Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ο λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν Ιουδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα,

‘O lógos ho genómenos pròs Ieremian epì pánta tòn laòn Iouda en tō̂i étei tō̂i tetártōi toû Iōakim hyioû Iōsia basiléōs Iouda,

2
ὃν ἐλάλησεν πρὸς πάντα τὸν λαὸν Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ λέγων

hòn elálēsen pròs pánta tòn laòn Iouda kaì pròs toùs katoikoûntas Ierousalēm légōn

3
ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων καὶ λέγων

en triskaidekátōi étei Iōsia hyioû Amōs basiléōs Iouda kaì héōs tē̂s hēméras taútēs eíkosi kaì tría étē kaì elálēsa pròs hymâs orthrízōn kaì légōn

4
καὶ ἀπέστελλον πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προϕήτας ὄρθρου ἀποστέλλων, καὶ οὐκ εἰσηκούσατε καὶ οὐ προσέσχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν,

kaì apéstellon pròs hymâs toùs doúlous mou toùs prophḗtas órthrou apostéllōn, kaì ouk eisēkoúsate kaì ou proséschete toîs ōsìn hymō̂n,

5
λέγων ’Αποστράϕητε ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν, καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἀπ’ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος·

légōn ’Apostráphēte hékastos apò tē̂s hodoû autoû tē̂s ponērâs kaì apò tō̂n ponērō̂n epitēdeumátōn hymō̂n, kaì katoikḗsete epì tē̂s gē̂s, hē̂s édōka hymîn kaì toîs patrásin hymō̂n ap’ aiō̂nos kaì héōs aiō̂nos:

6
μὴ πορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς καὶ τοῦ προσκυνεῖν αὐτοῖς, ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς.

mḕ poreúesthe opísō theō̂n allotríōn toû douleúein autoîs kaì toû proskyneîn autoîs, hópōs mḕ parorgízēté me en toîs érgois tō̂n cheirō̂n hymō̂n toû kakō̂sai hymâs.

7
καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου.

kaì ouk ēkoúsaté mou.

8
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Επειδὴ οὐκ ἐπιστεύσατε τοῖς λόγοις μου,

dià toûto táde légei kýrios ’Epeidḕ ouk episteúsate toîs lógois mou,

9
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ λήμψομαι τὴν πατριὰν ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐξερημώσω αὐτοὺς καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἀϕανισμὸν καὶ εἰς συριγμὸν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν αἰώνιον·

idoù egṑ apostéllō kaì lḗmpsomai tḕn patriàn apò borrâ kaì áxō autoùs epì tḕn gē̂n taútēn kaì epì toùs katoikoûntas autḕn kaì epì pánta tà éthnē tà kýklōi autē̂s kaì exerēmṓsō autoùs kaì dṓsō autoùs eis aphanismòn kaì eis syrigmòn kaì eis oneidismòn aiṓnion:

10
καὶ ἀπολῶ ἀπ’ αὐτῶν ϕωνὴν χαρᾶς καὶ ϕωνὴν εὐϕροσύνης, ϕωνὴν νυμϕίου καὶ ϕωνὴν νύμϕης, ὀσμὴν μύρου καὶ ϕῶς λύχνου.

kaì apolō̂ ap’ autō̂n phōnḕn charâs kaì phōnḕn euphrosýnēs, phōnḕn nymphíou kaì phōnḕn nýmphēs, osmḕn mýrou kaì phō̂s lýchnou.

11
καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀϕανισμόν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.

kaì éstai pâsa hē gē̂ eis aphanismón, kaì douleúsousin en toîs éthnesin hebdomḗkonta étē.

12
καὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, ϕησὶν κύριος, καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀϕανισμὸν αἰώνιον·

kaì en tō̂i plērōthē̂nai tà hebdomḗkonta étē ekdikḗsō tò éthnos ekeîno, phēsìn kýrios, kaì thḗsomai autoùs eis aphanismòn aiṓnion:

13
καὶ ἐπάξω ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην πάντας τοὺς λόγους μου, οὓς ἐλάλησα κατ’ αὐτῆς, πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

kaì epáxō epì tḕn gē̂n ekeínēn pántas toùs lógous mou, hoùs elálēsa kat’ autē̂s, pánta tà gegramména en tō̂i biblíōi toútōi.

14
Ἃ ἐπροφήτευσεν Ιερεμιας ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ Αιλαμ.

HÀ eprophḗteusen Ieremias epì tà éthnē tà Ailam.

15
Τάδε λέγει κύριος Συντριβήτω τὸ τόξον Αιλαμ, ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν.

Táde légei kýrios Syntribḗtō tò tóxon Ailam, archḕ dynasteías autō̂n.

16
καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αιλαμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσιν τοῖς ἀνέμοις τούτοις, καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος, ὃ οὐχ ἥξει ἐκεῖ οἱ ἐξωσμένοι Αιλαμ.

kaì epáxō epì Ailam téssaras anémous ek tō̂n tessárōn ákrōn toû ouranoû kaì diasperō̂ autoùs en pâsin toîs anémois toútois, kaì ouk éstai éthnos, hò ouch hḗxei ekeî hoi exōsménoi Ailam.

17
καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν καὶ ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς.

kaì ptoḗsō autoùs enantíon tō̂n echthrō̂n autō̂n tō̂n zētoúntōn tḕn psychḕn autō̂n kaì epáxō ep’ autoùs kakà katà tḕn orgḕn toû thymoû mou kaì epapostelō̂ opísō autō̂n tḕn máchairán mou héōs toû exanalō̂sai autoús.

18
καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αιλαμ καὶ ἐξαποστελῶ ἐκεῖθεν βασιλέα καὶ μεγιστᾶνας.

kaì thḗsō tòn thrónon mou en Ailam kaì exapostelō̂ ekeîthen basiléa kaì megistânas.

19
καὶ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αιλαμ, λέγει κύριος.

kaì éstai ep’ eschátou tō̂n hēmerō̂n apostrépsō tḕn aichmalōsían Ailam, légei kýrios.

20
ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκιου τοῦ βασιλέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αιλαμ.

en archē̂i basileúontos Sedekiou toû basiléōs egéneto ho lógos hoûtos perì Ailam.