Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 32:22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
13
῞Οσα ἐπροϕήτευσεν Ιερεμιας ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.

῞Osa eprophḗteusen Ieremias epì pánta tà éthnē.

15
Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς,

Hoútōs eîpen kýrios ho theòs Israēl Labè tò potḗrion toû oínou toû akrátou toútou ek cheirós mou kaì potieîs pánta tà éthnē, pròs hà egṑ apostéllō se pròs autoús,

16
καὶ πίονται καὶ ἐξεμοῦνται καὶ μανήσονται ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν.

kaì píontai kaì exemoûntai kaì manḗsontai apò prosṓpou tē̂s machaíras, hē̂s egṑ apostéllō anà méson autō̂n.

17
καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἀπέστειλέν με κύριος ἐπ’ αὐτά,

kaì élabon tò potḗrion ek cheiròs kyríou kaì epótisa tà éthnē, pròs hà apésteilén me kýrios ep’ autá,

18
τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα καὶ βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν

tḕn Ierousalēm kaì tàs póleis Iouda kaì basileîs Iouda kaì árchontas autoû toû theînai autàs eis erḗmōsin kaì eis ábaton kaì eis syrigmòn

19
καὶ τὸν Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ

kaì tòn Pharaō basiléa Aigýptou kaì toùs paîdas autoû kaì toùs megistânas autoû kaì pánta tòn laòn autoû

20
καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοϕύλων, τὴν ’Ασκαλῶνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν Ακκαρων καὶ τὸ ἐπίλοιπον ’Αζώτου

kaì pántas toùs symmíktous autoû kaì pántas toùs basileîs allophýlōn, tḕn ’Askalō̂na kaì tḕn Gázan kaì tḕn Akkarōn kaì tò epíloipon ’Azṓtou

21
καὶ τὴν Ιδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων

kaì tḕn Idoumaían kaì tḕn Mōabîtin kaì toùs hyioùs Ammōn

22
καὶ πάντας βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης

kaì pántas basileîs Týrou kaì basileîs Sidō̂nos kaì basileîs toùs en tō̂i péran tē̂s thalássēs

23
καὶ τὴν Δαιδαν καὶ τὴν θαιμαν καὶ τὴν Ρως καὶ πᾶν περικεκαρμένον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ

kaì tḕn Daidan kaì tḕn thaiman kaì tḕn Rōs kaì pân perikekarménon katà prósōpon autoû

24
καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους τοὺς καταλύοντας ἐν τῇ ἐρήμῳ

kaì pántas toùs symmíktous toùs katalýontas en tē̂i erḗmōi

25
καὶ πάντας βασιλεῖς Αιλαμ καὶ πάντας βασιλεῖς Περσῶν

kaì pántas basileîs Ailam kaì pántas basileîs Persō̂n

26
καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου τοὺς πόρρω καὶ τοὺς ἐγγύς, ἕκαστον πρὸς τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ, καὶ πάσας τὰς βασιλείας τὰς ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.

kaì pántas basileîs apò apēliṓtou toùs pórrō kaì toùs engýs, hékaston pròs tòn adelphòn autoû, kaì pásas tàs basileías tàs epì prosṓpou tē̂s gē̂s.

27
καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Πίετε καὶ μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσατε καὶ πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν.

kaì ereîs autoîs Hoútōs eîpen kýrios pantokrátōr Píete kaì methýsthēte kaì exemésate kaì peseîsthe kaì ou mḕ anastē̂te apò prosṓpou tē̂s machaíras, hē̂s egṑ apostéllō anà méson hymō̂n.

28
καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλωνται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Πιόντες πίεσθε·

kaì éstai hótan mḕ boúlōntai déxasthai tò potḗrion ek tē̂s cheirós sou hṓste pieîn, kaì ereîs Hoútōs eîpen kýrios Pióntes píesthe:

29
ὅτι ἐν πόλει, ἐν ᾗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτήν, ἐγὼ ἄρχομαι κακῶσαι, καὶ ὑμεῖς καθάρσει οὐ μὴ καθαρισθῆτε, ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς.

hóti en pólei, en hē̂i ōnomásthē tò ónomá mou ep’ autḗn, egṑ árchomai kakō̂sai, kaì hymeîs kathársei ou mḕ katharisthē̂te, hóti máchairan egṑ kalō̂ epì toùs kathēménous epì tē̂s gē̂s.

30
καὶ σὺ προϕητεύσεις ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐρεῖς Κύριος ἀϕ’ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ, ἀπὸ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει ϕωνὴν αὐτοῦ· λόγον χρηματιεῖ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ αιδαδ ὥσπερ τρυγῶντες ἀποκριθήσονται· καὶ ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τὴν γῆν

kaì sỳ prophēteúseis ep’ autoùs toùs lógous toútous kaì ereîs Kýrios aph’ hypsēloû chrēmatieî, apò toû hagíou autoû dṓsei phōnḕn autoû: lógon chrēmatieî epì toû tópou autoû, kaì aidad hṓsper trygō̂ntes apokrithḗsontai: kaì epì toùs kathēménous epì tḕn gē̂n

31
ἥκει ὄλεθρος ἐπὶ μέρος τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρκα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει κύριος.

hḗkei ólethros epì méros tē̂s gē̂s, hóti krísis tō̂i kyríōi en toîs éthnesin, krínetai autòs pròs pâsan sárka, hoi dè asebeîs edóthēsan eis máchairan, légei kýrios.

32
οὕτως εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπὸ ἔθνους ἐπὶ ἔθνος, καὶ λαῖλαψ μεγάλη ἐκπορεύεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς.

hoútōs eîpen kýrios ’Idoù kakà érchetai apò éthnous epì éthnos, kaì laîlaps megálē ekporeúetai ap’ eschátou tē̂s gē̂s.

33
καὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ κυρίου ἐκ μέρους τῆς γῆς καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς· οὐ μὴ κατορυγῶσιν, εἰς κόπρια ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται.

kaì ésontai traumatíai hypò kyríou en hēmérāi kyríou ek mérous tē̂s gē̂s kaì héōs eis méros tē̂s gē̂s: ou mḕ katorygō̂sin, eis kópria epì prosṓpou tē̂s gē̂s ésontai.

34
ἀλαλάξατε, ποιμένες, καὶ κεκράξατε· καὶ κόπτεσθε, οἱ κριοὶ τῶν προβάτων· ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σϕαγήν, καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί·

alaláxate, poiménes, kaì kekráxate: kaì kóptesthe, hoi krioì tō̂n probátōn: hóti eplērṓthēsan hai hēmérai hymō̂n eis sphagḗn, kaì peseîsthe hṓsper hoi krioì hoi eklektoí:

35
καὶ ἀπολεῖται ϕυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν κριῶν τῶν προβάτων.

kaì apoleîtai phygḕ apò tō̂n poiménōn kaì sōtēría apò tō̂n kriō̂n tō̂n probátōn.

36
ϕωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προβάτων καὶ τῶν κριῶν, ὅτι ὠλέθρευσεν κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν,

phōnḕ kraugē̂s tō̂n poiménōn kaì alalagmòs tō̂n probátōn kaì tō̂n kriō̂n, hóti ōléthreusen kýrios tà boskḗmata autō̂n,

37
καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ μου.

kaì paúsetai tà katáloipa tē̂s eirḗnēs apò prosṓpou orgē̂s thymoû mou.

38
ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατάλυμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγάλης.

enkatélipen hṓsper léōn katályma autoû, hóti egenḗthē hē gē̂ autō̂n eis ábaton apò prosṓpou tē̂s machaíras tē̂s megálēs.