Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῇ Μωαβ. Οὕτως εἶπεν κύριος Οὐαὶ ἐπὶ Ναβαυ, ὅτι ὤλετο· ἐλήμϕθη Καριαθαιμ, ᾐσχύνθη Αμαθ καὶ ἡττήθη.

Tē̂i Mōab. Hoútōs eîpen kýrios Ouaì epì Nabau, hóti ṓleto: elḗmphthē Kariathaim, ēischýnthē Amath kaì hēttḗthē.

2
οὐκ ἔστιν ἔτι ἰατρεία Μωαβ, ἀγαυρίαμα ἐν Εσεβων· ἐλογίσαντο ἐπ’ αὐτὴν κακά· ἐκόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνους, καὶ παῦσιν παύσεται, ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα.

ouk éstin éti iatreía Mōab, agauríama en Esebōn: elogísanto ep’ autḕn kaká: ekópsamen autḕn apò éthnous, kaì paûsin paúsetai, ópisthén sou badieîtai máchaira.

3
ὅτι ϕωνὴ κεκραγότων ἐξ Ωρωναιμ, ὄλεθρος καὶ σύντριμμα μέγα

hóti phōnḕ kekragótōn ex Ōrōnaim, ólethros kaì sýntrimma méga

4
Συνετρίβη Μωαβ, ἀναγγείλατε εἰς Ζογορα.

Synetríbē Mōab, anangeílate eis Zogora.

5
ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ, ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ωρωναιμ, κραυγὴν συντρίμματος ἠκούσατε

hóti eplḗsthē Alaōth en klauthmō̂i, anabḗsetai klaíōn en hodō̂i Ōrōnaim, kraugḕn syntrímmatos ēkoúsate

6
Φεύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳ.

Pheúgete kaì sṓsate tàs psychàs hymō̂n kaì ésesthe hṓsper ónos ágrios en erḗmōi.

7
ἐπειδὴ ἐπεποίθεις ἐν ὀχυρώμασίν σου, καὶ σὺ συλλημϕθήσῃ· καὶ ἐξελεύσεται Χαμως ἐν ἀποικίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα.

epeidḕ epepoítheis en ochyrṓmasín sou, kaì sỳ syllēmphthḗsēi: kaì exeleúsetai Chamōs en apoikíāi, hoi hiereîs autoû kaì hoi árchontes autoû háma.

8
καὶ ἥξει ὄλεθρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν, καὶ πόλις οὐ μὴ σωθῇ, καὶ ἀπολεῖται ὁ αὐλών, καὶ ἐξολεθρευθήσεται ἡ πεδινή, καθὼς εἶπεν κύριος.

kaì hḗxei ólethros epì pâsan pólin, kaì pólis ou mḕ sōthē̂i, kaì apoleîtai ho aulṓn, kaì exolethreuthḗsetai hē pedinḗ, kathṑs eîpen kýrios.

9
δότε σημεῖα τῇ Μωαβ, ὅτι ἁϕῇ ἀναϕθήσεται, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς εἰς ἄβατον ἔσονται· πόθεν ἔνοικος αὐτῇ;

dóte sēmeîa tē̂i Mōab, hóti haphē̂i anaphthḗsetai, kaì pâsai hai póleis autē̂s eis ábaton ésontai: póthen énoikos autē̂i?

10
ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀϕ’ αἵματος.

epikatáratos ho poiō̂n tà érga kyríou amelō̂s exaírōn máchairan autoû aph’ haímatos.

11
ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγγεῖον καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο· διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπεν.

anepaúsato Mōab ek paidaríou kaì pepoithṑs ē̂n epì tē̂i dóxēi autoû, ouk enécheen ex angeíou eis angeîon kaì eis apoikismòn ouk ṓicheto: dià toûto éstē geûma autoû en autō̂i, kaì osmḕ autoû ouk exélipen.

12
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, ϕησὶν κύριος, καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ κλίνοντας, καὶ κλινοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσιν καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ συγκόψουσιν.

dià toûto idoù hēmérai érchontai, phēsìn kýrios, kaì apostelō̂ autō̂i klínontas, kaì klinoûsin autòn kaì tà skeúē autoû leptynoûsin kaì tà kérata autoû synkópsousin.

13
καὶ καταισχυνθήσεται Μωαβ ἀπὸ Χαμως, ὥσπερ κατῃσχύνθη οἶκος Ισραηλ ἀπὸ Βαιθηλ ἐλπίδος αὐτῶν πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.

kaì kataischynthḗsetai Mōab apò Chamōs, hṓsper katēischýnthē oîkos Israēl apò Baithēl elpídos autō̂n pepoithótes ep’ autoîs.

14
πῶς ἐρεῖτε ’Ισχυροί ἐσμεν καὶ ἄνθρωπος ἰσχύων εἰς τὰ πολεμικά;

pō̂s ereîte ’Ischyroí esmen kaì ánthrōpos ischýōn eis tà polemiká?

