Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους ἄνεμον καύσωνα διαϕθείροντα.

Táde légei kýrios ’Idoù egṑ exegeírō epì Babylō̂na kaì epì toùs katoikoûntas Chaldaíous ánemon kaúsōna diaphtheíronta.

2
καὶ ἐξαποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα ὑβριστάς, καὶ καθυβρίσουσιν αὐτὴν καὶ λυμανοῦνται τὴν γῆν αὐτῆς· οὐαὶ ἐπὶ Βαβυλῶνα κυκλόθεν ἐν ἡμέρᾳ κακώσεως αὐτῆς.

kaì exapostelō̂ eis Babylō̂na hybristás, kaì kathybrísousin autḕn kaì lymanoûntai tḕn gē̂n autē̂s: ouaì epì Babylō̂na kyklóthen en hēmérāi kakṓseōs autē̂s.

3
ἐπ’ αὐτὴν τεινέτω ὁ τείνων τὸ τόξον αὐτοῦ καὶ περιθέσθω ᾧ ἐστιν ὅπλα αὐτῷ, καὶ μὴ ϕείσησθε ἐπὶ νεανίσκους αὐτῆς καὶ ἀϕανίσατε πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῆς,

ep’ autḕn teinétō ho teínōn tò tóxon autoû kaì perithésthō hō̂i estin hópla autō̂i, kaì mḕ pheísēsthe epì neanískous autē̂s kaì aphanísate pâsan tḕn dýnamin autē̂s,

4
καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν γῇ Χαλδαίων καὶ κατακεκεντημένοι ἔξωθεν αὐτῆς.

kaì pesoûntai traumatíai en gē̂i Chaldaíōn kaì katakekentēménoi éxōthen autē̂s.

5
διότι οὐκ ἐχήρευσεν Ισραηλ καὶ Ιουδας ἀπὸ θεοῦ αὐτῶν, ἀπὸ κυρίου παντοκράτορος· ὅτι ἡ γῆ αὐτῶν ἐπλήσθη ἀδικίας ἀπὸ τῶν ἁγίων Ισραηλ.

dióti ouk echḗreusen Israēl kaì Ioudas apò theoû autō̂n, apò kyríou pantokrátoros: hóti hē gē̂ autō̂n eplḗsthē adikías apò tō̂n hagíōn Israēl.

6
ϕεύγετε ἐκ μέσου Βαβυλῶνος καὶ ἀνασῴζετε ἕκαστος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀπορριϕῆτε ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῆς, ὅτι καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῆς ἐστιν παρὰ κυρίου, ἀνταπόδομα αὐτὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτῇ.

pheúgete ek mésou Babylō̂nos kaì anasṓizete hékastos tḕn psychḕn autoû, kaì mḕ aporriphē̂te en tē̂i adikíāi autē̂s, hóti kairòs ekdikḗseōs autē̂s estin parà kyríou, antapódoma autòs antapodídōsin autē̂i.

7
ποτήριον χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐν χειρὶ κυρίου μεθύσκον πᾶσαν τὴν γῆν· ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτῆς ἐπίοσαν ἔθνη, διὰ τοῦτο ἐσαλεύθησαν.

potḗrion chrysoûn Babylṑn en cheirì kyríou methýskon pâsan tḕn gē̂n: apò toû oínou autē̂s epíosan éthnē, dià toûto esaleúthēsan.

8
καὶ ἄϕνω ἔπεσεν Βαβυλὼν καὶ συνετρίβη· θρηνεῖτε αὐτήν, λάβετε ῥητίνην τῇ διαϕθορᾷ αὐτῆς, εἴ πως ἰαθήσεται.

kaì áphnō épesen Babylṑn kaì synetríbē: thrēneîte autḗn, lábete rhētínēn tē̂i diaphthorā̂i autē̂s, eí pōs iathḗsetai.

