Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τότε εἶπεν κύριος πρός με Βάδισον καὶ κτῆσαι βῖκον πεπλασμένον ὀστράκινον καὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἱερέων

Tóte eîpen kýrios prós me Bádison kaì ktē̂sai bîkon peplasménon ostrákinon kaì áxeis apò tō̂n presbytérōn toû laoû kaì apò tō̂n presbytérōn tō̂n hieréōn

2
καὶ ἐξελεύσῃ εἰς τὸ πολυάνδριον υἱῶν τῶν τέκνων αὐτῶν, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶν προθύρων πύλης τῆς χαρσιθ, καὶ ἀνάγνωθι ἐκεῖ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἂν λαλήσω πρὸς σέ,

kaì exeleúsēi eis tò polyándrion hyiō̂n tō̂n téknōn autō̂n, hó estin epì tō̂n prothýrōn pýlēs tē̂s charsith, kaì anágnōthi ekeî pántas toùs lógous, hoùs àn lalḗsō pròs sé,

3
καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ’Ακούσατε τὸν λόγον κυρίου, βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον κακὰ ὥστε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει ἀμϕότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ

kaì ereîs autoîs ’Akoúsate tòn lógon kyríou, basileîs Iouda kaì ándres Iouda kaì hoi katoikoûntes Ierousalēm kaì hoi eisporeuómenoi en taîs pýlais taútais Táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Idoù egṑ epágō epì tòn tópon toûton kakà hṓste pantòs akoúontos autà ēchḗsei amphótera tà ō̂ta autoû

4
ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐθυμίασαν ἐν αὐτῷ θεοῖς ἀλλοτρίοις, οἷς οὐκ ᾔδεισαν αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, καὶ οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἔπλησαν τὸν τόπον τοῦτον αἱμάτων ἀθῴων

anth’ hō̂n enkatélipón me kaì apēllotríōsan tòn tópon toûton kaì ethymíasan en autō̂i theoîs allotríois, hoîs ouk ḗideisan autoì kaì hoi patéres autō̂n, kaì hoi basileîs Iouda éplēsan tòn tópon toûton haimátōn athṓiōn

5
καὶ ᾠκοδόμησαν ὑψηλὰ τῇ Βααλ τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρί, ἃ οὐκ ἐνετειλάμην οὐδὲ ἐλάλησα οὐδὲ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου.

kaì ōikodómēsan hypsēlà tē̂i Baal toû katakaíein toùs hyioùs autō̂n en pyrí, hà ouk eneteilámēn oudè elálēsa oudè dienoḗthēn en tē̂i kardíāi mou.

6
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ οὐ κληθήσεται τῷ τόπῳ τούτῳ ἔτι Διάπτωσις καὶ Πολυάνδριον υἱοῦ Εννομ, ἀλλ’ ἢ Πολυάνδριον τῆς σϕαγῆς.

dià toûto idoù hēmérai érchontai, légei kýrios, kaì ou klēthḗsetai tō̂i tópōi toútōi éti Diáptōsis kaì Polyándrion hyioû Ennom, all’ ḕ Polyándrion tē̂s sphagē̂s.

7
καὶ σϕάξω τὴν βουλὴν Ιουδα καὶ τὴν βουλὴν Ιερουσαλημ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ καταβαλῶ αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν καὶ ἐν χερσὶν τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ δώσω τοὺς νεκροὺς αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς.

kaì spháxō tḕn boulḕn Iouda kaì tḕn boulḕn Ierousalēm en tō̂i tópōi toútōi kaì katabalō̂ autoùs en machaírāi enantíon tō̂n echthrō̂n autō̂n kaì en chersìn tō̂n zētoúntōn tàs psychàs autō̂n kaì dṓsō toùs nekroùs autō̂n eis brō̂sin toîs peteinoîs toû ouranoû kaì toîs thēríois tē̂s gē̂s.