15
ὤλετο Μωαβ πόλις αὐτοῦ, καὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰς σϕαγήν·

ṓleto Mōab pólis autoû, kaì eklektoì neanískoi autoû katébēsan eis sphagḗn:

16
ἐγγὺς ἡμέρα Μωαβ ἐλθεῖν, καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα σϕόδρα.

engỳs hēméra Mōab eltheîn, kaì ponēría autoû tacheîa sphódra.

17
κινήσατε αὐτῷ, πάντες κυκλόθεν αὐτοῦ, πάντες εἰδότες ὄνομα αὐτοῦ· εἴπατε Πῶς συνετρίβη βακτηρία εὐκλεής, ῥάβδος μεγαλώματος;

kinḗsate autō̂i, pántes kyklóthen autoû, pántes eidótes ónoma autoû: eípate Pō̂s synetríbē baktēría eukleḗs, rhábdos megalṓmatos?

18
κατάβηθι ἀπὸ δόξης καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ, καθημένη Δαιβων· ἐκτρίβητε, ὅτι ὤλετο Μωαβ, ἀνέβη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμά σου.

katábēthi apò dóxēs kaì káthison en hygrasíāi, kathēménē Daibōn: ektríbēte, hóti ṓleto Mōab, anébē eis sè lymainómenos ochýrōmá sou.

19
ἐϕ’ ὁδοῦ στῆθι καὶ ἔπιδε, καθημένη ἐν Αροηρ, καὶ ἐρώτησον ϕεύγοντα καὶ σῳζόμενον καὶ εἰπόν Τί ἐγένετο;

eph’ hodoû stē̂thi kaì épide, kathēménē en Aroēr, kaì erṓtēson pheúgonta kaì sōizómenon kaì eipón Tí egéneto?

20
κατῃσχύνθη Μωαβ, ὅτι συνετρίβη· ὀλόλυξον καὶ κέκραξον, ἀνάγγειλον ἐν Αρνων ὅτι ὤλετο Μωαβ.

katēischýnthē Mōab, hóti synetríbē: olólyxon kaì kékraxon, anángeilon en Arnōn hóti ṓleto Mōab.

21
καὶ κρίσις ἔρχεται εἰς γῆν τοῦ Μισωρ ἐπὶ Χαιλων καὶ ἐπὶ Ιασσα καὶ ἐπὶ Μωϕαθ

kaì krísis érchetai eis gē̂n toû Misōr epì Chailōn kaì epì Iassa kaì epì Mōphath

22
καὶ ἐπὶ Δαιβων καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ ἐπ’ οἶκον Δεβλαθαιμ

kaì epì Daibōn kaì epì Nabau kaì ep’ oîkon Deblathaim

23
καὶ ἐπὶ Καριαθαιμ καὶ ἐπ’ οἶκον Γαμωλ καὶ ἐπ’ οἶκον Μαων

kaì epì Kariathaim kaì ep’ oîkon Gamōl kaì ep’ oîkon Maōn

24
καὶ ἐπὶ Καριωθ καὶ ἐπὶ Βοσορ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Μωαβ τὰς πόρρω καὶ τὰς ἐγγύς.

kaì epì Kariōth kaì epì Bosor kaì epì pásas tàs póleis Mōab tàs pórrō kaì tàs engýs.

25
κατεάχθη κέρας Μωαβ, καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη.

kateáchthē kéras Mōab, kaì tò epícheiron autoû synetríbē.

26
μεθύσατε αὐτόν, ὅτι ἐπὶ κύριον ἐμεγαλύνθη· καὶ ἐπικρούσει Μωαβ ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς γέλωτα καὶ αὐτός.

methýsate autón, hóti epì kýrion emegalýnthē: kaì epikroúsei Mōab en cheirì autoû kaì éstai eis gélōta kaì autós.

27
καὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ισραηλ; εἰ ἐν κλοπαῖς σου εὑρέθη, ὅτι ἐπολέμεις αὐτόν;

kaì ei mḕ eis geloiasmòn ē̂n soi Israēl? ei en klopaîs sou heuréthē, hóti epolémeis autón?

28
κατέλιπον τὰς πόλεις καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραις οἱ κατοικοῦντες Μωαβ, ἐγενήθησαν ὡς περιστεραὶ νοσσεύουσαι ἐν πέτραις στόματι βοθύνου.

katélipon tàs póleis kaì ṓikēsan en pétrais hoi katoikoûntes Mōab, egenḗthēsan hōs peristeraì nosseúousai en pétrais stómati bothýnou.

29
ἤκουσα ὕβριν Μωαβ, ὕβρισεν λίαν· ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηϕανίαν αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ.

ḗkousa hýbrin Mōab, hýbrisen lían: hýbrin autoû kaì hyperēphanían autoû, kaì hypsṓthē hē kardía autoû.

30
ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ· οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῦ, οὐχ οὕτως ἐποίησεν.

egṑ dè égnōn érga autoû: ouchì tò hikanòn autoû, ouch hoútōs epoíēsen.