9
ἰατρεύσαμεν τὴν Βαβυλῶνα, καὶ οὐκ ἰάθη· ἐγκαταλίπωμεν αὐτὴν καὶ ἀπέλθωμεν ἕκαστος εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ὅτι ἤγγισεν εἰς οὐρανὸν τὸ κρίμα αὐτῆς, ἐξῆρεν ἕως τῶν ἄστρων.

iatreúsamen tḕn Babylō̂na, kaì ouk iáthē: enkatalípōmen autḕn kaì apélthōmen hékastos eis tḕn gē̂n autoû, hóti ḗngisen eis ouranòn tò kríma autē̂s, exē̂ren héōs tō̂n ástrōn.

10
ἐξήνεγκεν κύριος τὸ κρίμα αὐτοῦ· δεῦτε καὶ ἀναγγείλωμεν εἰς Σιων τὰ ἔργα κυρίου θεοῦ ἡμῶν.

exḗnenken kýrios tò kríma autoû: deûte kaì anangeílōmen eis Siōn tà érga kyríou theoû hēmō̂n.

11
παρασκευάζετε τὰ τοξεύματα, πληροῦτε τὰς ϕαρέτρας· ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα βασιλέως Μήδων, ὅτι εἰς Βαβυλῶνα ἡ ὀργὴ αὐτοῦ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτήν, ὅτι ἐκδίκησις κυρίου ἐστίν, ἐκδίκησις λαοῦ αὐτοῦ ἐστιν.

paraskeuázete tà toxeúmata, plēroûte tàs pharétras: ḗgeiren kýrios tò pneûma basiléōs Mḗdōn, hóti eis Babylō̂na hē orgḕ autoû toû exolethreûsai autḗn, hóti ekdíkēsis kyríou estín, ekdíkēsis laoû autoû estin.

12
ἐπὶ τειχέων Βαβυλῶνος ἄρατε σημεῖον, ἐπιστήσατε ϕαρέτρας, ἐγείρατε ϕυλακάς, ἑτοιμάσατε ὅπλα, ὅτι ἐνεχείρησεν καὶ ποιήσει κύριος ἃ ἐλάλησεν ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Βαβυλῶνα

epì teichéōn Babylō̂nos árate sēmeîon, epistḗsate pharétras, egeírate phylakás, hetoimásate hópla, hóti enecheírēsen kaì poiḗsei kýrios hà elálēsen epì toùs katoikoûntas Babylō̂na

13
κατασκηνοῦντας ἐϕ’ ὕδασι πολλοῖς καὶ ἐπὶ πλήθει θησαυρῶν αὐτῆς· ἥκει τὸ πέρας σου ἀληθῶς εἰς τὰ σπλάγχα σου.

kataskēnoûntas eph’ hýdasi polloîs kaì epì plḗthei thēsaurō̂n autē̂s: hḗkei tò péras sou alēthō̂s eis tà spláncha sou.

14
ὅτι ὤμοσεν κύριος κατὰ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ Διότι πληρώσω σε ἀνθρώπων ὡσεὶ ἀκρίδων, καὶ ϕθέγξονται ἐπὶ σὲ οἱ καταβαίνοντες.

hóti ṓmosen kýrios katà toû brachíonos autoû Dióti plērṓsō se anthrṓpōn hōseì akrídōn, kaì phthénxontai epì sè hoi katabaínontes.

15
ποιῶν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, ἑτοιμάζων οἰκουμένην ἐν τῇ σοϕίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ συνέσει αὐτοῦ ἐξέτεινεν τὸν οὐρανόν,

poiō̂n gē̂n en tē̂i ischýi autoû, hetoimázōn oikouménēn en tē̂i sophíāi autoû, en tē̂i synései autoû exéteinen tòn ouranón,

16
εἰς ϕωνὴν ἔθετο ἦχος ὕδατος ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἀνήγαγεν νεϕέλας ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν καὶ ἐξήγαγεν ϕῶς ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ.

eis phōnḕn étheto ē̂chos hýdatos en tō̂i ouranō̂i kaì anḗgagen nephélas ap’ eschátou tē̂s gē̂s, astrapàs eis hyetòn epoíēsen kaì exḗgagen phō̂s ek thēsaurō̂n autoû.

