrō̂n, hoû exṓsthēsan ekeî: kaì apokatastḗsō autoùs eis tḕn gē̂n autō̂n, hḕn édōka toîs patrásin autō̂n.

16
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τοὺς ἁλεεῖς τοὺς πολλούς, λέγει κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς· καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστελῶ τοὺς πολλοὺς θηρευτάς, καὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους καὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ καὶ ἐκ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν.

idoù egṑ apostéllō toùs haleeîs toùs polloús, légei kýrios, kaì halieúsousin autoús: kaì metà taûta apostelō̂ toùs polloùs thēreutás, kaì thēreúsousin autoùs epánō pantòs órous kaì epánō pantòs bounoû kaì ek tō̂n trymaliō̂n tō̂n petrō̂n.

17
ὅτι οἱ ὀϕθαλμοί μου ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐκρύβη τὰ ἀδικήματα αὐτῶν ἀπέναντι τῶν ὀϕθαλμῶν μου.

hóti hoi ophthalmoí mou epì pásas tàs hodoùs autō̂n, kaì ouk ekrýbē tà adikḗmata autō̂n apénanti tō̂n ophthalmō̂n mou.

18
καὶ ἀνταποδώσω διπλᾶς τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἐϕ’ αἷς ἐβεβήλωσαν τὴν γῆν μου ἐν τοῖς θνησιμαίοις τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν κληρονομίαν μου.

kaì antapodṓsō diplâs tàs adikías autō̂n kaì tàs hamartías autō̂n, eph’ haîs ebebḗlōsan tḕn gē̂n mou en toîs thnēsimaíois tō̂n bdelygmátōn autō̂n kaì en taîs anomíais autō̂n, en haîs eplēmmélēsan tḕn klēronomían mou.

19
κύριε ἰσχύς μου καὶ βοήθειά μου καὶ καταϕυγή μου ἐν ἡμέρᾳ κακῶν, πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς καὶ ἐροῦσιν ‘Ως ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠϕέλημα.

kýrie ischýs mou kaì boḗtheiá mou kaì kataphygḗ mou en hēmérāi kakō̂n, pròs sè éthnē hḗxousin ap’ eschátou tē̂s gē̂s kaì eroûsin ‘Ōs pseudē̂ ektḗsanto hoi patéres hēmō̂n eídōla, kaì ouk éstin en autoîs ōphélēma.

20
εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς; καὶ οὗτοι οὔκ εἰσιν θεοί.

ei poiḗsei heautō̂i ánthrōpos theoús? kaì hoûtoi oúk eisin theoí.

21
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὴν χεῖρά μου καὶ γνωριῶ αὐτοῖς τὴν δύναμίν μου, καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά μοι κύριος.

dià toûto idoù egṑ dēlṓsō autoîs en tō̂i kairō̂i toútōi tḕn cheîrá mou kaì gnōriō̂ autoîs tḕn dýnamín mou, kaì gnṓsontai hóti ónomá moi kýrios.