8
καὶ τάξω τὴν πόλιν ταύτην εἰς ἀϕανισμὸν καὶ εἰς συριγμόν· πᾶς ὁ παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτῆς σκυθρωπάσει καὶ συριεῖ ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς.

kaì táxō tḕn pólin taútēn eis aphanismòn kaì eis syrigmón: pâs ho paraporeuómenos ep’ autē̂s skythrōpásei kaì syrieî hypèr pásēs tē̂s plēgē̂s autē̂s.

9
καὶ ἔδονται τὰς σάρκας τῶν υἱῶν αὐτῶν καὶ τὰς σάρκας τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καὶ ἕκαστος τὰς σάρκας τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ περιοχῇ καὶ ἐν τῇ πολιορκίᾳ, ᾗ πολιορκήσουσιν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.

kaì édontai tàs sárkas tō̂n hyiō̂n autō̂n kaì tàs sárkas tō̂n thygatérōn autō̂n, kaì hékastos tàs sárkas toû plēsíon autoû édontai en tē̂i periochē̂i kaì en tē̂i poliorkíāi, hē̂i poliorkḗsousin autoùs hoi echthroì autō̂n.

10
καὶ συντρίψεις τὸν βῖκον κατ’ ὀϕθαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκπορευομένων μετὰ σοῦ

kaì syntrípseis tòn bîkon kat’ ophthalmoùs tō̂n andrō̂n tō̂n ekporeuoménōn metà soû

11
καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Οὕτως συντρίψω τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καθὼς συντρίβεται ἄγγος ὀστράκινον, ὃ οὐ δυνήσεται ἰαθῆναι ἔτι.

kaì ereîs Táde légei kýrios Hoútōs syntrípsō tòn laòn toûton kaì tḕn pólin taútēn, kathṑs syntríbetai ángos ostrákinon, hò ou dynḗsetai iathē̂nai éti.

12
οὕτως ποιήσω, λέγει κύριος, τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν αὐτῷ τοῦ δοθῆναι τὴν πόλιν ταύτην ὡς τὴν διαπίπτουσαν.

hoútōs poiḗsō, légei kýrios, tō̂i tópōi toútōi kaì toîs katoikoûsin en autō̂i toû dothē̂nai tḕn pólin taútēn hōs tḕn diapíptousan.

13
καὶ οἱ οἶκοι Ιερουσαλημ καὶ οἱ οἶκοι βασιλέων Ιουδα ἔσονται καθὼς ὁ τόπος ὁ διαπίπτων τῶν ἀκαθαρσιῶν ἐν πάσαις ταῖς οἰκίαις, ἐν αἷς ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις.

kaì hoi oîkoi Ierousalēm kaì hoi oîkoi basiléōn Iouda ésontai kathṑs ho tópos ho diapíptōn tō̂n akatharsiō̂n en pásais taîs oikíais, en haîs ethymíasan epì tō̂n dōmátōn autō̂n pásēi tē̂i stratiā̂i toû ouranoû kaì éspeisan spondàs theoîs allotríois.

14
καὶ ἦλθεν Ιερεμιας ἀπὸ τῆς διαπτώσεως, οὗ ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ἐκεῖ τοῦ προϕητεῦσαι, καὶ ἔστη ἐν τῇ αὐλῇ οἴκου κυρίου καὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαόν

kaì ē̂lthen Ieremias apò tē̂s diaptṓseōs, hoû apésteilen autòn kýrios ekeî toû prophēteûsai, kaì éstē en tē̂i aulē̂i oíkou kyríou kaì eîpe pròs pánta tòn laón

15
Τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἅπαντα τὰ κακά, ἃ ἐλάλησα ἐπ’ αὐτήν, ὅτι ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν τοῦ μὴ εἰσακούειν τῶν λόγων μου.

Táde légei kýrios ’Idoù egṑ epágō epì tḕn pólin taútēn kaì epì pásas tàs póleis autē̂s kaì epì tàs kṓmas autē̂s hápanta tà kaká, hà elálēsa ep’ autḗn, hóti esklḗrynan tòn tráchēlon autō̂n toû mḕ eisakoúein tō̂n lógōn mou.