17
ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, κατῃσχύνθη πᾶς χρυσοχόος ἀπὸ τῶν γλυπτῶν αὐτοῦ, ὅτι ψευδῆ ἐχώνευσαν, οὐκ ἔστιν πνεῦμα ἐν αὐτοῖς·

emōránthē pâs ánthrōpos apò gnṓseōs, katēischýnthē pâs chrysochóos apò tō̂n glyptō̂n autoû, hóti pseudē̂ echṓneusan, ouk éstin pneûma en autoîs:

18
μάταιά ἐστιν, ἔργα μεμωκημένα, ἐν καιρῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν ἀπολοῦνται.

mátaiá estin, érga memōkēména, en kairō̂i episképseōs autō̂n apoloûntai.

19
οὐ τοιαύτη μερὶς τῷ Ιακωβ, ὅτι ὁ πλάσας τὰ πάντα αὐτός ἐστιν κληρονομία αὐτοῦ, κύριος ὄνομα αὐτῷ.

ou toiaútē merìs tō̂i Iakōb, hóti ho plásas tà pánta autós estin klēronomía autoû, kýrios ónoma autō̂i.

20
διασκορπίζεις σύ μοι σκεύη πολέμου, καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἔθνη καὶ ἐξαρῶ ἐκ σοῦ βασιλεῖς

diaskorpízeis sý moi skeúē polémou, kaì diaskorpiō̂ en soì éthnē kaì exarō̂ ek soû basileîs

21
καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἵππον καὶ ἀναβάτην αὐτοῦ καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἅρματα καὶ ἀναβάτας αὐτῶν

kaì diaskorpiō̂ en soì híppon kaì anabátēn autoû kaì diaskorpiō̂ en soì hármata kaì anabátas autō̂n

22
καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα

kaì diaskorpiō̂ en soì neanískon kaì parthénon kaì diaskorpiō̂ en soì ándra kaì gynaîka

23
καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ποιμένα καὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ γεωργὸν καὶ τὸ γεώργιον αὐτοῦ καὶ διασκορπιῶ ἐν σοὶ ἡγεμόνας καὶ στρατηγούς σου.

kaì diaskorpiō̂ en soì poiména kaì tò poímnion autoû kaì diaskorpiō̂ en soì geōrgòn kaì tò geṓrgion autoû kaì diaskorpiō̂ en soì hēgemónas kaì stratēgoús sou.

24
καὶ ἀνταποδώσω τῇ Βαβυλῶνι καὶ πᾶσι τοῖς κατοικοῦσι Χαλδαίοις πάσας τὰς κακίας αὐτῶν, ἃς ἐποίησαν ἐπὶ Σιων κατ’ ὀϕθαλμοὺς ὑμῶν, λέγει κύριος.

kaì antapodṓsō tē̂i Babylō̂ni kaì pâsi toîs katoikoûsi Chaldaíois pásas tàs kakías autō̂n, hàs epoíēsan epì Siōn kat’ ophthalmoùs hymō̂n, légei kýrios.

25
ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σέ, τὸ ὄρος τὸ διεϕθαρμένον τὸ διαϕθεῖρον πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ κατακυλιῶ σε ἀπὸ τῶν πετρῶν καὶ δώσω σε ὡς ὄρος ἐμπεπυρισμένον,

idoù egṑ pròs sé, tò óros tò diephtharménon tò diaphtheîron pâsan tḕn gē̂n, kaì ektenō̂ tḕn cheîrá mou epì sè kaì katakyliō̂ se apò tō̂n petrō̂n kaì dṓsō se hōs óros empepyrisménon,

26
καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ἀπὸ σοῦ λίθον εἰς γωνίαν καὶ λίθον εἰς θεμέλιον, ὅτι εἰς ἀϕανισμὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσῃ, λέγει κύριος.

kaì ou mḕ lábōsin apò soû líthon eis gōnían kaì líthon eis themélion, hóti eis aphanismòn eis tòn aiō̂na ésēi, légei kýrios.