31
διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωαβ ὀλολύζετε πάντοθεν, βοήσατε ἐπ’ ἄνδρας Κιραδας αὐχμοῦ.

dià toûto epì Mōab ololýzete pántothen, boḗsate ep’ ándras Kiradas auchmoû.

32
ὡς κλαυθμὸν Ιαζηρ ἀποκλαύσομαί σοι, ἄμπελος Σεβημα· κλήματά σου διῆλθεν θάλασσαν, Ιαζηρ ἥψαντο· ἐπὶ ὀπώραν σου, ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσεν.

hōs klauthmòn Iazēr apoklaúsomaí soi, ámpelos Sebēma: klḗmatá sou diē̂lthen thálassan, Iazēr hḗpsanto: epì opṓran sou, epì trygētaîs sou ólethros epépesen.

33
συνεψήσθη χαρμοσύνη καὶ εὐϕροσύνη ἐκ τῆς Μωαβίτιδος, καὶ οἶνος ἦν ἐπὶ ληνοῖς σου· πρωὶ οὐκ ἐπάτησαν οὐδὲ δείλης, οὐκ ἐποίησαν αιδαδ.

synepsḗsthē charmosýnē kaì euphrosýnē ek tē̂s Mōabítidos, kaì oînos ē̂n epì lēnoîs sou: prōì ouk epátēsan oudè deílēs, ouk epoíēsan aidad.

34
ἀπὸ κραυγῆς Εσεβων ἕως Ελεαλη αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωκαν ϕωνὴν αὐτῶν, ἀπὸ Ζογορ ἕως Ωρωναιμ καὶ Αγλαθ-σαλισια, ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβριμ εἰς κατάκαυμα ἔσται.

apò kraugē̂s Esebōn héōs Elealē hai póleis autō̂n édōkan phōnḕn autō̂n, apò Zogor héōs Ōrōnaim kaì Aglath-salisia, hóti kaì tò hýdōr Nebrim eis katákauma éstai.

35
καὶ ἀπολῶ τὸν Μωαβ, ϕησὶν κύριος, ἀναβαίνοντα ἐπὶ βωμὸν καὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦ.

kaì apolō̂ tòn Mōab, phēsìn kýrios, anabaínonta epì bōmòn kaì thymiō̂nta theoîs autoû.

36
διὰ τοῦτο καρδία μου, Μωαβ, ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσιν, καρδία μου ἐπ’ ἀνθρώπους Κιραδας ὥσπερ αὐλὸς βομβήσει· διὰ τοῦτο ἃ περιεποιήσατο, ἀπώλετο ἀπὸ ἀνθρώπου.

dià toûto kardía mou, Mōab, hṓsper auloì bombḗsousin, kardía mou ep’ anthrṓpous Kiradas hṓsper aulòs bombḗsei: dià toûto hà periepoiḗsato, apṓleto apò anthrṓpou.

37
πᾶσαν κεϕαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσϕύος σάκκος.

pâsan kephalḕn en pantì tópōi xyrḗsontai, kaì pâs pṓgōn xyrēthḗsetai, kaì pâsai cheîres kópsontai, kaì epì pásēs osphýos sákkos.

38
καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς, ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ, ϕησὶν κύριος, ὡς ἀγγεῖον, οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ.

kaì epì pántōn tō̂n dōmátōn Mōab kaì epì plateíais autē̂s, hóti synétripsa tòn Mōab, phēsìn kýrios, hōs angeîon, hoû ouk éstin chreía autoû.

39
πῶς κατήλλαξεν; πῶς ἔστρεψεν νῶτον Μωαβ; ᾐσχύνθη καὶ ἐγένετο Μωαβ εἰς γέλωτα καὶ ἐγκότημα πᾶσιν τοῖς κύκλῳ αὐτῆς.

pō̂s katḗllaxen? pō̂s éstrepsen nō̂ton Mōab? ēischýnthē kaì egéneto Mōab eis gélōta kaì enkótēma pâsin toîs kýklōi autē̂s.

40
ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος

hóti hoútōs eîpen kýrios

41
’Ελήμϕθη Ακκαριωθ, καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήμϕθη·

’Elḗmphthē Akkariōth, kaì tà ochyrṓmata synelḗmphthē:

42
καὶ ἀπολεῖται Μωαβ ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπὶ τὸν κύριον ἐμεγαλύνθη.

kaì apoleîtai Mōab apò óchlou, hóti epì tòn kýrion emegalýnthē.

43
παγὶς καὶ ϕόβος καὶ βόθυνος ἐπὶ σοί, καθήμενος Μωαβ·

pagìs kaì phóbos kaì bóthynos epì soí, kathḗmenos Mōab:

44
ὁ ϕεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ ϕόβου ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, καὶ ὁ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου συλλημϕθήσεται ἐν τῇ παγίδι, ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωαβ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῆς.

ho pheúgōn apò prosṓpou toû phóbou empeseîtai eis tòn bóthynon, kaì ho anabaínōn ek toû bothýnou syllēmphthḗsetai en tē̂i pagídi, hóti epáxō taûta epì Mōab en eniautō̂i episképseōs autē̂s.