27
῎Αρατε σημεῖον ἐπὶ τῆς γῆς, σαλπίσατε ἐν ἔθνεσιν σάλπιγγι, ἁγιάσατε ἐπ’ αὐτὴν ἔθνη, παραγγείλατε ἐπ’ αὐτὴν βασιλείαις Αραρατ παρ’ ἐμοῦ καὶ τοῖς Ασχαναζαίοις, ἐπιστήσατε ἐπ’ αὐτὴν βελοστάσεις, ἀναβιβάσατε ἐπ’ αὐτὴν ἵππον ὡς ἀκρίδων πλῆθος.

῎Arate sēmeîon epì tē̂s gē̂s, salpísate en éthnesin sálpingi, hagiásate ep’ autḕn éthnē, parangeílate ep’ autḕn basileíais Ararat par’ emoû kaì toîs Aschanazaíois, epistḗsate ep’ autḕn belostáseis, anabibásate ep’ autḕn híppon hōs akrídōn plē̂thos.

28
ἁγιάσατε ἐπ’ αὐτὴν ἔθνη, τὸν βασιλέα τῶν Μήδων καὶ πάσης τῆς γῆς, τοὺς ἡγουμένους αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς στρατηγοὺς αὐτοῦ.

hagiásate ep’ autḕn éthnē, tòn basiléa tō̂n Mḗdōn kaì pásēs tē̂s gē̂s, toùs hēgouménous autoû kaì pántas toùs stratēgoùs autoû.

29
ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ ἐπόνεσεν, διότι ἐξανέστη ἐπὶ Βαβυλῶνα λογισμὸς κυρίου τοῦ θεῖναι τὴν γῆν Βαβυλῶνος εἰς ἀϕανισμὸν καὶ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτήν.

eseísthē hē gē̂ kaì epónesen, dióti exanéstē epì Babylō̂na logismòs kyríou toû theînai tḕn gē̂n Babylō̂nos eis aphanismòn kaì mḕ katoikeîsthai autḗn.

30
ἐξέλιπεν μαχητὴς Βαβυλῶνος τοῦ πολεμεῖν, καθήσονται ἐκεῖ ἐν περιοχῇ, ἐθραύσθη ἡ δυναστεία αὐτῶν, ἐγενήθησαν ὡσεὶ γυναῖκες, ἐνεπυρίσθη τὰ σκηνώματα αὐτῆς, συνετρίβησαν οἱ μοχλοὶ αὐτῆς·

exélipen machētḕs Babylō̂nos toû polemeîn, kathḗsontai ekeî en periochē̂i, ethraústhē hē dynasteía autō̂n, egenḗthēsan hōseì gynaîkes, enepyrísthē tà skēnṓmata autē̂s, synetríbēsan hoi mochloì autē̂s:

31
διώκων εἰς ἀπάντησιν διώκοντος διώξεται καὶ ἀναγγέλλων εἰς ἀπάντησιν ἀναγγέλλοντος τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος ὅτι ἑάλωκεν ἡ πόλις αὐτοῦ,

diṓkōn eis apántēsin diṓkontos diṓxetai kaì anangéllōn eis apántēsin anangéllontos toû anangeîlai tō̂i basileî Babylō̂nos hóti heálōken hē pólis autoû,

32
ἀπ’ ἐσχάτου τῶν διαβάσεων αὐτοῦ ἐλήμϕθησαν, καὶ τὰ συστέματα αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί, καὶ ἄνδρες αὐτοῦ οἱ πολεμισταὶ ἐξέρχονται.

ap’ eschátou tō̂n diabáseōn autoû elḗmphthēsan, kaì tà systémata autō̂n enéprēsan en pyrí, kaì ándres autoû hoi polemistaì exérchontai.

33
διότι τάδε λέγει κύριος Οἶκοι βασιλέως Βαβυλῶνος ὡς ἅλων ὥριμος ἀλοηθήσονται· ἔτι μικρὸν καὶ ἥξει ὁ ἄμητος αὐτῆς.

dióti táde légei kýrios Oîkoi basiléōs Babylō̂nos hōs hálōn hṓrimos aloēthḗsontai: éti mikròn kaì hḗxei ho ámētos autē̂s.

34
κατέϕαγέν με, ἐμερίσατό με, κατέλαβέν με σκεῦος λεπτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος· κατέπιέν με ὡς δράκων, ἔπλησεν τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς τρυϕῆς μου ἐξῶσέν με·

katéphagén me, emerísató me, katélabén me skeûos leptòn Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos: katépién me hōs drákōn, éplēsen tḕn koilían autoû, apò tē̂s tryphē̂s mou exō̂sén me:

35
οἱ μόχθοι μου καὶ αἱ ταλαιπωρίαι μου εἰς Βαβυλῶνα, ἐρεῖ κατοικοῦσα Σιων, καὶ τὸ αἷμά μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους, ἐρεῖ Ιερουσαλημ.

hoi móchthoi mou kaì hai talaipōríai mou eis Babylō̂na, ereî katoikoûsa Siōn, kaì tò haîmá mou epì toùs katoikoûntas Chaldaíous, ereî Ierousalēm.

36
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ κρινῶ τὴν ἀντίδικόν σου καὶ ἐκδικήσω τὴν ἐκδίκησίν σου καὶ ἐρημώσω τὴν θάλασσαν αὐτῆς καὶ ξηρανῶ τὴν πηγὴν αὐτῆς,

dià toûto táde légei kýrios ’Idoù egṑ krinō̂ tḕn antídikón sou kaì ekdikḗsō tḕn ekdíkēsín sou kaì erēmṓsō tḕn thálassan autē̂s kaì xēranō̂ tḕn pēgḕn autē̂s,

37
καὶ ἔσται Βαβυλὼν εἰς ἀϕανισμὸν καὶ οὐ κατοικηθήσεται.

kaì éstai Babylṑn eis aphanismòn kaì ou katoikēthḗsetai.

38
ἅμα ὡς λέοντες ἐξηγέρθησαν καὶ ὡς σκύμνοι λεόντων.

háma hōs léontes exēgérthēsan kaì hōs skýmnoi leóntōn.

39
ἐν τῇ θερμασίᾳ αὐτῶν δώσω πότημα αὐτοῖς καὶ μεθύσω αὐτούς, ὅπως καρωθῶσιν καὶ ὑπνώσωσιν ὕπνον αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἐγερθῶσι, λέγει κύριος·

en tē̂i thermasíāi autō̂n dṓsō pótēma autoîs kaì methýsō autoús, hópōs karōthō̂sin kaì hypnṓsōsin hýpnon aiṓnion kaì ou mḕ egerthō̂si, légei kýrios:

40
καταβιβάσω αὐτοὺς ὡς ἄρνας εἰς σϕαγὴν καὶ ὡς κριοὺς μετ’ ἐρίϕων.

katabibásō autoùs hōs árnas eis sphagḕn kaì hōs krioùs met’ eríphōn.

41
πῶς ἑάλω καὶ ἐθηρεύθη τὸ καύχημα πάσης τῆς γῆς; πῶς ἐγένετο Βαβυλὼν εἰς ἀϕανισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν;

pō̂s heálō kaì ethēreúthē tò kaúchēma pásēs tē̂s gē̂s? pō̂s egéneto Babylṑn eis aphanismòn en toîs éthnesin?

42
ἀνέβη ἐπὶ Βαβυλῶνα ἡ θάλασσα ἐν ἤχῳ κυμάτων αὐτῆς, καὶ κατεκαλύϕθη.

anébē epì Babylō̂na hē thálassa en ḗchōi kymátōn autē̂s, kaì katekalýphthē.

43
ἐγενήθησαν αἱ πόλεις αὐτῆς γῆ ἄνυδρος καὶ ἄβατος, οὐ κατοικήσει ἐν αὐτῇ οὐδὲ εἷς, οὐδὲ μὴ καταλύσῃ ἐν αὐτῇ υἱὸς ἀνθρώπου.

egenḗthēsan hai póleis autē̂s gē̂ ánydros kaì ábatos, ou katoikḗsei en autē̂i oudè heîs, oudè mḕ katalýsēi en autē̂i hyiòs anthrṓpou.

44
καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ ἐξοίσω ἃ κατέπιεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ συναχθῶσιν πρὸς αὐτὴν ἔτι τὰ ἔθνη.

kaì ekdikḗsō epì Babylō̂na kaì exoísō hà katépien ek toû stómatos autē̂s, kaì ou mḕ synachthō̂sin pròs autḕn éti tà éthnē.

49
καὶ ἐν Βαβυλῶνι πεσοῦνται τραυματίαι πάσης τῆς γῆς.

kaì en Babylō̂ni pesoûntai traumatíai pásēs tē̂s gē̂s.

50
ἀνασῳζόμενοι ἐκ γῆς, πορεύεσθε καὶ μὴ ἵστασθε· οἱ μακρόθεν, μνήσθητε τοῦ κυρίου, καὶ Ιερουσαλημ ἀναβήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν.

anasōizómenoi ek gē̂s, poreúesthe kaì mḕ hístasthe: hoi makróthen, mnḗsthēte toû kyríou, kaì Ierousalēm anabḗtō epì tḕn kardían hymō̂n.

51
ᾐσχύνθημεν, ὅτι ἠκούσαμεν ὀνειδισμὸν ἡμῶν, κατεκάλυψεν ἀτιμία τὸ πρόσωπον ἡμῶν, εἰσῆλθον ἀλλογενεῖς εἰς τὰ ἅγια ἡμῶν, εἰς οἶκον κυρίου.

ēischýnthēmen, hóti ēkoúsamen oneidismòn hēmō̂n, katekálypsen atimía tò prósōpon hēmō̂n, eisē̂lthon allogeneîs eis tà hágia hēmō̂n, eis oîkon kyríou.

52
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τὰ γλυπτὰ αὐτῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτῆς πεσοῦνται τραυματίαι.

dià toûto idoù hēmérai érchontai, légei kýrios, kaì ekdikḗsō epì tà glyptà autē̂s, kaì en pásēi tē̂i gē̂i autē̂s pesoûntai traumatíai.

53
ὅτι ἐὰν ἀναβῇ Βαβυλὼν ὡς ὁ οὐρανὸς καὶ ὅτι ἐὰν ὀχυρώσῃ ὕψος ἰσχύος αὐτῆς, παρ’ ἐμοῦ ἥξουσιν ἐξολεθρεύοντες αὐτήν, λέγει κύριος.

hóti eàn anabē̂i Babylṑn hōs ho ouranòs kaì hóti eàn ochyrṓsēi hýpsos ischýos autē̂s, par’ emoû hḗxousin exolethreúontes autḗn, légei kýrios.

54
ϕωνὴ κραυγῆς ἐν Βαβυλῶνι, καὶ συντριβὴ μεγάλη ἐν γῇ Χαλδαίων,

phōnḕ kraugē̂s en Babylō̂ni, kaì syntribḕ megálē en gē̂i Chaldaíōn,

55
ὅτι ἐξωλέθρευσεν κύριος τὴν Βαβυλῶνα καὶ ἀπώλεσεν ἀπ’ αὐτῆς ϕωνὴν μεγάλην ἠχοῦσαν ὡς ὕδατα πολλά, ἔδωκεν εἰς ὄλεθρον ϕωνὴν αὐτῆς.

hóti exōléthreusen kýrios tḕn Babylō̂na kaì apṓlesen ap’ autē̂s phōnḕn megálēn ēchoûsan hōs hýdata pollá, édōken eis ólethron phōnḕn autē̂s.

56
ὅτι ἦλθεν ἐπὶ Βαβυλῶνα ταλαιπωρία, ἑάλωσαν οἱ μαχηταὶ αὐτῆς, ἐπτόηται τὸ τόξον αὐτῶν, ὅτι θεὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτοῖς, κύριος ἀνταποδίδωσιν αὐτῇ τὴν ἀνταπόδοσιν·

hóti ē̂lthen epì Babylō̂na talaipōría, heálōsan hoi machētaì autē̂s, eptóētai tò tóxon autō̂n, hóti theòs antapodídōsin autoîs, kýrios antapodídōsin autē̂i tḕn antapódosin:

57
καὶ μεθύσει μέθῃ τοὺς ἡγεμόνας αὐτῆς καὶ τοὺς σοϕοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στρατηγοὺς αὐτῆς, λέγει ὁ βασιλεύς, κύριος παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.

kaì methýsei méthēi toùs hēgemónas autē̂s kaì toùs sophoùs autē̂s kaì toùs stratēgoùs autē̂s, légei ho basileús, kýrios pantokrátōr ónoma autō̂i.

58
τάδε λέγει κύριος Τεῖχος Βαβυλῶνος ἐπλατύνθη, κατασκαπτόμενον κατασκαϕήσεται, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς αἱ ὑψηλαὶ ἐμπυρισθήσονται, καὶ οὐ κοπιάσουσιν λαοὶ εἰς κενόν, καὶ ἔθνη ἐν ἀρχῇ ἐκλείψουσιν.

táde légei kýrios Teîchos Babylō̂nos eplatýnthē, kataskaptómenon kataskaphḗsetai, kaì hai pýlai autē̂s hai hypsēlaì empyristhḗsontai, kaì ou kopiásousin laoì eis kenón, kaì éthnē en archē̂i ekleípsousin.

59
‘Ο λόγος ὃν ἐνετείλατο κύριος Ιερεμια τῷ προϕήτῃ εἰπεῖν τῷ Σαραια υἱῷ Νηριου υἱοῦ Μαασαιου, ὅτε ἐπορεύετο παρὰ Σεδεκιου βασιλέως Ιουδα εἰς Βαβυλῶνα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ Σαραιας ἄρχων δώρων·

‘O lógos hòn eneteílato kýrios Ieremia tō̂i prophḗtēi eipeîn tō̂i Saraia hyiō̂i Nēriou hyioû Maasaiou, hóte eporeúeto parà Sedekiou basiléōs Iouda eis Babylō̂na en tō̂i étei tō̂i tetártōi tē̂s basileías autoû, kaì Saraias árchōn dṓrōn:

60
καὶ ἔγραψεν Ιερεμιας πάντα τὰ κακά, ἃ ἥξει ἐπὶ Βαβυλῶνα, ἐν βιβλίῳ ἑνί, πάντας τοὺς λόγους τούτους τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ Βαβυλῶνα.

kaì égrapsen Ieremias pánta tà kaká, hà hḗxei epì Babylō̂na, en biblíōi hení, pántas toùs lógous toútous toùs gegramménous epì Babylō̂na.

61
καὶ εἶπεν Ιερεμιας πρὸς Σαραιαν ῞Οταν ἔλθῃς εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ὄψῃ καὶ ἀναγνώσῃ πάντας τοὺς λόγους τούτους

kaì eîpen Ieremias pròs Saraian ῞Otan élthēis eis Babylō̂na, kaì ópsēi kaì anagnṓsēi pántas toùs lógous toútous

62
καὶ ἐρεῖς Κύριε κύριε, σὺ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτὸν καὶ τοῦ μὴ εἶναι ἐν αὐτῷ κατοικοῦντας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ὅτι ἀϕανισμὸς εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται.

kaì ereîs Kýrie kýrie, sỳ elálēsas epì tòn tópon toûton toû exolethreûsai autòn kaì toû mḕ eînai en autō̂i katoikoûntas apò anthrṓpou héōs ktḗnous, hóti aphanismòs eis tòn aiō̂na éstai.

63
καὶ ἔσται ὅταν παύσῃ τοῦ ἀναγινώσκειν τὸ βιβλίον τοῦτο, καὶ ἐπιδήσεις ἐπ’ αὐτὸ λίθον καὶ ῥίψεις αὐτὸ εἰς μέσον τοῦ Εὐϕράτου

kaì éstai hótan paúsēi toû anaginṓskein tò biblíon toûto, kaì epidḗseis ep’ autò líthon kaì rhípseis autò eis méson toû Euphrátou

64
καὶ ἐρεῖς Οὕτως καταδύσεται Βαβυλὼν καὶ οὐ μὴ ἀναστῇ ἀπὸ προσώπου τῶν κακῶν, ὧν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ’ αὐτήν.

kaì ereîs Hoútōs katadýsetai Babylṑn kaì ou mḕ anastē̂i apò prosṓpou tō̂n kakō̂n, hō̂n egṑ epágō ep’ autḗn.